หลักกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ดร.พัฒน์พงศ์ อมรวัฒน์

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ดร.พัฒน์พงศ์ อมรวัฒน์
รหัสสินค้า 005449
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคาปกติ 120.00 บาท
ลดเหลือ 108.00 บาท
น้ำหนัก 1,000 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 8 มิ.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ดร.พัฒน์พงศ์ อมรวัฒน์
ผู้แต่ง : ดร.พัฒน์พงศ์ อมรวัฒน์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 / ตุลาคม 2559
จำนวนหน้า : 156 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม. A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
หลักว่าด้วยความผิดทางวินัยและโทษทางวินัย กระบวนการดำเนิการทางวินัย การโต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัย 
 
คำนิยม
 
   ในบรรดาคดีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองปัจจุบันนี้ ข้อพิพาทที่นำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองจำนวนมาก ได้แก่ คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง หรือการลงโทษทางวินัย ศาลปกครองจึงได้เปิดเผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 เพื่อให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไปเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นธรรม เสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และวางหลักกฎหมายจากคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานให้กับหน่วยงานทางปกครองอื่น ๆ ยึดถือปฏิบัติต่อไป
   หนังสือ “หลักกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย” เล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ ดร.พัฒน์พงศ์ อมรวัฒน์ จัดทำออกมาสอดคล้องกับช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่ศาลปกครองกำลังวางแนวบรรทัดฐานเกี่ยวกับคดีบริหารงานบุคคล และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับคดีบริหารงานบุคคลเพราะเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานทางวิชาการที่ถือว่าครบถ้วนเล่มหนึ่ง ในการนำเสนอแนวความคิดทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย โดยการศึกษาแนวความคิดว่าด้วยโทษทางวินัย หลักประกันความเป็นธรรมในการดำเนินการทางวินัย ตลอดจนการอธิบายถึงมาตรการต่าง ของการเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย รวมทั้งหลักเกณฑ์การกำหนดค่าชดเชยความเสียหายต่าง ๆ จึงนับเป็นหนังสือที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางวิชาการเล่มหนึ่ง ซึ่งผมต้องขอชื่นชม ดร.พัฒน์ อมรวัฒน์ ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองจะได้ทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและสามารถนำไปปฏิบัติในหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป
 
ปิยะ ปะตังทา
ประธานศาลปกครองสูงสุด
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 หลักว่าด้วยความผิดทางวินัยและโทษทางวินัย
1. แนวความคิดว่าด้วยความผิดทางวินัย
2. ลักษณะทั่วไปของความผิดทางวินัย
2.1 ไม่มีการบัญญัติว่าการกระทำใดมีลักษณะเป็นความผิดทางวินัย
2.2 การกระทำหลายลักษณะอาจจะถูกนำมาพิจารณาลงโทษทางวินัยเพียงโทษเดียวได้
2.3 ความผิดทางวินัยเป็นความรับผิดของข้าราชการอันเกิดจากความบกพร่องที่สามารถถูกลงโทษได้
2.4 ความเป็นอิสระระหว่างกฏหมายเกี่ยวกับวินัยและกฏหมายอาญา
3. แนวความคิดว่าด้วยโทษทางวินัย
3.1 ความหมายของโทษทางวินัย
3.2 ประเภทของโทษทางวินัย
3.3 ความแตกต่างระหว่างโทษทางวินัยกับโทษทางอาญา
3.4 แนวความคิดว่าด้วยการลงโทษทางวินัยแบบแอบแฝง
(1) ความหมายและลักษณะทั่วไปของการลงโทษทางวินัยแบบแอบแฝง
(2) หลักเกณฑ์การแบ่งแยกการลงโทษทางวินัยแบบแอบแฝงออกจากมาตรการที่ใช้เพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงาน
บทที่ 2 กระบวนการดำเนินการทางวินัย
1. องค์กรผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัย
1.1 ทฤษฎีสถาบัญ
1.2 อำนาจบังคับบัญชาในฝ่ายปกครอง
1.3 อำนาจดุลพินิจ
2. ภาระในการพิสูจน์
3. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการทางวินัย
4. หลักประกันความเป็นธรรมในการดำเนินการทางวินัย
4.1 การเคารพสิทธิที่จะได้รับการรับฟัง
(1) การแจ้งให้ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงการถูกดำเนินการทางวินัย
(2) การให้ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้งคัดค้านข้อกล่าวหา
4.2 สิทธิที่จะได้รับการเปิดเผยสำนวนการสอบสวน
4.3 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสอบสวนทางวินั
4.4 ข้อยกเว้นหลักประกันความเป็นธรรมในการดำเนินการทางวินัย
5. หลักประกันในการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย
5.1 หลักการกระทำเดียวไม่อาจถูกลงโทษสองครั้ง
5.2 หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง
5.3 หลักการแสดงเหตุผลในคำสั่งลงโทษทางวินัย
5.4 หลักความได้สัดส่วนระหว่างโทษทางวินัยและความผิดทางวินั
บทที่ 3 การโต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัย
1. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย
2. การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
2.1 เขตอำนาจ
2.2 เงื่อนไขการฟ้องคดี
3. การควบคุมความชอบด้วยกฏหมายของคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยศาลปกครอง
3.1 ความชอบด้วยกฏหมายภายนอกของคำสั่งลงโทษทางวินัย
(1) ความไม่ชอบด้วยกฏหมายอันเกิดจากไม่มีอำนาจหรือปราศจากอำนาจ
(2) ความไม่ชอบด้วยกฏหมายอันเกิดจากรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการ
3.2 การควบคุมความชอบด้วยกฏหมายภายในของคำสั่งลงโทษทางวินัย
(1) ความไม่ชอบด้วยกฏหมายอันเกิดจากฝ่าฝืนกฏหมาย
(2) ความไม่ชอบด้วยกฏหมายอันเกิดจากการบิดเบือนอำนาจ
(3) การควบคุมการให้คุณค่าทางกฏหมายกับข้อเท็จจริงและความได้สัดส่วนของคำสั่งลงโทษทางวินัยกับความผิด
3.3 ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความชอบด้วยกฏหมายของคำสั่งลงโทษทางวินัย
4. ผลของการเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย
4.1 มาตรการที่มีผลบังคับย้อนหลัง
(1) การกลับเข้ารับราชการทางนิตินัย
(2) การคืนสถานภาพเดิมให้แก่ข้าราชการ
(3) หลักเกณฑ์ในการคืนสถานภาพเดิมให้แก่ข้าราชการ
4.2 มาตรการที่มุ่งสร้างสถานภาพในอนาคต
(1) การกลับเข้ารับราชการทางพฤตินัยหรือตามความเป็นจริง
(2) การมีคำสั่งให้พ้นจากราชการใหม่อีกครั้ง
4.3 การกำหนดค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ข้าราชการ
(1) หลักเกณฑ์ในการชดเชยความเสียหาย
(2) การคำนวนค่าชดเชยความเสียหาย
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2659]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก