กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ชาญชัย แสวงศักดิ์

กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า 007664
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคาปกติ 450.00 บาท
ลดเหลือ 405.00 บาท
น้ำหนัก 1,500 กรัม
บาร์โค้ด 9786162696725
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 23 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ชาญชัย แสวงศักดิ์
ผู้แต่ง : ชาญชัย แสวงศักดิ์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 2 : เมษายน 2561
จำนวนหน้า: 496 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696725
 
คำนำ
 
   การจัดซื้อจัดจ้าง (หรือการพัสดุ) ภาครัฐในประเทศไทยนั้น ในอดีตที่ผ่านมา มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไว้ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามโดยคณะรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจบังคับบัญชามีมติให้ส่วนราชการในราชการส่วนกลางและในราชการส่วนภูมิภาคปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งมีผลใช้บังคับกับส่วนราชการเท่านั้น โดยไม่มีผลใช้บังคับกับผู้ประกอบกรเอกชนโดยตรง ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอิงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งก็ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุขึ้นใช้บังคับกับแต่ละรัฐวิสาหกิจโดยอิงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเช่นกัน โดยระเบียบว่าด้วยการพัสดุดังกล่าวได้ใช้บังคับมานานแล้วโดยมิได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จนกระทั่งในรัฐบาลปัจจุบัน ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขึ้นใช้บังคับโดยมีการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติดังกล่าวรวม 7 ฉบับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีผลใช้บัวคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560
   โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีขอบเขตการบังคับใช้กับ “หน่วยงานของรัฐ” ทั้งหมดที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานธุรการของรัฐสภา หน่วยงานธุรการของศาล หน่วยงานธุรการขององค์กรอิสระและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุในกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขึ้นใหม่ทั้งหมดที่มีความแตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมเป็นอย่างมาก กรณีจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ “หน่วยงานของรัฐ” ที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ “หัวหน้าหน่วยงานรัฐ” และ “เจ้าหน้าที่” (ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง) ตลอดจนผู้ประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศ จะต้องศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้นเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง มิฉะนั้น ย่อมจะเกิดปัญหาอันเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่าง “หน่วยงานของรัฐ” กับผู้ประกอบการเอกชนและองค์กรตรวจสอบ อันจะนำไปสู่การร้องเรียนหรือการฟ้องคดีต่อศาล และอาจจะทำให้ “เจ้าหน้าที่” และ “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” ถูกองค์กรตรวจสอบเรียกร้องให้มีความรับผิดทางปกครอง ทางวินัย ทางละเมิด หรือทางอาญาได้
   ผู้เขียนได้รับการเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนหนึ่งว่าควรจะจัดทำคำอธิบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวขึ้นโดยเร็วเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงยังมิได้มีการจัดทำคู่มือในเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าผู้เขียนจะมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำพระราชบัญญัตินี้และมิได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัสดุโดยตรงก็ตาม แต่ผู้เขียนก็เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีคำอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวเพื่อช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาคราชการและในภาคเอกชนได้อาศัยเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งเห็นควนให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์ ผู้เขียนจึงได้เร่งรัดจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นภายในเวลาอันจำกัดโดยขอน้อมรับคำชี้แนะจากผู้รู้เพื่อแก้ไขปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ในโอกาสต่อไป
   ผุ้เขียนขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้และหนังสือเล่มอื่น ๆ ของผู้เขียนด้วยดีตลอดมา
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
พฤศจิกายน 2560
 
บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
บทที่ 2  สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
บทที่ 3  สาระสำคัญของระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
บทที่ 4 การดำเนินตามพระราชบัญญัติต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2846]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก