คำอธิบาย พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว สหรัฐ กิติ ศุภการ

คำอธิบาย พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว สหรัฐ กิติ ศุภการ
รหัสสินค้า 006941
หมวดหมู่ ครอบครัว
ราคาปกติ 320.00 บาท
ลดเหลือ 288.00 บาท
น้ำหนัก 1,500 กรัม
บาร์โค้ด 9786164553361
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 11 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
คำอธิบาย พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว สหรัฐ กิติ ศุภการ
ผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า : 544 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164553361
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 2)
          ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่จำนวนมาก ทั้งในส่วนของคำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ คำพิพากษาฎีกา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอีก 2 ฉบับได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ทำงานด้านคดีเด็กและเยาวชน
          ในส่วนของคำพิพากษาฎีกานั้น มีคำพิพากษาฎีกาสำคัญจำนวนมาก อาทิเช่นฟ้องบิดาของผู้เยาว์ที่รู้เห็นยินยอมให้รับผิดตาม ป.วิ.พ.มาตรา 429 จึงเป็นกรณีมูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันตาม ป.วิ.พ.มาตรา 5 ประกอบ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ มาตรา 6 ฟ้องยังศาลเยาวชนฯ ได้ (คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ยช. 16/2559) คดีที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย องค์คณะไม่มีผู้พิพากษาสมทบ ถือว่าเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบ และถือเป็นการพิจารณาคดีที่ผิดระเบียบตาม ป.วิ.พ.มาตรา 27 วรรคสองศาลสูงอาจย้อนสำนวนให้พิจารณาพิพากษาใหม่ได้ (ฎีกาที่ 13965/2558) อำนาจในการตรวจสอบการจับเป็นอำนาจเฉพาะของศาลชั้นต้น เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งแล้วผู้ต้องหาจะอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ (ฎีกาที่ 52/2559) ทำข้อตกลงให้บิดาใช้อำนาจปกครองได้แต่ผู้เดียว มารดาจึงมิใช่ผู้แทนโดยชอบธรรมที่จะยื่นคำร้องตาม ป.วิ.อ.มาตรา 44/1 แทนผู้เยาว์ได้ แต่ก็ถือว่ากรณีมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยความสามารถของบุคคลตาม ป.วิ.พ.มาตรา 56 วรรคสอง ประกอบ ป.วิ.อ.มาตรา 40 ศาลสั่งแก้ไขข้อบกพร่องได้ (ฎีกาที่ 8056/2559) การที่ศาลเยาวชนฯ มีคำสั่งเกี่ยวกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 86 วรรคสาม เป็นคำสั่งตามที่เห็นสมควร ผู้อำนวยการสถานพินิจและพนักงานอัยการไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว (ฎีกาที่ 1220/2557) การสั่งจ่ายค่าป่วยการให้แก่ที่ปรึกษากฎหมายเป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นและถือเป็นเด็ดขาด จะอุทธรณ์ฎีกาโต้แย้งดุลพินิจไม่ได้ (ฎีกาที่ 15690/2558) ศาลจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ มาตรา 137 จะต้องปรากฏว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการรับโทษหรือถูกควบคุมอยู่ มิใช่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างได้รับการปล่อยชั่วคราว (ฎีกาที่ 2297/2555) ศาลมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาเดิมได้เฉพาะกรณีที่คำพิพากษาคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้าเท่านั้น แม้จำเลยจะมีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไประหว่างการฝึกอบรมในขณะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลชั้นต้นก็ไม่มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาโดยให้ปล่อยตัวจำเลยไปได้ (ฎีกาที่ 9502/2554) การจะส่งจำเลยไปจำคุกหลังจากอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯมาตรา 142 วรรคท้าย มิใช่การพิพากษาให้ลงโทษจำเลยจำคุกโดยแท้ แต่เป็นหนึ่งในวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน จึงไม่อาจนำโทษจำคุกในคดีก่อนมาบวกตาม ป.อ.มาตรา 58 ได้ (ฎีกาที่ 8257/2554) การส่งตัวควบคุมเพื่อฝึกอบรมโดยกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำและขั้นสูงไว้ ใช้เฉพาะการควบคุมเพื่อฝึกอบรมเท่านั้น จะใช้กับกรณีส่งตัวจำเลยไปจำคุกหลังจากอายุความครบ 24 ปีไม่ได้ (ฎีกาที่ 10385/2553) ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนต้องโทษปรับ กฎหมายกำหนดให้ศาลส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมแทนค่าค่าปรับเท่านั้น พนักงานอัยการจะขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับไม่ได้ (ฎีกาที่ 10825/2558) ในชั้นอุทธรณ์ จำเลยอุทธรณ์เฉพาะเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระขึ้นศาลและค่าฤชาธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ มาตรา 155 การที่จำเลยเสียค่าขึ้นศาลอนาคต 100 บาทมาด้วยจึงไม่ถูกต้อง เห็นสมควรคืนแก่จำเลย (ฎีกาที่ 10842/2558) จำเลยอุทธรณ์เฉพาะค่าอุปการะเลี้ยงดูเพียงอย่างเดียว การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 4,000 บาท แทนโจทก์จึงไม่ถูกต้อง (ฎีกาที่ 10773/2558) ข้อสันนิษฐานตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ มาตรา 160 วรรคสาม ไม่ใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาด ฝ่ายที่ไม่ยินยอมมีภาระการพิสูจน์เพื่อหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าว  (ฎีกาที่ 10767/2558) ศาลเพียงแต่สั่งให้ส่งสำเนาคำร้องขอให้มีการตรวจพิสูจน์ให้แก่จำเลยทั้งสอง ยังไม่ได้มีคำสั่งให้ส่งไปตรวจพิสูจน์เลยถือว่ายังไม่ครบขั้นตอนมาตรา 160 วรรคหนึ่ง จึงไม่อาจนำข้อสันนิษฐานตามมาตรา 160 วรรคสาม มาใช้บังคับแก่จำเลยทั้งสองได้ (ฎีกาที่ 682/2558) การขอให้ศาลสั่งแก้ไขการกระทำหรือคำวินิจฉัยของผู้กำกับการปกครองตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนฯ มาตรา 169 ต้องร้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการกระทำหรือคำวินิจฉัยนั้น ถ้าร้องเกินกว่า 15 วัน ศาลไม่รับพิจารณา (ฎีกาที่ 2664/2557) จำเลยอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงว่าไม่ได้กระทำความผิด ด้วยการยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ อนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง โดยไม่ได้ให้ผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นผู้อนุญาต จึงเป็นการไม่ชอบ ขัดต่อ ป.วิ.อ. มาตรา 193 ตรี ศาลอุทธรณ์ฯ ไม่รับวินิจฉัย อุทธรณ์ของจำเลยจึงชอบแล้ว (ฎีกาที่ 413/2560 (ประชุมใหญ่))
          ส่วนคำพิพากษาฎีกาอื่น ๆ มีเพิ่มเติมจนถึงปี 2560 จากหนังสือรวมคำพิพากษาฎีกา (เนติบัณฑิต) ตอน 2/2560 และจากสาระบบการสืบค้นคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกาถึงเลขฎีกาต้น ๆ ของปี 2560
   สหรัฐ กิติ ศุภการ
กุมภาพันธ์ 2561
สารบัญ
 
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 ศาลเยาวชนและครอบครัว
หมวด 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หมวด 4 ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรมและสถานแนะนำทางจิต
หมวด 5 การฝึกอบรม
หมวด 6 การสอบสวนคดีอาญา
หมวด 7 มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
หมวด 8 อำนาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา
หมวด 9 การฟ้องคดีอาญา
หมวด 10 การพิจารณาคดีอาญา
หมวด 11 การพิพากษาคดีอาญา
หมวด 12 การเปลี่ยนโทษและการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน
หมวด 13 การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว
หมวด 14 การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์ๆ
หมวด 15 การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
หมวด 16 อุทธรณ์และฎีกา
หมวด 17 ฎีกา (ยกเลิก)
หมวด 18 บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2846]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก