ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษี ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง

ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษี ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
รหัสสินค้า 002288
หมวดหมู่ ภาษีและการวางแผนภาษี
ราคาปกติ 320.00 บาท
ลดเหลือ 288.00 บาท
น้ำหนัก 1,500 กรัม
แก้ไขล่าสุด 24 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!
ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษี ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
ผู้แต่ง : ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 3 : เมษายน 2560
จำนวนหน้า: 372 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
คำนำ
 
   ประมวลรัษฎากรเริ่มใช้ในปี 2481 ต่อมามีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมนโยบายของรัฐบาลเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบัน กฎหมายสำคัญฉบับนี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย จนมีเนื้อหาและรายละเอียดทางปฏิบัติมากมาย หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้พื้นฐานทางภาษีที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรให้ครบถ้วน ส่วนมาตราใดที่เป็นรายละเอียดเชิงปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะการ ผู้เขียนจะไม่ลงในรายละเอียดและแนะนำให้ไปศึกษาเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งต่างหาก
   ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรที่มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ.2559-2560 ที่ป่านมา และได้เพิ่มแผนภูมิต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย อีกทั้งได้เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาและแนวข้อสอบใหม่ ๆ เพื่อให้หนังสือมีความทันสมัยให้ผู้อ่านได้เห็นแนวข้อสอบและการตอบข้อสอบชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 69 ไว้ด้วย
   กรณีมีข้อผิดพลาด ผู้เขียนขอน้อมรับคำแนะนำด้วยความขอบคุณเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้หนังสือเล่มนี้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้นในโอกาสหน้า
   การระบุเพียงมาตราโดยไม่ระบุว่าเป็นบทบัญญัติตามกฎหมายใดในหนังสือเล่มนี้ ให้ถือว่าเป็นมาตราที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร
 
ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
สารบัญ
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
1. ความหมาย
2. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร
3. โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร
3.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
3.2 ประเภทภาษีอากร
3.3 ฐานภาษีและอัตราภาษี
3.4 วิธีการเสียภาษี
3.5 ความรับผิดจากการไม่ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร
3.6 ขั้นตอนการขอความเป็นธรรมในคดีภาษีอากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1. ผู้มีหน้าที่เสียเงินได้บุคคลธรรมดา
1.1 บุคคลธรรมดา
1.2 ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
1.3 กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
2. เงินได้พึงประเมิน
2.1 ความหมายของเงินได้พึงประเมิน
2.2 เกณฑ์การรับรู้เงินได้พึงประเมินของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2.3 แหล่งเงินได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2.4 การจำแนกประเภทของเงินได้พึงประเมินและการหักค่าใช้จ่าย
2.5 เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษี
3. การหักลดหย่อน
http://www.attorney285.com
4. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
5. การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. ผู้มีหน้าที่เสียเงินได้นิติบุคคล
2. รอบระยะเวลาบัญชี
3. ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล
3.1 ฐานกำไรสุทธิ
3.1.1 ผู้มีหน้าที่เสีย
3.1.2 การคำนวณกำไรสุทธิ
3.1.3 เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
3.1.4 เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (รายจ่ายต้องห้าม)
3.2 ฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศ
3.3 ฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย
3.4 ฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
1. ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
2. ประเภทของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
2.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
2.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
1. กิจการและบุคคลที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.1 ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ
1.2 ผู้นำเข้า
1.3 ผู้ที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
2. กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ฐานภาษี
6. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.1 การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.2 การเครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.3 ภาษีขายและภาษีซื้อ
8. หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
8.1 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
8.2 เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และออกใบกำกับภาษีเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
8.3 จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด
8.4 ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.1 การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
1.2 การให้กู้ยืมเงินที่ไม่ต้องนำดอกเบี้ยมารวมคำนวณเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.3 การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
2. การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. ฐานภาษีและอัตราภาษี
4. การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตัวอย่างคำถามพร้อมคำตอบ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก