สัญญาทางปกครอง นันทวัฒน์ บรมานันท์

สัญญาทางปกครอง นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า 000565
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคาปกติ 540.00 บาท
ลดเหลือ 486.00 บาท
น้ำหนัก 1,800 กรัม
แก้ไขล่าสุด 5 ม.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!
สัญญาทางปกครอง นันทวัฒน์ บรมานันท์
ผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2556
จำนวนหน้า: 604 หน้า
ขนาด : 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน

สารบัญ

บทนำ สัญญาทางปกครอง   :   เครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะ
 1. ความหมายของบริการสาธารณะ
 2. ประเภทของบริการสาธารณะ
  2.1 บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง
  2.2 บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
   2.2.1 วัตถุแห่งบริการ
   2.2.2 วิธีปฏิบัติงาน
   2.2.3 แหล่งที่มาของเงินทุน
 3. หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ
  3.1 หลักว่าด้วยความเสมอภาค
   3.1.1 ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการสาธารณะ
   3.1.2 การเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ
  3.2 หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง
   3.2.1 ประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
   3.2.2 ประเด็นที่เกี่ยวกับการนัดหยุดงาน
  3.3 หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
 4. องค์กรผู้จัดทำบริการสาธารณะ
  4.1 บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐ
   4.1.1 บริการสาธารณะระดับชาติ
   4.1.2 บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น
  4.2 บริการสาธารณะที่จัดทำโดยเอกชน
   4.2.1 การมีส่วนร่วมทางอ้อม
   4.2.2 การมีส่วนร่วมทางตรง
 5. เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ
  5.1 มาตรการทางกฎหมาย
   5.1.1 นิติกรรมทางปกครองที่มีผลทั่วไป
   5.1.2 นิติกรรมทางปกครองที่มีผลเฉพาะบุคคล
   5.1.3 สัญญาทางปกครอง
  5.2 บุคลากรของรัฐ
   5.2.1 ข้าราชการ
   5.2.2 เจ้าหน้าที่
  5.3 ทรัพย์สิน
  5.4 อำนาจพิเศษของฝ่ายปกครอง
ภาค  1 สัญญาทางปกครองของไทย
ส่วนที่  1 ความเป็นมาของระบบสัญญาทางปกครองไทย
  บทที่  1 แนวความคิดและวัฒนาการของสัญญาทางปกครอง
    1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
     1.1.1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับการนำเสนอ
  หลักกฎหมายมหาชนเรื่องสัญญาทางปกครอง
  1.1.1.1 การฝึกอบรมเรื่อง “หลักกฎหมายปกครองเบื้องต้น”
  1.1.1.2 การฝึกอบรมเรื่อง  “หลักกฎหมายปกครอง :
   วิธีสบัญญัติ” 
  1.1.1.3 การฝึกอบรมเรื่อง  “สัญญาทางปกครอง”
  1.1.1.4 การฝึกอบรมเรื่อง  “หลักกฎหมายปกครอง :
   ประเภทของสัญญาทางปกครอง” 
  1.1.1.5 การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “สัญญาของฝ่ายปกครอง   ในระบบกฎหมายเยอรมันและกฎหมายไทย”
  1.1.1.6 วารสารกฎหมายปกครอง
  1.1.2 นักกฎหมายมหาชนที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่    แนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
   1.1.2.1 ศาสตราจารย์  ดร.อมร   จันทรสมบูรณ์
   1.1.2.2 ศาสตราจารย์  ดร.บวรศักดิ์   อุวรรณโณ
   1.1.2.3 รองศาสตราจารย์  ดร.โภคิน   พลกุล
   1.1.2.4 ดร.ชาญชัย   แสวงศักดิ์
  1.2 สัญญาทางปกครองก่อนการจัดตั้งศาลปกครองในปี  พ.ศ.  2542
   1.2.1 กฎหมาย  กฎ  และระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับ
    สัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน
    1.2.1.1 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง
     พุทธศักราช  2464
    1.2.1.2 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบ
     ถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณะชน
     พุทธศักราช  2471
    1.2.1.3 พระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน
     พุทธศักราช   2473
    1.2.1.4 พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ 
     พุทธศักราช   2482
    1.2.1.5 ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  58
    1.2.1.6 พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
     ดำเนินการในกิจการของรัฐ   พ.ศ. 2535
    1.2.1.7 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
     พ.ศ. 2535
    1.2.1.8 พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน   พ.ศ. 2542
    1.2.1.9 พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับ
     การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ   พ.ศ. 2542
    1.2.1.10 กฎหมายเกี่ยวกับสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ
   1.2.2 วิธีการมอบบริการสาธารณะให้แก่เอกชนเข้าดำเนินการ
    1.2.2.1 การมอบบริการสาธารณะให้เอกชน
     เข้าดำเนินการในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
    1.2.2.2 การมอบบริการสาธารณะให้เอกชน
     เข้าดำเนินการภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
     ในปี  พ.ศ.  2475
  บทที่  2 สัญญาของทางราชการ
   2.1 ลักษณะสำคัญของสัญญาของทางราชการ
    2.1.1 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นรัฐ
     2.1.1.1 ทบวงการเมือง
     2.1.1.2 องค์กรอื่นของรัฐ
    2.1.2 อำนาจในการทำสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายรัฐ
     2.1.2.1 อำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
     2.1.2.2 อำนาจหน้าที่ของผู้กระทำแทนนิติบุคคล
      ในกฎหมายมหาชน
   2.2 การนำระบบกฎหมายเอกชนมาใช้กับสัญญาของทางราชการ
    2.2.1 การตรวจร่างสัญญา
     2.2.1.1 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญา
     2.2.1.2 กระบวนการตรวจร่างสัญญา
    2.2.2 การพิจารณาข้อพิพาทอันเกิดจากการทำสัญญา
   2.3 เอกสิทธิ์บางประการที่เกิดขึ้นในสัญญาของทางราชการ
    2.3.1 เอกสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนด
     2.3.1.1 พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484
     2.3.1.2 พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. 2510
     2.3.1.3 ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  58
     23.1.4 พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน  พ.ศ. 2542
    2.3.2 เอกสิทธิ์ตามที่กฎหมายไว้ในสัญญา
     2.3.2.1 การแก้ไขสัญญาฝ่ายเดียว
     2.3.2.2 การกำหนดให้ใช้บริการของรัฐ
  บทที่  3 ประเภทของสัญญาของทางราชการ
   3.1 สัญญาพัสดุ
    3.1.1 ประเภทของการจัดหาพัสดุ
     3.1.1.1 การซื้อหรือการจ้าง
     3.1.1.2 การจ้างที่ปรึกษา
     3.1.1.3 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
     3.1.1.4 การแลกเปลี่ยน
     3.1.1.5 การเช่า
    3.1.2 ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
     3.1.2.1 การจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
      เพื่อขอซื้อหรือขอจ้าง
     3.1.2.2 การจัดทำเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา
     3.1.2.3 การเผยแพร่เอกสารสอบราคาหรือเอกสาร
      ประกวดราคา
     3.1.2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
    3.1.3 การทำสัญญา
     3.1.3.1 สาระสำคัญของสัญญา
     3.1.3.2 หลักประกันในการทำสัญญา
    3.1.4 โทษของการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
     3.1.4.1 กรณีที่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน
     3.1.4.2 การดำเนินการของทางราชการ
     3.1.4.3 สภาพบังคับของการเป็นผู้ทิ้งงาน
    3.1.5 ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาพัสดุ
     3.1.5.1 ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อนการทำสัญญา
     3.1.5.2 ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายหลังการทำสัญญา
     3.1.5.3 องค์กรที่ทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาพัสดุ
   3.2 สัญญาสัมปทาน
    3.2.1 ประเภทของสัญญาสัมปทาน
     3.2.1.1 สัมปทานบริการสาธารณะ
     3.2.1.2 สัมปทานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
    3.2.2 ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำสัญญาสัมปทาน
     3.2.2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการทำสัญญาสัมปทาน
     3.2.2.2 หลักเกณฑ์เฉพาะในการทำสัญญาสัมปทาน
     3.2.2.3 การตรวจร่างสัญญา
    3.2.3 ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน
   3.3 สัญญาของทางราชการประเภทอื่น
    3.3.1 สัญญาร่วมทุนเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ
    3.3.2 สัญญาร่วมทุนเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
    3.3.3 สัญญาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์
     ของทางราชการ
ส่วนที่  2 การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากระบบสัญญาทางปกครองไทย
  บทที่  1 การนำหลักกฎหมายเอกชนมาใช้กับสัญญาของทางราชการ
   1.1 การพิจารณาคดีสัญญาของทางราชการโดยศาลยุติธรรม
    1.1.1 คดีเกี่ยวกับสัญญาพัสดุ
    1.1.2 คดีเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ
    1.1.3 คดีเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
    1.1.4 คดีเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานให้ใช้ประโยชน์ในสาธารณสมบัติ
     ของแผ่นดิน
   1.2 การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาของทางราชการโดย
    อนุญาโตตุลาการ
    1.2.1 สัญญาอนุญาโตตุลาการ
    1.2.2 องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการ
    1.2.3 วิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
    1.2.4 คำชี้ขาดและการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
    1.2.5 กรณีตัวอย่างของการนำระบบอนุญาโตตุลาการมาใช้
     ในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาของทางราชการ
  บทที่  2 บทบาทของคณะกรรมการกฤษฎีกากับสัญญาของทางราชการ
   2.1 คณะกรรมการร่างกฎหมายกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย
    2.1.1 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่างกฎหมาย
    2.1.2 กรณีตัวอย่างการให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับ
     สัญญาของทางราชการ
     2.1.2.1 ความเห็นของคณะกรรมการร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

      (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2541
     2.1.2.2 ความเห็นของคณะกรรมการร่างกฎหมายเรื่อง
      สัญญาพัสดุ
     2.1.2.3 ความเห็นของคณะกรรมการร่างกฎหมายเรื่อง
      สัญญาสัมปทาน
     2.1.2.4 ความเห็นของคณะกรรมการร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
      สัญญาของทางราชการประเภทอื่น
   2.2 คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์กับการพิจารณาข้อพิพาท
    อันเกิดจากสัญญาของทางราชการ
    2.2.1 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
    2.2.2 กรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยร้องทุกข์เกี่ยวกับสัญญาของทางราชการ
     2.2.2.1 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
      เรื่องสัญญาพัสดุ
     2.2.2.2 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
      เกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน
     2.2.2.3 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
      เกี่ยวกับสัญญาอื่น
  บทที่  3 การวินิจฉัยชี้ขาดคดีสัญญาทางปกครองในปัจจุบัน
   3.1 การนำหลักเรื่องสัญญาทางปกครองมาใช้ในประเทศไทย
   3.2 สัญญาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
    และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
   3.3 ศาลปกครองสูงสุดกับการให้คำนิยามของสัญญาทางปกครอง
    3.3.1 สัญญาที่เป็นสัญญาทางปกครอง
    3.3.2 สัญญาที่ไม่เป็นสัญญาทางปกครอง
   3.4 การพิจารณาคดีสัญญาทางปกครองตามคำนิยามใหม่
    3.4.1 คดีที่ศาลปกครองมีคำสั่งรับไว้พิจารณาเนื่องจากเป็น
     สัญญาทางปกครอง
    3.4.2 คดีที่ศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับไว้พิจารณาเนื่องจาก
     ไม่เป็นสัญญาทางปกครอง
    3.4.3 คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่ศาลปกครองสูงสุด
     มีคำพิพากษา
   3.5 บทบาทของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
    กับสัญญาทางปกครอง
    3.5.1 เขตอำนาจศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
    3.5.2 การขัดกันในเขตอำนาจศาลระหว่างศาลยุติธรรม
     กับศาลปกครอง
    3.5.3 องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
     วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
   3.6 สัญญาทางปกครองกับระบบอนุญาโตตุลาการ
ภาค  2 สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส
ส่วนที่  1 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
  บทที่  1 สัญญาทางปกครองในทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญา
   1.1 ความหมายของสัญญา
    1.1.1 ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา
    1.1.2 การก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย
    1.1.3 การมีสภาพบังคับ
   1.2 สัญญาในระบบกฎหมายมหาชน
    1.2.1 การเกิดขึ้นของทฤษฎีสัญญาทางปกครอง
    1.2.2 องค์ประกอบพิเศษของสัญญาทางปกครอง
     1.2.2.1 รัฐบัญญัติและกฎเกณฑ์ของฝ่ายบริหาร
     1.2.2.2 ประมวลกฎหมาย
    1.2.3 ปัญหาของสัญญาทางปกครอง
  บทที่  2 สัญญาในกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
   2.1 การเกิดขึ้นของทฤษฎีสัญญานิยม
    2.1.1 ที่มาทางการเมือง
    2.1.2 นโยบายทางการปกครอง
     2.1.2.1 การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ
     2.1.2.2 การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น
   2.2 สัญญาและนิติกรรมฝ่ายเดียว
    2.2.1 ขอบเขตของสัญญาและนิติกรรมฝ่ายเดียว
     2.2.1.1 ความเป็นโมฆะของข้อตกลงในกรณีที่
      เกิดจากการใช้อำนาจในการตัดสินใจฝ่ายเดียว
     2.2.1.2 ความสามารถในการทำสัญญาบางประเภท
    2.2.2 การผสมผสานของสัญญาและนิติกรรมฝ่ายเดียว
    2.2.3 การมีข้อกำหนดที่มีลักษณะเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวในสัญญา
     2.2.3.1 ข้อความที่มีลักษณะเป็นกฎหมายและผลทางกฎหมาย
     2.2.3.2 นิติกรรมที่อยู่ในสัญญาและถูกจัดว่าเป็น
      นิติกรรมฝ่ายเดียว
   2.3 การใช้สัญญาทางปกครองในการดำเนินกิจกรรมของรัฐ
    2.3.1 สัญญากรอบ
     2.3.1.1 สัญญาเพื่อการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ
     2.3.1.2 แผนการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
    2.3.2 สัญญากำหนดปัจจัย
     2.3.2.1 ปัจจัยด้านบุคลากร
     2.3.2.2 ปัจจัยด้านวัตถุ
    2.3.3 สัญญาเพื่อวัตถุแห่งสัญญา
     2.3.3.1 สัญญาให้ความช่วยเหลือแก่เอกชน
     2.3.3.2 สัญญาครอบครองสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  บทที่  3 แนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
   3.1 เกณฑ์จากแนวคำพิพากษา
    3.1.1 เกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดพิเศษที่ให้สิทธิแก่ฝ่ายปกครองมาก
     3.1.1.1 ลักษณะของข้อกำหนดที่มีลักษณะพิเศษ
     3.1.1.2 ข้อกำหนดที่มีลักษณะพิเศษและระบบกฎหมายมหาชน
    3.1.2 เกณฑ์จากบริการสาธารณะ
     3.1.2.1 ความเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ
     3.1.2.2 การนำหลักบริการสาธารณะมาใช้
   3.2 ข้อจำกัดของเกณฑ์จากแนวคำพิพากษา  :  การกำหนดประเภท
    ของสัญญาไว้ล่วงหน้า
    3.2.1 การกำหนดโดยผลของกฎหมาย
     3.2.1.1 กฎหมายลงวันที่  28  pluviose  an  VIII
     3.2.1.2 รัฐกฎษฎีกาที่มีผลเป็นรัฐบัญญัติลงวันที่ 
      17  มิถุนายน  ค.ศ.  1938
     3.2.1.3 มาตรา  14  แห่งรัฐกฎษฎีกาลงวันที่
      11  มิถุนายน  ค.ศ.  1806
     3.2.1.4 มาตรา  25  แห่งรัฐบัญญัติลงวันที่
      2  กรกฎาคม   ค.ศ.  1990
    3.2.2 การกำหนดโดยตรงถึงระบบกฎหมายที่จะนำมาใช้ในสัญญา
    3.2.3 ทฤษฎีส่วนควบ
   3.3 สัญญาระหว่างเอกชน
    3.3.1 หลักการเบื้องต้นของสัญญาในระบบกฎหมายแพ่ง  :
     คู่สัญญาต้องเป็นเอกชนด้วยกัน
    3.3.2 การมอบอำนาจ
     3.3.2.1 การมอบอำนาจโดยผลของกฎหมาย
     3.3.2.2 การมอบอำนาจโดยปริยาย
   3.4 สัญญาระหว่างนิติบุคคลมหาชน
ส่วนที่  2  ระบบของสัญญาทางปกครอง
  บทที่  1 การจัดทำสัญญา
   1.1 การแสดงความยินยอมในการทำสัญญา
    1.1.1 เกณฑ์ในการแสดงความยินยอมของนิติบุคคลมหาชน
     1.1.1.1 ความสามารถของนิติบุคคลมหาชน
     1.1.1.2 อำนาจของฝ่ายปกครองเกี่ยวกับสัญญา
    1.1.2 ความสามารถของฝ่ายเอกชน 
    1.1.3 การให้ความสำคัญกับความยินยอมของคู่สัญญา
     1.1.3.1 ข้อบกพร่องของการให้ความยินยอม
     1.1.3.2 ความไม่ลำเอียง
   1.2 ความสมบูรณ์ของข้อกำหนดในสัญญา
    1.2.1 ข้อกำหนดที่บังคับว่าต้องมีในสัญญา
    1.2.2 ข้อกำหนดที่ห้ามมีในสัญญา 
  บทที่  2 ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทำสัญญาทางปกครอง
   2.1 การกำหนดให้มีมาตราการฉุกเฉินในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาพัสดุ
    และสัญญามอบหมายให้เอกชนดำเนินการจัดทำบริการสาธรารณะ
    2.1.1 ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในระบบพิจารณาคดีปกครอง
    2.1.2 ข้อจำกัด
   2.2 การร้องขอศาลปกครองให้พิจารณานิติกรรมทางปกครองที่อยู่
    ในสัญญาแต่สามารถแยกออกจากสัญญาได้
    2.2.1 การรับพิจารณากรณีขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง
     ที่ทำนอกขอบอำนาจ
    2.2.2 เหตุในการฟ้องขอให้เพิกถอน
    2.2.3 ความสำคัญในการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง
     ที่แยกต่างหากจากสัญญา
   2.3 ความรับผิดที่มีที่มาจากภายนอกของสัญญา
    2.3.1 ความรับผิดเนื่องจากเหตุไม่ชอบด้วยกฎหมาย
    2.3.2 ความรับผิดกรณีความผิดชัดแจ้งของฝ่ายปกครอง
   2.4 การฟ้องคดีสัญญาทางปกครอง
    2.4.1 การประกาศให้สัญญาเป็นโมฆะ
    2.4.2 การร้องขอโดยผู้ว่าการจังหวัด
  บทที่  3 ผลของสัญญา
   3.1 สัญญาเป็นกฎหมายของคู่สัญญา
    3.1.1 การตีความสัญญา
    3.1.2 ขอบเขตการบังคับใช้สัญญา
    3.1.3 การแก้ไขสัญญาโดยคู่สัญญา
   3.2 อำนาจของฝ่ายปกครองในการเลิกสัญญาฝ่ายเดียว
    3.2.1 การเลิกสัญญาโดยเหตุเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
    3.2.2 การเลิกสัญญาเนื่องมาจากการทำผิดสัญญา
    3.2.3 การเลิกสัญญาด้วยเหตุที่มิได้มีการ ทำผิดสัญญา
   3.3 อำนาจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขสัญญาฝ่ายเดียว
    3.3.1 ความมีอยู่ของอำนาจในการแก้ไขสัญญาฝ่ายเดียว
    3.3.2 การใช้อำนาจในการแก้ไขสัญญาฝ่ายเดียว
  บทที่  4 การดำเนินการตามสัญญาและความรับผิดของคู่สัญญา
   4.1 หลักประกันในการดำเนินการตามสัญญา
    4.1.1 อำนาจในการควบคุม
    4.1.2 อำนาจในการลงโทษ
   4.2 การดำเนินการตามสัญญาในกรณีที่มิได้เกิดจากความผิดของคู่สัญญา
    4.2.1 เหตุบังเอิญ
    4.2.2 เหตุที่มิอาจคาดหมาย
    4.2.3 เหตุสุดวิสัยทางปกครอง
   4.3 ความผิดของคู่สัญญาที่ทำผิดสัญญา
    4.3.1 การไม่รับผิดในหลายกรณีพร้อมกันของคู่สัญญาและ
     ความรับผิดนอกเหนือสัญญา
    4.3.2 ความผิดของคู่สัญญา
    4.3.3 เหตุที่จะไม่ต้องรับผิด
    4.3.4 การเยียวยาความเสียหาย
   4.4 ความรับผิดของคู่สัญญาที่มิได้ทำผิดสัญญา
    4.4.1 ความรับผิดทางปกครองที่เกิดจากการกระทำของ
     ฝ่ายปกครองคู่สัญญา
    4.4.2 ความรับผิดโดยมิได้เกิดจากความผิดของคู่สัญญา
  บทที่  5 การดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง
   5.1 รูปแบบต่าง ๆ  ในการแก้ไขข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง
    5.1.1 การร้องเรียนภายในฝ่ายปกครอง
    5.1.2 การไกล่เกลี่ย
    5.1.3 การประนีประนอมยอมความ
    5.1.4 อนุญาโตตุลาการ
   5.2 ศาลปกครองกับการแก้ไขข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง
    5.2.1 การกำหนดศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดี
    5.2.2 อำนาจของผู้พิพากษาคดีสัญญา
ส่วนที่  3 ประเภทสำคัญของสัญญาทางปกครอง
  บทที่  1 สัญญาพัสดุ
   1.1 ความเป็นมาของสัญญาพัสดุ
   1.2 กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
    1.2.1 กฎเกณฑ์ที่มีที่มาจากกฎหมาย  กฎ  และระเบียบภายในประเทศ    1.2.2 กฎเกณฑ์ที่มีที่มาจากกฎหมายระหว่างประเทศ
   1.3 สาระสำคัญของสัญญาจัดหาพัสดุ
    1.3.1 ความหมายของการจัดหาพัสดุ
    1.3.2 นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนที่อยู่ภายใต้บังคับของ
     ประมวลกฎหมายพัสดุ
    1.3.3 สัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายพัสดุ
    1.3.4 กระบวนการจัดหาพัสดุ
    1.3.5 การดำเนินการตามสัญญา
  บทที่  2 การมอบบริการสาธารณะให้จัดทำ
   2.1 คู่สัญญา
    2.1.1 ผู้มอบบริการสาธารณะ
    2.1.2 ผู้รับมอบบริการสาธารณะ
    2.1.3 ความหมายของการมอบบริการสาธารณะให้จัดทำ
   2.2 สาระสำคัญของการมอบบริการสาธารณะให้จัดทำ
    2.2.1 กิจกรรมของฝ่ายปกครองที่เรียกว่าเป็นบริการสาธารณะ
    2.2.2 ประเภทของบริการสาธารณะที่อาจมอบให้ผู้อื่นจัดทำได้
    2.2.3 ขอบเขตของการมอบบริการสาธารณะให้จัดทำ
   2.3 รูปแบบต่าง  ๆ  ของการมอบบริการสาธารณะให้จัดทำ
    2.3.1 การให้เอกชนบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ
    2.3.2 การว่าจ้างให้เอกชนเป็นผู้บริหารกิจการสาธารณะแทนรัฐ
    2.3.3 การจ้างผู้บริหารงานแทน
    2.3.4 สัมปทาน
บทสรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
 1. สัญญาทางปกครองในกฎหมายไทย  โดย  รองศาสตราจารย์  ดร.โภคิน   พลกุล
  (เอกสารประกอบการสัมมนาและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง  “สัญญาทางปกครอง  :  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างปรปะเทศ
  เกี่ยวกับสัญญาของฝ่ายปกครองและบทบาทของศาล” )
 2. คำอธิบายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  โดย  รองศาสตราจารย์  ดร.โภคิน   พลกุล
  (เอกสารนำเสนอในการปรปะชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
  ครั้งที่  6/2544   เมื่อวันที่  10  ตุลาคม   2544)
 3. คำสั่งศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขดำที่  843/2544
  คดีหมายเลขแดงที่  166/2544   เรื่องการเรียกให้ชดใช้เงินตามสัญญาสำหรับ
  ผู้ที่ทางราชการส่งไปศึกษาในต่างประเทศ
 4. คำสั่งศาลปกครองสูงสุด   คำร้องที่   43/2544   คำสั่งที่   127/2544
  เรื่อง   คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง   (คำร้องอุทธรณ์คำสั่ง
  ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
 5. คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล  ที่  25/2545
  เรื่อง  เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
  วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  2542   มาตรา  9   วรรคหนึ่ง  (4)  และมาตรา  3
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการปฏิบัติตามคำชี้ขาด
  ของอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ.  2544
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2659]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก