ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายการอำนวยความสะดวก

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายการอำนวยความสะดวก
รหัสสินค้า 005484
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคา 95.00 บาท
น้ำหนัก 1,000 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายการอำนวยความสะดวก
ผู้แต่ง : อ.ธีรเดช นรัตถรักษา น.บ., น.บ.ท.
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2558
จำนวนหน้า: 244 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
  ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายศาลปกครอง และกฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ใช้เป็นคู่มือปฏิบัติราชการ ประชาชนทั่วไปใช้เป็นคู่มือศึกษาและหลักปฏิบัติ ในการติดต่อขออนุญาตและการอำนวยการจากทางราชการ เตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานราชการต่างๆ
 
คำนำ
 
   หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ นี้ ผู้เขียนได้เคยรวบรวมไว้เมื่อปี พ.ศ.2549 ต่อมาปี พ.ศ.2557 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หรือที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป เน้นการปฏิรูปกฎหมายในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายปกครองได้มีการประกาศใช้กฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ซึ่งถือเป็นกฎหมายปกครองฉบับใหม่ที่สำคัญอีกฉบับ ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ได้ประกาศใช้บังคับมีผลเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำคำสั่งทางปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้เขียนจึงถือโอกาสปรับปรุงข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองเล่มนี้ และให้เป็นคู่มือในการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายปกครองด้วยทั้งในส่วนของผู้ใช้อำนาจปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไปจะได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
กฎกระทรวง (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีสบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีสบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีสบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีสบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีสบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีสบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีสบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีสบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีสบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีสบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีสบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง
- คำแนะนำของสำนักงานศาลปกครองที่ 1/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครอง
- ระเบียบคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้คำปรึกษา พ.ศ.2541
- คำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่ 1/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558
- สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ..ศ.2540
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ยื่น 8 ข้อ ดึง “นิติกรภาครัฐ” ช่วยป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น
- สภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก
- ข้อเสนอของนายธีรเดช นรัตรักษา คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประเบียบเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสังคมระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2542
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบพร้อมเฉลย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบพร้อมเฉลย พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบพร้อมเฉลย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบพร้อมเฉลย พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2659]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก