Tax Accounting การบัญชีภาษีอากร ฉบับประยุกต์

Tax Accounting การบัญชีภาษีอากร ฉบับประยุกต์
รหัสสินค้า 003809
หมวดหมู่ ภาษีและการวางแผนภาษี
ราคาปกติ 230.00 บาท
ลดเหลือ 207.00 บาท
น้ำหนัก 1,200 กรัม
บาร์โค้ด 9786163021465
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 ก.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
Tax Accounting การบัญชีภาษีอากร ฉบับประยุกต์
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียรและคณะ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 7 : มิถุนายน 2561
จำนวนหน้า: 328 หน้า
ขนาด : มาตราฐาน 16.5x23
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786163021465
 
รายละเอียดหนังสือ 
 
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักบัญชีเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้ในการศึกษาและทบทวนหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และภาษีอากร เนื่องด้วยการจัดทำบัญชีและการชำระภาษีนั้น โดยทั่วไปนักบัญชีมักเกิดความสับสนทำให้เกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น จึงควรต้องมีความรู้และมีความรอบคอบในการทำงาน ด้วยการศึกษาข้อปฏิบัติต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้
การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี เมื่อสิ้นรอบยื่นภาษีอากรตามแบบ ภ.ง.ด.50 ก็จะทำการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร ตามอัตราภาษีใหม่ และข้อกำหนดต่างๆ ของหลักเกณฑ์ใหม่ในประมวลรัษฎากร ในปี 2561
 
คำนำ
 
การประกอบธุรกิจของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องมีหน้าที่ในการ
จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประมวลรัษฎากร ซึ่ง
ในการจัดทำบัญชีจะต้องเป็นไปตามหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และจะต้อง
สอดคล้องกับประมวลรัษฎากร ในการจัดทำบัญชีของธุรกิจตามมาตรฐาน
การบัญชีมักจะพบว่า หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี กับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร
หรือประมวลรัษฎากรนั้น มักจะมีประเด็นแนวปฏิบัติที่ขัดแย้งกัน ทำให้กิจการจะต้อง
นำข้อขัดแย้งดังกล่าวมาปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร
(บวกกลับและหักออก) ในแบบ ภ.ง.ด.50 ณ วันสิ้นรอบบัญชี ความรู้ความจำป็น
ด้านบัญชีภาษีอากรจึงมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้จัดทำบัญชีถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชี และในขณะเดียวกันก็เสียภาษีอากรถูกต้องครบถ้วนด้วย
หนังสือ “การบัญชีภาษีอากร ฉบับประยุกต์” ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 7
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาใหม่เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
ให้ทันปัจจุบัน
สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
มิถุนายน 2561
 
 
สารบัญ
 
SECTION 1
การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) 
การบัญชี (Accounting) 
ข้อแตกต่างระหว่างการบัญชี (Accounting)
กับการจัดทำบัญชี (Bookkeeping) 
งานที่เกี่ยวกับบัญชี 
ภาษีอากรเบื้องต้น 
บัญชีการเงินกับบัญชีภาษีอากร 
วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดทำบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) 
SECTION 2
รายได้ รายจ่าย และการรับรู้ 
รายได้ (Revenue) 
เงินได้บุคคลธรรมดา 
แหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภาษี 
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา  
การหักค่าใช้จ่ายเหมา 
การหักค่าลดหย่อน 
ตัวอย่างการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
เงินได้ของนิติบุคคล (Corporate Income) 
รายจ่าย (Expenditure) 
ค่าใช้จ่าย (Expenses) 
การรับรู้รายได้และรายจ่าย 
การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี 
การรับรู้รายได้และรายจ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป./ 
สารบัญ
SECTION 3
การบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และการคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 
สินทรัพย์ถาวร (Long-lived Assets or Fixed Assets) 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Property, Plant and Equipment) 
ต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร (Cost of Fixed Assets) 
การบันทึกบัญชีเมื่อมีการซื้อสินทรัพย์ (Acquisition and Valuation) 
การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ (Acquisition by Trade-in) 
การสร้างสินทรัพย์ขึ้นมาใช้เอง (Self-Constructed Assets) 
สินทรัพย์ชำรุด สูญหาย หรือทำลาย 
การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Retirements) 
การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (Depreciation) 
การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามประมวลรัษฎากร 
SECTION 4
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล 
รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ 
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา  ทวิ 
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา  ตรี 
รายจ่ายสิทธิประโยชน์ที่ถือเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้น 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ค่าใช้จ่ายนันทนาการ 
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา 
เงินได้ที่จ่ายให้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอ่าน 
สารบัญ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนพิการ 
เงินได้ที่คนต่างด้าวได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงาน
ของศูนย์กลางการจัดหาสินค้า เพื่อการผลิตระหว่างประเทศ 
การดำเนินการโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ 
การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร 
การคำนวณกำไรสุทธิของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 
การเสียภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิ 
การเสียภาษีจากกำไรสุทธิ 
ตัวอย่างการจัดทำงบการเงินและการปรับปรุงกำไรสุทธิ 
SECTION 5
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
กำหนดเวลาในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) 
ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Base) 
ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) 
ใบกำกับภาษีเต็มรูป 
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ 
กิจการขายปลีกและให้บริการรายย่อย 
ใบกำกับภาษีที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Cash Register) 
ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ (Debit Note or Credit Note) 
สารบัญ
ใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้ 
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกฉบับใหม่ 
ภาษีซื้อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
การเฉลี่ยภาษีซื้อ 
รายได้ที่ต้องนำมาเฉลี่ยภาษีซื้อ 
การบันทึกบัญชีการเฉลี่ยภาษีซื้อ 
หลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
SECTION 6
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย มาตรา 50 
ตารางการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 346
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส 
ตารางการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส 
หน้าที่ของผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 
แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
กำหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบ และการนำส่งภาษี
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ตรี
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70
จำหน่ายเงินกำไรไปต่างประเทศตามมาตรา 70 ทวิ
SECTION 7
ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์ 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก