ภาษีอากร ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2561

ภาษีอากร ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2561
รหัสสินค้า 001050
หมวดหมู่ กรมสรรพากร
ราคาปกติ 250.00 บาท
ลดเหลือ 225.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 21 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
ภาษีอากร ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2561
ผู้แต่ง : กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : มกราคม 2561 (พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2532)
จำนวนหน้า: 402 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
 
คำนำ
 
 
 
           ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีอากรหลายเรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อกระจายความมั่นคงให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือเพื่อสนองนโยบายบางประการของรัฐบาล
           การแก้ไขปรับปรุงที่สำคัญ ได้แก่ การแก้ไขอัตราและผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับสินค้าข้าว การจำกัดจำนวนเงินได้ยกเว้นภาษีกรณีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาได้รับเงินได้จากการให้โดยเสน่หา การขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้กีณีบริจาคให้ส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยะรรมชาติ การเพิ่มกรณีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลบุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ การยกเว้นภาษีอากรกรณีส่งเสริมให้ธุรกิจบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลประกอบกิจการในรูปแบบบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้การประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากร การกำหนดให้มูลค่าจากการไถ่ทองรูปพรรณที่ขายฝากไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
           กรมสรรพากรยังมีงานสำคัญที่ต้องทำอีกหลายเรื่อง เช่นเรื่องการจัดเก็บภาษีจากกิจการออนไลน์ของบริษัทข้ามชาติ เรื่องเกี่ยวกับใบกำกัดภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการพัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้คงต้องมีการศึกษาค้นคว้า ระดมความคิดเห็น และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้า ความชัดเจน และเกิดผลเป็นรูปแบบธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
           หวังว่าหนังสือภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2561 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการภาษีอากรเช่นเคย ถ้าพบข้อผิดตกบกพร่องหรือมีข้อติชมชี้แนวประการใด โปรดแจ้งให้ทางผู้รวบรวมและเรียบเรียงทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ปรากฏบนปกหลักของหนังสือนี้ด้วย จักขอบพระคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
นายกำธร สิริชูติวงศ์
นายอดิศักดิิ์ สืบประดิษฐ์
นายอภิรัตน์ เจรยรยัย
   (กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร)
   มกรราคม 2561
 
สารบัญ
 
ภาคที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
1. ความหมายของภาษีอากร
2. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร
3. ลักษณะของภาษีอากรที่ดี
4. โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร
5. การจำแนกประเภทภาษีอากร
6. ประมวลรัษฎากร
ภาคที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. เงินได้พึงประเมินและแหล่งเงินได้
3. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3.1 บุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3.2 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับยกเว้น
4. ประเภทของเงินได้พึงประเมินและการหักค่าใช้จ่าย
4.1 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1
4.2 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2
4.3 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 3
4.4 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4
4.5 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5
4.6 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 6
4.7 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 7
4.8 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8
5. ค่าลดหย่อน
5.1 รายการหักลดหย่อนในกรณีทั่วไป
5.2 การหักลดหย่อนในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
5.3 การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้ มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
5.4 การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้ ถึงแก่ความตาย
5.5 การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่
5.6 การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้ เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
6. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี
7. การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
7.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี
7.2 เงินได้พึงประเมินที่กำหนดให้เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี
7.3 การคำนวณภาษีเงินได้ครึ่งปี
7.4 ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีและสิ้นปี
8. การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
8.1 เกณฑ์ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
8.2 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการ
8.3 กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
8.4 แบบแสดงรายการที่ใช้
8.5 สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ
8.6 การชำระภาษี
8.7 การผ่อนชำระภาษี
9. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
9.1 วัตถุประสงค์
9.2 ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
9.3 วิธีการคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย และตัวอย่างการคำนวณ
9.4 หน้าที่ทั่วไปของผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย
ตัวอย่างการกรอกรายการในบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย
9.5 สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษี
9.6 แบบแสดงรายการที่ใช้
9.7 ความรับผิดของผู้มีหน้าที่หักภาษี
9.8 ข้อผ่อนผันบางประการเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ
10. เงินได้ที่สามารถแยกคำนวณต่างหากจากเงินได้อื่น
11. การขอขยายเวลากำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี
12. การขอคืนภาษี
13. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ
รายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษาและสถานสาธารณกุศลที่ผู้บริจาคมีสิทธิขอหักลดหย่อน
ภาคที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. ผู้มีหน้าที่เสียเงินได้นิติบุคคล
1.1 ความหมายพิเศษของ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามประมวลรัษฎากร
1.2 นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
1.3 การคำนวณภาษีฐานภาษี
1.4 รอบระยะเวลาบัญชี
2. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ
2.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ
2.2 การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.3 เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
2.4 เงือนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี
2.5 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.6 อัตราภาษีและการคำนวณภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ
2.7 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี
3. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย
3.1 กิจการขนส่งระหว่างประเทศ
3.2 มูลนิธิหรือสมาคม
4. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการส่งเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
4.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
4.2 เงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
4.3 อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
4.4 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
5. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศ
5.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
5.2 อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
5.3 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
6. ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
6.1 ตามมาตรา 69 ทวิ
6.2 ตามมาตรา 69 ตรี
6.3 ตามมาตรา 3 เตรส
7. การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร
8. การขอคืนภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและโทษ
ภาคที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่
1.1 ผู้ประกอบการ
1.2 ผู้นำเข้า
1.3 ผู้ที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
2. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.1 การขายสินค้า ที่มิใช่การส่งออก) หรือการให้บริการ
2.2 การนำเข้าสินค้า
2.3 กิจการขนาดย่อม
3. ความรับผิดในการเสียภาษี
3.1 กรณีขายสินค้า
3.2 กรณีให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระที่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์
3.3 กรณีตัวแทนขาย
3.4 กรณีขายส่งออก
3.5 กรณีให้บริการ
3.6 กรณีให้บริการที่กำหนดค่าตอบแทนตามส่วนของบริการที่ทำ
3.7 กรณีนำเข้าสินค้า
3.8 กรณีพิเศษ
4. ฐานภาษี
4.1 ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ
4.2 ฐานภาษีสำหรับการส่งออกสินค้า
4.3 ฐานภาษีสำหรับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
4.4 ฐานภาษีสำหรับการนำเข้า
4.5 กรณีขายยาสูบและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามที่กฎหมายกำหนด
4.6 ฐานภาษีกรณีพิเศษ
5. อัตราภาษี
5.1 อัตราภาษีปกติร้อยละ 7
5.2 อัตราภาษีร้อยละ 0
6. การคำนวณภาษี
6.1 กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
6.2 ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
7. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.1 ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.2 ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.3 กำหนดเวลาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.4 หน่วยงานหรือสถานที่รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.5 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่
7.6 เอกสารที่ต้องนำไปแสดงเพื่อการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.7 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.8 การแจ้งเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการหรือกิจการ
8. การจัดทำใบกำกับภาษี
8.1 ใบกำกับภาษี
8.2 ผู้มีหน้านี่ออกใบกำกับภาษี
8.3 ข้อห้ามในการออกใบกำกับภาษี
8.4 รูปแบบของใบกำกับภาษี
8.5 การจัดทำใบกำกับภาษี
8.6 การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกฉบับใหม่
8.7 การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
8.8 วิธีการออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ และใบแทนใบลดหนี้
8.9 การเก็บรักษา
9. การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
9.1 ผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
9.2 รายงานภาษีขาย
9.3 รายงานภาษีซื้อ
9.4 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
9.5 การลงรายการในรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
9.6 การจัดเก็บและการรักษารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
10. การยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
10.1 ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
10.2 ประเภทของแบบแสดงรายการและแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
10.3 กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
10.4 สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
11. การคืนภาษี
12. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ
ภาคที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
2. การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. ฐานภาษีและอัตราภาษี
4. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
6. เอกสารหลักฐานและบัญชีที่ต้องจัดทำ
7. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ
ภาคที่ 6 อากรแสตมป์
1. ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
2. ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์
3. การยกเว้นอากร
4. วิธีการเสียอากร
5. บทบังคับโทษ
ภาคที่ 7 กฎหมายการบัญชี
1. หลักการของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
2. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
3. ข้อสังเกตบางประการ
4. การตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
4.1 ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
4.2 มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
4.3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ความรู้เสริม : ภาษีการรับมรดก
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก และขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย
2.การคำนวณภาษีการรับมรดก
3.การประเมินจัดเก็บ และการขอคืนภาษี
4.การอุทธรณ์
5.เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ
สรุป การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ ปีภาษี 2560 เป็นต้น
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก