คำอธิบายกฎหมายแรงงาน วิจิตรา วิเชียรชม

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน วิจิตรา วิเชียรชม
รหัสสินค้า 002238
หมวดหมู่ กฎหมายแรงงาน
ราคาปกติ 520.00 บาท
ลดเหลือ 468.00 บาท
น้ำหนัก 1,500 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 31 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน วิจิตรา วิเชียรชม
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 5 : มกราคม 2561
จำนวนหน้า: 628 หน้า
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696510
 
คำนำ
 
      ผู้เขียนตั้งใจที่เขียนหนังสืออธิบายกฎหมายแรงงานมานานมาก และพยายามที่จะให้ประสบความสำเร็จโดยรวดเร็ว แต่ก็มีอุปสรรคจากภารกิจในหน้าที่การงานซึ่งได้รับมอบหมายจากภาควิชากฎหมายทั้งภาควิชากฎหมายมหาชนและภาคกฎหมายเอกชนหรือแพ่งซึ่งผู้เขียนเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาทั้งสองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้บรรยาย หลายวิชาทั้งในวิชาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคบัณฑิต และระดับปริญญาโทหลายสาขาทั้งของหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต และโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน อันทำให้ความตั้งใจของผู้เขียนไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จโดยรวดเร็วสมความตั้งใจได้ แต่ในที่สุดคติที่ผู้เขียน ยึดมั่นมาตลอดก็คือ “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น” ก็ปรากฏเป็นจริงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพิสูจน์โดยหนังสือเล่มนี้ที่อยู่ในมือของท่านทั้งหลาย อันเป็นหนังสือที่ผู้เขียนพยายามปรับเนื้อหาให้ทันสมัยทั้งในหลักการทางวิชาการและในการบังคับใช้ของศาลโดยศึกษาจากคำพิพากษาฎีกาใหม่ ด้วยความประณีตบรรจงวิเคราะห์และร้อยเรียงเชื่อมโยงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้อ่านสามารถศึกษาให้เข้าใจกฎหมายแรงงานและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิด ประโยชน์ทั้งสำหรับตนเองและสังคมโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์ เป็นอย่างดียิ่งจากโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจากคุณสถาพร ลิ้มมณี สำนักพิมพ์วิญญูชน จึงขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างดียิ่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าว รวมตลอดถึงทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนหนังสือคำอธิบายกฎหมายแรงงานของผู้เขียนมา ณ โอกาสนี้ด้วย
      ถ้าหนังสือเล่มนี้ยังมีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียวและจะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุดในโอกาสต่อไป
   วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
9 เมษายน 2556
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 5)
 
      เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ได้ถูกจำหน่ายหมด และมีการประกาศใช้กฎหมายอีกหลายฉบับในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และการเกษียณอายุด้วย ผู้เขียนจึงได้เพิ่มเติมเนื้อหาของหนังสือดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และถือโอกาสปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานเกี่ยวกับการอุทธรณ์ซึ่งกำหนดให้มีศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและการฎีกาซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องใช้กฎหมายแรงงาน รวมตลอดถึงผู้อ่านโดยทั่วไปที่สนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว
      ผู้เขียนขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนหนังสือเล่มนี้ด้วย
   วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
30 พฤศจิกายน 2560
 
 
สารบัญ
บทนำ
1. ความเบื้องต้น
1. ความหมายของกฎหมายแรงงาน
2. แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายแรงงาน
3. วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน
3.1 วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานในต่างประเทศ
3.1.1 ยุคสังคมบุพกาล
3.1.2 ยุคสังคมทาส
3.1.3 ยุคสังคมศักดินา
3.1.4 ยุคสังคมสมัยใหม่
3.2 วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย
3.2.1 ยุคก่อนมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3.2.2 ยุคตั้งแต่มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
3.2.3 ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงช่วงมีพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499
3.2.4 ยุคหลังยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงาน 2599 จนถึงช่วงมีการใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103
3.2.5 ยุคตั้งแต่มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 จนถึงปัจจุบัน
4. องค์ประกอบของกฎหมายแรงงาน
4.1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4.2 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
4.3 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
4.4 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กำหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
5. ขอบเขตของกฎหมายแรงงาน
5.1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
5.2 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
5.3 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
5.4 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
6. ที่มาของกฎหมายแรงงาน
6.1 กฎหมายระหว่างประเทศ
6.2 กฎหมายภายใน
6.3 แนวคำพิพากษาของศาล
2. กำหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน
1. แนวคิดพื้นฐานของสัญญาจ้างแรงงาน
1.1 การเกิดของสัญญาจ้างแรงงาน
1.2 บุคคลผูกพันตามสัญญาจ้างแรงงาน
1.2.1 นายจ้าง
1.2.2 ลูกจ้าง
1.3 กรอบหรือขอบเขตของสัญญาจ้างแรงงาน
1.4 ความบกพร่องของสัญญาจ้างแรงงาน
1.4.1 กรณีที่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ
1.4.2 กรณีที่ทำให้สัญญาเป็นโมฆียะ
1.5 ลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงาน
1.5.1 ความเป็นสัญญาต่างตอบแทน
1.5.2 ความเป็นสัญญาไม่มีแบบ
1.5.3 ความมีสาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นคู่สัญญา
1.5.4 ความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา
2. การเรียกหรือรับหลักประกัน
2.1 ประเภทของงานที่อาจเรียกหรือรับหลักประกันได้
2.2 ประเภทของหลักประกัน
2.3 จำนวนมูลค่าของหลักประกัน
2.4 การคืนหลักประกัน
3. การทดลอง
4. สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
4.1 สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง
4.1.1 สิทธิของนายจ้าง
4.1.2 หน้าที่ของนายจ้าง
4.1.2.1 หน้าที่หลักตามสัญญาจ้างแรงงาน
4.1.2.2 หน้าที่ประกอบ
4.1.3 การบังคับเมื่อมีการผิดหน้าที่
4.2 สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง
4.2.1 สิทธิของลูกจ้าง
4.2.2 หน้าที่ของลูกจ้าง
4.2.2.1 หน้าที่หลักตามสัญญาจ้างแรงงาน
4.2.2.2 หน้าที่ประกอบ
4.2.3 การบังคับเมื่อมีการผิดหน้าที่
5. การโอนความสัมพันธ์ตามสัญญา
5.1 การโอนสิทธิ
5.2 การโอนหน้าที่
5.3 การโอนลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่
6. ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน
6.1 กรณีปกติ
6.1.1 สัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน
6.1.1.1 สิ้นสุดตามระยะเวลาที่จ้าง
6.1.1.2 สิ้นสุดเมื่อเงื่อนไขสำเร็จหรือถึงกำหนดตามเงื่อนเวลา
6.1.1.3 สิ้นสุดเมื่อตกลงกันเลิกสัญญา
6.1.2 สัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน
6.1.2.1 สิ้นสุดเมื่องานเสร็จ
6.1.2.2 สิ้นสุดเมื่อตกลงกันเลิกสัญญา
6.1.2.3 สิ้นสุดด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อเลิกสัญญา
6.2 กรณีพิเศษ
6.2.1 กรณีมิใช่ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
6.2.1.1 ความตายของคู่สัญญา
6.2.1.2 การทำงานของลูกจ้างตกเป็นพ้นวิสัย
6.2.1.3 การส่งมอบงานของนายจ้างตกเป็นพ้นวิสัย
6.2.2 กรณีเป็นความผิดของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
6.2.2.1 ฝ่ายลูกจ้าง
1) การทำงานของลูกจ้างตกเป็นพ้นวิสัยโดยลูกจ้างต้องรับผิด
2) การไร้ฝีมือของลูกจ้าง
3) การโอนหน้าที่ในการทำงานของลูกจ้างไปยังบุคคลภายนอก
4) การกระทำความผิดอันเข้าลักษณะร้ายแรงของลูกจ้าง
6.2.2.2 ฝ่ายนายจ้าง
1) การส่งมอบงานของนายจ้างตกเป็นพ้นวิสัยโดยนายจ้างต้องรับผิด
2) การโอนความเป็นนายจ้างไปยังบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
3) การที่นายจ้างเปลี่ยนสภาพการจ้างในสาระสำคัญ
4) การข่มขู่ของนายจ้างอันถึงขนาดทำให้ลูกจ้างลาออก
5) การกระทำความผิดอันเข้าลักษณะร้ายแรงของนายจ้าง
7. ความสัมพันธ์ภายหลังสัญญาสิ้นสุด
7.1 คู่สัญญาฝ่ายลูกจ้าง
7.2 คู่สัญญาฝ่ายนายจ้าง
7.3 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
8. ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ
8.1 หลักความคิดเห็นเก่าหรือทฤษฎีต้นตำรับ (Classical Theory)
8.2 หลักวัตถุประสงค์แห่งสัญญา (Object of Contract or Result of Work)
8.3 หลักอำนาจบังคับบัญชา (Commanding Power)
8.4 หลักความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integration Test)
3. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
1. ความเบื้องต้น
1.1 แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
1.2 ลักษณะเฉพาะของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
1.3 ส่วนประกอบของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
1.4 ประเภทของบุคคลหรือลูกจ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครอง
1.4.1 บุคคลหรือลูกจ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
1.4.2 ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครอง
1.4.2.1 ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองทุกกรณี
1.4.2.2 ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองโดยถูกจำกัด
1.4.3 ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองแตกต่างไปในบางกรณี
1.5 นายจ้างและผู้ร่วมรับผิดกับนายจ้าง
1.5.1 นายจ้าง
1.5.2 ผู้มีหน้าที่ร่วมรับผิดกับนายจ้าง
1.5.2.1 ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปจากนายจ้าง
1.5.2.2 หน้าที่ความรับผิดของผู้ร่วมรับผิด
1.5.2.3 สภาพแห่งความรับผิด
2. หลักทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน
2.1 เวลาทำงานปกติ
2.1.1 งานลักษณะที่อาจกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวัน
2.1.1.1 งานโดยทั่วไป
2.1.1.2 งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
2.1.1.3 งานลักษณะเฉพาะ
2.1.2 งานที่ไม่อาจกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวัน
2.2 การทำงานล่วงเวลา
2.2.1 กรณีนายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้
2.2.2 กรณีนายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้
2.3 การทำงานในวันหยุด
2.3.1 กรณีนายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้
2.3.2 กรณีนายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้
2.3.3 กรณีที่ถือเสมือนว่านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด
http://www.attorney285.com
2.4 เวลาพัก
2.4.1 การกำหนดเวลาพัก
2.4.2 การไม่กำหนดเวลาพัก
2.5 วันหยุดและวันลา
2.5.1 วันหยุด
2.5.1.1 วันหยุดประจำสัปดาห์
2.5.1.2 วันหยุดตามประเพณี
2.5.1.3 วันหยุดพักผ่อนประจำปี
2.5.2 วันลา
2.5.2.1 วันลาป่วย
2.5.2.2 วันลาเพื่อทำหมัน
2.5.2.3 วันลากิจ
2.5.2.4 วันลาเพื่อรับราชการทหาร
2.5.2.5 วันลาเพื่อการฝึกอบรม
2.5.2.6 วันลาเพื่อคลอดบุตร
2.6 ค่าตอบแทนในการทำงาน
2.6.1 ประเภทและความหมายของค่าตอบแทนในการทำงาน
2.6.1.1 ค่าจ้าง
1) อัตราค่าจ้างขั้นต่ำและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
• อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
• อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
2) องค์กรซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
3) หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
4) การใช้บังคับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
2.6.1.2 ค่าล่วงเวลา
2.6.1.3 ค่าทำงานในวันหยุด
2.6.1.4 ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
2.6.2 สิทธิได้รับค่าจ้างหรือเงินกรณีลูกจ้างไม่ได้ทำงาน
2.6.2.1 สิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
2.6.2.2 สิทธิได้รับค่าจ้างในวันลา
2.6.2.3 สิทธิได้รับค่าจ้างหรือเงินกรณีอื่นที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงาน
2.6.3 ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าตอบแทนในการทำงาน
2.6.3.1 ความเสมอภาคในสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทำงานระหว่างลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิง
2.6.3.2 การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานที่เป็นเงิน
2.6.3.3 สถานที่จ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน
2.6.3.4 เวลาในการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน
2.6.3.5 การตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานสูงกว่าอัตราตามกฎหมาย
2.6.3.6 ความรับผิดของนายจ้างกรณีผิดนัดชำระหนี้
2.6.3.7 การกำหนดให้ลูกจ้างเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
2.6.3.8 การห้ามหักค่าตอบแทนในการทำงาน
2.7 สวัสดิการ
2.7.1 ประเภทของสวัสดิการ
2.7.1.1 สวัสดิการตามข้อผูกพันหรือสัญญา
2.7.1.2 สวัสดิการตามกฎหมาย
2.7.2 คณะกรรมการสวัสดิการ
2.7.2.1 คณะกรรมการสวัสดิการระดับชาติ
2.7.2.2 คณะกรรมการสวัสดิการระดับสถานประกอบกิจการ
2.7.3 หน้าที่ของนายจ้าง
2.8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.8.1 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
2.8.1.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
2.8.1.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2.8.1.4 การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ
2.8.1.5 องค์ประชุมของคณะกรรมการ
2.8.1.6 งานธุรการของคณะกรรมการ
2.8.2 มาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.8.2.1 บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแล
2.8.2.2 หน้าที่ของนายจ้างในการดำเนินการ
2.8.3 กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.8.3.1 องค์ประกอบของกองทุน
2.8.3.2 กิจการที่ใช้จ่ายเงินจากกองทุน
2.8.3.3 คณะกรรมการบริหารกองทุน
2.8.4 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.9 เงินทดแทน
2.9.1 ความหมายของ “เงินทดแทน”
2.9.2 แนวความคิดพื้นฐานของการกำหนดให้มีการจ่ายเงินทดแทน
2.9.3 บุคคลที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
2.9.4 เงื่อนไขในการจ่ายเงินทดแทน
2.9.4.1 การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
2.9.4.2 การเจ็บป่วยหรือเกิดโรคเนื่องจากการทำงาน
2.9.5 กรณีที่ไม่ต้องจ่ายเงินทดแทน
2.9.6 ประเภทและอัตราเงินทดแทนแต่ละประเภท
2.9.6.1 ค่ารักษาพยาบาล
2.9.6.2 ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน
2.9.6.3 ค่าทำศพ
2.9.6.4 ค่าทดแทน
2.9.7 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินทดแทน
2.9.7.1 นายจ้าง
2.9.7.2 ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปจากนายจ้าง
2.9.7.3 ผู้ประกอบกิจการซึ่งได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรง
2.9.7.4 กองทุนเงินทดแทน
2.9.8 ผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินทดแทน
2.9.8.1 ลูกจ้าง
2.9.8.2 ผู้มีวิทธิได้รับเงินทดแทน
2.9.9 วิธีการเรียกร้องเงินทดแทน
2.9.9.1 ขั้นต้น
2.9.9.2 ขั้นอุทธรณ์
2.9.9.3 ขั้นฟ้องคดี
2.9.10 ความคุ้มครองสิทธิได้รับเงินทดแทน
2.10 ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ
2.10.1 ค่าชดเชย
2.10.1.1 ความหมายของ “ค่าชดเชย”
2.10.1.2 แนวความคิดพื้นฐานของค่าชดเชย
2.10.1.3 เงื่อนไขในการจ่ายค่าชดเชย
2.10.1.4 กรณีที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
2.10.1.5 อัตราค่าชดเชย
2.10.2 ค่าชดเชยพิเศษ
2.10.2.1 ความหมายของ “ค่าชดเชยพิเศษ”
2.10.2.2 เงื่อนไขในการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
2.10.2.3 หน้าที่ของนายจ้าง
1) แจ้งล่วงหน้า
2) จ่ายค่าชดเชยพิเศษ
2.11 การควบคุมการใช้แรงงาน
2.11.1 การควบคุมการใช้แรงงานโดยเอกสาร
2.11.1.1 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
2.11.1.2 ทะเบียนลูกจ้าง
2.11.1.3 เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน
2.11.1.4 เอกสารแสดงภาพการจ้างและสภาพการทำงาน
2.11.2 การควบคุมการใช้แรงงานโดยบุคคล
2.11.2.1 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2.11.2.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด
2.11.2.3 พนักงานตรวจแรงงาน
2.11.2.4 พนักงานตรวจความปลอดภัย
2.12 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
2.12.1 องค์ประกอบของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
2.12.2 คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
2.12.3 หน้าที่ของลูกจ้างเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
2.12.4 หน้าที่ของนายจ้างเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
2.12.5 การบังคับกรณีนายจ้างฝ่าฝืนหน้าที่
2.12.6 การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง
2.12.7 ความคุ้มครองสิทธิเรียกร้องเงินสงเคราะห์จากกองทุน
2.13 การเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงิน
2.13.1 การยื่นคำร้อง
2.13.2 การสอบสวนและมีคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
2.13.3 การอุทธรณ์โดยการฟ้องเป็นคดีแรงงาน
3. การใช้แรงงานของลูกจ้างบางประเภท
3.1 การใช้แรงงานของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิง
3.1.1 ข้อจำกัดตามลักษณะงาน
3.1.2 เวลาทำงานยามวิกาล
3.1.3 ลูกจ้างหญิงมีครรภ์
3.2 การใช้แรงงานของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
3.2.1 อายุต้องห้ามจ้างเป็นลูกจ้าง
3.2.2 หน้าที่ของนายจ้างเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างเด็กเข้าทำงาน
3.2.3 ช่วงนอกเวลาทำงานปกติ
3.2.4 งานที่ต้องทำกับสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเกินกำลัง
3.2.5 งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย
3.2.6 สถานที่ต้องห้ามสำหรับทำงาน
3.2.7 ค่าจ้างและหลักประกัน
3.2.8 สิทธิลาเพื่อฝึกอบรม
4. กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
1. ความเบื้องต้น
1.1 แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
1.2 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
1.3 ลักษณะเฉพาะของกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
2. องค์กรทางแรงงาน
2.1 องค์กรฝ่ายนายจ้าง
2.1.1 สมาคมนายจ้าง
2.1.2 สหพันธ์นายจ้าง
2.1.3 สภาองค์การนายจ้าง
2.2 องค์กรฝ่ายลูกจ้าง
2.2.1 สหภาพแรงงาน
2.2.2 สหพันธ์แรงงาน
2.2.3 สภาองค์การลูกจ้าง
2.2.4 คณะกรรมการลูกจ้าง
2.3 องค์กรไตรภาคี “คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์”
2.3.1 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
2.3.2 การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
2.3.3 การประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
2.3.4 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
3. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและการระงับข้อพิพาทแรงงาน
3.1 ประเภทของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
3.1.1 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
3.1.2 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามที่กฎหมายให้ถือว่าเป็นข้อตกลง
3.1.3 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นโดยปริยายหรือโดยจารีตประเพณีหรือด้วยวาจา
3.1.4 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้อง
3.2 ขั้นตอนหรือวิธีการทำหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้อง
3.2.1 การแจ้งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
3.2.2 การเจรจาต่อรอง
3.2.3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
3.2.4 การระงับข้อพิพาทแรงงาน
3.2.4.1 กรณีที่นายจ้างและลูกจ้างมีสิทธิเลือกปฏิบัติ
1) การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ
2) การปิดงานหรือการนัดหยุดงาน
3.2.4.2 กรณีนายจ้างและลูกจ้างไม่มีสิทธิเลือกปฏิบัติ
1) การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยบังคับ
2) การห้ามปิดงานหรือห้ามนัดหยุดงาน
4. ความคุ้มครองต่อฝ่ายลูกจ้างกรณีใช้สิทธิตามกฎหมาย
4.1 ความคุ้มครองระหว่างขั้นตอนการทำหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
4.2 การกระทำอันไม่เป็นธรรม
4.2.1 มาตรการคุ้มครองเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม
4.2.2 การเลิกจ้างที่ไม่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม
4.2.3 สิทธิเรียกร้องของลูกจ้างจากการถูกนายจ้างกระทำการอันไม่เป็นธรรม
4.2.3.1 กรณีถูกเลิกจ้าง
4.2.3.2 กรณีถูกนายจ้างกระทำการใดๆ อันเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้
4.2.4 ขั้นตอนหรือวิธีการเรียกร้องสิทธิกรณีมีการกระทำอันไม่เป็นธรรม
5. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
1. ความเบื้องต้น
2. แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
3. องค์การศาลแรงงาน
3.1 ศาลชั้นต้น
3.2 ศาลชั้นอุทธรณ์
4. ประเภทของคดีแรงงาน
4.1 ประเภทของคดีแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
4.1.1 คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
4.1.2 คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
4.1.3 กรณีที่ต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
4.1.4 คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หรือของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
4.1.5 คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน และรวมถึงคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างลูกจ้างกับลูกจ้างที่เกิดจากการทำงานในทางการที่จ้างด้วย
4.1.6 ข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
4.1.7 คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน
4.2 ประเภทของคดีแรงงานที่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน
4.2.1 คดีที่อยู่ในอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
4.2.2 คดีที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
4.3 ประเภทของคดีที่ต้องดำเนินขั้นตอนก่อนฟ้อง
5. กระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน
5.1 การฟ้องคดีแรงงาน
5.2 การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน
5.2.1 การจำหน่ายคดีหรือพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียว
5.2.2 การไกล่เกลี่ย
5.2.3 การสืบพยาน
5.2.4 การพิจารณาคดี
6. หลักการวินิจฉัยคดีแรงงาน
6.1 หลักการประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม
6.2 หลักการเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความ
6.3 หลักการกำหนดให้คำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันนายจ้างและลูกจ้างอื่น
6.4 หลักการพิจารณาคดีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
7. การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
7.1 ลักษณะของการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
7.1.1 การเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุหรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนด
7.1.2 การเลิกจ้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
7.1.3 การเลิกจ้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
7.1.4 การเลิกจ้างโดยฝ่าฝืนหลักสุจริต
7.1.5 การเลิกจ้างโดยฝ่าฝืนหลักสัญญาต้องเป็นสัญญา
7.2 ผลของการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
7.2.1 การสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะที่เลิกจ้าง
7.2.2 การสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายแทนการรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน
8. การอุทธรณ์คดีแรงงาน
บรรณานุกรม..............................................................................................................................
ภาคผนวก...................................................................................................................................
1. รายชื่อตัวบทกฎหมายหลักเกี่ยวกับการจ้างแรงงานและกฎหมายแรงงาน
2. พระราชบัญญัติ
2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
2.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
2.4 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
2.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553
2.6 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
3. กฎกระทรวง
3.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
3.2 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
4. ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
4.1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6)
4.2 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7)
ดัชนี
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2846]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก