คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว ประสพสุข บุญเดช

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว ประสพสุข บุญเดช
รหัสสินค้า 000317
หมวดหมู่ ครอบครัว
ราคาปกติ 490.00 บาท
ลดเหลือ 441.00 บาท
น้ำหนัก 2,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
หนังสือคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว ประสพสุข บุญเดช
ผู้แต่ง :  ประสพสุข บุญเดช
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 23 : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า: 858 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164040458
 

คำนิยม

        สำนักอบรมศักษากฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภาได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดชให้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว เป็นครั้งที่ 23 นับแต่ที่ได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2525 ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นตำรากฎหมายเล่มหนึ่งที่ทรงคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งนักกฎหมายและผู้สนใจทั่วไปมาเป็นเวลานาน

        การจัดพิมพ์ครั้งที่ 23 นี้ ท่านศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดชได้กรุณาแก้ไข้เพิ่มเติมข้อความบางตอนให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเทียบเคียงหลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลต่างประเทศที่เป็นหลักในปัจจุบันปรับปรุงแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับการบังคับคดีค่าอปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 30 ) พ.ศ. 2560 ตลอดจนเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกา 2558 และปี 2559 ที่น่าสนใจด้วย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภามั่นใจว่าหนังสือ "คำอธิบายกฎหมายครอบครัว" เล่มนี้จำอำนวยประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปตามสมควรและใคร่ขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช มา ณ โอกาสนี้

สารบัญ
 
บทที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว
กฎหมายลักษณะผัวเมีย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ใหม่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่แก้ไขในปี 2533
สถานะของครอบครัวตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้
สามีภริยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย
สามีภริยาตามบรรพ 5 เก่า
สามีภริยาตามบรรพ 5 ใหม่
สามีภริยาตามบรรพ 5 ปัจจุบัน
การใช้กฎหมายอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว
บทที่ 2 การหมั้น
เงื่อนไขของการหมั้น
ชายและหญิงคู่หมั้นต้องมีอายุอย่างต่ำ 17 ปีบริบูรณ์
ผู้เยาว์ทำการหมั้นจะต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองด้วย
แบบของสัญญาหมั้น
ของหมั้น
คู่สัญญาที่จะต้องรับผิดตามสัญญาหมั้น
สินสอด
วิธีการในการคืนของหมั้นหรือสินสอด
ถ้าของหมั้นหรือสินสอดนั้นเป็นเงินตรา
ถ้าของหมั้นหรือสินสอดนั้นเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงินตรา
ทรัพย์กองทุน
ทรัพย์รับไหว้
เรือนหอ
การผิดสัญญาหมั้นและค่าทดแทน
การหมั้นไม่เป็นเหตุฟ้องร้องบังคับให้สมรสได้
เมื่อมีการผิดสัญญาหมั้นจะต้องมีความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนแก่กัน
ถ้าชายผิดสัญญาหมั้น  หญิงไม่ต้องคืนของหมั้น แต่หากหญิงผิดสัญญาต้องคืนของหมั้นให้แก่ชาย
การระงับสิ้นไปแห่งสัญญาหมั้นและค่าทดแทน
คู่สัญญาหมั้นทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมเลิกสัญญา
ชายคู่หมั้นหรือหญิงคู่หมั้นถึงแก่ความตาย
การเลิกสัญญาหมั้นโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาหมั้นเนื่องจากมีสำคัญอันเกิดแก่ชายคู่หมั้นหรือหญิงคู่หมั้น
ค่าทดแทนในการเลิกสัญญาหมั้น
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าทดแทนในเรื่องการหมั้นและอำนาจฟ้องเรียกค่าทดแทน
อายุความ
สัญญาจ้างแม่สื่อเพื่อจัดให้มีการหมั้นหรือการสมรส
บทที่ 3 การสมรส
ความหมายของการสมรส
เงื่อนไขแห่งการสมรส
ชายและหญิงต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้วทั้งสองคน
ชายหรือหญิงต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
ชายและหญิงมิได้เป็นญาติสืบสายโลหิตต่อกันหรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา
ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้
ชายหรือหญิงมิได้เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่นอยู่
ชายและหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากัน
หญิงหม้ายจะสมรสมใหม่ได้ต่อเมื่อขาดจากการสมรสเดิมแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน
ผู้เยาว์จะทำการสมรสได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
แบบแห่งการสมรส
การสมรสในต่างประเทศ
การสมรสในเหตุฉุกเฉิน
 
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
การอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและช่วยเหลืออุปกรณ์เลี้ยงดูกัน
การแยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว
การเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของคู่สมรส
การอุปการะเลี้ยงดูและกระทำตามสมควรเพื่อให้คู่สมรสที่วิกลจริตมีความปลอดภัย
การซื่อสัตย์ในความรักต่อกัน
การใช้คำนำหน้านามและชื่อสกุลของหญิงมีสามี
สัญชาติของสามีภริยา
ภูมิลำเนาและสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา
 
บทที่ 5 ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา
สัญญาก่อนสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
สินส่วนตัว
การจัดการสินส่วนตัว
สินสมรส
การจัดการสินสมรส
ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
หนี้สินของสามีภริยา
ความรับผิดในหนี้สินของสามีภริยา
หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา
การเอาทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาไปชำระหนี้
สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
การแยกสินสมรส
การช่วยกันออกค่าใช้สอยในกรณีที่ไม่มีสินสมรสเหลืออยู่แล้ว
บทที่ 6 การสมรสที่เป็นโมฆะ
ขอบเขตของการสมรสที่เป็นโมฆะ
เหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะ
การกล่าวอ้างว่าการสมรสใดเป็นโมฆะ
การแจ้งให้นายทะเบียนสมรสบันทึกความเป็นโมฆะของการสมรส
ผลของการสมรสที่เป็นโมฆะ
 
บทที่ 7 การสิ้นสุดแห่งการสมรส
การสมรสที่สิ้นสุดลงด้วยความตาย
การสมรสที่เป็นโมฆียะ
เหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆียะ
การร้องขอเพิกถอนการสมรสในกรณีที่ผู้มีสิทธิขอเพิกถอนเป็นคนวิกลจริต
การให้สัตยาบันการสมรสที่เป็นโมฆียะ
ผลของการเพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆียะ
การหย่า
การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
เหตุฟ้องหย่า
สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันสามีภริยาหรือสามี เป็นชู้ หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ
สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
สามีหรือภริยาทำร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีอีกฝ่ายหนึ่ง
สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี
สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเกินหนึ่งปี
สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่ หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี
สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญหรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปี
สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง
สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี
สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ
สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง
สามีหรือภริยาสภาพแห่งกายทำให้ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล
ข้อยกเว้นในเหตุฟ้องหย่า
อายุความการฟ้องหย่า
กรณีที่คู่สมรสเป็นคนวิกลจริตและมีเหตุหย่าเกิดขึ้น
การขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีฟ้องหย่า
ผลของการหย่า
การใช้อำนาจปกครองบุตรหลังการหย่า
การอุปการะเลี้ยงดูบุตรหลังการหย่า
การเรียกค่าทดแทน
การเรียกค่าเลี้ยงชีพ
การแบ่งทรัพย์สินของสามีภริยา
ความรับผิดในหนี้สิน
อายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างสามีภริยา
 
บทที่ 8 บิดามารดากับบุตร
เป็นบุตรท่าชอบด้วยกฎหมาย
เด็กที่เกิดระหว่างสมรส
เด็กที่เกิดจากการสมรสเป็นโมฆะ
เด็กที่เกิดจากการสมรสเป็นโมฆียะ
เด็กเกิดจากหญิงหม้ายซึ่งทำการสมรสใหม่ในเวลาไม่เกิน 310 วันนับแต่วันที่ขาดจากการสมรสเดิม
เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้สมรสกับชาย
การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
การทำให้บุตรที่เกิดนอกสมรสกลายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
บิดามารดาสมรสกันภายหลัง
บิดาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
 
บทที่ 9 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร
สิทธิของบุตรในชื่อสกุล
สิทธิของบุตรในสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดา
บุตรจะฟ้องบุพการีไม่ได้
บุตรและบิดามารดาต่างมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกัน
บุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
บิดามารดาทีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตร
การฟ้องคดีเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
บุตรอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา
อำนาจการปกครองอยู่กับบิดามารดา
สิทธิทั่วไปของผู้ใช้อำนาจปกครอง
ผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรโดยอำนาจของกฎหมาย
การจัดการทรัพย์สินของบุตร
การถอนอำนาจปกครอง
เหตุในการถอนอำนาจปกครอง
ผลของการถอนอำนาจปกครอง
การคืนอำนาจปกครอง
 
บทที่ 10 ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง
เหตุและวิธีการตั้งผู้ปกครอง
คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ปกครอง
จำนวนและการเริ่มต้นการเป็นผู้ปกครอง
สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ในปกครอง
การสิ้นสุดแห่งความปกครองและความเป็นผู้ปกครอง
ผู้อนุบาลที่มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใช้อำนาจปกครอง
 
บทที่ 11 บุตรบุญธรรม
คุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม
เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม
ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรม
การเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลเพียงคนเดียว
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
ผลของการรับบุตรบุญธรรม
บุตรบุญธรรมมีฐานะเช่นเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม
ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรม
ผู้รับบุตรบุญธรรมมีกรรมสิทธิ์เรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ตนให้บุตรบุญธรรมคืนถ้าบุตรบุญธรรมถึงแก่ความตายไปก่อนตน
การเลิกรับบุตรบุญธรรม
การตกลงเลิกรับบุตรบุญธรรมกันเอง
การเลิกเมื่อผู้รับบุตรบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรม
การฟ้องคดีเลิกการรับบุตรบุญธรรม
ผลของการเลิกรับบุตรบุญธรรม
 
บทที่ 12 ค่าอุปการะเลี้ยงดู
หลักเกณฑ์ในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนคำสั่งเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู
วิธีการชำระค่าอุปการะเลี้ยงดู
สิทธิที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูจะสละหรือโอนไม่ได้
การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2656]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก