กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด นเรศร์ เกษะประกร

กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด นเรศร์ เกษะประกร
รหัสสินค้า 007001
หมวดหมู่ หุ้นส่วน และบริษัท
ราคาปกติ 440.00 บาท
ลดเหลือ 396.00 บาท
น้ำหนัก 1,500 กรัม
บาร์โค้ด 9786162696602
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 15 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด นเรศร์ เกษะประกร
ผู้แต่ง: นเรศร์ เกษะประกร
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า: 496 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696602

คำนำ
 
        ผู้เขียนมีโอกาสได้บรรยายวิชากฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งในระดับรับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มากกว่า 20 ปี เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวมีความธุรกิจ และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ อันได้แก่กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะจัดพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยายดังกล่าวในรูปตำรา เพื่อสะดวกแก่นักศึกษาและผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ผู้เขียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจตามสมควร
 
สารบาญ
 
ภาค 1
บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 2 ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
2.1 ประเภทของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
2.2 บทวิเคราะห์สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
2.3 ข้อเปรียบเทียบระหว่างหุ้นส่วนกับกรรมสิทธิ์รวม
บทที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
3.1 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญ
3.2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน
3.2.1 เรื่องทุน
3.2.2 เรื่องการแบ่งกำไร-ขาดทุน
3.2.3 เรื่องการจัดงานของห้างหุ้นส่วนสามัญ
3.2.4 เรื่องสิทธิและหน้าที่อื่นๆ ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน
3.3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก
3.3.1 สิทธิของผู้เป็นหุ้นส่วนต่อบุคคลภายนอก
3.3.2 ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนต่อบุคคลภายนอก
3.4 การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ
3.5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ
บทที่ 4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
4.1 การจดทะเบียน
4.2 ผลของการจดทะเบียน
4.2.1 ผลทั่วไป
4.2.2 ผลพิเศษ
4.3 การควบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
บทที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
5.1 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด
5.2 หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด
5.2.1 สิทธิของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด
5.2.2 ข้อจำกัดสิทธิของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด
5.2.3 สรุปลักษณะความรับผิดของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด
บทที่ 6 บริษัทจำกัด
6.1 สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด
6.1.1 ลักษณะสำคัญของบริษัท
6.1.2 การจัดตั้งบริษัทจำกัด
6.2 หุ้นและผู้ถือหุ้น
6.2.1 ลักษณะของหุ้น
6.2.2 ชนิดของหุ้น
6.2.3 ใบหุ้น
6.2.4 การเรียกใช้ชำระค่าหุ้น
6.2.5 การริบหุ้น
6.2.6 การโอนหุ้น
6.2.7สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
6.3 การจัดการบริษัทโดยกรรมการ
6.3.1 การจัดการบริษัท
6.3.2 กรรมการ
6.3.3 อำนาจของกรรมการ
6.3.4 หน้าที่ของกรรมการ
6.3.5 ความรับผิดทางแพ่งของกรรมการ
6.4 การดูแลครอบงำการจัดการโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
6.4.1 ชนิดของที่ประชุมใหญ่
6.4.2 หลักเกณฑ์การประชุมใหญ่
6.4.3 มติของที่ประชุมใหญ่
6.4.4 การเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่
6.4.5 เงินปันผลและทุนสำรอง
6.4.6 สมุดของบริษัท
6.4.7 งบดุล บัญชี และผู้สอบบัญชี
6.4.8 การตรวจการงานของบริษัท
6.5 การเพิ่มทุนและการลดทุน
6.6 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน
6.7 การเลิกบริษัทจำกัด
บทที่ 7 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด
ภาค 2
บทที่ 8 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บริษัทมหาชนจำกัด)
บทที่ 9 ความเป็นนิติบุคคลของ "บริษัท" 
บทที่ 10 หนังสือบริคณห์สนธิ
บทที่ 11 การจัดตั้งบริษัท 
บทที่ 12 ข้อบังคับของบริษัท
บทที่ 13 การจดทะเบียนบริษัท
บทที่ 14 การขายต่อประชาชนในระหว่างดำเนินการจัดตั้งบริษัท
บทที่ 15 หุ้น และผู้ถือหุ้น
หุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด
ชนิดของหุ้น
ใบหุ้นของบริษัทมหาชน
การโอนหุ้น
แบบการโอนหุ้น
ทะเบียนผู้ถือหุ้น
สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชนจำกัด
บทที่ 16 กรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทมหาชน
จำนวนกรรมการ
คุณสมบัติของกรรมการ
การเลือกตั้งกรรมการบริษัทมหาชน
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ
อำนาจของคณะกรรมการบริษัทมหาชนจำกัด
การประชุมคณะกรรมการ
องค์ประชุมคณะกรรมการ
ผู้มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการ
กรณีมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่งตั้งหรือคุณสมบัติของกรรมการ
การกระทำเกินอำนาจของกรรมการบริษัทมหาชน
กรณีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการ กับผลประโยชน์ของบริษัท การซื้อขาย หรือ กระทำธุรกิจไม่มี
ผลผูกพันบริษัท
หน้าที่ของกรรมการบริษัทมหาชนจำกัด
ความรับผิดชอบร่วมกันของผู้เป็นกรรมการ
ความรับผิดของกรรมการเฉพาะบุคคลต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
บทที่ 17 การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด
1. หลักเกณฑ์การประชุม
ก. การนัดประชุม
ข. ผู้มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วิธีการประชุม
ก. องค์ประชุม
ข. ประทานในที่ประชุม
ค. การเลื่อนประชุม
ง. การลงคะแนน
3. มติของที่ประชุม
4. การเพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บทที่ 18 เงินปันผลและทุนสำรอง
บทที่ 19 บัญชี ผู้สอบบัญชี รายงานประจำปี และการตรวจสอบบริษัท
บทที่ 20 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บทที่ 21 ทุนดำเนินงานของบริษัท
ก. กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ข. ออกหุ้นเพิ่มทุน
บทที่ 22 การควบบริษัทการครอบงำกิจการ
บทที่ 23 การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
บทที่ 24 การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี
บทที่ 25 สรุป
บทที่ 26 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
จดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทย่อยตามกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
1. ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียห้างหุ้นส่วนบริษัทตามกฎหมายไทย
2. ตารางเปรียบเทียบบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัด
3. คำถาม
4. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2499
(ฉบับประมวล)
6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
 

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2656]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก