คำอธิบายกฎหมายปกครอง ชาญชัย แสวงศักดิ์

คำอธิบายกฎหมายปกครอง ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า 004781
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคาปกติ 330.00 บาท
ลดเหลือ 297.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 5 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
 

ความรู้เบื้องต้น

 1. ความหมายและลักษณะของกฎหมาย
 2. ระบบกฎหมายที่สำคัญที่ใช้กันอยู่ในประเทศต่างๆ ซึ่งมีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย
 3. การแบ่งประเภทกฎหมาย
 4. การแบ่งประเภทกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
 5. การแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน
 6. ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
 7. กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ

ภาค 1หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง

            บทที่ 1หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย

 1. กำหนดทฤษฎีแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย
 2. ความหมายและสาระสำคัญของหลักการแบ่งแยกอำนาจ

บทที่ 2หลักนิติรัฐ

 1. ความเป็นมาของหลักนิติรัฐ
 2. แนวความคิดและสาระสำคัญของหลักนิติรัฐ
 3. กฎหมายที่เป็นแหล่งที่มาของอำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
 4. กฎหมายที่เป็นข้อจำกัดอำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร

บทที่ 3ประโยชน์สาธารณะ

 1. แนวความคิดพื้นฐาน
 2. การจัดการและการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ภาค 3การจัดองค์กรของรัฐ

บทที่ 1การจัดองค์กรของรัฐในต่างประเทศ

 1. แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนิติบุคคล
 2. นิติบุคคลมหาชนในต่างประเทศ

บทที่ 2ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐในประเทศไทย

 1. องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
 2. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง
 3. นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนไทยและปัญหาความเป็นนิติบุคคลของรัฐในประเทศไทย
 4. การจัดการองค์กรของรัฐในสหพันธรัฐและในรัฐเดี่ยว
 5. การจัดการองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจและหลักการกระจายอำนาจ

บทที่ 3 การจัดการองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ

 1. แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะในรูปของส่วนราชการ
 2. ความหมายและลักษณะของส่วนราชการ
 3. การจัดองค์กรของรัฐในรูปของการบริหารราชการส่วนกลาง
 4. การจัดองค์กรของรัฐในรูปของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

บทที่ 4 การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจ

 1. การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจทางเขตแดน
 2. การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจทางบริการ

ภาค 3 บุคลากรภาครัฐ

บทที่ 1 บุคลากรขององค์กรรัฐฝ่ายบริหาร

 1. บุคลากรขององค์กรของรัฐ “ฝ่ายการเมือง”
 2. บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครองที่เป็นส่วนราชการ
 3. บุคลากรราชการส่วนภูมิภาค : จังหวัด อำเภอ
 4. บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครองที่เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ
 6. บุคลากรขององค์การมหาชน

บทที่ 2 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ

 1. บุคลากรที่เป็น “ฝ่ายการเมือง”

1.1  สมาชิกรัฐสภา

          1.1.1  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

          1.1.2  สมาชิกวุฒิสภา

1.2  ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

          2.  บุคลากรที่เป็น “ฝ่ายประจำ”

บทที่ 3 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ

 1. บุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ
 2. บุคลากรของศาลยุติธรรม
 3. บุคลากรของศาลปกครอง
 4. บุคลากรของศาลทหาร

บทที่ 4 บุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

 1. บุคลากรขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 2. บุคลากรของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 3. บุคลากรของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 4. บุคลากรของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 5. บุคลากรขององค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
 6. บุคลากรของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 7. บุคลากรขององค์กรอัยการ

บทที่ 5 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

 1. ความหมายของข้าราชการพลเรือน
 2. องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
 3. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 4. บททั่วไป
 5. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 6. การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
 7. การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
 8. วินัยและการรักษาวินัย
 9. การดำเนินทางวินัย
 10. การออกจากราชการ
 11. การอุทธรณ์
 12. การร้องทุกข์
 13. ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
 14. บทเฉพาะกาล

บทที่ 4 การกระทำทางปกครอง

บทที่ 1 ความหมายของการกระทำทางปกครอง

 1. หลัก : การกระทำของการปกครองคือผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์การของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง
 2. ข้อยกเว้น : การกระทำทางปกครองอาจเป็นผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ องค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ หรือองค์กรเอกชนก็ได้

บทที่ 2 ประเภทของการกระทำทางปกครอง

 1. “นิติกรรมทางปกครอง”
 2. ความหมายและลักษณะของ “ปฏิบัติการทางปกครอง”

บทที่ 3 ประเภทของ “นิติกรรมทางปกครอง”

 1. “นิติกรรมทางปกครอง” ที่เป็น “กฎ”
 2. “นิติกรรมทางปกครอง” ที่เป็น “คำสั่งทางปกครอง”
 3. ผลทางกฎหมายของการจำแนก “นิติกรรมทางปกครอง” ที่เป็น “กฎ” และที่เป็น “คำสั่งทางปกครอง”

บทที่ 4 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 1. ขอบเขตของการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 2. สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้

ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริการ

บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร

 1. อำนาจผูกพันและอำนาจดุลพินิจ
 2. ความหมายและการจำแนกประเภทการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของฝ่ายรัฐบริหาร
 3. ความจำเป็นที่ต้องมีระบบควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร

บทที่ 2 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐภายในฝ่ายบริหาร

 1. แนวความคิดของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 2. ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายนี้ในต่างประเทศและในประเทศ
 3. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

บทที่ 3 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก

 1. มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก
 2. ข้อแตกต่างระหว่างมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุม

บทที่ 4 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

 1. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภา
 2. การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารที่มีปัญหาด้านการทุจริตหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 3. การตรวจเงินแผ่นดินโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 4. การควบคุมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรมของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
 5. การควบคุมการกระทำทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 6. การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารที่มีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายโดยองค์กรศาล

บทที่ 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของฝ่ายรัฐบริหารโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ

 1. เหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งศาลปกครอง
 2. รูปแบบของศาลปกครองที่ใช้กันอยู่ในต่างประเทศ
 3. ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา
  3.1 ยุคแรก (พ.ศ. 2476- พ.ศ. 2516) เป็นยุคของการหาข้อสรุปว่า ควรหรือไม่ ควรหรือไม่ที่จะจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย
 4. ยุคที่สอง (พ.ศ. 2517-พ.ศ. 2538) เป็นยุคของการหาข้อสรุปว่าศาลปกครองที่จะจัดตั้งขึ้นควรอยู่ในระบบศาลยุติธรรมตาม “ระบบศาลเดี่ยว” หรือศาลควรแยกเป็นเอกเทศจากระบบศาลยุติธรรมตาม “ระบบศาลคู่”
 5. ยุคที่สาม (พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน) เป็นยุคที่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้รัฐดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองเป็นระบบศาลคู่

บทที่ 6 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

 1. โครงสร้างของศาลปกครอง
 2. เขตอำนาจของศาลปกครอง
 3. ระบบตุลาการศาลปกครอง
 4. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)
 5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
 6. การดำเนินคดีปกครอง
 7. คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
 8. หน่วยธุรการของศาลปกครอง : สำนักงานศาลปกครอง
 9. การบริหารงานของสำนักงานศาลปกครอง
 10. ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 11. พนักงานคดีปกครอง

การงบประมาณ

ความรู้เบื้องต้น

 1. ความหมายและลักษณะของกฎหมาย
 2. ระบบกฎหมายที่สำคัญที่ใช้กันอยู่ในประเทศต่างๆ ซึ่งมีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย
 3. การแบ่งประเภทกฎหมาย
 4. การแบ่งประเภทกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
 5. การแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน
 6. ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
 7. กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ

ภาค 1หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง

            บทที่ 1หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย

 1. กำหนดทฤษฎีแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย
 2. ความหมายและสาระสำคัญของหลักการแบ่งแยกอำนาจ

บทที่ 2หลักนิติรัฐ

 1. ความเป็นมาของหลักนิติรัฐ
 2. แนวความคิดและสาระสำคัญของหลักนิติรัฐ
 3. กฎหมายที่เป็นแหล่งที่มาของอำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
 4. กฎหมายที่เป็นข้อจำกัดอำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร

บทที่ 3ประโยชน์สาธารณะ

 1. แนวความคิดพื้นฐาน
 2. การจัดการและการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ภาค 3การจัดองค์กรของรัฐ

บทที่ 1การจัดองค์กรของรัฐในต่างประเทศ

 1. แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนิติบุคคล
 2. นิติบุคคลมหาชนในต่างประเทศ

บทที่ 2ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐในประเทศไทย

 1. องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
 2. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง
 3. นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนไทยและปัญหาความเป็นนิติบุคคลของรัฐในประเทศไทย
 4. การจัดการองค์กรของรัฐในสหพันธรัฐและในรัฐเดี่ยว
 5. การจัดการองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจและหลักการกระจายอำนาจ

บทที่ 3 การจัดการองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ

 1. แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะในรูปของส่วนราชการ
 2. ความหมายและลักษณะของส่วนราชการ
 3. การจัดองค์กรของรัฐในรูปของการบริหารราชการส่วนกลาง
 4. การจัดองค์กรของรัฐในรูปของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

บทที่ 4 การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจ

 1. การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจทางเขตแดน
 2. การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจทางบริการ

ภาค 3 บุคลากรภาครัฐ

บทที่ 1 บุคลากรขององค์กรรัฐฝ่ายบริหาร

 1. บุคลากรขององค์กรของรัฐ “ฝ่ายการเมือง”
 2. บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครองที่เป็นส่วนราชการ
 3. บุคลากรราชการส่วนภูมิภาค : จังหวัด อำเภอ
 4. บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครองที่เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ
 6. บุคลากรขององค์การมหาชน

บทที่ 2 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ

 1. บุคลากรที่เป็น “ฝ่ายการเมือง”

1.1  สมาชิกรัฐสภา

          1.1.1  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

          1.1.2  สมาชิกวุฒิสภา

1.2  ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

          2.  บุคลากรที่เป็น “ฝ่ายประจำ”

บทที่ 3 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ

 1. บุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ
 2. บุคลากรของศาลยุติธรรม
 3. บุคลากรของศาลปกครอง
 4. บุคลากรของศาลทหาร

บทที่ 4 บุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

 1. บุคลากรขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 2. บุคลากรของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 3. บุคลากรของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 4. บุคลากรของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 5. บุคลากรขององค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
 6. บุคลากรของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 7. บุคลากรขององค์กรอัยการ

บทที่ 5 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

 1. ความหมายของข้าราชการพลเรือน
 2. องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
 3. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 4. บททั่วไป
 5. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 6. การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
 7. การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
 8. วินัยและการรักษาวินัย
 9. การดำเนินทางวินัย
 10. การออกจากราชการ
 11. การอุทธรณ์
 12. การร้องทุกข์
 13. ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
 14. บทเฉพาะกาล

บทที่ 4 การกระทำทางปกครอง

บทที่ 1 ความหมายของการกระทำทางปกครอง

 1. หลัก : การกระทำของการปกครองคือผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์การของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง
 2. ข้อยกเว้น : การกระทำทางปกครองอาจเป็นผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ องค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ หรือองค์กรเอกชนก็ได้

บทที่ 2 ประเภทของการกระทำทางปกครอง

 1. “นิติกรรมทางปกครอง”
 2. ความหมายและลักษณะของ “ปฏิบัติการทางปกครอง”

บทที่ 3 ประเภทของ “นิติกรรมทางปกครอง”

 1. “นิติกรรมทางปกครอง” ที่เป็น “กฎ”
 2. “นิติกรรมทางปกครอง” ที่เป็น “คำสั่งทางปกครอง”
 3. ผลทางกฎหมายของการจำแนก “นิติกรรมทางปกครอง” ที่เป็น “กฎ” และที่เป็น “คำสั่งทางปกครอง”

บทที่ 4 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 1. ขอบเขตของการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 2. สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้

ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริการ

บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร

 1. อำนาจผูกพันและอำนาจดุลพินิจ
 2. ความหมายและการจำแนกประเภทการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของฝ่ายรัฐบริหาร
 3. ความจำเป็นที่ต้องมีระบบควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร

บทที่ 2 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐภายในฝ่ายบริหาร

 1. แนวความคิดของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 2. ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายนี้ในต่างประเทศและในประเทศ
 3. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

บทที่ 3 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก

 1. มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก
 2. ข้อแตกต่างระหว่างมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุม

บทที่ 4 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

 1. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภา
 2. การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารที่มีปัญหาด้านการทุจริตหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 3. การตรวจเงินแผ่นดินโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 4. การควบคุมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรมของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
 5. การควบคุมการกระทำทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 6. การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารที่มีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายโดยองค์กรศาล

บทที่ 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของฝ่ายรัฐบริหารโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ

 1. เหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งศาลปกครอง
 2. รูปแบบของศาลปกครองที่ใช้กันอยู่ในต่างประเทศ
 3. ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา
  3.1 ยุคแรก (พ.ศ. 2476- พ.ศ. 2516) เป็นยุคของการหาข้อสรุปว่า ควรหรือไม่ ควรหรือไม่ที่จะจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย
 4. ยุคที่สอง (พ.ศ. 2517-พ.ศ. 2538) เป็นยุคของการหาข้อสรุปว่าศาลปกครองที่จะจัดตั้งขึ้นควรอยู่ในระบบศาลยุติธรรมตาม “ระบบศาลเดี่ยว” หรือศาลควรแยกเป็นเอกเทศจากระบบศาลยุติธรรมตาม “ระบบศาลคู่”
 5. ยุคที่สาม (พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน) เป็นยุคที่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้รัฐดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองเป็นระบบศาลคู่

บทที่ 6 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

 1. โครงสร้างของศาลปกครอง
 2. เขตอำนาจของศาลปกครอง
 3. ระบบตุลาการศาลปกครอง
 4. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)
 5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
 6. การดำเนินคดีปกครอง
 7. คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
 8. หน่วยธุรการของศาลปกครอง : สำนักงานศาลปกครอง
 9. การบริหารงานของสำนักงานศาลปกครอง
 10. ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 11. พนักงานคดีปกครอง

การงบประมาณ

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
 • ค่าธรรมเนียม 5.5%
 • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2659]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก