ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รหัสสินค้า 000126
หมวดหมู่ วิ.อาญา
ราคาปกติ 580.00 บาท
ลดเหลือ 522.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 29 มิ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 17 / มีนาคม 2560

จำนวนหน้า: 728 หน้า

ขนาด : A5

รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง เย็บกี่ 

หนังสือเล่มนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัยทุกครั้งที่จัดพิมพ์ใหม่ ครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 16 ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเอกสารอ้างอิงทั้งหลายทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการต่างๆ รวมทั้งคำพิพากษาที่น่าสนใจอีกด้วย 

ในส่วนบทบัญญัติต่างๆ ที่ได้มีการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับประมวลวิธีพิจารณาความอาญาในช่วงที่ผ่าน มีดังนี้

- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558

- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ.2559 

- ข้อบังคับขงประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ตัวบท คำอธิบายย่อและเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา

หนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิงนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างจะหลากหลายกล่าวคือ

เพื่อให้เป็นตัวบทที่ถูกต้องและชัดเจน มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของมาตราน้้นๆ โดยมีคำพิพาษาฎีกาทีสำคัญประกอบและในขณะเดียวกัน

ก็เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าอ้างอิงคำพิพากษาจึงระบุแหล่งพิมพ์และหน้าด้วย นอกจากนั้นในแต่ละมาตราก็มีการระบุแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และบทความในวารสารกฎหมายต่างๆ ทำนองเดียวกับ Code Dalloz ของฝรั่งเศส

ที่สำคัญเพื่อประโยชน์แก่การจดจำสำหรับผู้กำลังศึกษาค้นคว้าจึงได้มีการกำกับ หัวเรื่อง ของแต่ละมาตราไว้ด้วย

 

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗

ประมวลกฎหมายลักษณะความอาญา

ภาค ๑  ข้อความเบื้องต้น

ลักษณะ ๑  หลักทั่วไป        มาตรา ๑-๑๕

ลักษณะ ๒  อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล

หมวด ๑  หลักทั่วไป       มาตรา ๑๖

หมวด ๒  อำนาจสืบสวนและสอบสวน     มาตรา ๑๗-๒๑

หมวด ๓  อำนาจศาล       มาตรา ๒๒-๒๗

ลักษณะ ๓  การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

 หมวด ๑  การฟ้องคดีอาญา      มาตรา ๒๘-๓๙

 หมวด ๒  การฟ้องคดีแพ่งและเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา   มาตรา ๔๐-๕๑

ลักษณะ ๔  หมายเรียกและหมายอาญา 

 หมวด ๑  หมายเรียก       มาตรา ๕๒-๕๖

 หมวด ๒  หมายอาญา       

  ส่วนที่ ๑  หลักทั่วไป      มาตรา ๕๗-๖๕

  ส่วนที่ ๒  หมายจับ      มาตรา ๖๖-๖๘

  ส่วนที่ ๓  หมายคับ      มาตรา ๖๙-๗๐

  ส่วนที่ ๔  หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย   มาตรา ๗๑-๗๖

ลักษณะ ๕  จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว

 หมวด ๑  จับ ขัง จำคุก       มาตรา ๗๗-๙๐

 หมวด ๒  ค้น        มาตรา ๙๑-๑๐๕

 หมวด ๓  ปล่อยชั่วคราว       มาตรา ๑๐๖-๑๑๙ ทวิ

ภาค ๒  สอบสวน

ลักษณะ ๑  หลักทั่วไป        มาตรา ๑๒๐-๑๒๙

ลักษณะ ๒  การสอบสวน    

 หมวด ๑  การสอบสวนสามัญ      มาตรา ๑๓๐-๑๔๗

 หมวด ๒  การชันสูตรพลิกศพ      มาตรา ๑๔๘-๑๕๖

ภาค ๓  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น      

ลักษณะ ๑  ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง     มาตรา ๑๕๗-๑๗๑

ลักษณะ ๒  การพิจารณา       มาตรา ๑๗๒-๑๘๑

ลักษณะ ๓  คำพิพากษาและคำสั่ง      มาตรา ๑๘๒-๑๙๒

ภาค ๔  อุทธรณ์และฎีกา

ลักษณะ ๑  อุทธรณ์

 หมวด ๑  หลักทั่วไป       มาตรา ๑๙๓-๒๐๒

 หมวด ๒  การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์  มาตรา ๒๐๓-๒๑๕

ลักษณะ ๒  ฎีกา

 หมวด ๑  หลักทั่วไป       มาตรา ๒๑๖-๒๒๔

 หมวด ๒  การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นฎีกา   มาตรา ๒๒๕

 

ภาค ๕  พยานหลักฐาน

 หมวด ๑  หลักทั่วไป       มาตรา ๒๒๖-๒๓๑

 หมวด ๒  พยานบุคคล       มาตรา ๒๓๒-๒๓๗ ตรี

 หมวด ๓  พยานเอกสาร       มาตรา ๒๓๘-๒๔๐

 หมวด ๔  พยานวัตถุ       มาตรา ๒๔๑-๒๔๒

 หมวด ๕  ผู้เชี่ยวชาญ       มาตรา ๒๔๓-๒๔๔/๑

ภาค ๖  การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม

 หมวด ๑  การบังคับตามคำพิพากษา     มาตรา ๒๔๕-๒๕๑

 หมวด ๒  ค่าธรรมเนียม       มาตรา ๒๕๒-๒๕๘

ภาค ๗  อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ    มาตรา ๒๕๙-๒๖๗

บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙

พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐

กฎกระทรวง

• กระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗

• กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๙

• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙

• กฎกระทรวง กำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุม ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับ

• ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘

• ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘

• ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓

ระเบียบ

 ระเบียบประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาไว้พิจารณาพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘

• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน พ.ศ. ๒๕๔๘

• ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

• ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ พ.ศ. ๒๕๔๘

• ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการแก่ล่ามและล่ามภาษามือที่ศาลจัดหาให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๓ ทวิ พ.ศ. ๒๕๓๙

• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ให้ไปชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ พ.ศ.๒๕๔๓

• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือคร่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอมาให้ความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓

• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓

• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๔๓

• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่เจ้าพนักงานผู้ส่งหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๕/๑ พ.ศ. ๒๕๔๘

• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒ ทวิ พ.ศ. ๒๕๔๙

• ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐

ประกาศ

• ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ห้ามการดัดฟังทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารใด ลงวันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๔๙

• ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา ลงวันที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๔๙

หนังสืออ้างอิง

ภาคผนวก

 ภาคผนวก ๑  ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

   ข.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 ภาคผนวก ๒ ตารางแสดงการแก้ไข/เพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา

ภาคผนวก ๓ บทบัญญัติเติมที่มีการแก้ไขและเพิ่มเติมในประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา

ดรรชนีวิธีพิจารณาความอาญา

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2029]
หนังสือกฎหมาย [1402]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997
facebooktwitter

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top