รัฐและนิติบุคคลมหาชน ชาญชัย แสวงศักดิ์

รัฐและนิติบุคคลมหาชน ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า 007665
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคาปกติ 320.00 บาท
ลดเหลือ 288.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
บาร์โค้ด 9786162696800
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 11 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
รัฐและนิติบุคคลมหาชน  ชาญชัย แสวงศักดิ์
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : เมษายน 2561
จำนวนหน้า: 364 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696800 
 
คำนำ
 
   ผู้เขียนได้มีโอกาสไปศึกษากฎหมายมหาชนในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีการพัฒนากฎหมายมหาชนอย่างเป็นระบบโดยมีการแยกนิติบุคคลออกเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน สำหรับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนหรือนิติบุคคลมหาชนนั้น ได้แก่ รัฐซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นนิติบุคคลในกฎหมายระหว่างระหว่างประเทศและในกฎหมายภายใน โดยเป็นนิติบุคคลโดยสภาพ และนิติบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศและในกฎหมายภายใน โดยเป็นนิติบุคคลโดยสภาพ และนิติบุคคลมหาชนอื่นที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อรับการกระจายอำนาจหรือถ่ายโอนภารกิจบางส่วนไปดำเนินการแทนรัฐ แต่ในประเทศไทย การเรียนการสอนกฎหมาย เน้นหนักทางกฎหมายเอกชน โดยยังมีความเข้าใจทางกฎหมายมหาชนไม่มากนัก ทำให้นักกฎหมายไทยส่วนหนึ่งนำเอาหลักกฎหมายเอกชนและนิติวิธีทางกฎหมายเอกชนมาใช้กับกฎหมายมหาชนโดยมีความเข้าใจว่านิติบุคคลนั้นจะต้องมีกฎหมายจัดตั้งเสมอ จึงมีความเข้าใจว่ารัฐไม่เป็นนิติบุคคลเพราะไม่มีบทกฎหมายบัญญัติให้รัฐเป็นนิติบุคคล ทั้ง ๆ ที่ในกฎหมายระหว่างประเทศและในกฎหมายของต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับกันว่ารัฐเป็นนิติบุคคลโดยสภาพ จึงไม่จำต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายว่ารัฐเป็นนิติบุคคล แต่ในทางกลับกัน ในประเทศไทย กลับมีการบัญญัติกฎหมายให้กระทรวง กรม และจังหวัดเป็นนิติบุคคล และมีการบัญญัติในกฎหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุแทนรัฐ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดแทนเจ้าหน้าที่ที่มิได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายหลายประการ ผู้เขียนจึงเห็นควรเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาทำความเข้าใจเพื่อช่วยกันพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายมหาชนในประเทศไทยต่อไป
   ความดีของหนังสือเล่มนี้ ถ้าจะพอมีอยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบให้แก่ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ ซึ่งเป็นผู้จุดประกายในเรื่องนี้เป็นคนแรก และผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ๆ ที่ผู้เขียนได้นำวรรณกรรมของท่านมาอ้างอิงในหนังสือเล่มนี้
   สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้และหนังสือเล่มอื่น ๆ ของผู้เขียนด้วยดีตลอดมา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เมษายน 2561
 
สารบาญ
 
บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
ส่วนที่ 1 ระบบกฎหมายที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย
ส่วนที่ 2 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนิติบุคคล
บทที่ 2 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐและนิติบุคคลมหาชนในต่างประเทศ
ส่วนที่ 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ
ส่วนที่ 2 นิติบุคคลมหาชนในต่างประเทศ
บทที่ 3 แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐและนิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย
ส่วนที่ 1 กฎหมายไทยสมัยโบราณไม่มีแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐและนิติบุคคล
ส่วนที่ 2 ปัญหาความเป็นนิติบุคคลของรัฐในประเทศไทย
ส่วนที่ 3 นิติบุคคลมหาชนในประเทศไทย
บทที่ 4 ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของรัฐบาล
ส่วนที่ 1 ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลในราชการส่วนกลาง
ส่วนที่ 2 ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลในราชการส่วนภูมิภาค
ส่วนที่ 3 กระทรวงกลาโหม
ส่วนที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ
บทที่ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 วิวัฒนาการเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ส่วนที่ 3 การจัดตั้งสหการและการร่วมกับบุคคลอื่ก่อตั้งบริษัทจำกัด
บทที่ 6 รัฐวิสาหกิจ
ส่วนที่ 2 รัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลมหาชน
บทที่ 7 หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและมิใช่รัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล
ส่วนที่ 2 หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติแต่มิได้มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและมิใช่รัฐวิสาหกิจ
ส่วนที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายให้เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ
ส่วนที่ 4 องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2540
บทที่ 8 หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชากำกับดูแลของรัฐสภา ศาลและองค์กรอิสระ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาหรือกำกับแลดูของรัฐสภา
ส่วนที่ 2 หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของศาล
ส่วนที่ 3 หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลขององค์กรอิสระ
บทที่ 9 หน่วยงานในพระมหากษัตริย์
ส่วนที่ 1 ส่วนราชการในพระองค์
ส่วนที่ 2 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บทที่ 10 องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ส่วนที่ 1 องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพที่รัฐโดยรัฐบาลยังเข้าไปกำกับดูแลอยู่
ส่วนที่ 2 องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพปกครองกันเอง
บทที่ 11 องค์กรตัวแทนผู้ประกอบอาชีพบางอาชีพ
บทที่ 12 องค์กรทางศาสนาซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นนิติบุคคล
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2849]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก