ประมวลกฎหมายรัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขล่าสุด 2561 สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ประมวลกฎหมายรัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขล่าสุด 2561 สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
รหัสสินค้า 005035
หมวดหมู่ ภาษีและการวางแผนภาษี
ราคาปกติ 210.00 บาท
ลดเหลือ 189.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
บาร์โค้ด 9786164553293
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 2 ก.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
ประมวลกฎหมายรัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขล่าสุด 2561 สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ขนาด A5
ผู้แต่ง : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า : 496 หน้า
รูปแบบ : ปกอ่อน
ขนาด : 14.5x21 ซม.
9786164553293
 
ประมวลกฎหมายรัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขล่าสุด 2560
พระราชบัญญัติการรับมรดก พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ พ.ศ.2528
 
คำนำ
 
  ประมวลรัษฎากรเล่มนี้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 45) พ.ศ.2560 และได้นำกฎหมายลำดับรอง กล่าวคือ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 652) พ.ศ.2561 กฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ 334 (พ.ศ.2560) และคำสั่งกรมสรรพากรแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.281/2560 พร้อมทั้งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 กับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 และข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2544 มารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากนี้ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรมาตราใดมีกฎหมายลำดับรองมายกเว้นภาษีเพิ่มเติมผู้รวบรวมก็ได้ทำเชิงอรรถเพื่อให้ผู้ใช้หนังสือได้ทราบการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมไว้ในมาตรานั้น ๆ โดยกฎหมายทั้งหมดได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและทันสมัย
 
สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
กุมภาพันธ์ 2561
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพุทธศักราช ๒๔๘๑
ประมวลรัษฎากร
ลักษณะ ๑ ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
  หมวด ๒ วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิ
  ส่วน ๑ การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร
  ส่วน ๒ การอุธรณ์
  ส่วน ๓ บทกำหนดโทษ
  หมวด ๓ ภาษีเงินได้
  ส่วน ๑ ข้อความทั่วไป
  ส่วน ๒ การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา
  ส่วน ๓ การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
  หมวด ๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ส่วน ๑ ข้อความทั่วไป
  ส่วน ๒ ความรับผิดในการเสียภาษี
  ส่วน ๓ ฐานภาษี
  ส่วน ๔ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ส่วน ๕ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ส่วน ๖ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและคำนวณภาษี
  ส่วน ๗ การยื่นแบบและการชำระภาษี
  ส่วน ๘ เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ส่วน ๙ การจดทะเบียนภาษีมุลค่าเพิ่ม
  ส่วน ๑๐ ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
  ส่วน ๑๑ การจัดทำรายงาน และการเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร
  ส่วน ๑๒ อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน
  ส่วน ๑๓ เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม
  ส่วน ๑๔ บทลงโทษ
  หมวด ๕ ภาษีธุระกิจเฉพาะ
  หมวด ๖ อากรแสตมป์
  ส่วน ๑ การเสียอากร
  ส่วน ๒ เบ็ดเตล็ด
  ส่วน ๓ บทลงโทษ
  บัญชีอัตราอากรแสตมป์
 
กฎหมายลำดับรองตามประมวลรัษฎากร
 
พระราชกฤษฎีการออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๐๐
พระราชกฤษฎีการออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๐๒
พระราชกฤษฎีการออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๑๔๕) พ.ศ.๒๕๒๗
พระราชกฤษฎีการออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ๑๖๕) พ.ศ.๒๕๒๙
พระราชกฤษฎีการออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมุลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๘) พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชกฤษฎีการออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (ฉบับที่ ๓๑๕) พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชกฤษฎีการออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค่ากำไร (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ.๒๕๔๑
 
กฎกระทวรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ.๒๕๐๖)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
กฎกระทวรวง ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี
กฎกระทวรวง ฉบับที่ ๑๘๖ (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
 
คำสั่กรมสรรพากรที่ ท.ป. ๑/๒๕๒๘ เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
คำสั่กรมสรรพากรที่ ท.ป. ๔/๒๕๒๘ เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
 
พระราชบัญญัติภาษีรับมรดก พ.ศ.๒๕๕๘ 
  หมวด ๑ บททั่วไป
  หมวด ๒ การเสียภาษี
  หมวด ๓ การยื่นแบบ การชำระภาษี และการประเมินภาษี
  หมวด ๔ การอุธรณ์
  หมวด ๕ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
  หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
กฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือรายชื่อบุคคลที่ได้ยกเว้นภาษีการรับมรดก พ.ศ.๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือรายชื่อบุคคลที่ไดรับยกเว้นภาษีการรับมรดกและหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีตรวจสอบติดตาม พ.ศ.๒๔๖๐
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.๒๕๒๘
  หมวด ๑ ศาลภาษีอากร
  หมวด ๒ ผู้พิพากษาในศาลภาษีอากร
  หมวด ๓ วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
  หมวด ๔ อุทธรณ์และฎีกา
  บทเฉพาะกาล
 
ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.๒๕๔๔
  หมวด ๑ บททั่วไป
  หมวด ๒ การยื่นคำร้อง คำให้การ คำให้การและฟ้องแย้ง
  หมวด ๓ การชี้สองสถานและการสืบพยาน
  หมวด ๔ การมาศาลและการให้ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
  หมวด ๕ การพิพากษาและบังคับคดี
  หมวด ๖ แบบพิมพ์
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2734]
หนังสือกฎหมาย [1589]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก