คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 (ฉบับที่ 30 พ.ศ.2560) สมชาย จุลนิติ์

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 (ฉบับที่ 30 พ.ศ.2560) สมชาย จุลนิติ์
รหัสสินค้า 006250
หมวดหมู่ กฎหมายวิ.แพ่ง
ราคาปกติ 280.00 บาท
ลดเหลือ 252.00 บาท
น้ำหนัก 1,490 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 21 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 (ฉบับที่ 30 พ.ศ.2560) สมชาย จุลนิติ์
ผู้แต่ง : สมชาย จุลนิติ์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 3 : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน

คำนำ
        ตามที่ได้รับทราบจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่า หนังสือคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 (พิมพ์ครั้งที่ 2) ได้จำหน่ายหมดสิ้นแล้วและสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภามีความประสงค์จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 3 ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ยกเลิกบทบัญญัติในลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ตั้งแต่มาตรา 271 จนถึงมาตรา 323 ทั้งหมด และบัญญัติใหม่ตั้งแต่มาตรา 271 ไปจนถึงมาตรา 367 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 44 มาตรา อีกทั้งเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีเป็นส่วนใหญ่ โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 6 กรกฎาคม 2560) เป็นต้นไป ซึ่งโดยความเห็นของผู้เขียนวันที่เริ่มต้นบังคับใช้ควรจะเป็นวันที่ 4 กันยายน 2560 ตามข้อยกเว้นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/3 วรรคสอง
        ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงและให้ความประกอบคำอธิบายซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่การศึกษากฎหมาย หากความเห็นประกอบคำอธิบายในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้มีข้อผิดพลาดประการใด ขอได้โปรดเสนอและแนะนำเพื่อจะได้ปรับปรุงต่อไป
 
คำนิยม
(พิมพ์ครั้งที่3)
 
         กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง เป็นวิชาหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน ภาคสอง ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตั้งแต่สมัยสอบที่ 1 ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช 2491 สอบเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2492 โดยมีคำถามเรื่องโจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาและเรื่องการขอเฉลี่ย เป็นข้อสอบครั้งแรกในวิชานี้ สำหรับเนื้อหาสาระของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 จะศึกษาปัญหาในกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาเฉพาะความแพ่งบทบัญญัติว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ
        อาจารย์สมชาย จุลนิติ์ เป็นอาจารย์ผู้บรรยายภาคปกติ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 มาตั้งแต่สมัยที่ 55 ปีการศึกษา 2545 จนกระทั่งปัจจุบัน และเป็นหัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ซึ่งหลักสูตรเนติบัณฑิตกำหนดให้มีข้อสอบในส่วนนี้จำนวน 2 ข้อ นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้ใช้ความวิริยะ อุตสาหะและประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการเป็นข้าราชการตุลาการมาเป็นระยะเวลานานจนดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เรียบเรียงคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 เล่มนี้ มอบให้สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์เพื่อเป็นตำราประกอบการเรียนแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
        หนังสือคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 นี้ ได้จัดพิมพ์มาแล้วรวม 2 ครั้ง และจำหน่ายหมดไปแล้ว ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ให้ยกเลิกความในลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ตั้งแต่มาตรา 271 ถึงมาตรา 323 และบัญญัติความใหม่แทนตั้งแต่มาตรา 271 ถึงมาตรา 367 ซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ท่านอาจารย์สมชาย จุลนิติ์ จึงได้เรียบเรียงขึ้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ความวิริยะและอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งจนสำเร็จเป็นรูปเล่มขึ้นมา
         สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาขอขอบคุณท่านอาจารย์สมชาย จุลนิติ์ ที่ได้กรุณาอุทิศเวลาเรียบเรียงตำราเล่มนี้ หวังว่าตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้ารวมตลอดถึงในทางปฏิบัติ และเป็นตำราที่มีคุณค่าแก่วงการกฎหมายสืบไป  
 
สารบาญ
 
ลักษณะ 1
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
ส่วนที่ 1 
- คุ้มครอง”จำเลย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 253 และมาตรา 253 ทวิ
- หลักเกณฑ์ตามมาตรา 253
“จำเลย” มีสิทธิยื่น
เหตุแห่งการยื่น
ศาลที่มีอำนาจสั่ง
สภาพบังคับแก่โจทก์
- หลักเกณฑ์ตามมาตรา 253 ทวิ
“โจทก์” เป็นฝ่ายยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา และมีเหตุตามมาตรา 253
ศาลที่มีอำนาจสั่ง
สภาพบังคับแก่โจทก์
 
ส่วนที่ 2 
- คุ้มครอง “โจทก์” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254
1. หลักเกณฑ์ตามมาตรา 254
จะต้องมิใช่ “คดีมโนสาเร่”
โจทก์ใน “ศาลชั้นต้น” เท่านั้นมีสิทธิขอ
2. ผลของคำสั่งอนุญาต
ผลของการ “ยึด” ชั่วคราว
ผลของการ “อายัด” ชั่วคราว
3. คำสั่งอนุญาตสิ้นผลเมื่อใด
คำสั่งสิ้นผลตามมาตรา 260 (1)
คำสั่งสิ้นผลตามมาตรา 260 (2)
4. จำเลยมีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 263
- กรณีตามมาตรา 263 (1) คดีในเนื้อหาโจทก์ เป็นฝ่าย “แพ้” คดีและศาลมีคำสั่งโดยมีความเห็นหลงไปว่า “สิทธิเรียกร้อง” ของโจทก์มีข้อมูล
- กรณีตามมาตรา 263 (2) ผลคดีในเนื้อหาโจทก์ชนะหรือแพ้ไม่สำคัญแต่ศาลมีคำสั่งโดยมีความเห็นหลงไปว่า “วิธีการที่ขอ” มีเหตุผลเพียงพอ
5. โจทก์ใช้สิทธิในกรณีฉุกเฉินตามมาตรา 267 กรณีตามมาตรา 267 วรรคหนึ่ง
- โจทก์ต้องยื่นคำขออีก 1 ฉบับ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งโยไม่ชักช้า
ศาลต้องพิจารณาคำขอเป็นการด่วน
มีคำสั่งอนุญาตคำขอ ไม่เป็นที่สุด
มีคำสั่งยกคำขอ เป็นที่สุด
- จำเลยขอให้ยกเลิกคำสั่ง
กรณีตามมาตรา 267 วรรคสอง
จำเลยยื่นคำขอโดยพลัน
ศาลต้องพิจารณาคำขอเป็นการด่วน
มีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ เป็นที่สุด
มีคำสั่งยกคำขอ ไม่เป็นที่สุด
3. “จำเลย” หรือ “บุคคลภายนอก” ขอให้เพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่ง
กรณีตามมาตรา 261
กรณีตามมาตรา 262
 
ส่วนที่ 3
- คุ้มครอง “คู่ความ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264
หลักเกณฑ์
- ขอได้ทุกชั้นศาล
- ต้องขอให้คุ้มครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่พิพาทกันในคดีเท่านั้น
การคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา 264 ในชั้นบังคับคดี
 
ลักษณะ 2
การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
หมวด 1 หลักทั่วไป
ส่วนที่ 1 ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี
- การบังคับคดีนอกเขตศาล
 
ส่วนที่ 2 คำบังคับ
- คดีต่อสู้กันหลายชั้นศาลและผลแห่งคำพิพากษาแตกต่างกัน
- ข้อสังเกตกรณีคำพิพากษาศาลล่างก่อให้เกิดหนี้และศาลสูงพิพากษายืน
- ข้อความที่ต้องระบุและการนับระยะเวลาคำบังคับ
 
ส่วนที่ 3 การขอบังคับคดี
1. ระยะเวลาสิบปีนับตั้งแต่เมื่อใด
2. ผู้มีสิทธิขอให้บังคับคดี
3. คำพิพากษากำหนดการชำระหนี้เป็นขั้นตอน
4. หนี้ตามคำพิพากษาเป็น ๅ.ๅหนี้ต่างตอบแทน”
5. ข้อตกลง “ภายหลังศาลมีคำพิพากษา”
6. “เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา” หรือ “ลูกหนี้ตามคำพิพากษา” ถึงแก่กรรมในระหว่างระยะเวลาการบังคับคดี
7. การบังคับคดีในกรณีที่หนี้ตามคำพิพากษาเป็น “หนี้เงิน”
8. ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีหลายคน
- การบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินจำนองโดยตกลงยกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733
- ข้อสังเกต
1. การบังคับเอาแก่ทรัพย์สินจำนองและทรัพย์สินอื่น
2. ศาลวินิจฉัยให้โจทก์ชนะคดีเต็มตามคำขอท้ายฟ้อง แต่คำพิพากษากล่าวเฉพาะให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินที่จำนอง เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะขอบังคับเอาแก่ทรัพย์สินผู้อื่น
3. ข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 ไม่มีผลบังคับถึงผู้รับโอนทรัพย์สินจำนอง
4. เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่บังคับคดีจนพ้นระยะเวลาสิบปีและปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไถ่ถอนจำนอง
5. เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินจำนอง เมื่อพ้นระยะเวลาบังคับคดี
 
ส่วนที่ 4 การพิจารณาคำขอบังคับคดี
 
ส่วนที่ 5 การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  
ส่วนที่ 6 อำนาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี
- ข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรา 278
- ข้อสังเกตเกี่ยวกับ 281
 
ส่วนที่ 7 ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
บทเสริม
- การทุเลาการบังคับ
 
ส่วนที่ 8 การงดการบังคับคดี
1. การงดการบังคับคดีตามมาตรา 289
2. การงดการบังคับคดีตามมาตรา 290
 
ส่วนที่ 9 การถอนการบังคับคดี
 
ส่วนที่ 10 การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ
1. การแจ้งคำสั่งและการขายทอดตลาดให้แก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
2. ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด
3. เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
4. กำหนดเวลาใช้สิทธิขอให้เพิกถอนการบังคับคดีในกรณีอ้างว่ามิใช่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
 
หมวด 2 การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
ส่วนที่ 1 อำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี
- เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการยึดหรือการอายัดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่มีชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของในทะเบียน
- การบังคับคดียึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเกินความจำเป็น
 
ส่วนที่ 2
- ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
- เงินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
 
ส่วนที่ 3 การยึดทรัพย์สิน
- การยึดสังหาริมทรัพย์
- การยึดอสังหาริมทรัพย์
- ผลของการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
 
ส่วนที่ 4 การอายัดสิทธิเรียกร้อง
- การบังคับคดีโดยการอายัด
- การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีจำนองหรือจำนำเป็นประกัน
- ผลของการอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
 
ส่วนที่ 5 การขอให้ศาลบังคับภายนอกชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
 
ส่วนที่ 6 สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี
กันส่วน
- ทรัพย์สิทธิ
- บุริมสิทธิ
- เจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง
- สิทธิอื่น
- สิทธิของบุคคลภายนอกตามกฎหมายพิเศษ
ร้องขัดทรัพย์
- หลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิ “ร้องขัดทรัพย์”
1. ต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา 55
2. บุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 323
กรณีที่ 1 บุคคลซึ่งกล่าวอ้างว่าจำเลยหรือหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้
กรณีที่ 2 เจ้าของรวมในที่ดินซึ่งมี “โฉนดที่ดิน” กับที่ดินซึ่งมี “หนังสือรับรองการทำประโยชน์” ที่ได้แบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัด
กรณีที่ 3 เจ้าของรวมในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์แบ่งได้
กรณีที่ 4 บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนในทรัพย์สินนั้นได้อยู่ก่อนแล้ว
3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำหนดเวลาในการใช้สิทธิ
การขอรับชำระหนี้ก่อน
- หลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิ “ขอรับชำระหนี้ก่อน”
- เป็นผู้ทรงทรัพย์สิทธิจำนองหรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์อันได้จดทะเบียนไว้
- ต้องทำเป็น “คำร้องขอ” ยื่นต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดี
- ต้องยื่นก่อนขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น
- ไม่จำเป็น “เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา”
- “เจ้าหนี้จำนำ” มีสิทธิขอรับชำระหนี้ก่อน
- “ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงซึ่งไม่มีบุริมสิทธิ” ต้องยื่นคำร้องขอภายในสิบห้าวันนับแต่วันขายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน
การคัดค้านคำสั่งอายัดสิทธิรียกร้อง
- กำหนดเวลาในการยื่นคำร้องคัดค้าน
- การขอให้ผู้คัดค้านวางเงินหรือหาประกัน
 
ส่วนที่ 7 การขอเฉลี่ยและการเข้าดำเนินการบังคับคดีต่อไป
เฉลี่ยทรัพย์
- หลักเกณฑ์ในการขอเฉลี่ยทรัพย์
- ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชำระหนี้ตามคำพิพากษาโดยสมัครใจ
- เจ้าหนี้ตามกฎหมายพิเศษยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องไว้ก่อน
- ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกยึดหรืออายัดโดยวิธีการชั่วคราวไว้ก่อน
- ข้อกำหนดในการใช้สิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์
- ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้สิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์
การดำเนินการบังคับคดีต่อไป
- เมื่อคดีที่มีการขอเฉลี่ยทรัพย์ ได้มีการถอนการบังคับคดี
 
ส่วนที่ 8 การขายหรือจำหน่าย
- การขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง
- การขายทอดตลาดห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหรือที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
 
ส่วนที่ 9 การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการแทนการขายหรือจำหน่าย
 
ส่วนที่ 10 การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย
- เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคนเดียว
- เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหลายคน
 
ส่วนที่ 11 เงินค้างจ่าย
 
หมวด 3 การบังคับคดีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
- การใช้สิทธิในกรณีทรัพย์เฉพาะสิ่งได้ถูกเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรืออายัดเพื่อชำระหนี้เงิน
 
หมวด 4 การบังคับคดีในกรณีให้ขับไล่
ส่วนที่ 1 การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง
 
ส่วนที่ 2 การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครอง
 
หมวด 5 การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
ส่วนที่ 1 การบังคับคดีที่ให้กระทำการ
- ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา
 
ส่วนที่ 2 การบังคับคดีในกรณีที่ให้งดเว้นกระทำการ
 
หมวด 6 การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
 
หมวด 7 การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
- ต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาสามารถปฏิบัติตามคำบังคับได้ถ้าได้กระทำโดยสุจริต
 
หมวด 8 การบังคับคดีในกรณีที่มีการประกันในศาล
ภาคผนวก
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2659]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก