หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม-ฝากทรัพย์ นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม-ฝากทรัพย์ นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
รหัสสินค้า 003935
หมวดหมู่ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ราคา 325.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 28 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม-ฝากทรัพย์ นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
ผู้แต่ง : นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 2 : มกราคม 2651
จำนวนหน้า: 324 หน้า
ขนาด : 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
คำนำ
 
   หลังจากที่ผู้เขียนหนังสือหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน - นายหน้า เมื่อปีที่ผ่านมา (เดือนสิงหาคม 2556) เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการบรรยายวิชากฎหมายเอกเทศสัญญา 2 (จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า) ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาวันนี้ ผู้เขียนก็ได้เขียนหนังสือหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม - ฝากทรัพย์ เล่มนี้ขึ้น ซึ่งเป็นเอกเทศสัญญาอีกกลุ่มหนึ่งที่จัดอยู่ในวิชากฎหมายเอกเทศสัญญา 2 เช่นกัน ตามความตั้งใจและข้อผูกพันที่ผู้เขียนได้ให้ไว้เมื่อครั้งที่เขียนหนังสือหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน - นายหน้า
   หนังสือหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม - ฝากทรัพย์ เล่มนี้ ผู้เขียนก็เขียนขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ที่บ่มเพาะมาตลอดระยะเวลาของการบรรยายวิชากฎหมายเอกเทศสัญญา 2 เช่นกัน ทั้งนี้ ด้วยความตั้งใจที่จะให้ครอบคลุมเอกเทศสัญญาลักษณะต่าง ๆ ที่จัดอยู่ในขอบข่ายของวิชากฎหมายเอกเทศสัญญา 2  ให้มากที่สุด และเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายเอกเทศสัญญา 2 ได้มีหนังสือเพื่ออ่านประกอบ และเพื่อศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมขึ้นอีกเล่มนี้
   ผู้เขียนเห็นว่าเอกเทศสัญญาลักษณะยืมและเอกเทศสัญญาฝากทรัพย์ ต่างก็เป็นเอกเทศสัญญาอีกกลุ่มหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มักจะกำหนดให้นำมาศึกษาควบคู่กัน เนื่องจากมี “ลักษณะพื้นฐาน” และ “ลักษณะเฉพาะ” ร่วมกันในหลายประการ ทำให้เอกเทศสัญญาทั้งสองลักษณะนี้มี “แนวคิดทางกฎหมาย” (Legal Concept) ที่คล้ายคลึงกันอย่างมากและส่งผลให้โครงสร้างของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับกับเอกเทศสัญญาทั้งสองลักษณะนี้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งที่เด่นชัดที่สุดของเอกเทศสัญญาทั้งสองลักษณะนี้เห็นจะได้แก่ ทั้งสัญญายืมและสัญญาฝากทรัพย์ต่างก็เป็นสัญญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “อัธยาศัยไมตรี” ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายพึงมีต่อกันเป็นสำคัญ ทำให้ลักษณะเฉพาะประการนี้กลายเป็น “อัตลักษณ์” หรือ “ลักษณะประจำตัว” ของเอกเทศสัญญาทั้งสองลักษณะนี้เลยทีเดียว และทำให้เอกเทศสัญญาลักษณะยืมและเอกเทศสัญญาลักษณะฝากทรัพย์มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากเอกเทศสัญญาอื่น
   ผุ้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม - ฝากทรัพย์เล่มนี้บ้างไม่มากก็น้อย และผู้เขียนขอยกคุณความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนี้แด่ครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเอกเทศสัญญาให้แก่ผู้เขียนจนทำให้เกิดมีหนังสือเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม - ฝากทรัพย์ เล่มนี้ ขึ้นมาประดับวงการการศึกษากฎหมายของประเทศไทยอีกเล่มหนึ่ง
   นนทวัชร์ นวตระกูลพิสูทธิ์
   ธันวาคม 2557
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 2)
 
   โดยที่มีการยกเลิกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานได้ถูกยกเลิกไป และมีการตราพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ขึ้นใช้บังคับแทน ประกอบกับหนังสือหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม - ฝากทรัพย์ ที่จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ได้จำหน่ายหมดลงแล้ว ดังนั้น ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ผู้เขียนจึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องของหนังสือเล่มนี้ให้สอดรับกับการตรากฎหมายฉบับใหม่นั้น พร้อมกันนี้ ผู้เขียนได้ติดตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบันของนักศึกษาและได้นำมากำหนดเพิ่มเติมไว้ในคราวเดียวกันนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษาและท่านผู้อ่านทั้งหลาย
   ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและท่านผู้อ่านทุกท่านทั้งในการศึกษาค้นคว้าและในการนำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติจริงต่อไป
   นนทวัชร์ นวตระกูลพิสูทธิ์
   พฤศจิกายน 2560
 
สารบัญ
 
บทนำ
บททั่วไป ยืม - ทรัพย์ : ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างยืมและฝากทรัพย์
 
1.  ลักษณะที่คล้ายคลึงกันระหว่างเอกเทศสัญญาลักษณะยืมและเอกเทศสัญญาลักษณะฝากทรัพย์
1.1 ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา
1.2 ลักษณะเฉพาะที่คล้ายคลึงกัน
(1) ลักษณะเฉพาะทางรูปแบบ
(1.1) วัตถุแห่งสัญญา
(1.2) โครงสร้างของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับกับเอกเทศสัญญา
(2) ลักษณะเฉพาะทางเนื้อหา
(2.1) ระยะเวลาอันมีจำจัดของสัญญา
(2.2) คู่สัญญาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(2.3) เงื่อนไขแห่งความสมบูรณ์ของสัญญา
 
2. ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างเอกเทศสัญญาลักษณะยืมและเอกเทศสัญญาลักษณะฝากทรัพย์
ส่วนที่หนึ่ง : ยืม
ตอนที่ 1 : ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1. ลักษณะเฉพาะของเอกเทศสัญญาลักษณะยืม
1.1 วัตถุประสงค์ของสัญญา
1.2 ความสมบูรณ์ของสัญญา
(1) สถานะของเงื่อนไขการส่งมอบทรัพย์สิน : เงื่อนไขดังกล่าวเป็นแบบแห่งสัญญายืมหรือไม่
(2) ผลขงเงื่อนไขการส่งมอบทรัพย์สิน : หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวสัญญายืมจะมีผลอย่างไร
(3) วิธีการส่งมอบทรัพย์สิน : การส่งมอบทรัพย์สินจะกระทำโดยวิธีการอย่างไรได้บ้าง
(3.1) การส่งมอบในกรณีทั่วไป
(3.2) การส่งมอบในกรณีพิเศษ
1.3 การคำนึงถึงคุณสมบัติของคู่สัญญาฝ่ายผู้ยืม
(1) ผลทางกฎหมายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ยืมต่อผู้ให้ยืม
(2) ผลทางกฎหมายต่อการสิ้นสุดลงของสัญญายืม
 
2. ประเภทของสัญญายืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.1 หลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกประเภทของสัญญายืม
(1)  ลักษณะแห่งทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญา
(2) ลักษณะการใช้สอยทรัพย์สินที่ยืมของผู้ยืม
2.2 ผลทางกฎหมายของการแบ่งแยกประเภทของสัญญายืม
(1) กรณียืมใช้คงรูป
(1.1) สิทธิที่ตัดไปกับทรัพย์สินที่ยืม
(1.2) คุณสมบัติของผู้ยืม
(1.3) หน้าที่ของผู้ยืมต่อผู้ให้ยืม
(2) กรณียืมใช้สิ้นเปลือง
(2.1) สิทธิที่ตัดไปกับทรัพย์สินที่ยืม
(2.2) คุณสมบัติของผู้ยืม
(2.3) หน้าที่ของผู้ยืมต่อผู้ให้ยืม
 
ตอนที่ 3 : ยืมใช้คงรูป (Loan for use)
ความนำ : ความหมายหรือลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูป
(1) ลักษณะพื้นฐานของสัญญายืม
(1.1) สัญญาระหว่างบุคคลสองฝ่าย
(1.2) สัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งและผู้ยืมจะคืนทรัพย์สินนั้น
(1.3) สัญญาที่มีทรัพย์สินเป็นวัตถุแห่งสัญญา
(2) ลักษณะเฉพาะของสัญญายืมใช้คงรูป
(2.1) การให้ใช้สอยทรัพย์สินได้เปล่า
(2.2) การคืนทรัพย์สินที่ยืมให้แก่ผู้ให้ยืม
 
บทที่ 1 การเกิดขึ้นและความสมบูรณ์ของสัญญายืมใช้คงรูป
1.1 เงื่อนไขทั่วไป : การแสดงเจตนาของคู่สัญญา
1.2 เงื่อนไขเฉพาะ : การส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม
(1) ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญายืมใช้คงรูป
(2) วิธีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม
 
บทที่ 2 ผลทางกฎหมายของสัญญายืมใช้คงรูป
2.1 ความเกี่ยวพันของผู้ยืมต่อผู้ให้ยืม
(1) สิทธิของผู้ยืมต่อผู้ให้ยืม
(2) หน้าที่ของผู้ยืมต่อผู้ให้ยืม
(2.1) หน้าที่ตามสัญญา
(2.2) หน้าที่ (หลักการปฏิบัติหน้าที่) ของบุคคลผู้ได้รับมอบหมายความไว้วางใจ
(3) ความรับผิดของผู้ยืมต่อผู้ให้ยืม
(3.1) กรณีความรับผิดของผู้ยืม
(3.2) เหตุยกเว้นความรับผิดของผู้ยืม
2.2 ความเกี่ยวพันของผู้ให้ยืมต่อผู้ยืม
(1)  สิทธิของผู้ยืมต่อผู้ยืม
(1.1) สิทธิที่จะเรียกทรัพย์สินที่ยืมคืน
(1.2) สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา
(1.3)  สิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายจากผู้ยืม
(2) หน้าที่ของผู้ยืมต่อผู้ให้ยืม
(3) ความรับผิดของผู้ให้ยืมต่อผู้ยืม
 
บทที่ 3 การสิ้นสุดของสัญญายืมใช้คงรูป
3.1 เหตุแห่งการสิ้นสุดของสัญญายืมใช้คงรูป
(1) สัญญายืมใช้คงรูปสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามสัญญา
(1.1) การสิ้นสุดลงโดยข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา
(1.2) การสิ้นสุดลงโดยเจตนาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
(2) สัญญายืมใช้คงรูปสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามบทบัญญัติของกฎหมาย
3.2 ผลแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญายืมใช้คงรูป
 ตอนที่ 3 : ยืมใช้สิ้นเปลือง (Loan for consumption)
ความนำ : ความหมายหรือลักษณะของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
(1) ลักษณะเฉพาะของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
(1.1) การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืม
(1.2) การคืนทรัพย์ที่ยืมด้วยทรัพย์สินอื่น
(2) ผลของลักษณะเฉพาะของสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองต่อหลักกฎหมายที่ใช้บังคับ
(2.1) ค่าตอบแทนการใช้สอยทรัพย์สินที่ยืม
(2.2) หน้าที่ของผู้ยืมในการใช้สอยทรัพย์สินที่ยืม
 
ตอนที่ 3.1 สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง : กรณีทรัพย์สินทั่วไป
บทที่ 1 การเกิดและความสมบูรณ์ของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
1.1 เงื่อนไขทั่วไป : การแสดงเจตนาของคู่สัญญา
1.2 เงื่อนไขเฉพาะ : การส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม
(1) ทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
(1.1) ทรัพย์สิน
(1.2) ทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไป
(2) วิธีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม
 
บทที่ 2 ผลทางกฎหมายของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
2.1 ความเกี่ยวพันของผู้ยืมต่อผู้ให้ยืม
(1) สิทธิของผู้ยืมต่อผู้ให้ยืม
(2) หน้าที่ของผู้ยืมต่อผู้ให้ยืม
(2.1) การเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ยืม
(2.2) การคืนทรัพย์สินที่ยืม
(3) ความรับผิดของผู้ยืมต่อผู้ให้ยืม
2.2 ความเกี่ยวพันของผู้ให้ยืมต่อผู้ยืม
(1) สิทธิของผู้ให้ยืมต่อผู้ยืม
(1.1) สิทธิที่จะเรียกค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผุ้ยืม
(1.2) สิทธิที่จะเรียกให้ผู้ยืมคืนทรัพย์สินแก่ตน
(2) หน้าที่ของผู้ให้ยืมต่อผู้ยืม
(3) ความรับผิดของผู้ให้ยืมต่อผู้ยืม
 
บทที่ 3 การสิ้นสุดลงของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
3.1 เหตุแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
3.2 ผลแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
 
ตอนที่ 3.2 สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง : กรณีเงินตรา (กู้ยืมเงิน)
ความนำ : ความหมายหรือลักษณะของสัญญากู้ยืมเงิน
บทที่ 1 การเกิดและความสมบูรณ์ของสัญญากู้ยืมเงิน
1.1 การเกิดขึ้นและความสมบูรณ์ของสัญญากู้ยืมเงิน
(1) เงื่อนไขทั่วไป : การแสดงเจตนาของคู่สัญญา
(2) เงื่อนไขเฉพาะ : การส่งมอบเงินตราที่ยืม
(2.1) เงินตราที่เป็นวัตถุแห่งสัญญากู้ยืมเงิน
(2.2) วิธีการส่งมอบเงินกู้ยืม
1.2 การฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญากู้ยืมเงิน
(1) ขอบเขต และองค์ประกอบของเงื่อนไข
(1.1) ขอบเขตการใช้บังคับของเงื่อนไข
(1.2) องค์ประกอบของเงื่อนไข
(2) สถานะและผลทางกฎหมายของเงื่อนไข
(3) เงื่อนเวลาแห่งการฟ้องร้องบังคับคดี
 
บทที่ 2 ผลทางกฎหมายของสัญญากู้ยืมเงิน
2.1 หน้าที่ต้องชำระค่าตอบแทนการให้กู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
(1) ดอกเบี้ยทั่วไป
(1.1) กรณีผู้ใช้ให้กู้ยืมเป็นปัจเจกชน
(1.2) กรณีผู้ใช้ให้กู้ยืมเป็นสถาบันการเงิน
(2) ดอกเบี้ยทบต้น
(2.1) หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยทบต้น
(2.2) ข้อยกเว้นของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยทบต้น
2.2 หน้าที่ต้องชำระคืนเงินกู้ยืม
(1) การชำระคืนเงินกู้ยืมด้วยสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่น
(1.1) การยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแทนการชำระคืนเงินกู้ยืม
(1.2) การคิดคำนวณมูลค่าแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่น
(2) หลักเกณฑ์การนำสืบการชำระคืนเงินกู้ยืม
(2.1) หลักฐานเป็นหนังสืออย่าใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ยืม
(2.2) การเวนคืนเอกสารหลักฐานแห่งการกู้ยืม
(2.3) การแทงเพิกทอนในเอกสารหลักฐานแห่งการกู้ยืม
 
บทที่ 3 การสิ้นสุดลงของสัญญากู้ยืมเงิน
ส่วนที่สอง : ฝากทรัพย์
ตอนที่ 1 : ฝากทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1. ลักษณะเฉพาะของเอกเทศสัญญาลักษณะฝากทรัพย์
1.1 วัตถุประสงค์ของสัญญา
1.2 ความสมบูรณ์ของสัญญา
1.3 การคำนึงถึงคุณสมบัติของคู่สัญญาฝ่ายผู้รับฝาก
2. ประเภทของสัญญาฝากทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.1 หลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกประเภทของสัญญาฝากทรัพย์
(1) ลักษณะแห่งทรัพย์สินอันเป็นวัตถุของสัญญา
(2) ลักษณะการตกลงรับฝากทรัพย์ของผู้รับฝาก
2.2 ผลทางกฎหมายของการแบ่งแยกประเภทของสัญญาฝากทรัพย์
(1) กรณีฝากทั่วไป
(1.1) สิทธิที่ติดไปกับทรัพย์สินที่ฝาก
(1.2) คุณสมบัติของผู้รับฝาก
(1.3) หน้าที่ของผู้รับฝากต่อผู้ฝาก
(2) กรณีฝากเงินตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
(2.1) สิทธิที่ติดไปกับเงินที่ฝาก
(2.2) คุณสมบัติของผู้รับฝาก
(2.3) หน้าที่ของผู้รับฝากต่อผู้ฝาก
 
ตอนที่ 2 : การเกิดขึ้นและความสมบูรณ์ของสัญญาฝากทรัพย์
1.1 เงื่อนไขทั่วไป : การแสดงเจตนาของคู่สัญญา
1.2 เงื่อนไขเฉพาะ : การส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม
(1) ทรัพย์สินทั่วไปอันเป็นวัตถุแห่งสัญญาฝากทรัพย์
(2) วิธีการส่งมอบทรัพย์สินที่ฝาก
(3) ปัญหาการรับฝากหรือดูแลรักษาทรัพย์สินบางประเภท
(3.1) การฝากรถยนต์
(3.2) การฝากของไวในตู้เซฟหรือตู้นิรภัย (Ie coffre-fort) ของธนาคารพาณิชย์
(3.3) การฝากบ้านตามโครงการฝากบ้านกับตำรวจ
 
บทที่ 2 ผลทางกฎหมายของสัญญาฝากทรัพย์
2.1 ความเกี่ยวพันของผู้รับฝากต่อผู้ฝาก
(1) หน้าที่ของผู้รับฝากต่อผู้ฝาก
(1.1) หน้าที่ตามสัญญา
(1.2) หน้าที่ (หลักการปฏิบัติหน้าที่) ของบุคคลผู้ได้รับมอบหมายความไว้วางใจ
(2) สิทธิของผู้รับฝากต่อผู้ฝาก
(2.1) สิทธิครอบครองและเก็บรักษาทรัพย์สินที่ฝาก
(2.2) สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ฝาก
(2.3) สิทธิฟ้องร้องผู้รับฝากต่อผู้ฝาก
(3) ความรับผิดของผู้ฝากต่อผู้รับฝาก
2.2 ความเกี่ยวพันของผู้ฝากต่อผู้รับฝาก
(1) สิทธิของผู้ฝากต่อผู้รับฝาก
(1.1) สิทธิที่จะให้ผู้รับฝากเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งฝากไว้ในอารักขาแห่งผู้รับฝาก
(1.2) สิทธิที่จะเรียกให้ผู้รับฝากคืนทรัพย์สินที่ฝาก
(1.3) สิทธิในดอกผลอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่ฝาก
(1.4) สิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่ฝาก
(2) หน้าที่ของผู้ฝากต่อผู้รับฝาก
(2.1) หน้าที่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ฝาก
(2.2) หน้าที่เสียค่าส่งคืนทรัพย์สินที่ฝาก
(2.3) หน้าที่จ่ายบำเหน็จค่าฝาก
(3) ความรับผิดของผู้ฝากต่อผู้รับฝาก
 
บทที่ 3 การสิ้นสุดของสัญญาฝากทรัพย์
3.1 เหตุแห่งการสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามสัญญา
(1) สัญญาฝากทรัพย์สิ้นสุดลงเพราะเหตุตามสัญญา
(1.1) การสิ้นสุดลงโดยข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา
(1.2)  การสิ้นสุดลงโดยเจตนาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
(2) สัญญาฝากทรัพย์สิ้นสุดลงเพราะเหตุตามบทบัญญัติของกฎหมาย
3.2 ผลแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาฝากทรัพย์
 
ตอนที่ 3 : ฝากทรัพย์กรณีพิเศษ
 
ตอนที่ 3.1 : ฝากเงิน (วิธีเฉพาะการฝากเงิน)
 
บทที่ 1 การฝากเงินตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
1.1 ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับวัตถุแห่งสัญญา
1.2 ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับเจตนาของผู้ฝาก
1.3 ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับผู้รับฝาก
 
บทที่ 2 ผลของการฝากเงินตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
2.1 ความเกี่ยวพันของผู้รับฝากต่อผู้ฝาก
(1) สิทธิของผู้รับฝากในเงินที่ฝาก
(2) หน้าที่ของผู้รับฝากต่อผู้ฝาก
(2.1) จ่ายบำเหน็จค่าฝาก
(2.2) ห้ามส่งคืนเงินที่ฝากก่อนถึงกำหนด
2.2 ความเกี่ยวพันของผู้รับฝากต่อผู้รับฝาก
(1) สิทธิของผู้ฝากในบำเหน็จเงินฝาก
(2) หน้าที่ของผู้ฝากต่อผู้รับฝาก
 
ตอนที่ 3.2 : ฝากทรัพย์ในโรงแรม (วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม)
บทที่ 1 เงื่อนไขการใช้บังคับวิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม
1.1 โรงแรม
1.2 เจ้าสำนักโรงแรม
1.3 คนเดินทางหรือแขกอาศัย
 
บทที่ 2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม
2.1 หน้าที่ของเจ้าสำนักโรงแรมต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของคนเดินทางหรือแขกอาศัย
2.2 ความรับผิดของเจ้าสำนักโรงแรมต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของคนเดินทางหรือแขกอาศัย
(1)  ความรับผิดของเจ้าสำนักโรงแรม
(2) ข้อจำกัดและเหตุหลุดพ้นความรับผิดของเจ้าสำนักโรงแรม
(2.1) ข้อจำกัดความรับผิดของเจ้าสำนักโรงแรม
(2.2) เหตุหลุดพ้นความรับผิดของเจ้าสำนักโรงแรม
2.3 สิทธิของเจ้าสำนักโรงแรมต่อทรัพย์สินของคนเดินทางหรือแขกอาศัย
(1) สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของคนเดินทางหรือแขกอาศัย
(2) สิทธิขายทรัพย์สินของคนเดินทางหรือแขกอาศัย
 
บทสรุป
(1) ลักษณะเฉพาะร่วมกันของเอกเทศสัญญาลักษณะยืมและลักษณะฝากทรัพย์
(1.1) สัญญาที่มีระยะเวลาอันมีจำกัด
(1.2) ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญา
(1.3) บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญา
(2) ปัญหาความไม่ชัดเจนหรือความไม่เป็นระบบของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2.1) ปัญหาความไม่ระบบของบทบัญญัติ
(2.2)  ปัญหาความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของบทบัญญัติในบางเรื่อง
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนีคำ
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2846]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก