ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ฤทัย หงส์สิริ

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ฤทัย หงส์สิริ
รหัสสินค้า 000051
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคาปกติ 260.00 บาท
ลดเหลือ 234.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 3 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ฤทัย หงส์สิริ
ผู้แต่ง: ดร.ฤทัย หงส์สิริ
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 8 : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า: 349 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
คำนิยม
 
        สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ไดกำหนดให้มีการสอนวิชากฎหมายปกครองมาแล้วเป็นเวลาหลายปี โดยมีอาจารย์ผู้บรรยายวิชานี้อยู่หลายท่านเนื่องจากวิชานี้มีเนื้อหาจำนวนมาก ท่านอาจารย์ ดร.ฤทัย หงส์สิริ ได้กรุณารับบรรยายวิชานี้ในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ทั้งยังได้บรรยายวิชาเดียวกันนี้ ที่สถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ อีกหลายแห่ง ปรากฏว่ามีนักศึกษาและผู้สนใจได้ขอให้ท่านผู้บรรยายเรียบเรียง คำบรรยายออกเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปเพื่อใช้ประกอบการเรียนและการศึกษาค้นคว้าต่อไป ท่านอาจารย์ ดร.ฤทัย หงส์สิริ จึงได้กรุณารวบรวมเป็นคู่มือการศึกษาขึ้นโดยมอบหมายให้สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภาเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ เป็นครั้งที่ 8 
        ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ท่านได้กรุณาปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น    สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภา หวังว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจวิชากฎหมายปกครองได้อย่างดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.ฤทัย หงส์สิริ ไว้ ณ โอกาสนี้
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 8)
 
        หลังจากที่ได้พิมพ์จำหน่ายครั้งที่ 7 ไปเมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2559 หนังสือนี้ได้ขายหมดไปโดยรวดเร็ว จึงได้รีบปรับปรุงและจัดพิมพ์ขึ้นใหม่เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ใช้ประกอบการศึกษา การสอบ และการใช้งานต่อไป
        ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนให้ทันสมัย เนื่องจากได้มีการประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 และกฎหมายใหม่ ๆ มีการเปิดการแผนกคดีพิเศษเพิ่มขึ้นในศาลปกครอง และมีการออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เพิ่มเติมคำวินิจฉัยต่าง ๆ ของศาลปกครองสูงสุดและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่สำคัญและจำเป็น เพื่อให้หนังสือนี้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ โดยไม่ละทิ้งวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของหนังสือเล่มนี้ คือ ต้องการให้เป็นหนังสือที่อ่านง่ายตามสมควรสำหรับบุคคลอื่นทั่วไป และเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นเอกสารพื้นฐานประกอบการเรียนการสอนวิชานี้หรือเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ นอกจากนั้น ยังอาจใช้เป็นคู่มือในการทบทวนวิชานี้ก่อนสอบได้ภายในระยะเวลาสั้น
        ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนต้องขอขอบคุณคุณธีระวัช ดำขำ คุณธานินทร์ บุตตะ วงษ์ และนางสาวปัทมาภรณ์ รัตนวงษา พนักงานคดีปกครอง และคุณณิชานันท์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พนักงานราชการ ที่ได้กรุณาช่วยค้นหา ตรวจปรู๊ฟ ย่อคำวินิจฉัย ประสานงาน และเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
        สุดท้ายนี้ หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ผู้เขียนก็ขออภัยและขอน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรังปรุงแก้ไขหนังสือเล่มนี้ต่อไปด้วยความขอบคุณยิ่ง
    ดร. ฤทัย หงส์สิริ
   กุมภาพันธ์ 2561
 
สารบัญ
 
บทนำ
1. ศาลปกครองคืออะไร
2. ทำไมต้องมีศาลปกครอง
2.1 ศาลและตุลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2.2 วิธีพิจารณาคดีที่เหมาะสม
3. เมื่อไหร่ต้องฟ้องคดีที่ศาลปกครอง
3.1 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
3.1.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำฝ่ายเดียวของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(1) ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ
(2) ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
(3) ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ  ขั้นตอน  หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ
(4) ไม่สุจริต
(5) เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
(6) สร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น  หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร
(7) ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
3.1.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
3.1.3 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.1.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
3.1.4.1  สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด
3.1.4.2  สัญญาทางปกครองโดยสภาพหรือที่เกิดจากการตีความของศาล
3.1.5 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำการ
3.1.6 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง
3.2  คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
3.2.1 การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
3.2.2 การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
3.2.3 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลชำนัญพิเศษ
3.2.4 คดีที่มีกฎหมายตัดอำนาจศาลปกครองไว้โดยเฉพาะ
3.2.5 คดีอื่น ๆ นอกจากคดีตาม  3.2.1-3.2.4
4. การฟ้องคดีปกครองนั้นต้องฟ้องคดีที่ศาลไหน
4.1  คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด
4.1.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
4.1.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
4.1.3 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด
4.1.4 คดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
4.2  คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น
4.2.1 ศาลปกครองกลาง
4.2.2 ศาลปกครองในภูมิภาค
4.2.3 กรณีที่มีปัญหาเขตอำนาจศาลระหว่างศาลปกครองด้วยกันเองหรือกับศาลระบบอื่น
5. การดำเนินคดีที่ศาลปกครองต้องทำอย่างไร
5.1  ลักษณะที่สำคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง
5.1.1 ระบบไต่สวน
5.1.2 กระบวนพิจารณาทำเป็นลายลักษณ์อักษร
5.1.3 ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริง  โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานได้เต็มที่
5.1.4 วิธีพิจารณาคดีที่เรียบง่าย  รวดเร็ว  และประหยัด
5.1.5 วิธีพิจารณาที่มีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ
5.1.6 วิธีพิจารณาที่คำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไปพร้อมกัน
5.2  ขั้นตอนโดยย่อของการดำเนินคดีในศาลปกครอง
5.2.1 การยื่นคำฟ้องและการตรวจรับคำฟ้อง
5.2.1.1 การยื่นคำฟ้อง
(1)  วิธีการยื่นฟ้อง
(1.1)  ยื่นคำฟ้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้อง ณ  สำนักงานศาลปกครอง
(1.2) ยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(2) ลักษณะและเนื้อหาของคำฟ้อง
5.2.1.2 การตรวจรับคำฟ้อง
(1) เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้มีสิทธิฟ้องคดีและความสามารถของผู้ฟ้องคดี
(2) เงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอในคำฟ้องให้ศาลมีคำบังคับเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี
(2.1) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน
(2.2) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด
(2.3) สั่งให้ใช้เงินหรือใช้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดกระทำการ
(2.4) สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(2.5) สั่งให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
(3) เงื่อนไขเกี่ยวกับการต้องดำเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี
(4) เงื่อนไขเกี่ยวกับคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาล
(5) เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟ้องคดี
(5.1) การฟ้องคดีปกครองทั่วไป
(5.2) การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น
(5.3) การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(5.4) การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล
(6) เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล
(7) เงื่อนไขเกี่ยวกับข้อห้ามในการฟ้องคดีต่อศาลและเงื่อนไขอื่น ๆ
5.2.1.3 การร้องสอด
5.2.1.4 มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
(1) การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง
(2) การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
5.2.2 การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล
5.2.2.1 การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ  หรือคำให้การเพิ่มเติม
5.2.2.2  การแสวงหาข้อเท็จจริงอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร
5.2.3 การดำเนินกระบวนพิจารณาอื่นก่อนการสรุปสำนวน
5.2.3.1 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง
5.2.3.2 การรวมคดี
5.2.3.3 การแยกคดี
5.2.3.4 การโอนคดี
5.2.3.5 การถอนคำฟ้อง
5.2.3.6 การเข้าแทนที่คู่กรณีมรณะ
5.2.4 การสรุปสำนวนและการทำคำแถลงการณ์
5.2.5 การนั่งพิจารณาคดีและการแถลงการณ์
5.2.6 การพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดี
5.2.6.1 การทำคำพิพากษาและรายละเอียดในคำพิพากษา
5.2.6.2 ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี
5.2.7 การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง
5.2.8 การขอพิจารณาคดีใหม่
5.2.9 การบังคับคดี
6. การจัดตั้งศาลปกครองมีประโยชน์และมีผลกระทบอย่างไร
6.1  การพัฒนาระบบศาลในประเทศไทย
6.2  การพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนอย่างเป็นระบบ
6.3  การพัฒนาระบบการศึกษาและวิชาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
6.4  การพัฒนาระบบควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
6.5  การพัฒนาหลักเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำกิจการของรัฐ
บทสรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
1. แผนภูมิแสดงกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
2. ตัวอย่างคำฟ้องกรณีละเลยต่อหน้าที่
3. ตัวอย่างใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
4. คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่  19/2545
5. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.31/2552
6. คำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองสูงสุดที่ 379/2553 (คดีประมูล 3จี ของ กทช.)
7. คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่  547/2551 (คดีเขาพระวิหาร)
8. ข้อควรระวังในการฟ้องคดีและเอกสารที่ต้องยื่นมากับคำฟ้อง
9. ตัวอย่างคดีที่ศาลปกครองเคยรับคำฟ้องไว้พิจารณา
10. ประกาศสำนักงานศาลปกครอง  เรื่อง  ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
11. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
12. ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดีและที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ 8 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจานุเบกษาวันที่ 31 มกราคม 2556
13. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
14. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองในแผนกคดีวินัยการ
ครังและการงบประมาณ
15. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด
16. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองในแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด
17. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการกำหนดคดีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2560
18. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. 2560
19. ประกาศประทานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การพิจารณาคำขอให้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2849]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก