กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
รหัสสินค้า 006650
หมวดหมู่ กฎหมายระหว่างประเทศ/การค้าระหว่างประเทศ
ราคา 220.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 26 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
ผู้แต่ง : ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า: 192 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786168139110
 
คำนำ
         ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ให้ช่วยปรับปรุงแก้ไขตำรากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ของท่านศาสตราจารย์ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตรพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2520 ให้มีความทันสมัยขึ้น การปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ข้าพเจ้าคงเนื้อหาตามที่ท่าน อาจารย์จิ๊ด เศรษฐบุตร ได้เขียนไว้ แต่ในส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในการปรับปรุงครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำสามรูปแบบ รูปแบบแรกเป็นการทำเชิงอรรถตำราอ้างอิงเพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมให้ลุ่มลึกต่อไปได้ รูปแบบที่สอง เป็นการแก้ไขข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (Fact) ที่ล้าสมัยแล้วให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสหภาพโซเวียตและยูโกสลาเวียรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประเทศในปัจจุบันซึ่งแบ่งตามทวีปต่าง ๆ และรูปแบบที่สามเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมรวมทั้งตั้งข้อสังเกตเพื่อให้เกิดความชัดเจนหรือเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้น
          ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ที่กรุณาตรวจความถูกต้องของภาษาฝรั่งเศสให้ในครั้งนี้ หวังว่า การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งแรกนี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านตามสมควร
          เนื่องจากข้าพเจ้าได้แก้ไขหนังสือเล่มนี้ในระหว่างที่ทำปริญญาเอกอยู่ที่ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน ข้าพเจ้าได้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า จึงขอขอบคุณ บรรณารักษ์ของห้องสมุดที่อำนวยความสะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 
 ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560
 
สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
ข้อ 1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองคืออะไร
ข้อ 2.กฎหมายระหว่างประเทศมีกี่ชนิด
ข้อ 3. เปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน
ข้อ 4. แผนผังคำบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศ 
 
ภาค 1
บ่อเกิดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ 
ตอนที่ 1 สนธิสัญญา
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ศัพท์คำว่าสนธิสัญญา
ก. ความหมายอย่างแคบ
ข. ความหมายอย่างกว้าง
ข้อ 1. สนธิสัญญาความตกลงระหว่างรัฐตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป 
ข้อ 2. เป็นสนธิสัญญาซึ่งระหว่างรัฐที่มีอำนาจอธิปไตย 
ข้อ 3. ให้มีผลบังคับตามกฎหมาย 
ส่วนที่ 2 การแบ่งประเภทของสนธิสัญญา 
ข้อ 1. การแบ่งประเภทสนธิสัญญาตามสมัยเก่า
ข้อ 2. สนธิสัญญาประเภทสัญญากับสนธิสัญญาประเภทกฎหมาย 
ข้อ 3. สนธิสัญญาสองฝ่ายกับสนธิสัญญามากกว่าสองฝ่าย 
ส่วนที่ 3 วิธีทำสนธิสัญญา 
หมวดที่ 1 ระเบียบวิธีทำสนธิสัญญาตามตำรับ 
ข้อ 1. การเจรจา
ก. ใครเป็นผู้เจรจา 
ข. แบบการเจรจา
ข้อ 2. การลงนาม
1) ตัวร่างสนธิสัญญา
ก. ภาษา 
ข. การเรียกคู่สนธิสัญญาและการเรียงลำดับคู่สนธิสัญญา 
2) วิธีลงนามในสนธิสัญญา 
3) ข้อความในสนธิสัญญา 
ข้อ 3. การให้สัตยาบัน
ก. เหตุผลที่ต้องมีการให้สัตยาบัน
ข. อำนาจดุลยพินิจในการให้สัตยาบัน
ค. วิธีการให้สัตยาบัน 
ง. การให้สัตยาบันที่ไม่สมบูรณ์ 
หมวดที่ 2 ข้อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในระยะปัจจุบันข้อ
1. การลงทะเบียนสนธิสัญญา
ก. มาตรา 18 แห่งกติกาสันนิบาตชาติ
ข. มาตรา 102 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ 
ข้อ 2. การภาคยานุวัติ การลงนามภายหลัง
ก. ภาคยานุวัติ
ข. การลงนามภายหลัง
ข้อ 3. การทำอนุสัญญาขององค์การกรรมกรระหว่างประเทศและการทำสนธิสัญญาประเภทกฎหมายแบบใหม่
ก. การทำอนุสัญญาขององค์การกรรมกรระหว่างประเทศ
ข. การทำสนธิสัญญาประเภทกฎหมายแบบใหม่
ข้อ 4. ข้อสงวน
ก. ตั้งข้อสงวนได้ในขณะใด
ข. หลักเกณฑ์ในการตั้งข้อสงวน
ค. ผลแห่งการตั้งข้อสงวน
ส่วนที่ 4 ผลแห่งสนธิสัญญา
หมวดที่ 1 ผลแห่งสนธิสัญญาต่อภาคีคู่สนธิสัญญา
ข้อ 1. ผลแห่งสนธิสัญญาต่อองค์การของรัฐภาคี
ก. ผลต่ออำนาจบริหาร
ข. ผลต่ออำนาจนิติบัญญัติ
ค. ผลต่ออำนาจตุลาการ
ข้อ 2. ผลแห่งสนธิสัญญาต่อประชาชนผู้ถูกรัฐภาคีปกครอง
หมวดที่ 2 ผลแห่งสนธิสัญญาต่อผู้มิใช่ภาคีสนธิสัญญา
ข้อ 1. หลักที่ว่าสนธิสัญญามีผลระหว่างภาคีคู่สนธิสัญญาเท่านั้น
ข้อ 2. ข้อยกเว้น
1. สนธิสัญญาเกี่ยวกับคมนาคม
2. สนธิสัญญาเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและระเบียบการดินแดน
3. สนธิสัญญาประกันเอกสารราชการของรัฐอื่น
4. ข้อกำหนดให้ความอนุเคราะห์ยิ่ง
ส่วนที่ 5 ความสิ้นสุดแห่งสนธิสัญญา
ข้อ 1. คู่สนธิสัญญาได้ทำความตกลงยกเลิกสนธิสัญญา
ข้อ 2. คู่สนธิสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาสนธิสัญญาตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้
ข้อ 3. การเลิกสนธิสัญญาเพราะไม่มีการปฏิบัติตามสนธิสัญญา
ข้อ 4. มีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทำให้เลิกสนธิสัญญา
ก. สงคราม
ข. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอันผิดจากขณะทำสนธิสัญญา
ภาคผนวก
Vienna Convention 
no
The Law of Treaties
ตอนที่ 2 จารีตประเพณี
ข้อ 1. ลักษณะทั่วไปของจารีตประเพณี
ข้อ 2. จารีตประเพณีระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้อย่างไร
ข้อ 3. หลักเกณฑ์อันถือได้ว่าจารีตประเพณีระหว่างประเทศได้ปรากฏขึ้นแล้ว
ข้อ 4. การจัดทำให้จารีตประเพณีระหว่างประเทศเป็นกฎหมายที่รัฐได้ตกลงกันโดยสนธิสัญญา
ตอนที่ 3 หลักกฎหมายทั่วไป
ข้อ 1. หลักกฎหมายทั่วไปนี้ใช้บังคับอยู่ในกฎหมายภายนอก
ข้อ 2. หลักกฎหมายทั่วไปอันใช้บังคับในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ภาค 2
รัฐ
ส่วนที่ 1 ส่วนประกอบของรัฐ
ข้อ 1. พลเมือง
ข้อ 2. ดินแดน
ข้อ 3. รัฐบาล
ข้อ 4. อำนาจอธิปไตย
ส่วนที่ 2 ชนิดต่าง ๆ ของรัฐ
ข้อ 1. รัฐรวมโดยการรวมในทางส่วนตัว
ข้อ 2. รัฐรวมโดยเป็นสหพันธ์
ข้อ 3. รัฐรวมโดยมีประมุขคนเดียวกัน
ข้อ 4. รัฐรวมโดยเป็นสหพันธ์
ก. สหรัฐอเมริกา
ข. สวิส
ค. สหภาพโซเวียต
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2659]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก