กฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า จักรกฤษณ์ ควรพจน์

กฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า จักรกฤษณ์ ควรพจน์
รหัสสินค้า 005454
หมวดหมู่ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ราคาปกติ 420.00 บาท
ลดเหลือ 378.00 บาท
น้ำหนัก 1,600 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 4 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า จักรกฤษณ์ ควรพจน์
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 6 : ตุลาคม 2559
จำนวนหน้า: 520 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
บทที่ 1 องค์การการค้าโลก
1. จากองค์การการค้าระหว่างประเทศสู่องค์การการค้าโลก
2. หลักการพื้นฐานของระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
3. โครสร้างขององค์การการค้าโลก
3.1 ความตกลงการค้าพหุภาคี
3.2 ความตกลงการค้าหลายฝ่าย
4. การเข้าร่วมในองค์การการค้าโลก
บทที่ 2 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้องค์การการค้าโลก
1. ความเป็นมาของการตกลงทริปส์
2. เจตนารมณ์ของการตกลงทริปส์
3. สาระสำคัญของความตกลงทริปส์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
4. ความเกี่ยวพันระหว่างความตกลงทริปส์และความตกลงระหว่างประเทศอื่น
บทที่ 3 หลักการพื้นฐานของความตกลงทริปส์
1. หลักดินแดนของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง
2.1 สาระสำคัญของหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง
2.2 ข้อยกเว้นจากหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง
2.2.1 การให้การปฏิบัติที่แตกต่างอันเกิดจากความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือทางกระบวนการยุติธรรม
2.2.2 การใช้หลักต่างตอบแทนเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนต่างชาติ
2.2.3 การให้สิทธิบางอย่างที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในความตกลงทริปส์
2.2.4 การปฏิบัติตามพันธกรณีแห่งความตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ก่อน
2.2.5 วิธีดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาหรือการคงไว้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2.3 บทวิเคราะห์หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง
3. หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
3.1 สาระสำคัญของหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงทริปส์
3.2 ข้อแตกต่างระหว่างหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติภายใต้แกตต์และหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ส่วนที่ 2 ลิขสิทธิ์
บทที่ 4 ความเกี่ยวพันระหว่างความตกลงทริปส์กับความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์
1. ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง
1.1 อนุสัญญากรุงเบอร์น
1.2 อนุสัญญาลิขสิทธิ์สากล
1.3 อนุสัญญากรุงโรม
2. ความตกลงทริปส์ในฐานะที่เป็นส่วนเสริมของความตกลงระหว่างประเทศฉบับอื่น
2.1 ความตกลงทริปส์กับอนุสัญญากรุงเบอร์น
2.1.1 การรับรองหลักการทั่วไปของอนุสัญญากรุงเบอร์น
2.1.2 การไม่รับรองสิทธิทางศีลธรรมในอนุสัญญากรุงเบอร์น
2.2 ความตกลงทริปส์กับอนุสัญญากรุงโรม
บทที่ 5 สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง
1. การไม่คุ้มครองตัวความคิด
2. การไม่คุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.1 ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.2 ลักษณะการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.2.1 ประวัติความเป็นมา
2.2.2 การคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร
2.2.3 การคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์
2.2.4 การคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามบทบัญญัติของความตกลงทริปส์
3. การคุ้มครองการรวบรวมข้อมูล
บทที่ 6 สิทธิในการเช่า
1. ลักษณะทั่วไปของสิทธิในการเช่า
2. สิทธิในการเช่าในงานภาพยนตร์
3. สิทธิในการเช่าในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. สิทธิในการเช่าในสิ่งบันทึกเสียง
4.1 การให้สิทธิในการเช่าโดยปราศจากเงื่อนไข
4.2 ระบบการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
บทที่ 7 อายุการคุ้มครองและข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
1. อายุการคุ้มครอง
1.1 อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์
1.2 อายุการคุ้มครองสิทธิข้างเคียง
2. ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
บทที่ 8 การคุ้มครองสิทธิข้างเคียง
1. สิทธิของนักแสดง
2. สิทธิของผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง
3. สิทธิขององค์การแพร่เสียงแพร่ภาพ
4. ข้อยกเว้นสิทธิข้างเคียง
ส่วนที่ 3 สิทธิบัตร
บทที่ 9 สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง : การคุ้มครองเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ลักษณะและความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
2. ความเป็นมาของการคุ้มครองเทคโนโลยีชีวภาพ
3. เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการประดิษฐ์หรือเป็นการค้นพบ
4. การคุ้มครองพันธุ์พืช
5. การคุ้มครองพันธุ์สัตว์
6. การคุ้มครองจุลชีพและกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
6.1 การคุ้มครองจุลชีพ
6.2 การคุ้มครองกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
7. ร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปกับการทบทวนบทบัญญัติข้อ 27 (3)(บี)
7.1 ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเทคโนโลยีชีวภาพของสหภาพยุโรป
7.2 ความเกี่ยวพันระหว่างร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปกับความตกลงทริปส์
บทที่ 10 สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง : การคุ้มครองพันธุ์พืช
1. วิวัฒนาการของการคุ้มครองพันธุ์พืช
2. ความแตกต่างระหว่างกฎหมายสิทธิบัตรกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
3. การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร
4. การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ความตกลงทริปส์
5. ความหมายของพืชและพันธุ์พืช
6. ความหมายของระบบกฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ
6.1 ความหมายของระบบกฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ
6.2 ลักษณะของการคุ้มครองพันธุ์พืชตามระบบกฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ
6.3 การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของความตกลงทริปส์
บทที่ 11 สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง : การคุ้มครองกรรมวิธีทางการแพทย์ และการประดิษฐ์ที่
ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. กรรมวิธีทางการแพทย์
1.1 กรรมวิธีในการวินิจฉัยโรคของมนุษย์หรือสัตว์
1.2 กรรมวิธีทางอายุรกรรมและศัลยกรรม
2. การประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.1 ลักษณะของการประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.2 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 12 การคุ้มครองสิทธิบัตรโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. การไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสถานที่ที่ทำการประดิษฐ์คิดค้น
2. การไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสาขาของเทคโนโลยี
3. การไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรจะถูกนำเข้าหรือผลิตขึ้นภายในประเทศ
บทที่ 13 เงื่อนไขของการขอรับสิทธิบัตร
1. คุณสมบัติของการประดิษฐ์ที่อาจขอรับสิทธิบัตรได้
1.1 สาระสำคัญของเงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตร
1.2 เงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตรในความตกลงทริปส์กับปัญหาการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์
2.1 เจตนารมณ์ของการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์
2.2 การเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ในสิ่งมีชีวิต
2.3 การเปิดเผยวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด
2.4 การเปิดเผยผลการขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศ
บทที่ 14 สิทธิตามสิทธิบัตร
1. ลักษณะของสิทธิตามสิทธิบัตร
1.1 สิทธิตามสิทธิสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์
1.2 สิทธิตามสิทธิบัตรในกรรมวิธี
2. ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
บทที่ 15 การบังคับใช้สิทธิบัตร การเพิกถอนสิทธิบัตร อายุการคุ้มครอง และภาระการพิสูจน์การ
ละเมิดสิทธิบัตรในกรรมวิธี
1. การบังคับใช้สิทธิบัตร
1.1 ประเภทของมาตรการ
1.2 ให้มีการพิจารณาตามสมควรเป็นรายกรณี
1.3 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิ
1.4 ขอบเขตของการบังคับใช้สิทธิ
1.5 การยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
1.6 การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรที่มีความเกี่ยวข้องกัน
2. การเพิกถอนและการริบคืนสิทธิบัตร
3. อายุการคุ้มครอง
4. ภาระการพิสูจน์ในคดีละเมิดสิทธิบัตรในกรรมวิธี
ส่วนที่ 4 เครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
บทที่ 16 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
1. เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง
1.1 คำนิยามของเครื่องหมายการค้า
1.2 เครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียน
2. การไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
3. การกำหนดให้การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียน
4. การไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากลักษณะของสินค้าหรือบริการ
5. การประกาศการจดทะเบียน การคัดค้าน และการยกเลิกการจดทะเบียน
บทที่ 17 สิทธิในเครื่องหมายการค้า
1. ขอบเขตของสิทธิในเครื่องหมายการค้า
2. สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
3. ข้อยกเว้นสิทธิ
4. อายุการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า
บทที่ 18 การใช้เครื่องหมายการค้า
1. การใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิ
1.1 ลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้า
1.2 ข้อยกเว้นการเพิกถอนการจดทะเบียนเนื่องจากไม่มีการใช้
1.3 การใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่น
2. การใช้เครื่องหมายการค้าโดยปลอดจากการถูกกีดขวาง
3. การอนุญาตให้ใช้สิทธิและการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
3.1 การควบคุมการโอนหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า
3.2 การใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า
3.3 สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิที่เป็นอิสระแยกต่างหากจากกิจการที่ใช้เครื่องหมายการค้า
บทที่ 19 การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
1. ความสำคัญของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
2. ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
2.1 การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้อนุสัญญากรุงปารีส
2.2 การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลงกรุงแมดริด
2.3 การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลงกรุงลิสบอน
2.4 การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลงทริปส์
3. ความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลงทริปส์
4. หลักการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลงทริปส์
4.1 การห้ามใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดการสับสนหลงผิด หรือที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
4.2 การห้ามจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ก่อให้เกิดการสับสนหลงผิด
4.3 การห้ามใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่แม้จะมีข้อความที่เป็นความจริงหากแต่ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสินค้า
5. การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับไวน์และสุรา
5.1 การห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทีมิได้แสดงแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของสินค้า
5.2 การห้ามจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเครื่องหมายการค้า
5.3 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับไวน์ที่มีชื่อเรียกเหมือนกัน
5.4 การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิสาสตร์สำหรับไวน์
6. ข้อยกเว้นการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
6.1 สิทธิในการใช้อย่างต่อเนื่อง
6.2 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นชื่อสามัญทั่วไป
6.3 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยสุจริต
6.4 การใช้ชื่อของบุคคล
6.5 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองในประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิด
7. การดำเนินการเจรจาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก