คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ชูชาติ อัศวโรจน์

คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ชูชาติ อัศวโรจน์
รหัสสินค้า 006865
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคาปกติ 500.00 บาท
ลดเหลือ 450.00 บาท
น้ำหนัก 2,100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ชูชาติ อัศวโรจน์
ผู้แต่ง : ชูชาติ อัศวโรจน์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2555
จำนวนหน้า : 476 หน้า
ขนาด : 19.5x24 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786163051899
 
คำนำ
ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม - ปรับปรุงใหม่
 
   เนื่องจากหนังสือ “คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539” พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ได้ขาดตลาดไป ประกอบกับการคำอธิบายดังกล่าวอยู่อีกมากผู้เขียนจึงได้เขียน “คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539” พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม - ปรับปรุงใหม่ ขึ้น โดยทำการ “แก้ไขเพิ่มเติม” ข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นคำตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คำพิพากษาฎีกาศาล คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดขึ้นใหม่ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พ.ศ.2540 หนังสือเวียนของกระทรวงการคลังและประกาศกระทรวงการคลังเพื่อปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 เพิ่มเติมข้อเสนอแนะปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ส่วนที่ว่า “คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พิมพ์ครั้งที่ 2 ได้ทำการ “ปรับปรุงใหม่” คือผู้เขียนได้ตัดทอนบางบทของคำบรรยายฯ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ไป โดยเนื้อหาความบางส่วนไปรวมกับบทอื่น ๆ นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ขึ้นมา เช่น การฟ้องคดีละเมิดต่อศาลปกครองมีเงื่อนไขการฟ้องคดีอย่างไร การฟ้องคดีละเมิดต่อศาลยุติธรรมที่จะต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามดำเนินการอะไรบ้าง อนึ่ง ในบทที่ 4 ได้เพิ่มหัวข้อ “3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ใช้บังคับกับกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดที่มิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่” โดยวิเคราะห์ระเบียบฯ ข้อ 18 ข้อ 25 ข้อ 27 นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ว่าประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 19 กันยายน 2545 ข้อ 2 ขัดกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 27 ด้วย นอกจากนี้ได้ยกประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจและปัญหาที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันมาวิเคราะห์โดยผู้เขียนแสดงความคิดเห็นส่วยตนประกอบด้วย เช่น คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง การฟ้องคดีละเมิดในมูลอันเกี่ยวเนื่องกับความผิดทางอาญาต่อศาลยุติธรรมจะใช้อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 228 วรรคสอง หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 51 หรือจะใช้ควบคู่กัน กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐโดยทุจริตเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ความเห็นของผู้เขียนกรณีกระทำทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกอันเนื่องมาจากหน้าที่ศุลกากรกระทำละเมิดต่อกรมศุลกากร ดังนี้วันกระทำละเมิดคือวันใด นอกจากนี้ความเห็นทางกฎหมายใด แม้จะไม่ปรากฏว่ามีผู้แสดงความเห็นไว้แตกต่างกันหากผู้เขียนไม่เห็นพ้องด้วยก็จะวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นไว้ด้วย ดังกรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือกรมบัญชีกลางว่า มาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ดังนั้น หากกระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้จังหวัดอุดรธานีทราบ จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคหรือกรมการปกครองซึ่งเป็นราชการส่วนกลาง ก็ต้องผูกพันและสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังด้วย
   ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณพงษ์เทพ บุญแก้ว พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง คุณอภิชัย กู้เมือง นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับผู้เขียนในหลักสูตร “ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน” รุ่นที่ 12 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กรุณาจัดหาข้อมูลต่าง ๆ ในการเขียน “คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539” พิมพ์ครั้งที่ 2 ตามที่ผู้เขียนต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนได้แนะนำและให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยท้ายสุดนี้ผู้เขียนขอขอบคุณบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เขียนในการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการสืบข้อมูลที่ใช้ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วย
   หากหนังสือเล่มนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป
 
ชูชาติ อัศวโรจน์
พฤษภาคม 2555
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เจตนารมณ์และการใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
บทที่ 3 การกระทำละเมิดพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
บทที่ 4 การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มิได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่
บทที่ 5 เจ้าหน้าที่การทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย
บทที่ 6 เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ
บทที่ 7 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2745]
หนังสือกฎหมาย [1591]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก