คำอธิบายกฎหมายปกครอง อ.ชาญชัย แสวงศักดิ์

คำอธิบายกฎหมายปกครอง อ.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า 006291
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคาปกติ 320.00 บาท
ลดเหลือ 288.00 บาท
น้ำหนัก 1,450 กรัม
บาร์โค้ด 9786162696350
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 10 ส.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
คำอธิบายกฎหมายปกครอง อ.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ผู้แต่ง: ชาญชัย แสวงศักดิ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 27 : สิงหมคม 2561
จำนวนหน้า: 386 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162697210
 
คำนำ
 
  ผู้เขียนได้เคยเรียบเรียงหนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง” เล่ม 1 และ เล่ม 2 ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วิญญูชน เมื่อปี พ.ศ.2538 และ พ.ศ.2539 ตามลำดับ ต่อมาผู้เขียนได้รับแจ้งว่าหนังสือดังกล่าว เล่ม 1 ได้จำหน่ายหมดแล้ว สำนักพิมพ์วิญญูชนจึงได้ขอให้ผู้เขียนเรียบเรียงคำบรรยาย วิชากฎหมายปกครองขึ้นใหม่สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้เขียนจึงได้นำหนังสือที่ได้เคยเรียบเรียงไว้ ทั้งสองเล่มมาปรับปรุงใหม่ โดยตัดทอนเนื้อหาในส่วนที่เป็นรายละเอียดออกไปบางส่วน ได้เพิ่มเติมหัวข้อเรื่องและเนื้อหาสาระในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและสถานการณ์ในปัจจุบัน กับได้จัดทำแผนภูมเพื่อช่วยให้นักศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาของคำบรรยายได้ง่ายขึ้น
  ความดีของหนังสือเล่มนี้ ถ้าจะมีอยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ดร.โภคิน พลกุล อดีตนายกสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทั้งสองท่านได้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ และพัฒนากฎหมายมหาชนในประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ผู้เขียนได้รวบรวมผลงานและแนวความคิดของท่านที่มีคุณค่าทางวิชาการมาอ้างอิงไว้ในหนังสือเล่มนี้
  ท้ายที่สุด ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ร่วมงานของผู้เขียนที่ได้ช่วยจัดพิมพ์ต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ให้การสนับสนุนการพิมพ์หนังสือเล่มนี้
 
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
 
 
สารบัญ
 
ความรู้เบื้องต้น
ความหมายและลักษณะของกฎหมาย
ระบบกฎหมายที่สำคัญที่ใช้กันอยู่ในประเทศต่างๆ ซึ่งมีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย
การแบ่งประเภทกฎหมาย
การแบ่งประเภทกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
การแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน
ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ความหมายของกฎหมายปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ
กฎหมายกับประชาชน
กฎหมายปกครองกับการพัฒนาประเทศ
ภาค 1หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง
 
  บทที่ 1หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย
 
กำหนดทฤษฎีแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย
ความหมายและสาระสำคัญของหลักการแบ่งแยกอำนาจ
บทที่ 2หลักนิติรัฐ
 
ความเป็นมาของหลักนิติรัฐ
แนวความคิดและสาระสำคัญของหลักนิติรัฐ
แนวความคิด
สาระสำคัญ
กฎหมายที่เป็นแหล่งที่มาของอำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
กฎหมายที่เป็นข้อจำกัดอำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
พระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ
กฎหมายจารีตประเพณี
หลักกฎหมายทั่วไป
บทที่ 3ประโยชน์สาธารณะ
 
แนวความคิดพื้นฐาน
การจัดการและการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
การใช้อำนาจควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง
แนวความคิดของการใช้อำนาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน
วัตถุประสงค์ของการใช้อำนาจควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน
มาตรการในการใช้อำนาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของเอกชน
การจัดองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของเอกชน
บริการสาธารณะ
ความหมายของบริการสาธารณะ
ประเภทของบริการสาธารณะ
หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ
องค์กรผู้จัดทำบริการสาธารณะ
ภาค 3การจัดองค์กรของรัฐ
 
บทที่ 1การจัดองค์กรของรัฐในต่างประเทศ
 
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนิติบุคคล
ทฤษฎีถือว่านิติบุคคลเป็นสิ่งสมมติที่เกิดขึ้นโดยอำนาจของกฎหมาย
ทฤษฎีที่ถือว่านิติบุคคลมีสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริง
นิติบุคคลมหาชนในต่างประเทศ
นิติบุคคลมหาชนในประเทศฝรั่งเศส
รัฐ
นิติบุคคลมหาชนอื่นนอกจากรัฐ
นิติบุคคลมหาชนในประเทศเยอรมัน
องค์การหมู่คณะมหาชน
องค์การบริการมหาชน
มูลนิธิมหาชน
บทที่ 2ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐในประเทศไทย
 
องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
องค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ
ทฤษฎีที่ถือว่านิติบุคคลมีสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริง
องค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
องค์กรของรัฐธรรมนูญ
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง
ความหมายและองค์ประกอบขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
ความหมายและองค์ประกอบขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนไทยและปัญหาความเป็นนิติบุคคลของรัฐในประเทศไทย
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนไทย
การเป็นนิติบุคคลของกระทรวงและกรม
การเป็นนิติบุคคลของจังหวัด
ปัญหาความเป็นนิติบุคคลของรัฐในประเทศไทย
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของนักกฎหมายไทย
ผลกระทบจากความเข้าใจว่ารัฐไม่เป็นนิติบุคคล
แนวทางและความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ
แนวทางในการเปลี่ยนสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสลายความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ
การจัดการองค์กรของรัฐในสหพันธรัฐและในรัฐเดี่ยว
การจัดองค์กรของรัฐในรูปของสหพันธรัฐ
การจัดองค์กรของรัฐในรูปของรัฐเดี่ยว
การจัดการองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจและหลักการกระจายอำนาจ
การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ
การรวมศูนย์อำนาจการปกครอง
การกระจายการรวมศูนย์อำนาจการปกครอง หรือการแบ่งอำนาจของการปกครอง
การจัดองค์กรของรัฐโดยหลักการกระจายอำนาจ
การกระจายอำนาจทางเขตแดน
การกระจายอำนาจทางการบริการ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรที่ได้รับการกระจายอำนาจ
บทที่ 3 การจัดการองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ
 
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะในรูปของส่วนราชการ
ความหมายและลักษณะของส่วนราชการ
ความหมายของส่วนราชการ
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของส่วนราชการ
หลักเกณฑ์การจัดตั้ง
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างของการจัดองค์กรและระบบการทำงานของส่วนราชการ
การจัดองค์กรของรัฐในรูปของการบริหารราชการส่วนกลาง
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง
การจัดระเบียบราชการในกรม
การจัดตั้ง การรวม การโอนหรือการยุบส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม
การบริหารราชการในต่างประเทศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การปฏิบัติราชการแทน
การรักษาการแทน
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
การปรับโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการระดับกระทรวงและระดับกรม
การปรับโครงสร้างของส่วนราชการให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
การปรับเปลี่ยนส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
การโอนกิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิและภาระผูกกันของกระทรวง ทบวง กรมและส่วนราชการที่ถูกยุบเลิกไปโดยพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
การโอนข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นที่ถูกยุบเลิกไปโดยพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
การโอนอำนาจหน้าที่ที่มีบทกฎหมายกำหนดให้เป็นของส่วนราชการที่ถูกยุบเลิกตามพระราชบัญญัตินี้หรือของรัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการนั้น ไปเป็นของส่วนราชการหรือของรัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
การออกอนุบัญญัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรมต่าง ๆ
กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2545
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2545
การจัดองค์กรของรัฐในรูปของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
การจัดระเบียบราชการในจังหวัด
การจัดระเบียบราชการในอำเภอ
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
การจัดระเบียบการปกครองตำบล
การจัดระเบียบการปกครองหมู่บ้าน
บทที่ 4 การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจ
 
การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจทางเขตแดน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
การปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิรูปอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิรูปรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิรูปงานบริหารบุคคลขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่น
การปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
การให้ความเป็นอิสระ การกำกับดูแล และการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
โครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐสภาธรรมนูญ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตางบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
การจัดองค์กรของรัฐในรูปของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจทางบริการ
การจัดองค์กรของรัฐในรูปของรัฐวิสาหกิจ
ข้อจำกัดในการจัดองค์กรของรัฐในรูปของส่วนราชการในการจัดทำบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ข้อความคิดทางกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ
การแบ่งประเภทของรัฐวิสาหกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับรัฐบาล
การแปลงสภาพของรัฐวิสาหกิจ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ข้อบกพร่องของการจัดทำบริการสาธารณะในรูปของรัฐวิสาหกิจ
การจัดองค์กรของรัฐในรูปแบบที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
บริการสาธารณะบางประเภทไม่เหมาะสมกับรูปแบบของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จึงจำเป็นต้องจัดตั้งองค์กรของรัฐในรูปแบบที่สามขึ้นมาดำเนินการ
การจัดตั้งองค์กรของรัฐรูปแบบที่สามขึ้นเป็นรายองค์กร
การจัดตั้งองค์กรของรัฐรูปแบบที่สามขึ้นโดยให้มีกฎหมายกลาง
ภาค 3 บุคลากรภาครัฐ
 
บทที่ 1 บุคลากรขององค์กรรัฐฝ่ายบริหาร
 
บุคลากรขององค์กรของรัฐ “ฝ่ายการเมือง”
ตำแหน่งข้าราชการการเมือง
การแต่งตั้งและการออกจากตำแหน่ง
บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครองที่เป็นส่วนราชการ
บุคลากรราชการส่วนกลาง : กระทรวง ทบวง กรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานของรัฐในกระทรวงสาธารณะสุข
พนักงานราชการ
บุคลากรราชการส่วนภูมิภาค : จังหวัด อำเภอ
บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครองที่เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคลากรของเทศบาล
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร
บุคคลากรของเมืองพัทยา
บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ
กรรมการของรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
บุคลากรขององค์การมหาชน
บุคลากรขององค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ
บุคคลากรขององค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
กรรมการขององค์การมหาชน
ผู้บริหารขององค์การมหาชน
พนักงานขององค์การมหาชน
บทที่ 2 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ
 
บุคลากรที่เป็น “ฝ่ายการเมือง”
1.1  สมาชิกรัฐสภา
 
  1.1.1  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
  1.1.2  สมาชิกวุฒิสภา
 
1.2  ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 
  2.  บุคลากรที่เป็น “ฝ่ายประจำ”
 
บทที่ 3 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
 
บุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ
บุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นตุลาการ
บุคลากรของหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
บุคลากรของศาลยุติธรรม
บุคลากรของศาลยุติธรรมที่เป็นตุลาการ
บุคลากรของหน่วยธุรการของศาลยุติธรรม
บุคลากรของศาลปกครอง
บุคลากรของศาลปกครองที่เป็นตุลาการ
บุคลากรของหน่วยธุรการของศาลปกครอง
บุคลากรของศาลทหาร
บุคลากรของศาลทหารที่เป็นตุลาการ
บุคลากรของหน่วยธุรการของศาลทหาร
บทที่ 4 บุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
 
บุคลากรขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
บุคลากรของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
บุคลากรของหน่วยธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บุคลากรของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บุคลากรของหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บุคลากรของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
บุคลากรของหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
บุคลากรของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
บุคลากรของหน่วยธุรการของผู้ตรวจการแผ่นดิน
บุคลากรขององค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
บุคลากรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วยธุรการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บุคลากรของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บุคลากรขององค์กรอัยการ
บทที่ 5 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 
ความหมายของข้าราชการพลเรือน
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
คณะอนุกรรมการสามัญ
คณะอนุกรรมการวิสามัญ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
องค์ประกอบ
อำนาจหน้าที่
บททั่วไป
ประเภทของข้าราชการพลเรือน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้จะเข้ารับราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
การกำหนดตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
การเปลี่ยนประเภทของข้าราชการพลเรือนสามัญ
การเปลี่ยนแปลงระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ
หลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง
การกำหนดตำแหน่ง
การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
วิธีการสรรหา
การบรรจุและการแต่งตั้ง
ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
วินัยและการรักษาวินัย
การดำเนินทางวินัย
การออกจากราชการ
การอุทธรณ์
การร้องทุกข์
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
บทเฉพาะกาล
บทที่ 4 การกระทำทางปกครอง
 
บทที่ 1 ความหมายของการกระทำทางปกครอง
 
หลัก : การกระทำของการปกครองคือผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์การของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง
ข้อยกเว้น : การกระทำทางปกครองอาจเป็นผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ องค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ หรือองค์กรเอกชนก็ได้
การกระทำทางปกครองอาจเป็นผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรรัฐฝ่ายบริหาร
การกระทำทางปกครองอาจเป็นผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
การกระทำทางปกครองอาจเป็นผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ
การกระทำทางปกครองอาจเป็นผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรเอกชน
บทที่ 2 ประเภทของการกระทำทางปกครอง
 
“นิติกรรมทางปกครอง”
ความหมายของ “นิติกรรมทางปกครอง”
ลักษณะของ “นิติกรรมทางปกครอง”
ความหมายและลักษณะของ “ปฏิบัติการทางปกครอง”
บทที่ 3 ประเภทของ “นิติกรรมทางปกครอง”
 
“นิติกรรมทางปกครอง” ที่เป็น “กฎ”
“นิติกรรมทางปกครอง” ที่เป็น “คำสั่งทางปกครอง”
ผลทางกฎหมายของการจำแนก “นิติกรรมทางปกครอง” ที่เป็น “กฎ” และที่เป็น “คำสั่งทางปกครอง”
บทที่ 4 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
ขอบเขตของการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้
ความรับผิดของรัฐในผลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้นแก่เอกชน
หนส่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัวต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทำการปฏิบัติหน้าที่
การไล่เบี้ยเอาแก่เจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริการ
 
บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
 
อำนาจผูกพันและอำนาจดุลพินิจ
อำนาจผูกพัน
อำนาจดุลพินิจ
ความหมายและการจำแนกประเภทการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของฝ่ายรัฐบริหาร
ความหมายของ “การควบคุม”
การจำแนกประเภทการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
ความจำเป็นที่ต้องมีระบบควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
บทที่ 2 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐภายในฝ่ายบริหาร
 
แนวความคิดของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายนี้ในต่างประเทศและในประเทศ
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ขอบเขตการบังคับใช้
หลักการที่สำคัญ
บทที่ 3 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก
 
มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก
การควบคุมโดยองค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
การควบคุมโดยองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรทางการเมือง
การควบคุมโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
ข้อแตกต่างระหว่างมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุม
การควบคุมโดยองค์กรฝ่ายปกครองโดยทั่วไป
การควบคุมโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การควบคุมโดยองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรทางการเมือง
การควบคุมโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
บทที่ 4 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภา
การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารที่มีปัญหาด้านการทุจริตหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
การตรวจสอบทรัพย์สิน
การถอดถอนจากตำแหน่ง
การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
การตรวจเงินแผ่นดินโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
การควบคุมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรมของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
การควบคุมการกระทำทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารที่มีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายโดยองค์กรศาล
บทที่ 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของฝ่ายรัฐบริหารโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
 
เหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งศาลปกครอง
รูปแบบของศาลปกครองที่ใช้กันอยู่ในต่างประเทศ
ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา
3.1 ยุคแรก (พ.ศ. 2476- พ.ศ. 2516) เป็นยุคของการหาข้อสรุปว่า ควรหรือไม่ ควรหรือไม่ที่จะจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย
ยุคที่สอง (พ.ศ. 2517-พ.ศ. 2538) เป็นยุคของการหาข้อสรุปว่าศาลปกครองที่จะจัดตั้งขึ้นควรอยู่ในระบบศาลยุติธรรมตาม “ระบบศาลเดี่ยว” หรือศาลควรแยกเป็นเอกเทศจากระบบศาลยุติธรรมตาม “ระบบศาลคู่”
ยุคที่สาม (พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน) เป็นยุคที่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้รัฐดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองเป็นระบบศาลคู่
บทที่ 6 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
 
โครงสร้างของศาลปกครอง
ขั้นศาล
การจัดตั้ง
เขตอำนาจของศาลปกครอง
คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
ระบบตุลาการศาลปกครอง
ระดับตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้าม
การคัดเลือกและการแต่งตั้ง
การปฏิบัติหน้าที่และหลักประกันความเป็นอิสระ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)
องค์ประกอบ
อำนาจหน้าที่
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
การฟ้องคดีปกครอง
ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
การยื่นคำฟ้อง
ระยะเวลาในการฟ้องคดี
การดำเนินคดีปกครอง
การดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยคู่กรณีหรือบุคคลอื่น
องค์คณะพิจารณาพิพากษา
การสอบสวนและสรุปสำนวนโดยตุลาการเจ้าของสำนวน
การพิจารณาคดี
การเสนอความเห็นในการวินิจฉัยคดีโดยผู้แถลงคดีปกครอง
คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
การทำคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองหรือการขอให้พิจารณาใหม่
หน่วยธุรการของศาลปกครอง : สำนักงานศาลปกครอง
สถานะของสำนักงานศาลปกครอง
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครอง
งานธุรการของศาลปกครอง
งานช่วยเหลือตุลาการในการดำเนินคดีปกครองและการดำเนินการบังคับคดี
งานวิชาการ
การบริหารงานของสำนักงานศาลปกครอง
เลขาธิการสำนักศาลปกครอง
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
องค์ประกอบ
อำนาจหน้าที่
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
พนักงานคดีปกครอง
การงบประมาณ
 
ความรู้เบื้องต้น
 
ความหมายและลักษณะของกฎหมาย
ระบบกฎหมายที่สำคัญที่ใช้กันอยู่ในประเทศต่างๆ ซึ่งมีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย
การแบ่งประเภทกฎหมาย
การแบ่งประเภทกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
การแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน
ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ความหมายของกฎหมายปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ
กฎหมายกับประชาชน
กฎหมายปกครองกับการพัฒนาประเทศ
ภาค 1หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง
 
  บทที่ 1หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย
 
กำหนดทฤษฎีแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย
ความหมายและสาระสำคัญของหลักการแบ่งแยกอำนาจ
บทที่ 2หลักนิติรัฐ
 
ความเป็นมาของหลักนิติรัฐ
แนวความคิดและสาระสำคัญของหลักนิติรัฐ
แนวความคิด
สาระสำคัญ
กฎหมายที่เป็นแหล่งที่มาของอำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
กฎหมายที่เป็นข้อจำกัดอำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
พระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ
กฎหมายจารีตประเพณี
หลักกฎหมายทั่วไป
บทที่ 3ประโยชน์สาธารณะ
 
แนวความคิดพื้นฐาน
การจัดการและการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
การใช้อำนาจควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง
แนวความคิดของการใช้อำนาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน
วัตถุประสงค์ของการใช้อำนาจควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน
มาตรการในการใช้อำนาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของเอกชน
การจัดองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของเอกชน
บริการสาธารณะ
ความหมายของบริการสาธารณะ
ประเภทของบริการสาธารณะ
หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ
องค์กรผู้จัดทำบริการสาธารณะ
ภาค 3การจัดองค์กรของรัฐ
 
บทที่ 1การจัดองค์กรของรัฐในต่างประเทศ
 
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนิติบุคคล
ทฤษฎีถือว่านิติบุคคลเป็นสิ่งสมมติที่เกิดขึ้นโดยอำนาจของกฎหมาย
ทฤษฎีที่ถือว่านิติบุคคลมีสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริง
นิติบุคคลมหาชนในต่างประเทศ
นิติบุคคลมหาชนในประเทศฝรั่งเศส
รัฐ
นิติบุคคลมหาชนอื่นนอกจากรัฐ
นิติบุคคลมหาชนในประเทศเยอรมัน
องค์การหมู่คณะมหาชน
องค์การบริการมหาชน
มูลนิธิมหาชน
บทที่ 2ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐในประเทศไทย
 
องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
องค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ
ทฤษฎีที่ถือว่านิติบุคคลมีสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริง
องค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
องค์กรของรัฐธรรมนูญ
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง
ความหมายและองค์ประกอบขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
ความหมายและองค์ประกอบขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนไทยและปัญหาความเป็นนิติบุคคลของรัฐในประเทศไทย
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนไทย
การเป็นนิติบุคคลของกระทรวงและกรม
การเป็นนิติบุคคลของจังหวัด
ปัญหาความเป็นนิติบุคคลของรัฐในประเทศไทย
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของนักกฎหมายไทย
ผลกระทบจากความเข้าใจว่ารัฐไม่เป็นนิติบุคคล
แนวทางและความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ
แนวทางในการเปลี่ยนสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสลายความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ
การจัดการองค์กรของรัฐในสหพันธรัฐและในรัฐเดี่ยว
การจัดองค์กรของรัฐในรูปของสหพันธรัฐ
การจัดองค์กรของรัฐในรูปของรัฐเดี่ยว
การจัดการองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจและหลักการกระจายอำนาจ
การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ
การรวมศูนย์อำนาจการปกครอง
การกระจายการรวมศูนย์อำนาจการปกครอง หรือการแบ่งอำนาจของการปกครอง
การจัดองค์กรของรัฐโดยหลักการกระจายอำนาจ
การกระจายอำนาจทางเขตแดน
การกระจายอำนาจทางการบริการ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรที่ได้รับการกระจายอำนาจ
บทที่ 3 การจัดการองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ
 
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะในรูปของส่วนราชการ
ความหมายและลักษณะของส่วนราชการ
ความหมายของส่วนราชการ
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของส่วนราชการ
หลักเกณฑ์การจัดตั้ง
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างของการจัดองค์กรและระบบการทำงานของส่วนราชการ
การจัดองค์กรของรัฐในรูปของการบริหารราชการส่วนกลาง
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง
การจัดระเบียบราชการในกรม
การจัดตั้ง การรวม การโอนหรือการยุบส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม
การบริหารราชการในต่างประเทศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การปฏิบัติราชการแทน
การรักษาการแทน
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
การปรับโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการระดับกระทรวงและระดับกรม
การปรับโครงสร้างของส่วนราชการให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
การปรับเปลี่ยนส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
การโอนกิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิและภาระผูกกันของกระทรวง ทบวง กรมและส่วนราชการที่ถูกยุบเลิกไปโดยพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
การโอนข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นที่ถูกยุบเลิกไปโดยพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
การโอนอำนาจหน้าที่ที่มีบทกฎหมายกำหนดให้เป็นของส่วนราชการที่ถูกยุบเลิกตามพระราชบัญญัตินี้หรือของรัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการนั้น ไปเป็นของส่วนราชการหรือของรัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
การออกอนุบัญญัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรมต่าง ๆ
กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2545
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2545
การจัดองค์กรของรัฐในรูปของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
การจัดระเบียบราชการในจังหวัด
การจัดระเบียบราชการในอำเภอ
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
การจัดระเบียบการปกครองตำบล
การจัดระเบียบการปกครองหมู่บ้าน
บทที่ 4 การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจ
 
การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจทางเขตแดน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
การปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิรูปอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิรูปรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิรูปงานบริหารบุคคลขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่น
การปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
การให้ความเป็นอิสระ การกำกับดูแล และการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
โครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐสภาธรรมนูญ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตางบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
การจัดองค์กรของรัฐในรูปของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจทางบริการ
การจัดองค์กรของรัฐในรูปของรัฐวิสาหกิจ
ข้อจำกัดในการจัดองค์กรของรัฐในรูปของส่วนราชการในการจัดทำบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ข้อความคิดทางกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ
การแบ่งประเภทของรัฐวิสาหกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับรัฐบาล
การแปลงสภาพของรัฐวิสาหกิจ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ข้อบกพร่องของการจัดทำบริการสาธารณะในรูปของรัฐวิสาหกิจ
การจัดองค์กรของรัฐในรูปแบบที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
บริการสาธารณะบางประเภทไม่เหมาะสมกับรูปแบบของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จึงจำเป็นต้องจัดตั้งองค์กรของรัฐในรูปแบบที่สามขึ้นมาดำเนินการ
การจัดตั้งองค์กรของรัฐรูปแบบที่สามขึ้นเป็นรายองค์กร
การจัดตั้งองค์กรของรัฐรูปแบบที่สามขึ้นโดยให้มีกฎหมายกลาง
ภาค 3 บุคลากรภาครัฐ
 
บทที่ 1 บุคลากรขององค์กรรัฐฝ่ายบริหาร
 
บุคลากรขององค์กรของรัฐ “ฝ่ายการเมือง”
ตำแหน่งข้าราชการการเมือง
การแต่งตั้งและการออกจากตำแหน่ง
บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครองที่เป็นส่วนราชการ
บุคลากรราชการส่วนกลาง : กระทรวง ทบวง กรม
ข้าราชการ
ลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานของรัฐในกระทรวงสาธารณะสุข
พนักงานราชการ
บุคลากรราชการส่วนภูมิภาค : จังหวัด อำเภอ
บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครองที่เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคลากรของเทศบาล
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร
บุคคลากรของเมืองพัทยา
บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ
กรรมการของรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
บุคลากรขององค์การมหาชน
บุคลากรขององค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ
บุคคลากรขององค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
กรรมการขององค์การมหาชน
ผู้บริหารขององค์การมหาชน
พนักงานขององค์การมหาชน
บทที่ 2 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ
 
บุคลากรที่เป็น “ฝ่ายการเมือง”
1.1  สมาชิกรัฐสภา
 
  1.1.1  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
  1.1.2  สมาชิกวุฒิสภา
 
1.2  ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 
  2.  บุคลากรที่เป็น “ฝ่ายประจำ”
 
บทที่ 3 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
 
บุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ
บุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นตุลาการ
บุคลากรของหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
บุคลากรของศาลยุติธรรม
บุคลากรของศาลยุติธรรมที่เป็นตุลาการ
บุคลากรของหน่วยธุรการของศาลยุติธรรม
บุคลากรของศาลปกครอง
บุคลากรของศาลปกครองที่เป็นตุลาการ
บุคลากรของหน่วยธุรการของศาลปกครอง
บุคลากรของศาลทหาร
บุคลากรของศาลทหารที่เป็นตุลาการ
บุคลากรของหน่วยธุรการของศาลทหาร
บทที่ 4 บุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
 
บุคลากรขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
บุคลากรของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
บุคลากรของหน่วยธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บุคลากรของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บุคลากรของหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บุคลากรของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
บุคลากรของหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
บุคลากรของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
บุคลากรของหน่วยธุรการของผู้ตรวจการแผ่นดิน
บุคลากรขององค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
บุคลากรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วยธุรการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บุคลากรของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บุคลากรขององค์กรอัยการ
บทที่ 5 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 
ความหมายของข้าราชการพลเรือน
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
คณะอนุกรรมการสามัญ
คณะอนุกรรมการวิสามัญ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
องค์ประกอบ
อำนาจหน้าที่
บททั่วไป
ประเภทของข้าราชการพลเรือน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้จะเข้ารับราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
การกำหนดตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
การเปลี่ยนประเภทของข้าราชการพลเรือนสามัญ
การเปลี่ยนแปลงระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ
หลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง
การกำหนดตำแหน่ง
การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
วิธีการสรรหา
การบรรจุและการแต่งตั้ง
ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
วินัยและการรักษาวินัย
การดำเนินทางวินัย
การออกจากราชการ
การอุทธรณ์
การร้องทุกข์
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
บทเฉพาะกาล
บทที่ 4 การกระทำทางปกครอง
 
บทที่ 1 ความหมายของการกระทำทางปกครอง
 
หลัก : การกระทำของการปกครองคือผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์การของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง
ข้อยกเว้น : การกระทำทางปกครองอาจเป็นผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ องค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ หรือองค์กรเอกชนก็ได้
การกระทำทางปกครองอาจเป็นผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรรัฐฝ่ายบริหาร
การกระทำทางปกครองอาจเป็นผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
การกระทำทางปกครองอาจเป็นผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ
การกระทำทางปกครองอาจเป็นผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรเอกชน
บทที่ 2 ประเภทของการกระทำทางปกครอง
 
“นิติกรรมทางปกครอง”
ความหมายของ “นิติกรรมทางปกครอง”
ลักษณะของ “นิติกรรมทางปกครอง”
ความหมายและลักษณะของ “ปฏิบัติการทางปกครอง”
บทที่ 3 ประเภทของ “นิติกรรมทางปกครอง”
 
“นิติกรรมทางปกครอง” ที่เป็น “กฎ”
“นิติกรรมทางปกครอง” ที่เป็น “คำสั่งทางปกครอง”
ผลทางกฎหมายของการจำแนก “นิติกรรมทางปกครอง” ที่เป็น “กฎ” และที่เป็น “คำสั่งทางปกครอง”
บทที่ 4 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
ขอบเขตของการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้
ความรับผิดของรัฐในผลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้นแก่เอกชน
หนส่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัวต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทำการปฏิบัติหน้าที่
การไล่เบี้ยเอาแก่เจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริการ
 
บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
 
อำนาจผูกพันและอำนาจดุลพินิจ
อำนาจผูกพัน
อำนาจดุลพินิจ
ความหมายและการจำแนกประเภทการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของฝ่ายรัฐบริหาร
ความหมายของ “การควบคุม”
การจำแนกประเภทการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
ความจำเป็นที่ต้องมีระบบควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
บทที่ 2 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐภายในฝ่ายบริหาร
 
แนวความคิดของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายนี้ในต่างประเทศและในประเทศ
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ขอบเขตการwww.attorney285.comบังคับใช้
หลักการที่สำคัญ
บทที่ 3 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก
 
มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก
การควบคุมโดยองค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
การควบคุมโดยองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรทางการเมือง
การควบคุมโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
ข้อแตกต่างระหว่างมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุม
การควบคุมโดยองค์กรฝ่ายปกครองโดยทั่วไป
การควบคุมโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การควบคุมโดยองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรทางการเมือง
การควบคุมโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
บทที่ 4 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภา
การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารที่มีปัญหาด้านการทุจริตหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
การตรวจสอบทรัพย์สิน
การถอดถอนจากตำแหน่ง
การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
การตรวจเงินแผ่นดินโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
การควบคุมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรมของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
การควบคุมการกระทำทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารที่มีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายโดยองค์กรศาล
บทที่ 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของฝ่ายรัฐบริหารโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
 
เหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งศาลปกครอง
รูปแบบของศาลปกครองที่ใช้กันอยู่ในต่างประเทศ
ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา
3.1 ยุคแรก (พ.ศ. 2476- พ.ศ. 2516) เป็นยุคของการหาข้อสรุปว่า ควรหรือไม่ ควรหรือไม่ที่จะจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย
ยุคที่สอง (พ.ศ. 2517-พ.ศ. 2538) เป็นยุคของการหาข้อสรุปว่าศาลปกครองที่จะจัดตั้งขึ้นควรอยู่ในระบบศาลยุติธรรมตาม “ระบบศาลเดี่ยว” หรือศาลควรแยกเป็นเอกเทศจากระบบศาลยุติธรรมตาม “ระบบศาลคู่”
ยุคที่สาม (พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน) เป็นยุคที่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้รัฐดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองเป็นระบบศาลคู่
บทที่ 6 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
 
โครงสร้างของศาลปกครอง
ขั้นศาล
การจัดตั้ง
เขตอำนาจของศาลปกครอง
คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
ระบบตุลาการศาลปกครอง
ระดับตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้าม
การคัดเลือกและการแต่งตั้ง
การปฏิบัติหน้าที่และหลักประกันความเป็นอิสระ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)
องค์ประกอบ
อำนาจหน้าที่
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
การฟ้องคดีปกครอง
ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
การยื่นคำฟ้อง
ระยะเวลาในการฟ้องคดี
การดำเนินคดีปกครอง
การดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยคู่กรณีหรือบุคคลอื่น
องค์คณะพิจารณาพิพากษา
การสอบสวนและสรุปสำนวนโดยตุลาการเจ้าของสำนวน
การพิจารณาคดี
การเสนอความเห็นในการวินิจฉัยคดีโดยผู้แถลงคดีปกครอง
คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
การทำคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองหรือการขอให้พิจารณาใหม่
หน่วยธุรการของศาลปกครอง : สำนักงานศาลปกครอง
สถานะของสำนักงานศาลปกครอง
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครอง
งานธุรการของศาลปกครอง
งานช่วยเหลือตุลาการในการดำเนินคดีปกครองและการดำเนินการบังคับคดี
งานวิชาการ
การบริหารงานของสำนักงานศาลปกครอง
เลขาธิการสำนักศาลปกครอง
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
องค์ประกอบ
อำนาจหน้าที่
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
พนักงานคดีปกครอง
การงบประมาณ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2846]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก