คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร (ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม)

คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร (ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม)
รหัสสินค้า 000006
หมวดหมู่ ภาษีและการวางแผนภาษี
ราคาปกติ 560.00 บาท
ลดเหลือ 504.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 23 ก.พ. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร (ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม)
ผู้แต่ง: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ปีที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12 : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า: 942 หน้า
ขนาด : 18x26 (มาตราฐาน)
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164040427

บทที่ 1 โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร

 1. ส่วนที่ว่าด้วย “ผู้เสียภาษี”
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 2. ส่วนที่ว่าด้วย “ฐานภาษี”
  • รายได้ (Income)
  • การบริโภค (Consumption)
  • ควาAมมั่งคั่ง (Wealth)
 3. ส่วนที่ว่าด้วย “อัตราภาษี”
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 4. ส่วนที่ว่าด้วย “วิธีเสียภาษี”
  • วิธีประเมินตนเอง (Self-assessment)
  • วิธีหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax หรือ Deduction at source)
  • วิธีประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมิน (Authoritive Asseseement)
 5. ส่วนที่ว่าด้วย “วิธีหาข้อยุติในปัญหาภาษีที่เกิดขึ้น”
 6. ส่วนที่ว่าด้วย “การบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากร”

บทที่ 2 การตีความกฎหมายภาษีอากร

 1. กฎหมายภาษีอากรต้องตีความโดยเคร่งครัด
 2. การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ
 3. การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องคำนึงถึงความเป็นเอกเทศของกฎหมายภาษีอากร
 4. การตีความกฎหมายภาษีอากรไม่ต้องคำนึงถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งเจตนาเสมอไป
 5. การตีความคำที่กฎหมายภาษีอากรมิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ ต้องตีความตามความหมายที่เข้าใจกันอยู่ทั่วไปหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้
 6. การตีความตามหลักเกณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ

บทที่ 3 ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากร

 1. ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญา
 2. ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร

บทที่ 4 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
  • บุคคลธรรมดา
  • ผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี
  • กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล บุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้เสียภาษี
  • หลักถิ่นที่อยู่ (Residence Rule)
   • มีเงินได้เนื่องจากงานที่ทำในต่างประเทศ
   • มีเงินได้เนื่องจากกิจการที่ทำในต่างประเทศ
   • มีเงินได้เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ
 3. หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule)
  • มีเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย
  • มีเงินได้เนื่องจากกิจการที่ทำในประเทศไทย
  • มีเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย
  • มีเงินได้เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย
 4. ฐานภาษี
  • ความหมายของเงินได้ที่พึงประเมิน
   • ความหมายในแง่เศรษฐศาสตร์
   • ความหมายในแง่กฎหมาย
   • เงินได้พึงประเมินจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับมาจริงหรือไม่?
 5. ประเภทเงินได้พึงประเมิน
  • เงินได้ประเภทที่ 1
  • เงินได้ประเภทที่ 2
  • เงินได้ประเภทที่ 3
  • เงินได้ประเภทที่ 4
  • เงินได้ประเภทที่ 5
  • เงินได้ประเภทที่ 6
  • เงินได้ประเภทที่ 7
  • เงินได้ประเภทที่ 8
 6. เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
  • การยกเว้นมาตรา 42 แห่งประมวลผลรัษฎากร
  • การยกเว้นโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ฯลฯ
  • การยกเว้นโดยพระราชกฤษฎีกา
  • หน้าที่นำสืบเกี่ยวกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
  • การบรรยายฟ้องเกี่ยวกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 7. เมื่อใดจึงจะถือว่ามีเงินได้เกิดขึ้น
  • เกณฑ์เงินสด
  • เกณฑ์สิทธิ
 8. ค่าใช้จ่าย
  • การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา
  • การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงและสมควร
 9. ค่าลดหย่อน
  • ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้
  • ค่าลดหย่อนคู่สมรส
  • ค่าลดหย่อนบุตร
  • ค่าลดหย่อนเพื่อการศึกษา
  • ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
  • ค่าลดหย่อนเงินสะสมท่าจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าลดหย่อนเงินสะสมท่าจ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • ค่าลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
  • ค่าลดหย่อนเงินสมทบที่จ่ายกองทุนประกันสังคม
  • ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ท่ายืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย
  • ค่าลดหย่อนการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
  • ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา
  • ค่าลดหย่อนการอุปการะเลี้ยงดูคู่สมรสบิดามารดา บุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสซึงเป็นคนพิการ
  • ค่าลดหย่อนการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF)
  • ค่าลดหย่อนการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF)
  • ค่าลดหย่อนเงินบริจาค
 10. วิธีเสียภาษี
  • วิธีประเมินตนเอง
   • การเสียภาษีประจำปี
   • การเสียภาษีครึ่งปีหรือกลางปี
   • การเสียภาษีเงินได้ของสามีภริยา
 11. วิธีหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร
  • การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งของอธิบดีกรมสรรพากร
 12. วิธีประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมิน
  • การประเมินโดยมีการออกหมายเรียก
  • การประเมินโดยไม่มีการออกหมายเรียก
  • การแระเมินโดยวิธีพิเศษ
  • การประเมินจากหนังสือสำคัญ
 13. การอุทธรณ์
  • การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
  • การอุทธรณ์ต่อศาล

บทที่ 5 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • บริษัทจำกัด
  • บริษัทมหาชนจำกัด
  • กิจการซึ่งดำเนินการทางการค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ
  • กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
  • มูลนิธิหรือสมาคมที่มิใช่องค์กรสาธารณกุศลตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 2. ฐานภาษี
  • รายได้
   • รายได้ที่กฎหมายหรือเจ้าพนักงานประเมินกำหนด
   • รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 3. รายจ่าย
  • รายจ่ายเพื่อหากำไร (Revenue Expenditure)
  • รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (Capital Expenditure)
 4. การรับรู้รายได้และรายจ่าย
 5. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ
 6. รายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ
 7. วิธีเสียภาษี
  • วิธีประเมินตนเอง
   • วิธีเสียจากฐานกำไรสุทธิ
   • วิธีเสียจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
   • วิธีเสียจากฐานกำไรส่งออกหรือการจำหน่ายเงินกำไร
 8. วิธีหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ
  • การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ตรี
  • การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตร 70
  • การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งของอธิบดีกรมสรรพากร
 9. วิธีประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมิน
 10. การอุทธรณ์
 11. บัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
  • ความแตกต่างระหว่างบัญชีภาษีอากรกับบัญชีการเงิน
  • มูลเหตุที่ทำให้หลักบัญชีการเงินกับหลักบัญชีภาษีอากรแตกต่างกัน
   • รายได้บางรายการหลักบัญชีการเงินถือเป็นรายได้ แต่หลักบัญชีภาษีอากรถือเป็นรายได้
   • รายได้บางรายการหลักบัญชีการเงินถือเป็นรายได้ แต่หลักบัญชีภาษีอากรกลับไม่ถือเป็นรายได้
   • รายจ่ายบางรายการ หลักบัญชีการเงินถือเป็นรายจ่าย แต่หลักบัญชีภาษีอากรไม่ยอมให้ถือเป็นรายจ่ายหรือยอมให้ถือเป็นรายจ่ายเพียงบางส่วน
   • รายจ่ายบางรายการ หลักบัญชีภาษีอากรยอมให้หักเป็นรายได้มากกว่าหลักบัญชีการเงิน
   • ทรัพย์สินและหนี้สินบางรายการ หลักบัญชีการเงินกับหลักบัญชีภาษีอากรคือการปฏิบัติแตกต่างกัน
   • การรับรู้รายได้และรายจ่ายบางกรณี หลักบัญชีการเงินกับหลักบัญชีภาษีอากรถือปฏิบัติแตกต่างกัน
 12. การปรับปรุงกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษี
 13. ภาษีอากรระหว่างประเทศ (International Taxation)
  • การเสียภาษีอากรกรณีประกอบกิจการในประเทศไทย
  • การเสียภาษีอากรกรณีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มกับธุรกรรมระหว่างประเทศ
  • อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement)

บทที่ 6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Aadded Tax)

 1. กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การขายสินค้า
   • การแถมสินค้า
   • การแจกหรือให้สินค้าเป็นรางวัล
   • ของขวัญของชำร่วย
   • การแจกสินค้าตัวอย่างเพื่อส่งเสริมการขาย
   • การให้มีการกำนัล คูปอง
   • การให้ทดลองใช้สินค้า
   • การนำสินค้าไปใช้
 2. การให้บริการ
 3. การนำเข้าสินค้า
 4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
  • ผู้นำเข้า
  • ผู้ประกอบการ
 5. กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการที่ได้รับบกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81
   • การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)
   • การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2)
 6. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/1
 7. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกา
 8. ฐานภาษี
 9. อัตราภาษี
 10. วิธีเสียภาษี
  • หน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
  • หน้าที่จัดเก็บใบกำกับภาษี (Tax Invoice)
  • หน้าที่จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขายและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  • หน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี
 11. การประเมิน
 12. การอุทธรณ์

บทที่ 7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)

 1. กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
 3. กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
 4. กิจการเฉพาะอย่างที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. ฐานภาษี
 6. อัตราภาษี
 7. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 8. การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
 9. การจัดทำรายงานและการออกใบรับ (Receipts)
 10. การประเมิน
 11. การอุทธรณ์

บทที่ 8 การวางแผนภาษีอากร การหนีภาษีอากรและการหลบหลีกภาษีอากร

 1. ความหมายของการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
 2. ความหมายของการหนีภาษีอากร (Tax Evasion)
 3. ความหมายของการหลบหลีกภาษีอากร (Tax Avoidance)
 4. ข้อแตกต่างระหว่างการหนีภาษีอากรกับการหลบหลีกภาษีอากร
 5. วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากร
 6. กรณีศึกษา (Case Studies)

บทที่ 9 มาตรการต่อต้านการหลบหลีกภาษีอากร (Anti-Tax Avoidance Measure)

 1. หลักเจตนารมณ์ของกฎหมายสำคัญกว่ารูปแบบ (Abuse of Law Doctrinc หรือ Abuse of Legal Form Doctrice)
 2. หลักเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ (Substance over Form Doctrine)
 3. หลักวัตถุประสงค์สุดท้ายเพื่อการหลบหลีกภาษี (Fiscal Nulity Doctrine หรือ Ramsay Priciple)
 4. หลักผลลัพธ์สุดท้าย (Step Transaction Principle)
 5. หลักการไม่บังคับตามเจตนาลวงของคู่กรณี (Sham Transaction Principle)
 6. การบัญญัติกฎหมายต่อต้านการหลบหลีกภาษีอากรที่ไม่บริสุทธิ์
 7. ประเทศไทยกับมาตราต่อต้านการหลบหลีกภาษีอากรที่ไม่บริสุทธิ์
 8. การใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับการแสดงเจตนาลวงและนิติกรรมอำพรางต่อต้านการหลบหลีกภาษีอากรที่ไม่บริสุทธิ์
 9. มาตรการต่อต้านการหลบหลีกภาษีอากรกรณีแสวงหาสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศอื่น (Treaty Shopping)
 10. มาตรการต่อต้านการหลบหลีกภาษีอากรกรณีการตั้งบริษัทด้วยทุนจากหุ้นต่ำแต่การก่อหนี้สูง (Thin Capitalization)

บทที่ 10 การดำเนินคดีภาษีอากร

 1. เงื่อนไขการฟ้องคดีภาษีอากร
 2. วิธีการฟ้องคดีภาษีอากร
 3. การดำเนินกระบวนพิจารณาภาษีอากร

ภาคผนวก

 1. บทความเรื่อง “การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องตีความหมายตามตัวอักษรหรือตีความตามเจตนารมณ์”
 2. บทความเรื่อง “ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่”
 3. บทความเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานที่เกิดแหล่งเงินได้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

ตารางสรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
 • ค่าธรรมเนียม 5.5%
 • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2280]
หนังสือกฎหมาย [1482]
ชีท ม.รามคำแหง [322]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997
facebooktwitter

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก