คู่มือสอบสรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม กิตติคุณ บุญสมร

คู่มือสอบสรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม กิตติคุณ บุญสมร
รหัสสินค้า 006604
หมวดหมู่ สำนักงานศาลยุติธรรม
ราคาปกติ 240.00 บาท
ลดเหลือ 216.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
แก้ไขล่าสุด 22 ม.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!
คู่มือสอบสรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม กิตติคุณ บุญสมร
ผู้แต่ง : กิตติคุณ บุญสมร
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า: 296 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164550414
 
เหมะสำหรับสอบ
 
นิติกร เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สารบัญ
 
1. ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม
ประวัติศาลยุติธรรม
ระบบศาลยุติธรรม
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
สำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและสำนักอธิบดีผู้พิพากษาศาล
นโยบายประธานศาลฎีกา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทศาสตร์ศาลยุติธรรม
ความหมายของตราสัญญาลักษณ์ศาลยุติธรรม
เกี่ยวกับระบบศาลยุติธรรม
ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม
การบรรจุและแต่งตั้ง
องค์กรบริหารศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม
หน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรม
บทบาทภารกิจ
ประธานศาลฎีกา
หน้าที่รับผิดชอบของศาลโดยทั่วไป
ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง
สมรรถนะข้าราชการศาลยุติธรรม
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
บทนิยม
สำนักงานศาลยุติธรรม
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม 
การนำกฎหมายอื่นมาใช้บังคับ
เงินค่าครองชีพชั่วคราว
การโอนข้าราชการ
การรับบำเหน็จบำนาญ
การเทียบตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
การเลือกเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งแรก
การโอนอำนาจหน้าที่
3. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
บทนิยาม
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงาน ก.พ.
คณะอนุกรรมการสามัญ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของข้าราชการพลเรือน
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
การจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและการปรับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่ง
การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
การรักษาจรรยาข้าราชการ
การแต่งตั้ง การสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย
การออกจากข้าราชการ
การอุทธรณ์
ร้องทุกข์
การคุ้มครองระบบคุณธรรม
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
เรื่องอื่นๆ
4. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
5. พระธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย
สถิติที่หน้าสนใจของรัฐธรรมนูญไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญปี 2510 2550  2560
คณะหรือองค์กรที่ยังคงทำหน้าที่ต่อไป
แม่น้ำ 5 สาย
การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พ.ศ.2560
บททั่วไป
พระมหากษัตริย์
องคมนตรี
ข้าราชการในพระองค์
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
กฎมนเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสัตติวงศ์
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
หน้าที่ของรัฐ
แนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
บุคคลต้องห้ามในการเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา
บทที่ใช้แก่ทั้งสองสภา
การประชุมรัฐสภา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ
งบประมาณ การจ่ายเงินแผ่นดิน
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
พระราชกำหนด
การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ศาล
ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง
ศาลทหาร
องค์กรอิสระ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์กรอัยการ
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
การปฏิรูปประเทศ
บทเฉพาะการ
6. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระเบียบคณะกรรมการ บริหารศาลยุติธรรมว่าด้วย
การปลดเผาสำนวนความและเอกสาร พ.ศ.2552
การลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2556
การรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2550
การพัสดุ พ.ศ.2545
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2545
อาคารที่พักของศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2554
การงบประมาน พ.ศ.2544
การช่วยเหลือข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาฯลฯพ.ศ.2557
ค่าป่วยการของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว พ.ศ.2555
ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2555
เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2554
ธุรการเกี่ยวกับสำนวนความและเอกสาร พ.ศ.2557
การเงิน พ.ศ.2545
เงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลาง พ.ศ.2556
เงินค่าตอบแทนพิเศษ ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2556
ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่องกำหนดหน่วยงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาน พ.ศ.2560
ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วย
คณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแลการออกจากราชการ พ.ศ.2550
การบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2544
การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน ในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2544
การส่งเสริม จริยธรรม ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2557
การย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2546
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการคืนค่าขึ้นศาล พ.ศ.2553
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ.2548
ประกาศคณะกรรมการตุลาการ เรื่องการกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
เรื่องอื่นๆเพิ่มเติมที่หน้าสนใจ
แนวข้อสอบ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2659]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก