คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เอื้อน ขุนแก้ว

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เอื้อน ขุนแก้ว
รหัสสินค้า 004190
หมวดหมู่ กฎหมายผู้บริโภค
ราคาปกติ 250.00 บาท
ลดเหลือ 225.00 บาท
น้ำหนัก 1,000 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 28 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เอื้อน ขุนแก้ว
ผู้แต่ง: เอื้อน ขุนแก้ว
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า: 206 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 3)
 
          กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคได้ออกแบบการพิจารณาให้รวดเร็วประหยัดและมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ทั้งมีบทบัญญัติที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและมีมาตรการในการที่จะบังคับให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิดังกล่าวตามความมุ่งหมายของกฎหมาย
          คำอธิบายเล่มนี้ได้อธิบายขั้นตอนของกระบวนพิจารณาพอสังเขป พร้อมทั้งได้นำแนวคำวินิจฉัยของศาลแพ่งแผนกคดีผู้บริโภค ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา รวมทั้งแนวคิดตามคำวินิจฉัยของศาลต่างประเทศในเรื่องสำคัญมารวบรวมไว้
          ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ขอขอบคุณอาจารย์ภุชพงศ์ จรัสทรงกิตติ อาจารย์ศิริรัตน์ น้อมนำทรัพย์ อาจารย์มานะกิจ ถาคุณ อาจารย์กรันย์ ภู่สุดแสวง และอาจารย์วรนันยา ใช้เทียมวงษ์ ที่ได้ช่วยแก้ไข ปรับปรุง ตรวจทานเนื้อหา ตลอดจนประสานงานในการพิมพ์จนทำให้การจัดพิมพ์ในครั้งนี้สามารถสำเร็จลุล่วงด้วยดี
          หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้งโดยตรงที่ akunkeaw@hotmail.com จักเป็นพระคุณยิ่ง
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 บททั่วไป
1.1 การบังคับใช้กฎหมาย
1.2 ลักษณะของกฎหมาย
1.3 ความมุ่งหมายของกฎหมาย
1.4 เป้าหมายของผู้ดำเนินคดีผู้บริโภค
 
บทที่ 2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีผู้บริโภค
2.1 ผู้บริโภค
2.2 ผู้ประกอบธุรกิจ
2.3 เจ้าพนักงานคดี
2.4 ผู้มีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภค
2.5 ศาล
 
บทที่ 3 การบังคับใช้กฎหมาย
 
บทที่ 4 คดีผู้บริโภค
4.1 ลักษณะของคดีผู้บริโภค
4.2 กรณีกฎหมายให้ถือว่าเป็นคดีผู้บริโภค
4.3 ปัญหาว่าเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่
3.4 การโต้แย้งว่าเป็นคดีประเภทอื่น
 
บทที่ 5 บทบัญญัติพิเศษ
5.1 ประกาศ โฆษณา คำรับรอง
5.2 ระดับการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ
5.3 อายุความ
5.4 ระยะเวลา
บทที่ 6 การฟ้องคดี
6.1 รูปแบบของการฟ้อง
6.2 สาระสำคัญของคำฟ้อง
6.3 การส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้อง
6.4 วันนัดพิจารณา
6.5 เขตอำนาจศาล
6.6 ค่าฤชาธรรมเนียม
6.7 ค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้น
6.8 การยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมตามบทบัญญัติอื่น
6.9 ความรับผิดค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด
6.10 การสั่งให้ผู้บริโภคชำระค่าฤชาธรรมเนียม
6.11 คำพิพากษาส่วนที่เกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้น
6.12 การชำระค่าฤชาธรรมเนียมของผู้ค้ำประกัน
6.13 การแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
6.14 การกำหนดค่าทนายความ
 
บทที่ 7 การดำเนินกระบวนพิจารณา
7.1 การสืบพยานหลักฐานไว้ก่อน
7.2 การดำเนินกระบวนพิจารณา
7.3 การมาศาลของของคู่ความ
7.4 การถอนฟ้อง
7.5 การอ้างพยานหลักฐาน
7.6 การแจ้งประเด็นข้อพิพาทและการกำหนดหน้าที่นำสืบ
7.7 การให้ถือข้อเท็จจริงยุติตามคดีก่อน
 
บทที่ 8 บทบาทของศาลในคดีผู้บริโภค
8.1 การเรียกพยานมาสืบเอง
8.2 การซักถามพยาน
8.3 การนั่งพิจารณา
8.4 การขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาใช้ความเห็นเพื่อปรกอบการพิจารณา
8.5 การสืบพยานหลังจากการสืบพยานเสร็จแล้ว
 
บทที่ 9 คำพิพากษาและคำสั่งชี้ขาดคดี
9.1 คำพิพากษาของศาล
9.2 การพิพากษาเกินคำของบังคับของโจทก์
9.3 การสงวนสิทธิในการแก้ไขคำพิพากษาหรืองคำสั่ง
9.4 การพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้าแทนการซ่อมแซม
9.5 การกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ
9.6 การเรียกสินค้าคืน
9.7 การพิพากษาให้หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นร่วนรับผิดกับนิติบุคคล
 
บทที่ 10 อุทธรณ์
10.1 คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์
10.2 กำหนดและระยะเวลาที่ยื่นอุทธรณ์
10.3 การชำระค่าธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์
10.4 การตรวจรับคำฟ้องอุทธรณ์
10.5 การขออนุญาต
10.6 การยื่นคำแก้อุทธรณ์
10.7 การพิจารณาพิพากษา
 
บทที่ 11 การขออนุญาตฎีกา
11.1 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด
11.2 การนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งใช้โดยอนุโลม
 
บทที่ 12 วิธีชั่วคราวก่อนพิพากษา
12.1 วิธีการคุ้งครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดี
12.2 สิทธิของผู้ถูกบังคับตามวิธีชั่วคราวก่องฟ้องคดี
12.3 วิธีชั่วคราวระหว่างพิจารณา
 
บทที่ 13 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
13.1 การออกหมายบังคับคดี
13.2 การออกคำสั่งแก้ไขเหตุขังข้องในการบังคับคดี
 
ภาคผนวก
1. พระราชบัญญัติพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
3. พระราชบัญญัติพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558
5. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
6. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. 2558
7. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
8. ประกาศคณะกรรมการการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีผู้บริโภคในศาลแพ่ง
 
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2659]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก