วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์

วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์
รหัสสินค้า 001083
หมวดหมู่ หนังสือกฎหมายอื่นๆ
ราคาปกติ 220.00 บาท
ลดเหลือ 198.00 บาท
น้ำหนัก 1,000 กรัม
แก้ไขล่าสุด 18 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!

ผู้แต่ง : สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 9 : 2555
จำนวนหน้า: 318 หน้า
ISBN: 9789749993927
ขนาด : (มาตราฐาน) 14.5x21
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
บทคัดย่อ
การวิจัย เป็นกิจกรรมทางวิชาการประเภทหนึ่งที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และคำตอบที่จะนำไปใช้แก้ปัญหา ป้องกันปัญหา และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ผู้วิจัยใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความมีเหตุผลในการนำวิทยาการวิจัยที่ถูกต้องมาบูรณาการให้เข้ากับศาสตร์ที่เป็นฐานความรู้มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
หนังสือ “วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์” มีความมุ่งหมายที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน ในการนำเอาระเบียบวิธีวิจัยมาใช้ปฏิบัติได้จริง ดังนั้น จึงมีรายละเอียดทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ และทางสังคมศาสตร์ อาทิ ความหมายและความสำคัญของการวิจัย หลักและวิธีการวิจัย การวางแผนการวิจัย การปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์และเสนอผลการวิจัย ที่สำคัญคือ ผู้อ่านสามารถจะนำเอาประเภทของการวิจัย พร้อมวิธีปฏิบัติไปใช้ได้จริง เพราะได้อธิบายถึงการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การวิจัยโดยการจัดกลุ่มสนทนาด้วยวิธี Focus group การสัมภาษณ์เจาะลึก การวิจัยเชิงปริมาณที่มีกระบวนการทุกขั้นตอนครบถ้วนพร้อมตัวอย่างรูปแบบการวิจัยทางนิติศาสตร์ นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังได้ให้ความชัดเจนและความแตกต่างของ “ตำรา” “วิจัย” “วิทยานิพนธ์” และ “บทความ”
ความสำคัญของการทำวิจัย คือ การเขียนข้อเสนอวิจัยซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้วางแนวทางเอาไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ทำวิจัย โดยเฉพาะผู้เริ่มทำวิจัย ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ จึงนับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยอย่างมาก

สารบัญ
คำนำ
บทที่ 1 บทนำ
1. ความสำคัญของการวิจัย
2. ความหมายของการวิจัย
2.1 ความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์
2.2 ความหมายของการวิจัยทางนิติศาสตร์
3. ความแตกต่างของ “ตำรา” “วิจัย” “วิทยานิพนธ์” และ “บทความ”
3.1 ตำรา
3.2 วิจัย
3.3 วิทยานิพนธ์
3.4 บทความ
4. จรรยาบรรณนักวิจัย
5. ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย
บทที่ 2 หลักและวิธีการวิจัย
ส่วนที่ 1 การวางแผนการวิจัย
1. ปรากฏการณ์
2. ความอยากรู้
3. แนวความคิดทฤษฎี
4. การทบทวนวรรณกรรม
ส่วนที่ 2 การปฏิบัติการวิจัย
1. หัวข้อวิจัย
2. ตัวแปร
3. สมมติฐาน
4. การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ประเภทของการวิจัย
1.1 การวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์
1.2 การวิจัยตามลักษณะของข้อมูล
1.2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพattorney285
1) การวิจัยเอกสาร
2) การวิจัยเชิงมานุษยวิทยา
3) การวิจัยโดยการจัดกลุ่มสนทนาด้วยวิธี Focus group
4) การสัมภาษณ์เจาะลึก
1.2.2 การวิจัยเชิงทดลอง
1.2.3 การศึกษาเฉพาะกรณี
2. การวิจัยทางนิติศาสตร์
2.1 เหตุผลและความสำคัญของการวิจัยทางนิติศาสตร์
2.2 เป้าหมายของการวิจัยทางนิติศาสตร์
1) วิจัยเพื่อประเทืองปัญญา
2) วิจัยประยุกต์
3) วิจัยรูปแบบเฉพาะ
2.3 วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์
บทที่ 4 การวิจัยเชิงปริมาณ
1. การรวบรวมข้อมูลเอกสาร
2. การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย
3. การสร้างเครื่องมือวิจัย
3.1 ประชากรตัวอย่าง
1) การสุ่มตัวอย่างในเชิงเป็นไปได้
2) การสุ่มตัวอย่างในเชิงเป็นไปไม่ได้
3.2 การสร้างและทดสอบแบบสอบถาม
3.2.1 การสร้างแบบสอบถาม
3.2.2 การสร้างแบบประเด็นสัมภาษณ์
3.2.3 การทดสอบแบบสอบถาม
4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
4.1 การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 การใช้วิธีสัมภาษณ์โดยใช้แบบประเด็นสัมภาษณ์
4.3 การศึกษาเฉพาะกรณี
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 การประมวลข้อมูล
5.2 การอธิบายตารางหรือการตีความตาราง
บทที่ 5 การเสนอรายงานวิจัย
1. การเสนอรายงานวิจัยเบื้องต้น
2. การเสนอรายงานวิจัยฉบับกลาง
3. การเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
3.1 ส่วนประกอบตอนต้น
3.2 ส่วนเนื้อหา
3.3 ส่วนอ้างอิงและส่วนท้าย
3.3.1 ส่วนอ้างอิง
3.3.2 ส่วนท้าย
4. วิธีการเสนอรายงานวิจัย
4.1 การเสนอรายงานวิจัยด้วยวาจา
4.2 การเสนอรายงานวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร
บทที่ 6 การเขียนข้อเสนอวิจัย
1. ความสำคัญของการทำข้อเสนอวิจัย
2. เค้าโครงข้อเสนอวิจัย
2.1 ชื่อโครงการวิจัย
2.2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
2.3 ขอบเขตของการวิจัย
2.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.5 สมมติฐานในการวิจัย
2.6 การให้คำนิยาม
2.7 ประโยชน์ที่ตาดว่าจะได้รับ
2.8 วิธีดำเนินการวิจัย
2.9 ระยะเวลาในการทำวิจัย
2.10 แผนการดำเนินการวิจัย
2.11 งบประมาณ
2.12 ประวัติผู้วิจัย
3. ตัวอย่างข้อเสนอวิจัย
ภาคผนวก ตัวอย่างแบบสอบถาม
บรรณานุกรม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2756]
หนังสือกฎหมาย [1594]
ชีท ม.รามคำแหง [381]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก