กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ดวงเด่น นาคสีหราช

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ดวงเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า 004864
หมวดหมู่ กฎหมายระหว่างประเทศ/การค้าระหว่างประเทศ
ราคาปกติ 260.00 บาท
ลดเหลือ 234.00 บาท
น้ำหนัก 1,000 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 28 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ดวงเด่น นาคสีหราช
ผู้แต่ง : ดวงเด่น นาคสีหราช
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : มกราคม 2561
จำนวนหน้า: 344 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม.A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696480
 

คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 2)
 
   เมื่อทางสำนักพิมพ์แจ้งมาว่า “กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล” หมดลง และมีผู้สนใจสอบถามอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ผู้เขียนจึงได้ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความทันสมัยและเข้าใจง่ายขึ้น พร้อมยกตัวอย่างประกอบเช่น หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการได้สัญชาติไทยโดยคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง การได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่5) พ.ศ. 2555 สิทธิในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายพิเศษ องค์ประกอบของกฎหมายขัดกันว่าด้วยสัญญาเป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมแผนผังซึ่งเป็นภาพวาดที่ผู้เขียนใช้ในการบรรยายในเรื่องการได้มาซึ่งสัญชาติไทยในห้องเรียนแก่นิสิตที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อประกอบความเข้าใจ เช่น การได้มาซึ่งสัญชาติไทย หลักสืบสายโลหิต และหลักดินแดน เป็นต้น และเพิ่มเติมคำถามท้ายบท พร้อมแนวคำตอบ เพื่อให้การศึกษากฎหมายระว่างประเทศแผนกคดีบุคคลสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
   ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้บริหาร และคณะทำงานของสำนักพิมพ์วิญญูชนที่มอบโอกาสที่ดีและมีค่านี้แก่ผู้เขียนได้จัดพิมพ์ “หนังสือหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และกระตุ้นให้ผู้เขียนมีความกระตือรือร้นการเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาได้ตามกำหนด
   อย่างไรก็ตาม เป็นธรรมดาที่หนังสือเล่มนี้ย่อมมีข้อบกพร่อง ผู้เขียนขอน้อมรับข้อผิดพลาดนี้ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงต่อไป
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช
   2 ธันวาคม 2560
 
สารบัญ
 
บทนำ
บทที่ 1 ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
1.1 ปัญหาด้านความหมายและความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
1.1.1 ปัญหาด้านความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ก. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเป็นกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ
ข. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเป็นกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชน
1.1.2 ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
1.2 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
1.2.1 บ่อเกิดตามกฎหมายภายใน
ก. กฎหมายลายลักษณ์อักษร
ข. กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
1.2.2 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ : สนธิสัญญา
ก. สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับสัญชาติ
ข. สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับกฎหมายขัดกัน
ค. สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับการรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ
1.3 ผู้ทรงสิทธิหรือบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
1.4 วัตถุประสงค์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
1.5 บทนิยามศัพท์
 
บทส่งท้าย
คำถามท้ายบท
เอกสารอ่านเพิ่มเติม
 
บทที่ 2 หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.1 ความหมาย และองค์ประกอบของสัญชาติ
2.1.1 ความหมายของสัญชาติ
2.1.2 องค์ประกอบของสัญชาติ
2.2 สถานะของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายไทย
2.2.1 สถานะของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ก. ความเป็นมาและความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ข. การจัดทำเอกสารการทะเบียนราษฎร
ค. การบันทึกสถานะของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร
2.2.2 สถานะของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ก. ผู้มีสัญชาติไทย
ข. คนต่างด้าว
ค. คนไร้สัญชาติ
ง. คนไร้รัฐ
จ. คนไทยพลัดถิ่น
ฉ. ผู้ลี้ภัย
ช. ผู้ที่ไม่สถานะทางทะเบียนราษฎร
ซ. คนไร้รากเหง้า
ฌ. ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์
2.3 หลักกฎหมายสัญชาติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
2.3.1 การได้มาซึ่งสัญชาติไทย
ก. การได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข. การได้สัญชาติไทยภายหลังการเกิด
ค.  การได้สัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่น
2.3.2 การเสียไปซึ่งสัญชาติไทย
ก. การเสียสัญชาติไทยโดยเจตนาของเอกชน
ข. การเสียสัญชาติไทยโดยเจตนาของรัฐ
2.3.3 การกลับคืนซึ่งสัญชาติไทย
ก. การกลับคืนซึ่งสัญชาติไทยเนื่องจากการสมรสเนื่องจากชายหรือหญิงสมรสกับคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว
ข. การกลับคืนซึ่งสัญชาติไทยของผู้ซึ่งสัญชาติไทยแต่ได้เสียสัญชาติไทยตามผู้แทนโดยชอบธรรม
 
บทส่งท้าย
คำถามท้ายบท
เอกสารอ่านเพิ่มเติม
 
บทที่ 3 สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย
3.1 การเข้าเมืองของคนต่างด้าว
3.2 การทำงานของคนต่างด้าว
3.2.1 เงื่อนไขในการทำงานของคนต่างด้าว
ก. คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่สามารถขอใบอนุญาตทำงานประเทศไทยได้
ข. หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
ค. อายุของใบอนุญาตทำงานและการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
3.2.2 อาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
3.3 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
3.3.1 คำนิยามของคนต่างด้าวในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย
3.3.2 ธุรกิจที่ควบคุม
3.3.3 ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
3.4 การถือครองที่ดินของคนต่างด้าว
3.4.1 การถือครองที่ดินของคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน
3.4.2 การถือครองที่ดินของคนต่างด้าวตามกฎหมายพิเศษ
3.4.3 การถือครองที่ดินของคู่สมรสคนต่างด้าว
3.4.4 การถือครองที่ดินของคู่สมรสคนต่างด้าวที่หย่าขาดจากกันแล้ว
3.4.5 การถือครองที่ดินของบุตรของคนต่างด้าว
3.4.6 การถือครองอาคารชุดของคนต่างด้าว
3.5 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว
3.5.1 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวไม่เกิน 3 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3.5.2 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวเกินกว่า 3 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3.5.3 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชย
กรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
 
บทส่งท้าย
คำถามท้ายบท
เอกสารอ่านเพิ่มเติม
 
บทที่ การขัดกันแห่งกฎหมาย
4.1 การขัดกันภาคทั่วไป
4.1.1 ลักษณะของบทบัญญัติของกฎหมายขัดกันโดยทั่วไป
4.1.2 ลักษณะของบทบัญญัติกฎหมายขัดกันของไทย
4.1.3 จุดเกาะเกี่ยวของกฎหมายขัดกัน
4.1.4 ลำดับการพิจารณาเพื่อการใช้กฎหมายขัดกัน
4.2 กฎหมายขัดกันภาคเฉพาะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481
4.2.1 ภาค 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 3-9)
4.2.2 ภาค 2 สถานะและความสามารถของบุคคล (มาตรา 10-12)
4.2.3 ภาค 3 หนี้ (มาตรา 13-15)
4.2.4 ภาค 4 ทรัพย์ (มาตรา 16,17)
4.2.5 ภาค 5 ครอบครัว (มาตรา 18-36)
4.2.6 ภาค 6 มรดก
 
บทส่งท้าย
คำถามท้ายบท
เอกสารอ่านเพิ่มเติม
 
บทที่ 5 การับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ
5.1 การรับรองหรือยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ
5.2 การบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ
5.3 การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ
 
บทส่งท้าย
คำถามท้ายบท
เอกสารอ่านเพิ่มเติม
 
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
 
บรรณานุกรม
ดัชนีค้นหา
ประวัติผู้เขียน
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2846]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก