คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า 000138
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคาปกติ 450.00 บาท
ลดเหลือ 405.00 บาท
น้ำหนัก 1,500 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 18 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ผู้แต่ง :  ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 11 :  สิงหาคม 2559
จำนวนหน้า: 482 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 11)
 
   ผู้เขียนได้รับแจ้งจากสำนักพิมพ์ว่าหนังสือ “คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” พิมพ์ครั้งที่ 10 ได้จำหน่ายหมดแล้ว ผู้เขียนจึงได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้โดยเพิ่มเติมคำตอบข้อหาหรือของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและของคณะกรรมการกฤษฎีกากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้เป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษากฎหมายและผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐที่จะใช้เป็นคู่มือในการทำงานเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายและในการใช้สิทธิฟ้องคดีหรือต่อสู้คดีในศาลปกครอง
   ความดีของหนังสือเล่มนี้ ถ้าจะมีอยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้เขียนได้นำวรรณกรรมของท่านมาอ้างอิงในหนังสือเล่มนี้
   ผู้เขียนขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ให้การสนับสนุนการพิมพ์หนังสือเล่มนี้และหนังสือเล่มอื่น ๆ ของผู้เขียนด้วยดีตลอดมา
 
ศาสตราจารย์พิเศษ แสวงศักดิ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
มิถุนายน 2559
สารบัญ
 
บทที่ 1 แนวความคิดและพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมาย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการปกครอง
 
แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายนี้ในต่างประเทศ
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายนี้ในประเทศไทย
3.1 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
 
3.2 การจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครอง
 
บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 
ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้
1.1 การบังคับใช้กับ “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ”ตามกฎหมายต่างๆ
 
1.2 พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานกลาง
 
ข้อยกเว้นการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
บทที่ 3 เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง
 
“เจ้าหน้าที่” จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย
“เจ้าหน้าที่” จะต้องมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น
คณะกรรมการที่มีอำนาจการพิจารณาทางปกครอง
3.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
 
3.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความดำรงอยู่ในทางกฎหมายและการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง
 
4. “เจ้าหน้าที่” และกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองจะต้องมีความเป็นกลางในเรื่องนั้น
 
4.1 กรณีที่ถือว่า “เจ้าหน้าที่” หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองมีส่วนได้เสีย
 
4.2 วิธีปฏิบัติเมื่อ “เจ้าหน้าที่” หรือคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองมีส่วนได้เสีย
 
4.3 ข้อยกเว้นบทบัญญัติเรื่องความไม่เป็นกลาง
 
บทที่ 4 คู่กรณีในการทำคำสั่งปกครอง
 
บุคคลที่เป็นคู่กรณี
ความสามารถของคู่กรณี
การกระทำโดยตัวแทน
3.1 ตัวแทนของคู่กรณีรายเดียว
 
3.2 ตัวแทนร่วมของคู่กรณีเกิน 50 คน
 
บทที่ 5 การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง
 
การเริ่มการพิจารณาทางปกครอง
หลักในการพิจารณาทางปกครอง
2.1 หลักการไม่ยึดแบบพิธี
 
2.2 หลักความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 
2.3 หลักการใช้ภาษาไทย
 
2.4 หลักการพิสูจน์ความจริงและการควบคุมดูแลการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่
 
  3. สิทธิของคู่กรณี
 
  3.1 สิทธิได้รับแจ้งผลกระทบต่อสิทธิ
 
  3.2 สิทธิมีทนายความและที่ปรึกษา
 
  3.3 สิทธิแต่งตั้งผู้ทำการแทน
 
  3.4 สิทธิได้รับคำแนะนำและได้รับแจ้งสิทธิหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา
 
  3.5 สิทธิตรวจดูเอกสารของเจ้าหน้าที่
 
  3.6 สิทธิได้รับการพิจารณาโดยรวดเร็ว
 
  3.7 สิทธิได้ทราบเหตุผลของคำสั่งทางปกครอง
 
  3.8 สิทธิได้รับแจ้งวิธีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง
 
  4. รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง
 
  4.1 คำสั่งด้วยวาจา
 
  4.2 คำสั่งเป็นหนังสือ
 
  4.3 คำสั่งโดยวิธีการอื่น
 
  5. การกำหนดเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครอง
 
  5.1 การกำหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 
  5.2 การกำหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นกับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน
 
  5.3 ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งทางปกครอง
 
  5.4 การกำหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทำหรืองดเว้นกระทำหรือต้องมีภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการหรือการกำหนดข้อความในการจัดให้มี เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อกำหนดดังกล่าว
 
6. การแก้ไขข้อบกพร่องในวิธีพิจารณา
 
  6.1 การออกคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ออกเองไม่ได้
 
  6.2 คำสั่งทางปกครองที่ไม่มีการระบุเหตุผล
 
  6.3 คำสั่งทางปกครองที่ต้องรับฟังคู่กรณีแต่ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์
 
  6.4 คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน
 
บทที่ 6 ผลของคำสั่งทางปกครอง
 
การเกิดผลของคำสั่งทางปกครอง
การสิ้นผลของคำสั่งทางปกครอง
การแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อย
คำสั่งทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์
บทที่ 7 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
 
ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการลบล้างคำสั่งทางปกครอง
1.1 ผู้มีอำนาจลบล้างคำสั่งทางปกครอง
 
1.2 ลักษณะของคำสั่งทางปกครองที่อาจลบล้างได้
 
1.3 การเพิกถอนทั้งหมดและการเพิกถอนบางส่วน
 
1.4 คำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์กับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ให้ประโยชน์
 
1.5 ดุลพินิจที่จะเริ่มการเอง
 
1.6 กำหนดเวลาที่จะเพิกถอนได้
 
  2. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
  2.1 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการสร้างภาระแก่ผู้รับคำสั่งทางปกครอง
 
  2.2 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งปกครอง
 
3. การยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกำหมาย
 
  3.1 การยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่ง
 
  3.2 การยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่ง
 
4. การเยียวยาประโยชน์ที่เสียหาย
 
  4.1 กรณีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
  4.2 กรณีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
 
5. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
http://www.attorney285.com
บทที่ 8 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
 
การยื่นอุทธรณ์และกำหนดเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
1.1 ผู้ที่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
 
1.2 ผู้ที่จะรับอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
 
1.3 กำหนดเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
 
  2. รูปแบบของคำอุทธรณ์
 
  3. การพิจารณาอุทธรณ์
 
  4. ผลการพิจารณาอุทธรณ์
 
  5. การทุเลาการบังคับ
 
  6. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 
  7. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
  8. แนวคำวินิจฉัยของศาลอกครอง
 
บทที่ 9 การขอให้พิจารณาใหม่
 
คำอธิบาย
1.1 ขั้นตอนการพิจารณาคำขอ
 
1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขอำนาจที่ให้มรการพิจารณาใหม่
 
1.3 ขั้นตอนการพิจารณาตัดสิน
 
  2. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 
  3. แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
 
บทที่ 10 การบังคับทางปกครอง
 
การบังคับการตามนิติกรรมทางปกครองในภาพรวม
การบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
2.1 ความหมายของ “การบังคับทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัตินี้
 
2.2 ขอบเขตของการบังคับทางปกครอง
 
  2.2.1 ในด้านเนื้อหาของคำสั่งทางปกครอง
 
  2.2.2 ในด้านตัวบุคคลที่จะถูกบังคับทางปกครอง
 
2.3 หลักการที่สำคัญของการบังคับทางปกครอง
 
2.4 มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน
 
2.5 มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ
 
  2.5.1 การจัดการแทน
 
  2.5.2 การกำหนดค้าปรับทางปกครอง
 
2.6 การขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจ
 
2.7 การบังคับทางปกครองโดยเร่งด่วน
 
2.8 สิทธิในการอุทธรณ์การบังคับทางปกครอง
 
บทที่ 11 ระยะเวลาและอายุความ
 
ระยะเวลา
อายุความ
บทที่ 12 การแจ้ง
 
บทบัญญัติของกฎหมาย
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
3.1 ข้อเท็จจริง
 
3.2 คำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง
 
3.3 คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2659]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก