ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดา พิจิต ตราชูธรรม

ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดา พิจิต ตราชูธรรม
รหัสสินค้า 006929
หมวดหมู่ ภาษีและการวางแผนภาษี
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 180.00 บาท
น้ำหนัก 1,200 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 12 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดา พิจิตร ตราชูธรรม
ผู้แต่ง : พิจิต ตราชูธรรม
ปีที่พิมพ์ : มกราคม  2561
จำนวนหน้า : 156 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164553101
 
  หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นและจัดพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากรที่ผู้เขียนรับผิดชอบสอนที่คณะนิติศาสตร์ และคณะบัญชีหลายมหาวิทยาลัย โดยมีตัวอย่างคำถามและคำตอบประกอบ ตลอดจนได้แทรกคำพิพากษาศาลฎีกาและแนวปฏิบัติกรมสรรพากรไว้ด้วย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ เป็นการเขียนตามกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2559 และ 2560
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเรื่องใกล้ตัว หนังสือกฎหมายเล่มนี้ นำเสนอหลักกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรูปแบบใหม่ กล่าวคือ นอกจากมีคำอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแล้ว ยังมีการตั้งคำถาม คำตอบเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจผู้อ่านด้วย
 
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร และบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ทุกคน
 
คำนำ
 
   หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นและจัดพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากรที่ผู้เขียนรับผิดชอบสอนที่คณะนิติศาสตร์และคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร MBA โดยมีตัวอย่างและคำถามคำตอบประกอบ ตลอดจนได้แทรกคำพิพากษาศาลฎีกาและแนวปฏิบัติกรมสรรพกรไว้ด้วยเพื่อให้ศึกษามีความเข้าใจยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ เป็นการเขียนตามกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2559 และ 2560 หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย และผู้เขียนยินดีรับคำติชมจากท่านผู้อ่าน
   ท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ดุลยพร ตราชูธรรม ที่ช่วยให้คำแนะนำในการเขียน
พิจิต ตราชูธรรม
 
สารบัญ
 
บทนำ
บทที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.บุคคลธรรมดา
2.ผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี
3.กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
4.ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
5.วิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้เสียภาษี
1.หลักถิ่นที่อยู่ (Residence rule)
1.1 มีเงินได้เนื่องจากหน้าที่การงานที่ทำในต่างประเทศ
1.2 มีเงินได้เนื่องจากกิจการที่ทำในต่างประเทศ
1.3 มีเงินได้เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ
2.หลักแหล่งเงินได้(Source Rule)
2.1 มีเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย
2.2 มีเงินได้เนื่องจากกิจการที่ทำในประเทศไทย
2.3 มีเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย
2.4 มีเงินได้เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย
บทที่ 3 ฐานภาษี
1.ความหมายของเงินได้พึงประเมิน
2.ประเภทของเงินได้พึงประเมิน
2.1 เงินได้ประเภทที่ 1
2.2  เงินได้ประเภทที่ 2
2.3  เงินได้ประเภทที่ 3
2.4  เงินได้ประเภทที่ 4
2.5  เงินได้ประเภทที่ 5
2.6  เงินได้ประเภทที่ 6
2.7  เงินได้ประเภทที่ 7
2.8  เงินได้ประเภทที่ 8
3.เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
3.1 การยกเว้นเนื่องจากเงินได้ที่ได้รับมีลักษณะเป็นรายจ่ายหรือค่าทดแทนหรือสวัสดิการ
3.2 ยกเว้นเพื่อส่งเสริมอาชีพหรือธุรกิจบางอย่างหรือการมีที่อยู่อาศัย
3.3 ยกเว้นเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ ตลาดทุนและตลาดเงิน
3.4 ยกเว้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
3.5 ยกเว้นเพื่อตอบแทนการทำคุณประโยชน์
3.6 ยกเว้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
3.7 ยกเว้นเพื่อมิให้มีการเก็บภาษีซ้ำซ้อน
3.8 ยกเว้นเนื่องจากเป็นมรดก
3.9 ยกเว้นเนื่องจากการอุปการะโดยหน้าที่ทำจรรยาหรือในพิธีหรือตามโอกาศแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี
3.10 ยกเว้นเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุและส่งเสริมความกตัญญู
4.การรับรู้เงินได้พึงประเมิน
4.1 เกณฑ์เงินสด
4.2 เกณฑ์สิทธิ
5.ค่าใช้จ่าย
5.1 การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา
5.2 การหักค่าใช้จ่ายตามจำเป็นและสมควร
6.ค่าลดหย่อน
6.1 ค่าลดถหย่อนผู้มีเงินได้
6.2 ค่าลดหย่อนคู่สมรส
6.3 ค่าลดหย่อนบุตร
6.4 ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
6.5 ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
6.6 ค่าลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6.7 ค่าลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสังเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
6.8 ค่าลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
6.9 ค่าลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม
6.10 ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อ เช่าซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย
6.11 ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
6.12 ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา
6.13 ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูคู่สมรส บิดามารดาบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสผู้เป็นคนพิการ
6.14 ค่าลดหย่อนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(Retirement mutual fund หรือ lte)
6.15 ค่าลดหย่อนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนในกองทุนรวมหุ็นระยะยาว(Long term equity fund หรือ lte)
6.16 ค่าลดหย่อนเงินบริจาก
บทที่ 4 วิธีเสียภาษี
1.วิธีหักภาษี ณ ที่จ่าย
1.1 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร
1.2 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากร
2.วิธีประเมินตนเอง
2.1 เกณฑ์เงินได้ที่จะต้องยื่นแบบแสดงทำรายการ
2.2 ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
2.3 กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
2.4 อัตราภาษี
2.5  การเสียภาษีของสามีภริยา
2.6 ตัวอย่างการคำนวลภาษี
2.7 การเสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ
2.8 การผ่อนชำระภาษี
3.วิธีประเมินโดยเจ้าพยักงานประเมิน
3.1 การประเมินโดยการออกหมายเรียก
3.2 การประเมินโดยไม่มีการออกหมายเรียก
3.3 การประเมินโดยวิธีพิเศษ
3.4 การประเมินหนังสืสำคัญ
บทที่ 5 การอุทธรณ์
1.การอุทธรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุธรณ์
2.การอุทธรณ์ต่อศาล
บรรณานุกรม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2756]
หนังสือกฎหมาย [1594]
ชีท ม.รามคำแหง [381]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก