ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ฤทัย หงส์สิริ

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ฤทัย หงส์สิริ
รหัสสินค้า 000051
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคาปกติ 260.00 บาท
ลดเหลือ 234.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 9 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ฤทัย หงส์สิริ
ผู้แต่ง: ดร.ฤทัย หงส์สิริ
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 8 : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า: 349 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ

1. ศาลปกครองคืออะไร
2. ทำไมต้องมีศาลปกครอง
2.1 ศาลและตุลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2.2 วิธีพิจารณาคดีที่เหมาะสม
3. เมื่อไหร่ต้องฟ้องคดีที่ศาลปกครอง
3.1 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
3.1.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำฝ่ายเดียวของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(1) ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ
(2) ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
(3) ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ  ขั้นตอน  หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ
(4) ไม่สุจริต
(5) เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
(6) สร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น  หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร
(7) ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
3.1.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
3.1.3 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.1.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
3.1.4.1  สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด
3.1.4.2  สัญญาทางปกครองโดยสภาพหรือที่เกิดจากการตีความของศาล
3.1.5 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำการ
3.1.6 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง
3.2  คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
3.2.1 การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
3.2.2 การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
3.2.3 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลชำนัญพิเศษ
3.2.4 คดีที่มีกฎหมายตัดอำนาจศาลปกครองไว้โดยเฉพาะ
3.2.5 คดีอื่น ๆ นอกจากคดีตาม  3.2.1-3.2.4
4. การฟ้องคดีปกครองนั้นต้องฟ้องคดีที่ศาลไหน
4.1  คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด
4.1.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
4.1.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือ
กฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
4.1.3 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด
4.1.4 คดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
4.2  คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น
4.2.1 ศาลปกครองกลาง
4.2.2 ศาลปกครองในภูมิภาค
4.2.3 กรณีที่มีปัญหาเขตอำนาจศาลระหว่าง
ศาลปกครองด้วยกันเองหรือกับศาลระบบอื่น
5. การดำเนินคดีที่ศาลปกครองต้องทำอย่างไร
5.1  ลักษณะที่สำคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง
5.1.1 ระบบไต่สวน
5.1.2 กระบวนพิจารณาทำเป็นลายลักษณ์อักษร
5.1.3 ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริง  โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานได้เต็มที่
5.1.4 วิธีพิจารณาคดีที่เรียบง่าย  รวดเร็ว  และประหยัด
5.1.5 วิธีพิจารณาที่มีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ
5.1.6 วิธีพิจารณาที่คำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
และสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไปพร้อมกัน
5.2  ขั้นตอนโดยย่อของการดำเนินคดีในศาลปกครอง
5.2.1 การยื่นคำฟ้องและการตรวจรับคำฟ้อง
5.2.1.1 การยื่นคำฟ้อง
 (1)  วิธีการยื่นฟ้อง
 (1.1)  ยื่นคำฟ้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้อง
  ณ  สำนักงานศาลปกครอง
 (1.2) ยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 (2) ลักษณะและเนื้อหาของคำฟ้อง
5.2.1.2 การตรวจรับคำฟ้อง
 (1) เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้มีสิทธิฟ้องคดีและความสามารถของผู้ฟ้องคดี
 (2) เงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอในคำฟ้องให้ศาลมีคำบังคับ
  เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี
  (2.1) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามการกระทำ
   ทั้งหมดหรือบางส่วน
  (2.2) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือ
   เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่
   ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด
  (2.3) สั่งให้ใช้เงินหรือใช้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
   ให้กระทำการหรืองดกระทำการ
  (2.4) สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  (2.5) สั่งให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
 (3) เงื่อนไขเกี่ยวกับการต้องดำเนินการแก้ไขเยียวยา
  ความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี
 (4) เงื่อนไขเกี่ยวกับคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาล
 (5) เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟ้องคดี
  (5.1) การฟ้องคดีปกครองทั่วไป
  (5.2) การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด
   หรือความรับผิดอย่างอื่น
  (5.3) การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
  (5.4) การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครอง
   ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล
 (6) เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล
 (7) เงื่อนไขเกี่ยวกับข้อห้ามในการฟ้องคดีต่อศาลและเงื่อนไขอื่น ๆ
5.2.1.3 การร้องสอด
5.2.1.4 มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี
 (1) การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง
 (2) การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
5.2.2 การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล
5.2.2.1 การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ
 คำคัดค้านคำให้การ  หรือคำให้การเพิ่มเติม
5.2.2.2  การแสวงหาข้อเท็จจริงอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร
  5.2.3 การดำเนินกระบวนพิจารณาอื่นก่อนการสรุปสำนวน
   5.2.3.1 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง
   5.2.3.2 การรวมคดี
   5.2.3.3 การแยกคดี
   5.2.3.4 การโอนคดี
   5.2.3.5 การถอนคำฟ้อง
   5.2.3.6 การเข้าแทนที่คู่กรณีมรณะ
  5.2.4 การสรุปสำนวนและการทำคำแถลงการณ์
  5.2.5 การนั่งพิจารณาคดีและการแถลงการณ์
  5.2.6 การพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดี
   5.2.6.1 การทำคำพิพากษาและรายละเอียดในคำพิพากษา
   5.2.6.2 ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี
  5.2.7 การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง
  5.2.8 การขอพิจารณาคดีใหม่
5.2.9 การบังคับคดี
6. การจัดตั้งศาลปกครองมีประโยชน์และมีผลกระทบอย่างไร
6.1  การพัฒนาระบบศาลในประเทศไทย
6.2  การพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนอย่างเป็นระบบ
6.3  การพัฒนาระบบการศึกษาและวิชาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
6.4  การพัฒนาระบบควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองและการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
6.5  การพัฒนาหลักเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการหรือ
การจัดทำกิจการของรัฐ
บทสรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
1. แผนภูมิแสดงกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
2. ตัวอย่างคำฟ้องกรณีละเลยต่อหน้าที่
3. ตัวอย่างใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
4. คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่  19/2545
5. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.243/2552
6. คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่  547/2551
7. ข้อควรระวังในการฟ้องคดีและเอกสารที่ต้องยื่นมากับคำฟ้อง
8. ตัวอย่างคดีที่ศาลปกครองเคยรับคำฟ้องไว้พิจารณา
9. ประกาศสำนักงานศาลปกครอง  เรื่อง  ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2280]
หนังสือกฎหมาย [1482]
ชีท ม.รามคำแหง [322]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997
facebooktwitter

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก