ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ ปวริศร เลิศธรรมเทวี

ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ ปวริศร เลิศธรรมเทวี
รหัสสินค้า 006915
หมวดหมู่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ราคาปกติ 250.00 บาท
ลดเหลือ 225.00 บาท
น้ำหนัก 1,100 กรัม
บาร์โค้ด 9789742036911
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 28 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ ปวริศร เลิศธรรมเทวี
ผู้แต่ง : ปวริศร เลิศธรรมเทวี
ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า: 408 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซ.ม. A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
9789742036911

คำนำ
   หนังสือเรื่อง ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ มีที่มาจากโครงการวินิจฉัยของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง “การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ” ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำการวินิจฉัยให้กับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2560
   ข้าพเจ้าได้พิจารณาเห็นว่า ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่ควรรู้ไม่จำกัดเฉพาะในวงการนักศึกษา นักวิชาการเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องรู้อย่างยิ่งสำหรับนักการเมืองและประชาชนทั่วไป เนื่องจากประเพณีทางรัฐธรรมนูญเป็นกลไกสำคัญที่คอยควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของสถาบันทางการเมืองให้เป็นไปตามกรอบและขอบเขตภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉะนั้น การที่สำนักพิมพ์นิติธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและรับจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
   หนังสือเล่มนี้ได้รับประโยชน์จากมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ รัฐศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศหลายท่าน อาทิ Justice Michacl Kirby (High Court of Australia), Professor Tom Ginsbueg at Uni-versity of Chicago, Professor Andrew Harding at National University of Singapore, Professor Hilaire Barnett at Univesity of London, Professor Graham Dutfield at Univesity of London, Professor Brian Galligan at Univesity of Melbourne, Professor Tim Stephen at Univesity of Sydney, Jeff King at Univesity College London, Professor Robert Hazell at Uni-versity College London และ Professor Kaku Shun at Hokkeido Univesity จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
   ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี
   สิงหาคม 2560
 
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญเอกสารกฎหมายรัฐธรรมนูญ
สารบัญคดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2  นิติวิธีว่าด้วยการตีความ : หลักการทั่วไป กรอบทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
2.1 บทนำ
2.2 หลักการตีความกฎหมายโดยทั่วไป
2.2.1 การค้นหาความหมาย
2.2.2 การตีความโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างลำดับศักดิ์แห่งกฎหมาย
2.2.3 การตีความโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหาบทบัญญัติกฎหมายทั้งฉบับ
2.2.4 การตีความโดยคำนึงถึงหลักการ เหตุผล และเจตนารมณ์แห่งกฎหมายของผู้ร่าง ฯ
2.3 ทฤษฎีว่าด้วยการตีความกฎหมาย
2.3.1 ทฤษฎี “Literal Rule
2.3.2 ทฤษฎี “Mischief Rule”
2.3.3 ทฤษฎี “Golden Rule”
2.3.4 ทฤษฎี “Purposive Approach”
2.4 แนวทางการตีความกฎหมายในลักษณะต่าง ๆ
2.4.1 การตีความกฎหมายของประเทศ Common Law
(1) การตีความตามตัวอักษร (Textual)
(2) การตีความโดยคำนึงถึงสาระสำคัญ (Subatantive)
(3) การตีความโดยอนุโลม (Deference)
2.4.2 การตีความกฎหมายของประเทศ Civil Law โดยเฉพาะประเทศยุโรป
(1) การตีความตัวอักษร (Grammatical Interpretation)
(2) การตีความโดยคำนึงถึงรากประวัติศาสตร์กฎหมาย (Historical Interpretation)
(3) การตีความโดยคำนึงถึงความสอดคล้องเป็นระบบของกฎหมาย (Systematic Interpretation)
(4) การตีความโดยคำนึงถึงความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย (Teleological Interpretation)
2.5 บทสรุป
บทที่ 3 รัฐธรรมนูญกับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.1 บทนำ
3.2 ความเป็นมาของการนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
3.2.1 รัฐธรรมนูญที่มิได้มีการบัญญัติเรื่องการนำประเพณีการปกครองมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
3.2.2 ธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูญชั่วคราว
(1) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
(2) ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2515
(3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
(4)  ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2520
(5)  ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
(6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
(7) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
3.2.3  รัฐธรรมนูญฉบับถาวร 
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3.3 แนวคำวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
3.3.1 แนวคำวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภา
3.3.2 แนวคำวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยศาลยุติธรรม
3.3.3 แนวคำวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
3.3.4 แนวคำวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด
3.3.5 แนวคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญ
(1) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2543
(2) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2559
3.3.6 นิติวิธีที่ได้จากแนวคำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการนำประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
(1) เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่จะปรับใช้แก่กรณี
(2) หลักการที่มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่าน
(3) หลักการที่ต้องเป็นที่ยอมรับ (Accepted Norms)
(4) หลักการต้องเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญ
(5) หลักการต้องเกี่ยวข้องกับหลักการของระบอบการปกครอง
(6) หลักการต้องถูกต้องตามทำนองคลองธรรม หรือตามหลักนิติธรรม (Rule of Law)
3.4 เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับการสร้างประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทย
3.4.1 การสืบราชสมบัติ
3.4.2 นายกรัฐมนตรีพระราชทาน
3.4.3 การลงพระปรมาภิไธย
3.4.4 การปฏิบัติรัฐประหาร
3.4.5 พระราชวินิจฉัย
3.4.6 การอภัยโทษ
3.5 บทสรุป
บทที่ 4 การปกครองในระบอบกษัตริย์ : ภูมิและประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
4.1 บทนำ
4.2 การปกครองในระบอบกษัตริย์
4.2.1 ตำแหน่งและลำดับศักดิ์พระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในปัจจุบัน
(1) ประเทศที่มีจักรพรรดิ (Emperor) เป็นประมุข
(2) ประเทศที่มีพระราชา (King) เป็นประมุข
(3) ประเทศที่มีสุลต่าน (Sultan) หรือเอเมร์ (Emir) เป็นประมุข
(4) ประเทศที่มีราชรัฐ (Grand Duchy) เป็นประมุข
(5) ประเทศที่มีเจ้าชายผู้ครองราชรัฐ (Principality) เป็นประมุข
(6) ประเทศที่มีพระสันตปาปา (Pope) เป็นประมุข
4.2.2 การปกครองโดยพระมหากษัตริย์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
(1) ระบอบกษัตริย์ของอังกฤษและกลุ่มประเทศในเครือจักรภพ
(2) ระบอบกษัตริย์ของกลุ่มประเทศในยุโรป
(3) ระบอบกษัตริย์ของกลุ่มประเทศอิสลามในตะวันออกกลาง
(4) ระบอบกษัตริย์ของกลุ่มประเทศในยุโรป
(5) ระบอบกษัตริย์ของกลุ่มประเทศในเอเชียและแปซิฟิค
4.2.3 รูปแบบการปกครองในระบอบกษัตริย์
(1)  ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy)
(2)  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Constitutional Monarchy)
4.2.4 การสืบราชสมบัติ (Succession)
(1) การสืบราชสมบัติตามหลักสายเลือด (Hereditary Monarchy)
(2) การสืบราชสมบัติโดยการเลือกตั้ง (Elective Monarchy)
4.2.5 สรุปหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเทศที่นำมาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
4.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
4.4 บทสรุป
บทที่ 5 ระบอบการปกรอง ระบบกฎหมาย และรัฐธรรมนูญของอังกฤษ : บ่อเกิดแห่งประเพณีทางรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ
5.1 ภูมิหลัง
5.2 ลักษณะของระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย และรัฐธรรมนูญอังกฤษ
5.2.1 การเปลี่ยนแปลงการปกครองและการปฏิวัติในอังกฤษ
5.2.2 รัฐธรรมนูญของอังกฤษ
(1) ประเพณีการปกครอง
(2) การแบ่งแยกอำนาจ
(3) บทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลในประเทศอังกฤษ (Judicial Review ) กับหลักความสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of Parliament)
5.3 อิทธิพลของระบบ Westminster System
5.3.1 ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (American Jurisprudence)
5.3.2 กลุ่มประเทศในเครือจักรภพ (Commonwealth Realm)
5.3.3 กลุ่มประเทศที่มีระบบกฎหมาย Common Law ประเทศที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์ และประเทศอื่น ๆ
5.4 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษ
5.4.1 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญในยุคสมัยปัจจุบันภายใต้การปฏิรูปกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษ
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นมารยาทในการเสนอร่างกฎหมาย
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญกับการลงประชามติ (Referendums)
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกิดจากธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐสภา
(4) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งสมาชิกสภาขุนนาง (สภาสูง)
(5) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการควบคุมโดยฝ่ายตุลาการ
5.4.2 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่
5.4.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่ได้รับการบัญญัติให้เป็นลายลักษณ์อักษร
(1) การบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร (Statute)
(2) การบัญญัติไว้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลท้องถิ่น
(3) การบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการของรัฐสภา
(4) การบัญญัติเป็นระเบียบภายในองค์กร หรือคำสั่งต่าง ๆ 
5.5 แนวคำวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลอังกฤษ
5.5.1 คดี Carltona Ltd. v Commissioners of  Works (1943)
5.5.2 คดี lbralebbe v The Queen (1968)
5.5.3  คดี Madzimbamuto v Lardner Burke (1969)
5.5.4 คดี Attorney v Jonathan Cape Ltd. (1976)
5.5.5 คดี R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union (2017)
5.6 บทสรุป
บทที่ 6 กลุ่มประเทศในเครือจักรภพ : กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย
6.1 ภูมหลัง
6.2 รัฐธรรมนูญ ระบบกฎหมาย และการตีความของศาลในออสเตรเลีย
6.2.1 พัฒนาการทางการเมือง และระบอบการปกครองของออสเตรเลีย
6.2.2 รัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย
(1) กฎหมายในช่วงการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป (White European Settlement) ในปีค.ศ. 1788
(2) รัฐธรรมนูญฉบับแรก และการปกครองแบบสหพันธรัฐ
(4) การเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียว
(5) อำนาจทางนิติบัญญัติของออสเตรเลีย
6.2.3 ระบบกฎหมายและการตีความกฎหมาย
6.3 ประเพณีรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย
6.3.1 วิกฤติรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ.1975
6.3.2 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นใหม่ช่วงวิกฤติรัฐธรรมนูญ
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการทดแทนตำแหน่งวุฒิสมาชิกที่ว่างลง (Casual Vacancics)
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประมุขแห่งรัฐ (ข้าหลวงใหญ่ประจำออสเตรเลีย)
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร
6.3.3 บทเรียนจากวิกฤติรัฐธรรมนูญ
(1) การควบคุมโดยศาลสูงในคดีรัฐธรรมนูญ (judicial Review)
(2) การบัญญัติประเพณีทางรัฐธรรมนูญให้เป็นลายลักษณ์อักษร
(3) การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (Constitutional Amendents)
6.4 แนวคำวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้พิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลออสเตรเลีย
6.4.1 คดี Sankey v Whitlam (1978)
6.4.2 คดี Sykes v Cleary (1992)
6.4.3 คดี Fardon v Attorney-General (Qld) (2004)
6.5 บทส่งท้าย
บทที่ 7 กลุ่มประเทศยุโรป : กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของสเปนและเนเธอร์แลนน์
7.1 บทนำ
7.2 สเปน
7.2.1 พื้นภูมิของประเทศสเปน
(1) สเปนภายใต้การปกครองของราชวงศ์ Habsburg ในศตวรรษที่ 16 และ 17
(2) สเปนภายใต้การปกครองของราชวงศ์ Bourbons ในศตวรรษที่ 18 และ 19
(3) การปกครองสเปนในช่วงสาธารณรัฐที่ 1 (ค.ศ. 1873-74) ถึงช่วงฟื้นฟู (Restoration) ระบอบกษัตริย์ในปี ค.ศ. 1874-1931
(4) การปกครองสเปนในช่วงสาธารณรัฐที่ 2 และการฟื้นฟูราชวงศ์ Bourbons แห่งสเปนในปี ค.ศ. 1978
7.2.2 รัฐธรรมนูญของสเปน
(1) Spanish Constitution of 1812
(2) Royal Statute of 1834
(3) Spanish Constitution of 1837
(4) Spanish Constitution of 1845
(5) Spanish Constitution of 1869
(6) Spanish Constitution of 1873
(7) Spanish Constitution of 1876
(8) Spanish Constitution of 1931
(9) Fundamental Law of the Realm
(10) Spanish Constitution of 1978
7.2.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของสเปน
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าของฝ่ายบริหาร
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของสถาบันกษัตริย์
(4) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประมุขแห่งรัฐและรัฐบาล
(5) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชและอิสริยยศ
7.3 เนเธอร์แลนด์
7.3.1 พื้นภูมิของประเทศเนเธอร์แลนด์
7.3.2 รัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์
(1) Bill of Rights 1795
(2) รัฐธรรมนูญในสมัย Napoleonic Kingdom of Holland
(3) รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1815
7.3.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประมุขแห่งรัฐกับสถาบันทางการเมือง
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นมารยาททางการเมือง
7.4 แนวคำวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลสเปนและเนเธอร์แลนด์
7.5 บทสรุป
บทที่ 8 กลุ่มประเทศอิสลามในตะวันออกและแอฟริกา : กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของจอร์แดนและโมร็อกโก
8.1 บทนำ
8.2 จอร์แดน
8.2.1 พื้นภูมิของประเทศจอร์แดน
(1) จอร์แดนภายใต้การปกครองของอังกฤษ (British Mandate of Transjordan)
(2) ราชอาณาจักรจอร์แดน (The Hashemite Kingdom of Jordan)
8.2.2 รัฐธรรมนูญของจอร์แดน 
8.2.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของจอร์แดน
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับประมุขแห่งรัฐ
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหาร
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมาย
(4) ความขัดแย้งและการใช้กำลังระหว่างสมาชิกรัฐสภา
8.3 โมร็อกโก
8.3.1 พื้นภูมิของประเทศโมร็อกโก
8.3.2 รัฐธรรมนูญของโมร็อกโก
8.3.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของโมร็อกโก
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหาร
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอำนาจนิติบัญญัติ
(4) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการอภัยโทษ
8.4 แนวคำวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลจอร์แดนและโมร็อกโก
8.5 บทสรุป
บทที่ 9 : กลุ่มประเทศเอเชีย : กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นและภูฏาน
9.1 บทนำ
9.2 ญี่ปุ่น
9.2.1 พื้นภูมิของประเทศญี่ปุ่น
9.2.2 รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่น
(1) Meji Constitution of 1890
(2) The Constitution of Japan 1947
9.2.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่น
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
(4) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นมารยาททางการเมือง
(5) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและกฎหมาย
9.3 ภูฏาน
9.3.1 พื้นภูมิของประเทศภูฏาน
9.3.2 รัฐธรรมนูญของภูฏาน
9.3.3 ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของภูฏาน
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการสละราชสมบัติ
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสถานะของประมุขแห่งรัฐ
(4) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับหลัก ”The King Con Do No Wrong”
(5) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับพระราชวินิจฉัย
(6) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการใช้พระราชอำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Reserve Powers)
9.4 แนวคำวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลญี่ปุ่นและภูฏาน
9.5 บทสรุป
บทที่ 10 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
10.1 บทสรุป
10.1.1 เปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของไทยกับประเทศกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาล
(1) ความแตกต่างเรื่องเนื้อหาของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
(2) ความแตกต่างเรื่องลักษณะและแนวคิดพื้นฐาน
10.1.2 เปรียบเทียบแนวคำวินิจฉัยและนิติวิธีในการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลไทยกับประเทศกลุ่มตัวอย่าง
(1) ความแตกต่างเกี่ยวกับแนวคิดวินิจฉัยของศาลที่แสดงการปรับใช้หลักการเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
(2) ความแตกต่างเกี่ยวกับนิติวิธีของศาลในการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
(3)  ความแตกต่างเกี่ยวกับองค์กรชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
10.1.3 เปรียบเทียบประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยกับประเทศกลุ่มตัวอย่าง
(1) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ
(2) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสถานะของประมุขแห่งรัฐและความสัมพันธ์กับสถาบันทางการเมือง
(3) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เป็นมารยาททางการเมือง
(4) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหลักการแบ่งแยกอำนาจ
(5) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมายการกำหนดนโยบายและการทำสนธิสัญญา
10.2 ข้อเสนอแนะ
10.2.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนิติวิธีในการนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
10.2.2 ข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับศาลรัฐธรรมนูญของไทยในการนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
(1) การปรับใช้จากบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(2) การปรับใช้ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
(3) เมื่อไม่มีประเพณีเช่นว่านั้น
10.2.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับประเพณีทางรัฐธรรมนูญโดยการบัญญัติให้เป็นลายลักษณ์อักษร (Codifying Conventions)
บรรณานุกรม
ประวัตินักวิจัย
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2846]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก