หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง สุริยา ปานแป้น,อนุวัฒน์ บุญนันท์

หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง สุริยา ปานแป้น,อนุวัฒน์ บุญนันท์
รหัสสินค้า 004850
หมวดหมู่ คู่มือสอบ เนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 180.00 บาท
น้ำหนัก 1,000 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 21 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง สุริยา ปานแป้น,อนุวัฒน์ บุญนันท์
ผู้แต่ง : สุริยา ปานแป้น อนุวัฒน์ บุญนันท์
ปีที่พิมพ์:ครั้งที่ 4 : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า: 232 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน 
9786162696572
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 4)
 
          กฎหมายว่าด้วยพิจารณาความอาญาในศาลแขวงกำหนดให้วิธีพิจารณาความอาญาเป็นพิเศษในศาลแขวงเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงซึ่งเป็นคดีที่มีอัตราโทษเล็กน้อยเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกฎหมายดังกล่าวมีพัฒนาการตลอดมา อย่างไรก็ตาม การประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง เพราะนอกจากจะมีการจำกัดระยะเวลาฟ้องคดีกรณีไม่มีการจับแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังได้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 141 มาใช้บังคับในกรณีผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้หลบหนีไป ทำให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสามารถส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการโดยไม่ต้องส่งตัวผู้ต้องหาไปด้วย ทั้งยังให้พนักงานอัยการสามารถขออนุญาตฟ้องคดีต่ออัยการสูงสุดไว้ล่วงหน้าได้
            ผู้เขียนเรียบเรียงหนังสือ “หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง” ขึ้นโดยประสงค์ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับใช้บังคับคดีแก่คดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง โดยเฉพระการดำเนินคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงที่แตกต่างไปจากการดำเนินคดีอาญาทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาตำราและบทความทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ตลอดจนความเป็นมาและเหตุผลในการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาและชั้นรัฐสภาเพื่อให้คำอธิบายบทบัญญัติแต่ละมาตรามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบกับตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนคำวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อสอบเก่าไว้ทุกสนาม โดยปรับคำถามและคำตอบสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ             
            ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ผู้เขียนแก้ไขเนื้อหาในบทที่ 2 หัวข้อ 1.3 การขออนุญาตฟ้อง ให้สอดคล้องกับข้อบังคับอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้องและการขออนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ. 2559 เพิ่มเนื้อหาในบทที่ 1 หัวข้อ 4.7 และ 4.8 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 วรรคหนึ่ง เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มแบบพิมพ์ศาลสำหรับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงไว้ในภาคผนวก โดยผู้เขียนขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนที่กรุณาชี้แนะแนวทางการปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ครบถ้วน ตลอดจนได้จัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เขียนและเหนือสิ่งอื่นใดผู้เขียนขอขอบคุณภริยาและบุตรที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าซึ่งควรเป็นทั้งสองเพื่อให้ผู้เขียนสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือครั้งนี้ได้ทันต่อความต้องการของผู้อ่าน อย่างไรก็ตาม เป็นที่เชื่อแน่ว่าหนังสือเล่มนี้คงปรากฏข้อบกพร่องให้ผู้อ่านกรุณาชี้แนะเพิ่มเติมอยู่อีกไม่น้อย ซึ่งผู้เขียนขอน้อมรับข้อบกพร่องและคำชี้แนะไว้ด้วยความขอบคุณเพื่อนำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป หากผู้อ่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะประการใด สามารถสอบถามหรือแจ้งผู้เขียนได้ผ่านทางกล่องข้อความของ www.facebook.com/rompo2015
   สุริยา ปานแป้น
   อนุวัฒน์ บุญนันท์
   2 กุมภาพันธ์ 2561
   วันเกษตรแห่งชาติ
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
1. การจัดตั้งศาลแขวงและอำนาจของศาลแขวง
1.1 การจัดตั้งศาลแขวง
1.2 อำนาจของศาลแขวง
1.2.1 คดีแพ่งที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง
1.2.2 คดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง
2. หลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
2.1 ขั้นตอนก่อนการพิจารณา
2.2 ขั้นตอนการพิจารณาพิพากษา
3. บทบัญญัติที่ใช้บังคับคดีแก่คดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง
4. การนำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลอื่น
4.1 ศาลจังหวัด
4.1.1 กรณีคดีเกิดขึ้นในท้องที่ซึ่งยังมิได้มีศาลแขวงเปิดทำการ
4.1.2 กรณีคดีเกิดขึ้นในท้องซึ่งมีศาลแขวงเปิดทำการแล้ว
4.2 ศาลอาญาและศาลอาญาธนบุรี
4.3 ศาลทรัพย์ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
4.4 ศาลล้มละลาย
4.5 ศาลเยาวชนและครอบครัว
4.6 ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
4.7 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.8 ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์
 
บทที่ 2 การดำเนินคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงในขั้นตอนก่อนการพิจารณา
1. การจำกัดระยะเวลาฟ้องคดี
1.1 การนับระยะเวลาฟ้องคดี
1.1.1 จุดเริ่มนับระยะเวลาฟ้องคดี
1.1.2 ไม่นับเวลาเดินทางปกติ
1.1.3 ไม่นับเวลาที่ผู้ต้องหาหลบหนีและเวลาที่ถูกควบคุมตัวหรือขังตามกฎหมายของศาลอื่นโดยผิดหลง
1.2 การผัดฟ้อง
1.2.1 ผู้มีหน้าที่ยื่นคำร้องและเหตุผลในการขอผัดฟ้อง
1.2.2 กำหนดเวลายื่นคำร้องและการพิจารณาสั่งคำร้องขอผัดฟ้อง
1.3 การขออนุญาตฟ้อง
1.3.1 ผู้มีอำนาจอนุญาตฟ้อง
1.3.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตฟ้อง
1.3.3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตฟ้อง
1.3.4 การฟ้องคดีและการจัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหามาฟ้อง
1.4 คดีที่ไม่อยู่ในบังคับจำกัดระยะเวลาฟ้องคดี
2. การจำกัดระยะเวลาควบคุมตัวผู้ต้องหา
2.1 ระยะเวลาควบคุมตัวผู้ต้องหาโดยเจ้าพนักงาน
2.2 การผัดฟ้องและฝากขัง
2.2.1 กรณีผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน
2.2.2 กรณีผู้ต้องหาไม่อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน
3. ข้อกำหนดพิเศษในการสอบสวน
3.1 การสอบสวนกรณีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
3.2 การส่งสำนวนการสอบสวนกรณีผู้ต้องหาหลบหนี
4. การตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ
 
บทที่ 3 การดำเนินคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงในขั้นตอนการพิจารณาพิพากษา
1. ขั้นตอนการฟ้อง
1.1 รูปแบบคำฟ้อง
1.1.1 การฟ้องด้วยวาจา
1.1.2 บันทึกหลักฐานการฟ้องคดีด้วยวาจา
1.2 ระยะเวลาฟ้องคดี
1.3 การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้อง
2. ขั้นตอนการพิจารณา
2.1 รูปแบบคำให้การ
2.1.1 จำเลยให้การรับสารภาพ
2.1.2 จำเลยให้การปฏิเสธ
2.2 รูปแบบการบันทึกคำเบิกความพยาน
3. ขั้นตอนการพิพากษา
3.1 รูปแบบคำพิพากษา
3.2 หลักเกณฑ์ในการพิพากษาคดี
3.3 อำนาจผู้พิพากษาในการทำคำพิพากษา
 
บทที่ 4 การอุทธรณ์คำพิพากษาคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง
1. การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
1.1 ห้ามอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อเท็จจริง
1.2 ไม่ใช้บังคับคดีบางประเภท
1.2.1 คดีร้องขอคืนของกลาง
1.2.2 คดีละเมิดอำนาจศาล
1.2.3 คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
1.3 ข้อยกเว้นที่ให้จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
2. การอนุญาตหรือรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
2.1 คดีที่อนุญาตหรือรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้
2.2 ผู้มีอำนาจอนุญาตหรือรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
2.2.1 ผู้พิพากษา
2.2.2 พนักงานอัยการ
2.3 วิธีการขออนุญาตหรือรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
2.4 ลักษณะของการอนุญาตหรือรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
 
บทที่ 5 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
1. การจำกัดระยะเวลาฟ้องคดี
2. รูปแบบคำฟ้อง
3. การแก้ไขคดีกรณีจำเลยให้การรับสารภาพ
5. การอุทธรณ์ฎีกา
 
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499
2. ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้องและการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ.2559
3.พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520
4. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ พ.ศ. 2520
5. แบบพิมพ์ศาลสำหรับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2656]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก