เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข ฉบับครบเครื่อง เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ครบทุกวิชา

เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข ฉบับครบเครื่อง เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ครบทุกวิชา
รหัสสินค้า 006866
หมวดหมู่ ครูผู้ช่วย กศจ สพฐ กทม ทุกสังกัด
ราคา 260.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 4 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข ฉบับครบเครื่อง เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ครบทุกวิชา
รวบรวมและจัดทำโดย : อ.วรวัติ กิติวงค์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 2 : มกราคม 2561
จำนวนหน้า 324 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 19.05 x 25.40 ซ.ม.
 
"
สรุปเนื้อหา เพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งภาค ก และภาค ข รวมทุกวิชาในเล่มเดียว"
ได้แก่ หมวดความรอบรู้, หมวดความสามารถทั่วไป, หมวดความรู้เกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติของวิชาชีพครู รวมถึงหมวดความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู พร้อมหมวดภาษาอังกฤษ
 
บทนำครูผู้ช่วยคืออะไร
เขตพื้นที่ที่บรรจุในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
หลักสูตรการสอบคัดเลือก
การเตรียมสอบครูผู้ช่วยที่ถูกวิธี
ตัวอย่างแนวข้อสอบจริงเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน
บทที่1 ความสามารถทั่วไป
ความสามารถด้านตัวเลข
ผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง ก
ผลบวกของจำนวนนับที่ไม่ได้เริ่มจาก 1
ผลบวกของเลขจำนวนเรียงกันที่เป็นเลขคู่ หรือเลขคี่
จำนวนเสาที่ปักตามเส้นรอบวง
จำนวนเสาที่ปักตามแนวเส้นตรง
การนับจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์
การคำนวณอายุ
ตัวเลขแบบอนุกรม
การคำนวณร้อยละ เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน
การให้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมย
การให้เหตุผลเชิงสรุปความ
การให้เหตุผลทางภาษา
วลีและประโยค
การใช้คำราชาศัพท์
การใช้ทรง
การใช้คำ พระบรม/พระบรมราช,พระราช,พระ
ตัวอย่างคำราชาศัพท์
เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 1 พร้อมเฉลย
 
บทที่ 2 ภาษาอังกฤษ
Parts of Speech
Noun
Pronoun
Verb
Adjective
Adverb
Preposition
Conjunction
Interjection
Tense
โครงสร้างทั้ง 12 Tense
กฎโครงสร้างของ Tense พื้นฐาน
การเปลี่ยนแปลงของ Tense ในเบื้องต้น
ข้อควรรู้
อ่าน แปล และบอกชื่อ Tense
เก้งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 2 พร้อมเฉลย
 
บทที่ 3ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
เกียรติยศแห่งวิชาชีพครู
ประวัติวันครู
พิธีไหว้ครู
อุดมการณ์ของครู
อุดมการณ์ครู
คุณธรรมสำหรับครู
มาตรฐานวิชาชีพครู 
 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
มาตรฐานของการปฏิบัติตน
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชา พ.ศ.2550
จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อสังคม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
เก้งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 3 พร้อมเฉลย
 
บทที่ 4 กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
สรุปสาระสำคัญ
ความหมายของคำศัพท์ที่สำคัญ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
การปฏิบัติราชการแทน
การรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
คณะกรรมการคุรุสภาตาม ม.44 คำสั่ง 17/2560
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
สรุปสาระสำคัญ
ราชกิจจานุเบกษาเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53
วินัยของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ความหมายของวินัย
วัตถุประสงค์ของการรักษาวินัย
ข้อกำหนดวินัยของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา
โทษทางวินัยมี 5 สถาน
การอุทธรณ์
การร้องทุกข์
การฟ้องร้อง
การประพฤติชั่ว
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550
ระเบียบว่าด้วยเวลาการทำงาน
ระเบียบว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา
ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ระเบียบสำนกนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ
ระเบียบว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการลาของข้าราชการพ.ศ.2555
เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 4 พร้อมเฉลย
 
 บทที่5 ความรอบรู้ทั่วไป
 สรุปสาระสำคัญของนโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันโอชา
นโยบายที่แถลงไว้มีทั้งหมด 11 ด้าน
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศ
ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว
การพัฒนาประเทศไทย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รถไฟความเร็วสูง
โครงการเรือเฟอร์รี่
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
ที่มาของคำว่า ประชารัฐ
ความหมายของประชารัฐ
โครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการศึกษา 2559-2560 
DLIT มี 5 รูปแบบ 
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ
รายการที่จัดสรรให้ฟรีมี 6 รายการ
การจัดหาหนังสือเรียน
 
STEM Education
 คณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
หลักการ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 
ความเชื่อมโยงระหว่างสามยุทธศาสตร์แห่งชาติ
ลักษณะการสอบ
การสอบ pisa
การทดสอบ o-net
การสอบ gat
การสอบ pat
การสอบอื่นๆ
การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
คำขวัญอาเซียน
สัญลักษณ์อาเซียน
สำนักเลขาธิการอาเซียน
เลขาธิการอาเซียน
ประธานอาเซียน
ปฏิญญาอาเซียน
ข้อมูลเศรษฐกิจอาเซียน
เขตการค้าเสรีอาเซียน
ชื่อเต็มของประเทศสมาชิกอาเซียน
 วัฒนธรรม ประเพณี จารีต 
วัฒนธรรม 4 ภาค
วันสำคัญ
พระมหากษัตริย์ไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
พระราชภิธีราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ศาสตร์พระราชา
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
บททั่วไป
พระมหากษัตริย์
รัฐสภา
ศาล
องค์กรอิสระ
รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557
กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ
แผนผังลำดับการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานสำคัญ
คณะบุคคล/หน่วยงานที่สำคัญ
คระกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แผนผังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
แผนผังคณะอนุกรมการศึกษาธิการทางจังหวัด (อกศจ.)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด
การบรรจุและแต่งตั้ง
การมอบอำนาจ
เก็งข้อครูผู้ช่วยบทที่ 5 พร้อมเฉลย 
 
บทที่ 6 หลักสูตรการสอน จิตวิทยาและการพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาหลักสูตร
ความหมายของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
 หลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย
พุทธศักราช 2503 
พุทธศักราช 2521
พุทธศักราช 2533
พุทธศักราช 2544
พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560
คำสั่งของกระทรวงการศึกษาธิการที่ สพฐ.1239/2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
วิสัยทัศน์
หลักการ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
กลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3-6 ปี
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
การสอนผังมโนทัศน์
การสอนแบบกาเย่
 
 การสอนแบบ 4 MAT
ขั้นตอนการสอน
การสอนแบบ CIPPA
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Cooperative Learning )
การสอนแบบสร้างเรื่อง ( Storyline Model)
การสอนแบบบูรณาการ (Integration) 
การสอนแบบโครงงาน
ประเภทของโครงงาน
ขั้นตอนการทำโครงงาน
การสอนแบบนิรนัย (Deductive Method)
การสอนแบบอุปนัย (Inductive Method)
เทคนิคการสอนแบบหมวก 6 ใบ
 เทคนิคการสอนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 
กระบวนการทางปัญญา
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E
บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จ (แนวคิดการสอน IS ของโรงเรียนมาตรฐานสากล)
 การพัฒนาการคิด
ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับการคิด
 จิตวิทยาการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์
ขอบข่ายของจิตวิทยาการศึกษา
การจูงใจ (Motivation)
การเรียนรู้
 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ควรรู้
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก
ทฤษฎีการเรียนรู้ของวัตสัน
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำ
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสัมพันธ์เชื่อมโยงของเธอร์นไดค์
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกสตัลท์
ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์
ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรุนเนอร์
ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)
ทฤษฎีโครงสร้างทางปัญญาของกิลฟอร์ด
ทฤษฎีลำดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม
ทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอดการ์ เดล
 เมตาคอกนิชัน (Metacognition)
 การแนะแนว
ประวัติการแนะแนว
ความหมายของการแนะแนว
ประเภทของการแนะแนว
บริการแนะแนว
 
บทที่ 7 การวิจัย วัดผล และเทคโนโลยีการศึกษา
หลักการวัดและเมินผลการศึกษา
 
สรุปการประเมินผล
จุดมุ่งหมายของการประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
ประเภทของการวัดผล
ระดับของการวัด
แบบทดสอบความรู้
คุณภาพของเครื่องมือ
ความตรง (Validity)
ความเชื่อมั่น (Reliability)
ความยาก (Difficulty)
อำนาจจำแนก (Discrimination)
ความเป็นปรนัย (Objectivity)
การวิจัยทางการศึกษา
จุดมุ่งหมายของการศึกษา
ประเภทของการวิจัย
การวิจัยเชิงปฎิบัติการ
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนราบงานการวิจัย
ข้อสำคัญของการวิจัย
ฝึกวิเคราะห์การวิจัย
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยี (Technology)
ข้อมูล (Data)
สารสนเทศ (Information)
คำศัพท์สำคัญ
เก็งข้อสอบครูผู้ช่วยบทที่ 7 พร้อมเฉลย
บทที่ 8 ความรอบรู้
ข่าวต่างประเทศ
Brexit สหราชอาณาจักรออกจากสภาพยุโรป
กีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิก 2016
กรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับ ฟิลิปปินส์
ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่ม G77
การเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา
โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
การแบ่งแยกดินแดนในสเปน
วิกฤตซิมบับเว
สรุปข่างสารอื่น ที่น่าสนใจ
เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 8 พร้อมเฉลย 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2756]
หนังสือกฎหมาย [1594]
ชีท ม.รามคำแหง [381]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก