ภาษีอากร รุ่งนภา สันติธรรมมา

ภาษีอากร รุ่งนภา สันติธรรมมา
รหัสสินค้า 006930
หมวดหมู่ ภาษีและการวางแผนภาษี
ราคา 380.00 บาท
น้ำหนัก 1,600 กรัม
แก้ไขล่าสุด 8 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!
ภาษีอากร รุ่งนภา สันติธรรมมา
ผู้แต่ง : รุ่งนภา สันติธรรมมา
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 2 : มกราคม  2561
จำนวนหน้า : 459 หน้า
ขนาด : 19 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164552920


 
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
ความหมายของภาษีอากร
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร
ลักษณะของภาษีอากรที่ดี
โครงสร้างของภาษีอากร
หลักในการจัดเก็บภาษีอากร
ประเภทของภาษีอากร
นโยบายการจัดเก็บภาษีอากร
สรุป
คำถามทบทวน
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ความหมายและประเภทบุคคลธรรมดา
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การหักค่าใช้จ่ายตามลักษณะของเงินได้ประเภทต่างๆ
หลักเกณฑ์ในการหักค่าลดหย่อน
อัตราภาษี การคำนวณและการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยปรับเงินเพิ่มและบทกำหนดโทษ
สรุป
คำถามทบทวน
การฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง
บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและที่ได้รับการยกเว้น
ฐานภาษี
ความแตกต่างกำไรสุทธิทางบัญชีและทางภาษี
เงื่อนไขทั่วไปในการคำนวณกำไรสุทธิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิ รายได้ที่ได้รับยกเว้น
การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีจากฐานกำไรสุทธิ
การเสียภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย
การเสียภาษีจากฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศ
การคำนวณภาษีเงินได้จากนิติบุคคลตามมาตราฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
การเสียภาษีจากฐานการจำหน่ายกำไรออกไปจากประเทศไทย
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามฐานการจำหน่ายกำไรออกไปจากประเทศ
การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
สรุป
คำถามทบทวน
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง
บทที่ 4 ภาษีเงินได้ได้หัก ณ ที่จ่าย
ความหมายและความสำคัญของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ประเภทของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
กฎหมายและวิธีปฏิบัติในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  และบทกำหนดโทษ
สรุป
การถามทบทวน
แบบฝีกหัด
บทที่ 5  ภาษีการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ความสำคัญและความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ที่ไม่มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
ธุรกิจที่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ
หลักเกณฑ์ในการเฉลี่ยภาษีซื้อ
ข้อยกเว้นการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้
การยื่นแบบและการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
สรุป
คำถามทบทวน
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง
บทที่ 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ความหมายและความสำคัญของภาษีธุรกิจเฉพาะ
หลักในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
รายรับที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
ฐานภาษี อัตราภาษีและการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
การยื่นแบบการชำระภาษีและการขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ
เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและบทกำหนดโทษ
สรุป
คำถามทบทวน
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง
บทที่ 7 อากรแสตมป์
ความหมายของอากรแสตมป์
ตราสารที่ได้รับการยกเว้นการติดอากรแสตมป์
ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์
อัตราอากรแสตมป์ การคำนวณและการชำระอากรแสตมป์
บทกำหนดโทษและการขอคืนเงินอากร
สรุป
คำถามทบทวน
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง
บทที่ 8 ภาษีสุลกากร
ความหมายและความสำคัญของภาษีศุลกากร
หลักการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีศุลกากร
สินค้าที่ต้องเสียภาษีศุลกากร
สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร
ฐานภาษี อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
การชำระของต้องห้ามการสำแดงและการคืนภาษีศุลกากร
บทกำหนดโทษ
สรุป
คำถามทบทวน
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง
บทที่ 9 ภาษีสรรพสามิต
ความหมายและความสำคัญของภาษีสรรพสามิต
หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
การจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต
การจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต
คลังสินค้าทัณฑ์บน
การยื่นแบบรายการภาษี การชำระภาษี
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี
สินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
ฐานภาษีและการคำนวณภาษีสรรพสามิต
บทกำหนดโทษ
สรุป
คำถามทบทวน
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง
บทที่ 10 ภาษีบำรุงท้องถิ่น
ภาษีโรงเรียนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
สรุป
คำถามบททบทวน
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2756]
หนังสือกฎหมาย [1594]
ชีท ม.รามคำแหง [381]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก