กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์ จักรกฤษณ์ ควรพจน์

กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์ จักรกฤษณ์ ควรพจน์
รหัสสินค้า 002029
หมวดหมู่ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ราคาปกติ 470.00 บาท
ลดเหลือ 423.00 บาท
น้ำหนัก 1,900 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 4 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์ จักรกฤษณ์ ควรพจน์
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 624 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายสิทธิบัตร
1. ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
2. ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินโดยทั่วไป
3. ความหมายและลักษณะของสิทธิบัตร
4. ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
• สิ่งที่คุ้มครองและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
• เงื่อนไขของการคุ้มครอง
• วิธีการคุ้มครอง
• อายุการคุ้มครอง
• การละเมิดสิทธิ
5. ความเป็นมาของระบบการคุ้มครองสิทธิบัตร
6. ความมุ่งหมายของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
• เจตนารมณ์ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 ทรัพย์สินทางปัญญากับการผูกขาดทางการค้า
 ทรัพย์สินทางปัญญากับการรับรองสิทธิตามธรรมชาติของปัจเจกบุคคล
 ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right Theory)
 ทฤษฏีการให้รางวัล (Reward Theory)
 ทรัพย์สินทางปัญญากับการเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ
 ทฤษฎีการเป็นเครื่องจูงใจ (Incentive to Invent Theory)
 ทฤษฎีการเปิดเผยข้อมูลความรู้ต่อสังคม (Disclosure of Information Theory)
 ทฤษฎีการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค (Prevention of Unfair Competition and Consumer Protection)
• เจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร
บทที่ 2 เงื่อนไขของการขอรับสิทธิบัตร
1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
• งานที่ปรากฏอยู่แล้ว
 ประเภทของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
 วิธีการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน
 สถานที่ที่ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน
 เวลาที่ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน
• การกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
• การพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์ในกรณีพิเศษ
 สิทธิบัตรในการเลือกสรร
 สิทธิบัตรในกรรมวิธีการใช้วิธีใหม่
• การพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
• หลักการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นตามกฎหมายอังกฤษ
 ความหมายของผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการแขนงนั้น
 ความรู้ของบุคคลผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการแขนงนั้น
 การประดิษฐ์จะต้องมิใช่สิ่งที่ชัดแจ้งในขณะเวลาใด
 ปัจจัยแวดล้อมที่ใช้ประกอบการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
• หลักการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขั้นตามกฎหมายไทย
3. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
บทที่ 3 สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง
1. ความหมายของการประดิษฐ์
• ความหมายของการประดิษฐ์ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
• ความหมายของการประดิษฐ์ตามกฎหมายของสหภาพยุโรป
• ความหมายของการประดิษฐ์ตามกฎหมายไทย
2. สิ่งที่กฎหมายไม่ให้ความคุ้มครอง
• การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต
 จุลชีพและส่วนหนึ่งส่วนใดของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
 สัตว์และสารสกัดจากสัตว์
 พืชและสารสกัดจากพืช
• กฎเกณฑ์และทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
• ระบบข้อมูลการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
• วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์
 เหตุผลของการไม่คุ้มครองกรรมวิธีทางการแพทย์
 ความหมายของกรรมวิธีทางการแพทย์
 กรรมวิธีในการวินิจฉัยโรคของมนุษย์หรือสัตว์
 กรรมวิธีทางอายุรกรรมและศัลยกรรม
• การประดิษฐ์ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
บทที่ 4 สิทธิบัตรกับการคุ้มครองเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ความเป็นมาของการคุ้มครองเทคโนโลยีชีวภาพ
2. ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเทคโนโลยีชีวภาพ
3. ปัญหาการคุ้มครองพันธุ์พืช
• วิวัฒนาการของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
• การคุ้มครองพันธุ์พืชตามพันธกรณีขององค์การการค้าโลก
• กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทย
 เจตนารมณ์ของกฎหมาย
 การคุ้มครองพันธ์พืชใหม่
 การคุ้มครองพันธ์พืชพื้นเมือง
4. ปัญหาการคุ้มครองพันธุ์สัตว์
• กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์สัตว์
• อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์สัตว์
5. ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองจุลชีพ
6. ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
• กรรมวิธีทางชีววิทยาที่จำเป็นสำหรับการผลิตพืชหรือสัตว์
• กรรมวิธีทางจุลชีววิทยา
 ความหมายของกรรมวิธีทางจุลชีววิทยา
 ขอบเขตของสิทธิตามสิทธิบัตรในกรรมวิธีทางจุลชีววิทยา
บทที่ 5 สิทธิบัตรกับการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ลักษณะและความสำคัญของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. สถานภาพทางกฎหมายของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ทรัพยากรพันธุกรรม
• ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. หลักการมรดกร่วมกันของมนุษยชาติ
4. หลักการว่าด้วยสิทธิอธิปไตยของรัฐ
• สิทธิอธิปไตยของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ
 สิทธิอธิปไตยของรัฐตามกฎบัตรสหประชาชาติ
 สิทธิอธิปไตยของรัฐตามข้อถือปฏิบัตินานาชาติ ว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืช
 สิทธิอธิปไตยของรัฐตามอนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
• สิทธิอธิปไตยของรัฐตามกฎหมายไทย
 ไม้
 สัตว์ป่า
 สัตว์น้ำ
• บทวิเคราะห์
5. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. หลักการของกฎหมายลักษณะเฉพาะเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ความจำเป็นต่อการจัดทำกฎหมายลักษณะเฉพาะ
• เจตนารมณ์ของกฎหมายลักษณะเฉพาะ
• ผู้ที่อาจอ้างสิทธิในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• หลักเกณฑ์และวิธีการคุ้มครอง
 หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
 หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิ่งที่ได้มีการใช้ประโยชน์แล้ว
• แนวทางการป้องกันมิให้มีการฉกฉวยเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
บทที่ 6 การได้มาซึ่งสิทธิบัตรและอายุการคุ้มครอง
1. การได้มาซึ่งสิทธิบัตร
• ประเภทของคำขอรับสิทธิบัตร
• ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
• เอกสารประกอบการขอรับสิทธิบัตร
• ขั้นตอนการออกสิทธิบัตร
2. อายุการคุ้มครอง
• อายุสิทธิบัตรที่เหมาะสมควรมีกำหนดใด
• การชำระค่าธรรมเนียมรายปี
• กำหนดเวลาการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ยา
บทที่ 7 การคุ้มครองสิทธิบัตรระหว่างประเทศ
1. หลักดินแดนของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. การคุ้มครองสิทธิบัตรภายใต้อนุสัญญากรุงปารีส
• หลักการสำคัญของอนุสัญญากรุงปารีส
 หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
 หลักการให้สิทธิที่จะขอรับความคุ้มครองก่อน
 หลักความเป็นอิสระของสิทธิบัตร
 หลักการบังคับให้มีการนำสิทธิบัตรไปใช้งานภายในประเทศ
• ประเทศไทยกับอนุสัญญากรุงปารีส
3. การคุ้มครองสิทธิบัตรภายใต้องค์การการค้าโลก
4. ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการออกสิทธิบัตร
• สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางสิทธิบัตร
• อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป
บทที่ 8 สิทธิบัตรกับการค้าระหว่างประเทศ
1. ความเป็นมาของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
• ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับการค้าระหว่างประเทศ
• เวทีเจรจาปัญหาการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
• ปัญหาการคุ้มครองสิทธิบัตรในการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย
 ขอบเขตและความครอบคลุมของการคุ้มครองสิทธิบัตร
 ระยะเวลาของการคุ้มครองสิทธิบัตร
 การใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิบัตร
2. กฎหมายการค้าของสหรัฐฯกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
• สิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้ระบบจีเอสพี
 ความเป็นมาของจีเอสพี
 สิทธิพิเศษทางการค้าของสหรัฐฯ
 ข้อคิดเกี่ยวกับจีเอสพี
• กฎหมายพิเศษของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวกับปัญหาการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าปี ค.ศ.1988
 Special 301
3. กรณีความขัดแย้งไทย-สหรัฐฯ ในปัญหาการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
4. บทวิจารณ์
บทที่ 9 การละเมิดสิทธิบัตร
1. การกำหนดสิทธิตามสิทธิบัตร
2. ลักษณะของสิทธิตามสิทธิบัตร
• สิทธิตามสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์
 การผลิตผลิตภัณฑ์
 การใช้ผลิตภัณฑ์
 การขายผลิตภัณฑ์
 การมีไว้เพื่อขาย
 การเสนอขายผลิตภัณฑ์
 การนำเข้าผลิตภัณฑ์
• สิทธิตามสิทธิบัตรในกรรมวิธี
 สิทธิเหนือกรรมวิธีตามสิทธิบัตร
 สิทธิเหนือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร
3. ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร
• การกระทำเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจารณ์
• การกระทำของผู้ที่ใช้การประดิษฐ์อยู่ก่อน
• การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์
• การขอขึ้นทะเบียนยา
• การใช้อุปกรณ์ของเรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะ ที่เข้าในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ
• การระงับสิ้นไปของสิทธิตามสิทธิบัตร
บทที่ 10 การระงับสิ้นไปของสิทธิตามสิทธิบัตร
1. การนำเข้าซ้อน
2. หลักว่าด้วยการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
3. หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับการเคลื่อนย้ายโดยเสรีของสินค้าในสหภาพยุโรป
• นโยบายการค้าเสรีของสหภาพยุโรป
• สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับการค้าเสรี
• การระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายสหภาพยุโรป
• ตัวอย่างของการใช้หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิบัตรในตลาดร่วมยุโรป
บทที่ 11 การควบคุมการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ
1. ผลกระทบในแง่ลบของการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ
• การทำความตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรในแนวกว้าง
• การทำความตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรในแนวลึก
 ข้อสัญญาถ่ายทอดกลับ (grant-back provisions)
 ข้อสัญญาจำกัดการส่งออก (export restrictions)
 ข้อสัญญาผูกมัด (tying clause)
 ข้อสัญญากำหนดราคาสินค้า (price-fixing)
2. กฎหมายควบคุมการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ
• กฎหมายป้องกันการผูกขาด
• กฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. บทสรุปและความเกี่ยวพันที่มีต่อกฎหมายไทย
บทที่ 12 บทบาทของกฎหมายสิทธิบัตรในการพัฒนา
1. กฎหมายสิทธิบัตรกับการประดิษฐ์คิดค้นภายในประเทศ
2. กฎหมายสิทธิบัตรกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านข้อมูลสิทธิบัตร
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการทำสัญญา
3. กฎหมายสิทธิบัตรกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ภาคผนวก
1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883
2. พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
3. Agreement on trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1993
4. UK Patents Act; European Patent Convention (Excerpts)
บรรณานุกรม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก