กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา

กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
รหัสสินค้า 004866
หมวดหมู่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ราคาปกติ 190.00 บาท
ลดเหลือ 171.00 บาท
น้ำหนัก 1,000 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 24 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
ผู้แต่ง : ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า : 210 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม.A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696589
 
คำนำ
 
    เมื่อผู้เขียนได้เริ่มต้นอาชีพอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558ทางคณะได้มอบหมายให้ผู้เขียนเป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูงเป็นวิชาแรกผู้เขียนจึงได้ทำการรวบรวมคำบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได้จดบันทึกไว้เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ณ มหาวิทยาลัย Toulouse I-Capitole ประเทศฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจำกัดทำเอกสารประกอบการสอนในภาคการศึกษาแรก และในภาคการศึกษาที่สอง ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสอนดังกล่าว โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและตัวอย่างต่าง ๆ จากผลงานวิชาการทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสเป็นหลัก จากนั้นผู้เขียนมีความเห็นว่า เอกสารประกอบการสอนชิ้นนี้สามารถพัฒนาเป็นหนังสือวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญได้จึงได้ทำการปรับปรุงเค้าโครงและเนื้อหาของเอกสารข้างต้นอีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นผลงานวิชาการชิ้นนี้ภายใต้คำแนะนำของ รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู (ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครอง) ซึ่งเป็นอาจารย์วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและที่ปรึกษา (ร่วม) ดุษฎีนิพนธ์ของผู้เขียน
   ผลงานวิชาการชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ประการแรก ผู้เขียนประสงค์ให้ผลงานดังกล่าวเป็นหนังสือประกอบการฟังคำบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัญฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ผู้เขียนมีโอกาสไปบรรยายในฐานะอาจารย์พิเศษประการที่สองผู้เขียนประสงค์ให้ผลงานชิ้นนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
   เนื่องด้วยผลงานชิ้นนี้พัฒนามาจากเอกสารประกอบการสอนของผู้เขียนซึ่งมุ่งเน้นการอธิบาย"หลักพื้นฐาน" เป็นสำคัญมิได้มุ่งเน้นที่จะให้เป็นผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกข้อความคิดว่าด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดแนวคิดหรือละเอียดบางประการจึงมิได้ปรากฏอยู่ในผลงานชิ้นนี้ ทั้งนี้ผู้เขียนตระหนักถึงความสำคัญของเนื้อหาในส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากหลักพื้นฐานที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้อยู่เสมอ จึงมีความตั้งใจที่จะผลิตผลงานวิชาการขึ้นอีกชิ้นหนึ่งในอนาคต เพื่ออธิบายข้อความคิดว่าด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญในส่วนอื่น ๆ
     ในท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้เขียนมาโดยตลอด ทั้งในด้านวิชาการและในด้านอื่น ๆ หากปราศจากคำแนะนำของ รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู ผลงานชิ้นนี้ย่อมไม่อาจสำเร็จได้ นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณ นายคุณภัทร ดุษฎีพร และ นายพสพร คงเถลิงศิริวัฒนา ที่ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของหนังสือเล่มนี้
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 2)
      ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ผู้เขียนได้แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมทั้งได้เพิ่มเติมเนื้อหาในภาคที่ 1 เรื่อง "การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ" ไว้ในบทที่ 5 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจและนักศึกษาในชั้นเรียนของผู้เขียน
   ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
   กุมภาพันธ์ 2561

สารบาญ
 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
ภาคที่ 1 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ 1 รัฐ (Etat)
ส่วนที่ 1 :ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยรัฐ
1. ความหมายของรัฐ (definition de I'Etat)
1.1 ความหมายของรัฐในเชิงภูมิศาสตร์ (definition geographique de I'Etat)
1.2ความหมายของรัฐในเชิงนิติศาสตร์(definition juridiquede I'Etat )
2. องค์ประกอบในการก่อตั้งรัฐ (elements constitutifs de I'Etat )
2.1 ประชากร (Population)
2.2 อาณาเขต (Territoire)
2.3 อำนาจอธิปไตย (Souverainete)
3. ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ (caracteres juridiques de I'Etat )
3.1 รัฐมีสถานะเป็นนิติบุคคล
3.2 รัฐเป็นองค์กรที่มีสถานะสูงสุด
3.2.1 สถานะสูงสุดของรัฐภายในรัฐ
3.2.2 สถานะสูงสุดของรัฐภายนอกรัฐ
ส่วนที่ 2 :บ่อเกิดแห่งรัฐ
1. ทฤษฎีสัญญาประชาชน (Theorie du contrat social)
1.1 หลักการพื้นฐานแห่งสัญญาประชาคมภายใต้แนวคิดของ Rousseau
1.2 ข้อโต้แย้งทฤษฎีสัญญาประชาคม
2. ทฤษฎีสถาบัน (Theorie de I'institution)
2.1 รัฐมีลักษณะเป็นองค์กรทางสังคมอันมีระบบแบบแผน
2.2 ลักษณะร่วมของรัฐและสถาบันอื่น
ส่วนที่ 3 : รูปแบบของรัฐ
1. รัฐเดี่ยว (Etat unitaire)
1.1 การกระจายอำนาจปกครอง (deconcentration)
1.2 การกระจายอำนาจปกครอง (decentralisation)
2. รัฐรวม (Etats composes)
2.1 สมาพันธรัฐ (Confederation)
2.2 สหพันธรัฐ (Etat federal)
2.2.1 หลักการทับซ้อนระหว่างสหพันธรัฐและรัฐสมาชิก (Principe de superposition)
2.2.2 หลักความเป็นอิสระแห่งรัฐสมาชิก (Principe d'autonomie)
2.2.3 หลักการมีส่วนร่วมแห่งรัฐสมาชิก (Principe de participation)
2.2.3.1 การมีส่วนร่วมในอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญลำดับรอง (participation au
pouvoir constituant derive)
2.2.3.2 การมีส่วนร่วมอำนาจนิติบัญญัติ (participation au pouvoir legislatif)
2.2.3.3 การมีส่วนร่วมในอำนาจบริหาร ((participation au pouvoir executif)
บทที่ 2 หลักการแบ่งแยกอำนาจรัฐ (Separation das pouvoirs)
ส่วนที่ 1 : หลักพื้นฐานของทฤษฎีว่าด้วยการแบ่งแยกอำนาจ
1. หลักการแบ่งแยกภารกิจของรัฐ
2. หลักการแบ่งแยกอำนาจของ Montesquieu
ส่วนที่ 2 : ลักษณะของอำนาจรัฐ
1. อำนาจนิติบัญญัติ (pouvoir legislatif)
2. อำนาจบริหาร (pouvoir executif)
3. อำนาจตุลาการ (pouvoir juridictionnel)
ส่วนที่ 3 : ขีดจำกัดของหลักการแบ่งแยกอำนาจและกลไกการคานอำนาจในปัจจุบัน
1. การแบ่งแยกอำนาจบริหารและนิติบัญญัติในทางการเมือง
2. การคานอำนาจการเมืองโดยองค์กรตุลาการ
บทที่ 3 ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญ (Notion de la Constitution)
ส่วนที่ 1 : ความหมายของรัฐธรรมนูญ
1. รัฐธรรมนูญในเชิงเนื้อหา (Constitution au sens materiel)
1.1 ความหมายดั้งเดิมแห่งรัฐธรรมนูญในเชิงเนื้อหา (definition traditionnelle)
1.2 ความหมายแห่งรัฐธรรมนูญในเชิงเนื้อหาของสำนักบรรทัดฐานนิยม
(definition normativiste)
2. รัฐธรรมนูญในเชิงรูปแบบ (Constitution au sens formel)
ส่วนที่ 2 :รูปแบบของรัฐธรรมนูญ
1.รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร (Constitution ecrite)
2.รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี (Constitution coutumiere)
บทที่ 4 วัฎจักรแห่งรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ 1 : การสถาปนารัฐธรรมนูญ
1.การจัดทำรัฐธรรมนูญแบบเผด็จการ (elaboration non democratique : la
charte octroyee)
2.การจัดทำรัฐธรรมนูญแบบผสม (elaboration mixte : la charte negociee)
3.การจัดทำรัฐธรรมนูญแบบประชาอธิปไตย (elaboration democratique)
3.1 สภาร่างรัฐธรรมนูญ (Assemblee constitunante)
3.1.1 สภาร่างรัฐธรรมนูญแบบเบ็ดเสร็จ (Assemblee constitunante
sonveraine) กับสภาร่างรัฐธรรมนูญจำกัด (Assemblee constitunante non
sonveraine หรือ Assemblee constitunante limitee)
3.1.2 สภาร่างรัฐธรรมนูญเฉพาะกิจ (Assemblee exclusivement
constitunante) กับสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาอำนาจทั่วไป (Assemblee non
exclusivement constitunante)
3.2 การับรองร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชน (approbation populaire)
ส่วนที่ 2 : การแก้ไขรัฐธรรมนูญ (revision de la Constitution)
1.ข้อความคิดว่าด้วยระดับความยากในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1.1 รัฐธรรมนูญแบบแก้ไขง่าย (Constitutions souples)
1.1.1 รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรแบบแก้ไขง่าย (Constitutions ecrites  souples)
1.1.2 รัฐธรรมนูญประเพณี (Constitutions coutumieres)
1.2 รัฐธรรมนูญแบบแก้ไขยาก  (Constitutions rigides)
2. การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
2.1 การเสนอโดยฝ่ายบริหาร (initiative gouvernementale)
2.2 การเสนอโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (initiative parlementaire)
2.3 การเสนอโดยประชาชน (initiative populaire)
3. ขีดจำกัดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
3.1 ข้อจำกัดทางด้านระยะเวลา
3.2 ข้อจำกัดทางด้านเนื้อหา
ส่วนที่ 3 : การยกเลิกรัฐธรรมนูญ
1. การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยตรง
2. การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยอ้อม
2.1 การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
2.2 การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
2.3 การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
2.4 การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่
บทที่ 5 การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ 1 การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญโดยกลไกทางการเมือง
(Protection politique de la Constitution)
1. การรักษาความมั่นคงแห่งสถาบันหลักของรัฐ (Defense des institutions)
2. การรักษาเสถียรภาพทางการเมืองระหว่างองค์กรหลักของรัฐ (Defense de
I'equilibre politique)
ส่วนที่ 2 : การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญโดยกลไกทางกฎหมาย
(Protection juridique de la Constitution )
1. แนวคิดว่าด้วยระบอบประชาธิปไตยที่สามารถป้องกันตนเอง (Principe de la
democratie atpe a se defendre)
2.การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (revision de la Constitution)
3. การหลีกเลี่ยงการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยอ้อม
4. หลักการควบคุมความเป็นกฎหมายสูงสุดแห่งรัฐธรรมนูญ (Principe du
controle constitutionnalite)
4.1 การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
4.1 การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำทางปกครอง
ภาคที่ 2 หลักพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย
บทที่ 1 วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
ส่วนที่ 1 : สมัยกรีก-โรมัน
ส่วนที่ 2 : ยุโรปตะวันตก
1. ประเทศฝรั่งเศส
2. ประเทศอังกฤษ
3. การปฏิวัติในศตวรรษที่ 18
บทที่ 2 หลักพื้นฐานว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ส่วนที่ 1 : เจ้าของอำนาจอธิปไตย (titulaire de la )
1. ทฤษฎีอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า ( theocratique)
2. ทฤษฎีอำนาจอธิปไตยของชาติ (Titulaire de la souverainete nationale)
3. ทฤษฎีอำนาจอธิปไตยของปวงชน (Titulaire de la souverainete populaire)
ส่วนที่ 2 ระบอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (Systemes de participation)
1. ระบอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยตรง (Democratie directe)
2. ระบอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยผู้แทน (Democratie representative)
3. ระบอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกึ่งโดยตรง (Democratie semi-directe)
3.1 การคัดค้านร่างกฎหมายโดยประชาชน (veto populaire)
3.2 ประชามติ (referendum)
3.2.1 ประชามติเพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญ (referendum constituant)
3.2.2  ประชามติเพื่อรับร่างรัฐบัญญัติ (referendum de ratification)
3.2.3 ประชามติเพื่อปรึกษาหารือ (referendum de consultation)
3.2.4 ประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาว่าด้วยการขัดกันขององค์กรหลักของรัฐ
(referendum d'arbitrage)
บทที่ 3 หลักพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน
ส่วนที่ 1 :สิทธิเลือกตั้ง (droit de vote)
1. สิทธิเลือกตั้งแบบจำกัด (suffrage restreint)
1.1 สิทธิเลือกตั้งที่ถูกกำหนดโดยการชำระภาษี (suffrage censitaire)
1.2 สิทธิเลือกตั้งที่ถูกกำหนดโดยความสามารถ (suffrage capacitaire)
2.สิทธิเลือกตั้งแบบทั่วไป (suffrage universel)
2.1 การจำกัดสิทธิเลือกตั้งโดยเพศ
2.2 การจำกัดสิทธิเลือกตั้งโดยอายุ
2.3 การจำกัดสิทธิเลือกตั้งโดยสัญชาติ
2.4 การจำกัดสิทธิเลือกตั้งโดยอาการป่วยทางจิต
2.5 การจำกัดสิทธิเลือกตั้งโดยการกระทำความผิด
ส่วนที่ 2 : การเลือกตั้งโดยเท่าเทียม (suffrage egal)
1. ความไม่เท่าเทียมโดยกฎหมาย (ineglites juridiques)
1.1 สิทธิในการลงคะแนนเสียงหลายเขต (vote multiple)
1.2 สิทธิในการลงคะแนนหลายเสียง (vote plural)
2. ความไม่เท่าเทียมโดยข้อเท็จจริง (inegalites de fait)
ส่วนที่ 3 : การจัดการเลือกตั้ง (organisation du scrutin)
1. การลงรับสมัครเลือกตั้ง (candidature)
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร (eligibilites)
1.2 ลักษณะต้องห้ามของผู้แทน (incompabilites)
2. การหาเสียงเลือกตั้ง (campagne electorale)
2.1 งบประมาณในการหาเสียง (financement de la campagne electorale)
2.2 ความเป็นกลางขององค์กรภาครัฐ (neutralite du pouvoir public)
2.3 บทบาทของสื่อในการหาเสียง (role des medias dans la campagne electorale)
3. การลงคะแนนเสียง (deroulement du scrutin)
3.1 การลงคะแนนแบบทางเลือกและการลงคะแนนแบบบังคับ (vote facultatif et
vote obligatoire)
3.2 การลงคะแนนโดยลับและการลงคะแนนโดยเปิดเผย (vote secret et vote public)
3.3 ความสุจริตและเที่่ยงธรรมในการลงคะแนน (sincerite du scrutin)
ส่วนที่ 4 : ระบบการเลือกตั้ง (systemes electoraux)
1. การเลือกตั้งโดยตรงและการเลือกตั้งโดยอ้อม (scrutin direct et scrutin indirect)
2. การเลือกตั้งแบบหมายเลขเดียวและการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (scrutin
Uninominal et scrutin de liste)
3. การเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากและการเลือกตั้งแบบสัดส่วน (scrutin
majoritaire et repartition proportionnelle)
3.1 การเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก (scrutin majoritaire)
3.2 การเลือกตั้งแบบสัดส่วน (Repartition proportionnelle : RP
3.3 ผลกระทบทางการเมืองที่เกิดจากระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากและระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน
3.3.1 ผลกระทบทางการเมืองของระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก
3.3.2 ผลกระทบทางการเมืองของระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน
บทที่ 4 การจัดรูปแบบองค์กรของผู้แทน
ส่วนที่ 1 : รูปแบบของสภาคู่ (Forms du bicameralisme)
1.ระบบสภาคู่แบบอภิชนาธิปไตย (Bicameralisme aristocratique)
2..ระบบสภาคู่แบบประชาธิปไตย (Bicameralisme democratique)
2.1 ระบบสภาคู่ในสหพันธรัฐ (Bicameralisme federal)
2.2 ระบบสภาคู่ในรัฐเดี่ยว
ส่วนที่ 2 :ข้อความคิดว่าด้วยการก่อตั้งระบบสภาคู่ในรัฐเดี่ยว
1.เหตุผลของฝ่ายสนับสนุนการก่อตั้งระบบสภาคู่ในรัฐเดี่ยว
2. เหตุผลของฝ่ายคัดค้านการก่อตั้งระบบสภาคู่ในรัฐเดี่ยว
ส่วนที่ 3 : แนวโน้มของระบบสภาคู่ในปัจจุบัน
บรรณานุกรม
ดัชนี
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2659]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก