กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและ การจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ นิรมัย พิสแข มั่นจิตร

กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและ การจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ นิรมัย พิสแข มั่นจิตร
รหัสสินค้า 007381
หมวดหมู่ กฎหมายแพทย์ พยาบาล
ราคา 350.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
บาร์โค้ด 9786168139448
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและ การจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ นิรมัย พิสแข มั่นจิตร
ผู้แต่ง : นิรมัย พิสแข มั่นจิตร
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า : 330 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786168139448
 
คำนำ
 
         หนังสือกฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อใช้เป็นตำราประกอบการบรรยายวิชากฎหมายสุขภาพในระดับปริญญาตรีซึ่งผู้เขียนได้รับผิดชอบการบรรยายในรายวิชานี้ ผู้เขียนได้ศึกษากฎหมายสาขานี้เมื่อครั้งที่เรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยตูลูส 1 คาปิโตล (I’Universite Toulouse 1 Capitole) สารธารณรัฐฝรั่งเศส ผู้เขียนพบว่าในต่างประเทศนั้นการศึกษาด้านกฎหมายสุขภาพได้รับการพัฒนาไปค่อนข้างมากโดยพิจารณาได้จากหลักสูตรการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาต่างๆ และจากหนังสือหรือตำราซึ่งมีจำนวนมากและมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อผู้เขียนสำเร็จการศึกษาและกลับเข้างานจึงมีความตั้งใจที่จะเปิดการเรียนการสอนในวิชากฎหมายสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นวิชาใหม่และยังไม่ปรากฏในหลักสูตรนิติศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงนับได้ว่าเป็นการบุกเบิกศาสตร์ความรู้ใหม่ทางด้านนิติศาสตร์ ผู้เขียนจึงตั้งใจรวบรวมความรู้และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบลงไปในหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นหนึ่งการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายสุขภาพซึ่งยังมีหนังสือทางด้านนี้ไม่มากนักในประเทศไทย
       กฎหมายสุขภาพนับว่าเป็นกฎหมายสาขาใหม่และมีพรมแดนของการศึกษาที่กว้างอย่างมากหนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นการอธิบายเนื้อหาพื้นฐานที่สำคัญสองส่วนโดยพิจารณาจากการใช้บริการด้านสุขภาพเป็นสำคัญ ส่วนแรกเป็นการอธิบายถึงสิทธิของผู้ป่วยในฐานะที่เป็นผู้บริการทางด้านสุขภาพและส่วนที่สองเป็นการอธิบายถึงการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพทั้งที่ดำเนินการโดยภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นอธิบายภายใต้มุมมองทางด้านนิติศาสตร์เป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้อาศัยต้นแบบจากหนังสือภาษาฝรั่งเศส ชื่อ “กฎหมายสุขภาพ (Droit de la sante)” ซึ่งเขียนโดย Anne Laude, Bertrand Mathieu และ Didier Taduteau เป็นพื้นฐาน
       นอจากการอธิบายตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพที่สำคัญแล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอหลักการพื้นฐานในการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะที่ดำเนินการโดยภาครัฐ และสอดแทรกตัวอย่างคำพิพากษาที่สำคัญเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาและเห็นประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งยังได้นำเสนอความคิดเห็นและการวิเคราะห์ในบางประเด็นของผู้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้อีกด้วย อย่างไรก็ดี หนังสือเล่มนี้มิอาจเรียบเรียงสำเร็จด้วยดีได้หากได้รับความช่วยเหลือและแรงสนับสนุนที่สำคัญจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่เข้าใจและส่งเสริมการทำงานของผู้เขียนมาโดยตลอด ขอขอบคุณคุณสุพิชชา ตุ้มสวัสดิ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ช่วยค้นคว้าข้อมูลทางด้านกฎหมายและคำพิพากษาที่สำคัญ อีกทั้งยังได้ช่วยงานวิชาการของผู้เขียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาหลายปี และขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำตำราในครั้งนี้
        ด้วยผู้เขียนได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ในขณะที่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนตามปกติและปฏิบัติงานด้านบริหารของคระนิติศาสตร์ควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น หากผู้อ่านพบข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และหากจะได้กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนทราบถึงข้อผิดพลาดก็จักเป็นพระคุณยิ่ง หรือหากมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือข้อโต้แย้ง ผู้เขียนรู้สึกยินดีเสมอที่จะรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย อย่างไรก็ตามหากท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนขอยกคุณความดีทั้งหลายให้แก่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางกฎหมายให้แก่ผู้เขียนเสมอมา
   นิรมัย พิศแข มั่นจิตร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   กุมภาพันธ์ 2561
สารบัญ
ส่วนที่ 1 
สิทธิในสุขภาพและสิทธิที่สำคัญของผู้ป่วย : ข้อเรียกร้องในฐานะผู้รับบริการ
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 ข้อความทั่วไปว่าด้วยสิทธิในสุขภาพ
1. แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยสิทธิในสุขภาพ
1.1 นิยามและลักษณะของสิทธิโดยทั่วไป
1.2 นิยามและลักษณะของสิทธิในสุขภาพ
2. การรับรองสิทธิในสุขภาพ
2.1 การรับรองตามพันธกรณีระหว่างประเทศและตามรัฐธรรมนูญ
2.1.1 การรับรองตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ก. พันธกรณีระหว่างประเทศโดยทั่วไป
ข. พันธกรณีระหว่างประเทศโดยเฉพาะ
2.1.2 การรับรองสิทธิในสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ
ก. สิทธิในสุขภาพโดยทั่วไป (General Rights to health )
ข. สิทธิในสุขภาพโดยเฉพาะ ( Particular Rights to health )
ค. ผลของการรับรองสิทธิในรัฐธรรมนูญ
2.2 การรับรองตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรอง
2.2.1 กฎหมายสุขภาพโดยทั่ว
ก. กฎหมายหลัก
ข. กฎหมายเฉพาะด้าน
2.2.2 กฎหมายสุขภาพโดยเฉพาะ
ก. กฎหมายหลัก
ข. กฎหมายเฉพาะด้าน
 
บทที่ 2 สิทธิของผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
1. สิทธิเข้าถึงการรักษา
1.1 การับรองในระดับระหว่างประเทศและในต่างประเทศ
1.2 การรับรองตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศไทย
2. สิทธิเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
2.1 การรับรองในระดับระหว่างประเทศและในต่างประเทศ
2.2 การรับรองตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศไทย
2.2.1 ประเภทของข้อมูลที่ต้องแจ้งแก่ผู้รับบริการ
2.2.2 ลักษณะของข้อมูลที่ต้องแจ้งแก่ผู้รับบริการ
2.2.3 วิธีการแจ้งข้อมูลแก่ผู้รับบริการ
2.2.4 ข้อยกเว้นการแจ้งข้อมูลแก่ผู้รับบริการ
3. สิทธิให้ความยินยอมและเลือกวิธีการรักษา
3.1  การรับรองในระดับระหว่างประเทศและในต่างประเทศ
3.2 การรับรองตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศไทย
3.2.1 ลักษณะของการให้ความยินยอม
3.2.2 ขอบเขตของความยินยอม
3.2.3 รูปแบบของการให้ความยินยอม
3.2.4 บุคคลที่มีสิทธิให้ความยินยอม
3.2.5 ข้อยกเว้นของการให้ความยินยอม
4. สิทธิปฏิเสธการรักษา
4.1 การรับรองในระดับระหว่างประเทศและในต่างประเทศ
4.2 การรับรองตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศไทย
4.2.1 ลักษณะของการปฏิเสธการรักษา
4.2.2 รูปแบบของการปฏิเสธการรักษา
4.2.3 บุคคลที่มีสิทธิปฏิเสธการรักษา
4.2.4 ผลของการฝ่าฝืนสิทธิปฏิเสธการรักษา
4.2.5 ข้อยกเว้นของการแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษา
4.2.6 ตัวอย่างของการปฏิเสธการรักษา
5. สิทธิได้รับการคุ้มครองจากการถูกทดลองในงานวิจัย
5.1 การรับรองในระดับระหว่างประเทศและในต่างประเทศ
5.2 การรับรองตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศไทย
5.2.1 ลักษณะของการให้ความยินยอม
5.2.2 รูปแบบของการให้ความยินยอม
5.2.3 ระยะเวลาในการให้และการเพิกถอนความยินยอม
5.2.4 ผลของการฝ่าฝืน
 
บทที่ 4 สิทธิของผู้ป่วยในระหว่างและหลังรับบริการด้านสุขภาพ
1. สิทธิได้รับการเคารพในชีวิตและร่างกาย
1.1 การรับรองในระดับระหว่างประเทศและในต่างประเทศ
1.2 การรับรองตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศไทย
1.2.1 ลักษณะของการละเมิดในชีวิตและร่างกายของผู้บริการ
1.2.2 ผลของการฝ่าฝืน
1.2.3 ข้อยกเว้นความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของผู้รับบริการ
2. สิทธิได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.1 การรับรองในระดับระหว่างประเทศและในต่างประเทศ
2.2 การรับรองตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศไทย
2.2.1 การควบคุมและกำกับดูแลมาตรฐานและคุณภาพของสถานพยาบาล
2.2.2 การควบคุมและกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพของบุคคลากรด้านสุขภาพ
2.2.3 การควบคุมและกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการเฉพาะทางหรือเฉพาะกรณี
3. สิทธิได้รับการรักษาอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3.1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3.1.1 ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3.1.2 ลักษณะของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3.1.3 ตัวอย่างของการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3.2 การรับรองในระดับระหว่างประเทศและในต่างประเทศ
3.2 การรับรองตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศไทย
3.3.1 ลักษณะของการรักษาอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3.3.2 ผลของการฝ่าฝืน
4. สิทธิได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ
4.1 การรับรองในระดับระหว่างประเทศและในต่างประเทศ
4.2 การรับรองตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศไทย
4.2.1 การให้ความคุ้มครองต่อข้อมูลสุขภาพของบุคคล
4.2.2 ลักษณะของข้อมูลสุขภาพ
4.2.3 บุคคลที่มีหน้าที่รักษาความลับในข้อมูลสุขภาพ
4.2.4 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ
5. สิทธิในวาระสุดท้ายของชีวิต
5.1 การรับรองในระดับระหว่างประเทศและในต่างประเทศ
5.2 ยูธานาเซีย การุณฆาต และการรักษาแบบประคับประคอง
5.3 การรับรองตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศไทย
5.3.1 บุคคลที่มีสิทธิทาหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้า
5.3.2 ลักษณะหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้า
5.3.3 รูปแบบของหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้า
5.3.4 ข้อมูลที่สำคัญของหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้า
5.3.5 สถานที่ทำหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้า
5.3.6 การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้า
5.3.7 การให้ความคุ้มครองแก่บุคคลที่ปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้า
บทสรุป
 
ส่วนที่ 2 การจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ : ภารกิจในฐานะผู้ให้บริการ
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 4 นโยบายและการจัดทำบริการสาธารณะทางด้านสุขภาพ
1. นโยบายทางด้านสุขภาพ
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกับนโยบายสุขภาพ
1.2 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
1.3 องค์ประกอบของระบบสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย
1.4 นโยบายสุขภาพของประเทศไทย
1.4.1 ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย
1.4.2 แผนพัฒนาสุขภาพของไทย
1.5 สุขภาพกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การจัดทำบริการสาธารณะโดยหน่วยงานภาครัฐตามแนวนโยบายทางด้านสุขภาพ
2.1 การจัดทำบริการโดยราชการส่วนกลาง
2.2 การจัดทำบริการโดยราชการส่วนภูมิภาค
2.2.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.2.2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
2.2.3 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2.2.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2.3 การจัดทำบริการโดยราชการส่วนท้องถิ่น
2.3.1 องค์การบริหารส่วนตำบล
2.3.2 เทศบาล
2.3.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.3.4 กรุงเทพมหานคร
2.3.5 พัทยา
 
บทที่ 5 หลักการพื้นฐานในการจัดทำบริการสาธารณะด้านสุขภาพ
1. ข้อความคิดว่าด้วยบริการสาธารณะ
1.1 ความหมายของบริการสาธารณะ
1.2 ประเภทของบริการสาธารณะ
1.2.1 บริการสาธารณะทางปกครอง
1.2.2 บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
1.2.3 บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม
2. หลักในการจัดทำบริการสาธารณะทางด้านสุขภาพ
2.1 หลักความเสมอภาค
2.1.1 หลักการพื้นฐานของความเสมอภาค
2.1.2 ความเสมอภาคในการจัดทำบริการสาธารณะทางด้านสุขภาพ
2.2 หลักความต่อเนื่อง
2.2.1 หลักการพื้นฐานของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
2.3.2 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการจัดทำบริการสาธารณะทางด้านสุขภาพ
 
บทที่ 6 หน่วยงานสำคัญภาครัฐที่จัดทำบริการสาธารณะด้านสุขภาพ : ภารกิจของรัฐในฐานะผู้ให้บริการหลัก
1. หน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการกำหนดนโยบายและให้บริการโดยทั่วไป
1.1 กระทรวงสาธารณสุข
1.2 องค์การเภสัชกรรม
1.3 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
2. หน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการรักษาพยาบาล : สถานพยาบาลของรัฐ
2.1 นิยามของสถานพยาบาล
2.2 ประเภทของสถานพยาบาลรัฐ
2.2.1 สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ก. ศูนย์บริการสาธารณสุข
ข. โรงพยาบาล
2.2.2 สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย
2.2.3 สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.2.4 สถานพยาบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.5 สถานพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ
2.2.6 สถานพยาบาลที่มีสถานะเป็นองค์การมหาชน
3. หน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการประกันสุขภาพ
3.1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.2 สำนักงานประกันสังคม
3.3 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
4. หน่วยงานหลักที่มีภารกิจและพัฒนาระบบสุขภาพ
4.1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
4.2 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
4.3 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
5. หน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ
5.1 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
5.2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5.3 สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
 
บทที่ 7 หน่วยงานสำคัญภาคเอกชนที่จัดทำบริการด้านสุขภาพ : ภารกิจของเอกชนในฐานะผู้ให้บริการเสริม
1. หน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการรักษาพยาบาล : สถานพยาบาลเอกชน
1.1 นิยามของสถานพยาบาล
1.2 ประเภทของสถานพยาบาล
1.3 การประกอบกิจการสถานพยาบาล
1.3.1 คณะกรรมการสถานพยาบาล
1.3.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นคำขอ
1.3.3 เงื่อนไขในการยื่นคำขอ
1.3.4 สถานที่ยื่นคำขอ
1.3.5 ระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของใบอนุญาต
1.4 การดำเนินการสถานพยาบาล
1.4.1 คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
1.4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการสถานพยาบาลและหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกับผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
1.4.3 ระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของใบอนุญาต
1.4.4 การแสดงใบอนุญาต
1.4.5 การโฆษณาสถานพยาบาล
1.4.6 การคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉิน
1.5 การเลิก การปิดสถานพยาบาล และการเพิกถอนใบอนุญาต
1.5.1 การเลิกกิจการสถานพยาบาล
1.5.2 การปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราว
1.5.3 การปิดสถานพยาบาลและการเพิกถอนใบอนุญาต
2. หน่วยงานสำคัญที่มีภารกิจด้านการป้องกัน ส่งเสริม และคุ้มครองสุขภาพ
2.1 สภากาชาดไทย
2.1.1 ความเป็นมา
2.1.2 บทบาทหน้าที่ที่สำคัญ
2.2 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2.2.1 ความเป็นมา
2.2.2 บทบาทหน้าที่ที่สำคัญ
2.3 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
2.3.1 ความเป็นมา
2.3.2 บทบาทหน้าที่ที่สำคัญ
3. หน่วยงานสำคัญที่มีภารกิจด้านการควบคุมและตรวจสอบ : องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ
3.1.1 ความเป็นมา
3.1.2 โครงสร้างของแพทย์สภา
3.1.3 บทบาทหน้าที่ที่สำคัญ
3.1.4 กระบวนการควบคุมตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ก. การกระทำที่ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ข. การร้องเรียน
ค. การแสวงหาข้อเท็จจริง
ง. การสอบสวนเรื่องร้องเรียน
จ. การทำคำวินิจฉัยและคำสั่ง
ฉ. การอุทธรณ์คำสั่ง
3.2 สภาเภสัชกรรม
3.2.1 ความเป็นมา
3.2.2 โครงสร้างของสภาเภสัชกรรม
3.2.3 บทบาทหน้าที่ที่สำคัญ
3.2.4 กระบวนการควบคุมตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ก. การกระทำที่ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ข. การร้องเรียน
ค. การแสวงหาข้อเท็จจริง
ง. การสอบสวนเรื่องร้องเรียน
จ. การทำคำวินิจฉัยและคำสั่ง
ฉ. การอุทธรณ์คำสั่ง
3.3 สภาการพยาบาล
3.3.1 ความเป็นมา
3.3.2 โครงสร้างของสภาการพยาบาล
3.3.3 บทบาทหน้าที่ที่สำคัญ
3.3.4 กระบวนการควบคุมตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ก. การกระทำที่ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ข. การร้องเรียน
ค. การแสวงหาข้อเท็จจริง
ง. การสอบสวนเรื่องร้องเรียน
จ. การทำคำวินิจฉัยและคำสั่ง
ฉ. การอุทธรณ์คำสั่ง
บทสรุป
บรรณานุกรม
ดัชนี
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก