ป.วิอาญา และ ป.วิแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ไพบูลย์ เปียศิริ

ป.วิอาญา และ ป.วิแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ไพบูลย์ เปียศิริ
รหัสสินค้า 007397
หมวดหมู่ วิ.แพ่ง วิ.อาญา
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 180.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 18 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
ป.วิอาญา และ ป.วิแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ไพบูลย์ เปียศิริ
ผู้แต่ง : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า : 720 หน้า
รูปแบบ : ปกอ่อน
ขนาด : 14.6 x 21.2 ซม.
9786167970585 
 
คำนำ
 
   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอาหลักกฎหมายอาญาและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งไว้ด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. 2559, พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธิพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. 2556, พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2523 กฎกระทรวง-ระเบียบ-ข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. 2560 และส่วนที่ 2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 แก้ไขล่าสุด ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 แก้ไขล่าสุด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
   ด้วยความปรารถนาดี
   ร.ต.อ.ไพบูลย์ เปียศิริ
 
สารบัญ
 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ 1 หลักทั่วไป
 
ลักษณะ 2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 อำนาจสืบสวนและสอบสวน
หมวด 3 อำนาจศาล
 
ลักษณะ 3 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
หมวด 1 การฟ้องคดีอาญา
หมวด 2 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
 
ลักษณะ 4 หมายเรียกและหมายอาญา
หมวด 1 หมายเรียก
หมวด 2 หมายอาญา
ส่วนที่ 1 หลักทั่วไป
ส่วนที่ 2 หมายจับ
ส่วนที่ 3 หมายค้น
ส่วนที่ 4 หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย
 
ลักษณะ 5 จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
หมวด 1 จับ ขัง จำคุก
หมวด 2 ค้น 
หมวด 3 ปล่อยชั่วคราว
 
ภาค 2 สอบสวน
ลักษณะ 1 หลักทั่วไป
 
ลักษณะ 2 การสอบสวน
หมวด 1 การสอบสวนสามัญ
หมวด 2 การชันสูตรพลิกศพ
 
ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ 1 ห้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง
 
ลักษณะ 2 การพิจารณา
 
ลักษณะ 3 คำพิพากษาและคำสั่ง
 
ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ 1 อุทธรณ์
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งศาลอุทธรณ์
 
ลักษณะ 2 ฎีกา
หมวด 1หลักทั่วไป
หมวด 2 การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นฎีกา
 
ภาค 5 พยานหลักฐาน
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 พยานบุคคล
หมวด 3 พยานเอกสาร
หมวด 4 พยานวัตถุ
หมวด 5 ผู้เชี่ยวชาญ
 
ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
หมวด 1 การบังคับตามคำพิพากษา
หมวด 2 ค่าธรรมเนียม
 
ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบาและลดโทษ
 
บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 
พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 เขตอำนาจศาล
หมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา
หมวด 4 การจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำนวนคดี
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499
 
บทเฉพาะกาล
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงฯ
 
พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด
 
กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
 
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548
 
หมายอาญา
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 หมายจับ หมายค้น
ส่วนที่ 1 การร้องขอและการออกหมายจับ หมายค้น ในกรณีปกติ
ส่วนที่ 2 การร้องขอและการออกหมายจับ หมายค้น ในกรณีพิเศษ
หมวด 3 การร้องและการออกหมายขัง
คำสั่ง
หมวด 1 คำสั่งให้โอนการขัง
หมวด 2 คำสั่งให้ขังผู้ต้องหาไว้ ณ สถานที่ที่พนักงานสอบสวนร้องขอ
หมวด 3 คำสั่งให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังโดยมิชอบกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกัน การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. 2549
 
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2548
 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2549
 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำสำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
 
กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554
 
กฎกระทรวงกำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุม ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด พ.ศ. 2552
หมวด 1 การขังในกรณีตามมาตรา 89/1 และมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (1)
ส่วนที่ 1 สถานที่ขัง
ส่วนที่ 2 วิธีการควบคุม
ส่วนที่ 3 มาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หมวด 2 การขังในกรณีตามมาตรา 246
ส่วนที่ 1 สถานที่ขัง วิธีการควบคุม และมาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ส่วนที่ 2 การบำบัดรักษา
 
กฎกระทรวงกำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้เป็นประโยชน์ พ.ศ. 2553
หมวด 1 การยื่นคำร้อง
หมวด 2 การพิจารณาและการอนุญาต
หมวด 3 การส่งคืนสิ่งของ
 
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2556
 
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลย พ.ศ. 2556
 
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2556
 
ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาไว้พิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551
 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 ภาค 1 บททั่วไป
ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์
 
ลักษณะ 2 ศาล
หมวด 1 เขตอำนาจศาล
หมวด 2 การคัดค้านผู้พิพากษา
หมวด 3 อำนาจและหน้าที่ของศาล
หมวด 4 การนั่งพิจารณา
หมวด 5 รายงานและสำนวนความ
 
ลักษณะ 3 คู่ความ
 
ลักษณะ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร
 
ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน
หมวด 3 การนำพยานเอกสารมาสืบ
หมวด 4 การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล
 
ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง
หมวด 1 หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี
หมวด 2 ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง
หมวด 3 ค่าฤชาธรรมเนียม
ส่วนที่ 1 การกำหนดและการชำระค่าฤชาธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ส่วนที่ 2 ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม
 
ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
 
ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
 
ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
หมวด 2 การพิจารณาโดยขาดนัด
ส่วนที่ 1 การขาดนัดยื่นคำให้การ
ส่วนที่ 2 การขาดนัดพิจารณา
หมวด 3 อนุญาโตตุลาการ
หมวด 4 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
ส่วนที่ 2 การอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม
ส่วนที่ 3 การพิจารณาและการบังคับคดี
ส่วนที่ 4 คำพิพากษาและการบังคับคดี
ส่วนที่ 5 อุทธรณ์และฎีกา
ส่วนที่ 6 ค่าธรรมเนียม
 
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ 1 อุทธรณ์
 
ลักษณะ 2 ฎีกา
 
ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือคำสั่ง
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 คำขอในเหตุฉุกเฉิน
 
ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
หมวด 1 หลักทั่วไป
ส่วนที่ 1 ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี
ส่วนที่ 2 คำบังคับ
ส่วนที่ 3 การขอบังคับคดี
ส่วนที่ 4 การพิจารณาคำขอบังคับคดี
ส่วนที่ 5 การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ส่วนที่ 6 อำนาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ส่วนที่ 7 ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
ส่วนที่ 8 การงดการบังคับคดี
ส่วนที่ 9 การถอนการบังคับคดี
ส่วนที่ 10 การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ
หมวด 2 การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
ส่วนที่ 1 อำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ส่วนที่ 2 ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ส่วนที่ 3 การยึดทรัพย์สิน
ส่วนที่ 4 การอายัดสิทธิเรียกร้อง
ส่วนที่ 5 การขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
ส่วนที่ 6 สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี
ส่วนที่ 7 การขอเฉลี่ยและการเข้าดำเนินการบังคับคดีต่อไป
ส่วนที่ 8 การขายหรือจำหน่าย
ส่วนที่ 9 การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการแทนการขายหรือจำหน่าย
ส่วนที่ 10 การชำบัญชีส่วนเฉลี่ย
ส่วนที่ 11 เงินค้างจ่าย
หมวด 3 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
หมวด 4 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่
ส่วนที่ 1 การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครอง
ส่วนที่ 2 การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก หรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอง
หมวด 5 การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
ส่วนที่ 1 การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการ
ส่วนที่ 2 การบังคับคดีในกรณีที่ให้งดเว้นกระทำการ
หมวด 6 การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
หมวด 7 การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
หมวด 8 การบังคับคดีในกรณีมีการประกันในศาล
ตาราง 1 ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าชั้นศาล)
ตาราง 2 ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
ตาราง 3 ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล
ตาราง 4 ค่าป่วยการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของพยาน กับค่ารังวัดทำแผนที่
ตาราง 5 ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี
ตาราง 6 ค่าทนายความ
ตาราง 7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น
ส่วนที่ 1 การฟ้องคดี
ส่วนที่ 2 การพิจารณาคดี
ส่วนที่ คำพิพากษาและคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี
หมวด 3 อุทธรณ์
หมวด 4 ฎีกา
หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
หมวด 6 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทเฉพาะกาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก