อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ นพดล พลกูล

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ นพดล พลกูล
รหัสสินค้า 006220
หมวดหมู่ หนังสือกฎหมายอื่นๆ
ราคาปกติ 230.00 บาท
ลดเหลือ 207.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 28 พ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ นพดล พลกูล
ผู้แต่ง : นพดล พลกูล
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า: 296 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9789742036843

สารบัญ
 
บทที่ 1 องค์กรอัยการสากล
1.1 วิวัฒนาการขององค์กรอัยการสากล
1.2 องค์กรอัยการสากลในปัจจุบัน
1.2.1 องค์กรอัยการในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)
1.2.2 องค์กรในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)
บทสรุป
บทที่ 2 องค์กรอัยการไทย
2.1 วิวัฒนาการขององค์กรอัยการไทย
2.2 ลักษณะขององค์กรอัยการไทย
2.3 รูปแบบขององค์กรอัยการไทย
บทสรุป
บทที่ 3 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
3.1 ความหมายขององค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
3.1.1 องค์กรอัยการ (The public prosecution organization)
3.1.2 พนักงานอัยการ (Public prosecutor)
3.2 เขตอำนาจในการดำเนินคดีของพนักงานอัยการ
3.3 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
3.3.1 อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
3.3.2 อำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญา
3.3.3 อำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีแพ่งหรือคดีปกครองในศาลหรือกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ
3.3.4 อำนาจหน้าที่ในทางแก้ต่างคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญาซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือราษฎรซึ่งกระทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้อง
3.3.5 อำนาจหน้าที่ในการรับว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีปกครองหรือดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ให้แก่หน่วยงานของรัฐนอกจากที่กล่าวในข้อ 3.3 หรือนิติบุคคลอื่นที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ
3.3.5.1 หน่วยงานของรัฐซึ่งมีฐานะอื่นนอกเหนือจากที่ได้กล่าวใน ข้อ 3.3.3
3.3.5.2 นิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ แต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
3.3.6 อำนาจหน้าที่ในการฟ้องคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม
3.3.7 อำนาจหน้าที่ในการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ
3.3.8 อำนาจหน้าที่ในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาประกันจำเลยหรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา
3.3.8.1 การประกันตัวบุคคลซึ่งเป็นจำเลยในคดีอาญา
3.3.8.2 การประกันสิ่งของที่ถูกเจ้าพนักงานยึดไว้ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด
3.3.9 อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ ก.อ.ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
3.3.10 อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
3.3.11 อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
บทสรุป
บทที่ 4 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในกฎหมายวิธีบัญญัติ
4.1 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
4.1.1 การเป็นพนักงานสอบสวน
4.1.2 การชี้ขาดอำนาจของพนักงานสอบสวน
4.1.3 การเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา
4.1.4 การขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับผู้เสียหาย
4.1.5 การขอให้ศาลสั่งให้ผู้เสียหายกระทำหรือละเว้นกระทำการให้เสียหาย
4.1.6 การยื่นฟ้องคดีใหม่เมื่อผู้เสียหายถอนฟ้อง
4.1.7 การเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหาย
4.1.8 การติดตามพยานโจทก์มาศาลตามกำหนดนัด
4.1.9 การขอให้ศาลออกกฎหมายปล่อยผู้ต้องหา
4.1.10 การคืนสิ่งของที่ยึดไว้ในคดี
4.1.11 การฝากขังผู้ต้องหาต่อศาล
4.1.12 การไต่สวนทางจอภาพ
4.1.13 การขอให้ขังผู้ต้องหาและจำเลยไว้ในสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่เรือนจำ
4.1.14 การขอให้จำคุกผู้ซึ่งต้องจำคุกไว้ในสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่เรือนจำ
4.1.15 การขอให้ศาลปล่อยบุคคลที่ถูกคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.1.16 การปล่อยผู้ต้องหาชั่วคราว
4.1.17 การคัดค้านการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาตามคำร้องขอของพยาน
4.1.18 การใช้หลักประกันต่อเนื่อง
4.1.19 การเข้าร่วมคุ้มครองเด็กในการจดบันทึกคำร้องทุกข์การถามปากคำผู้เสียหายหรือพยาน การชี้ตัวและการสอบสวนผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กอายุไมเกินสิบแปด
4.1.20 การฟ้องคดีความผิดต่อแผ่นดินซึ่งได้ถอนคำร้องทุกข์ไปแล้ว
4.1.21 การสั่งให้งดการสอบสวนหรือสั่งให้สอบสวนต่อไปกรณีไม่ปรากฏว่าผู้ใดกระทำความผิด
4.1.22 การสั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมกรณีรู้ตัวผู้กระทำความผิด
4.1.23 การสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในคดีวิสามัญฆาตกรรมมาตรา 143 วรรคสาม
4.1.24 การสั่งให้เปรียบเทียบปรับ
4.1.25 การชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการสูงสุด
4.1.26 การดำเนินการสำหรับสำนวนคดีชันสูตรพลิกศพ
4.1.27 การดำเนินการสำหรับสำนวนคดีวิสามัญฆาตกรรม
4.1.28 การไต่สวนมูลฟ้อง
4.1.29 การฟ้องคดีที่ศาลได้พิพากษายกฟ้องเนื่องจากโจทก์ขาดนัด
4.1.30 การรับรองให้โจทก์อุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
4.1.31 การสืบพยานไว้ก่อน
4.1.32 การขอให้พิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไว้ก่อน
4.1.33 การขอให้ทุเลาการจำคุกไว้ก่อน
4.2 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
4.3 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499
4.3.1 การขอผัดฟ้องผู้ต้องหา
4.3.2 การฝากขังผู้ต้องหา
4.3.3 การขออนุญาตฟ้องผู้ต้องหา
4.3.4 การชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการสูงสุด
4.3.5 การฟ้องด้วยวาจา
4.3.6 การยื่นฟ้องในกรณีที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
4.3.7 การรับรองให้โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาเท็จจริง
4.4 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
4.4.1 การฟ้องคดีเด็กหรือเยาวชนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ
4.4.2 การชี้แจงเหตุจำเป็นที่ต้องควบคุมหรือคุมขังเด็กและเยาวชน
4.4.3 การดำเนินการกรณีเด็กมีอายุไม่เกินสิบปีบริบูรณ์กระทำความผิด
4.4.4 การฟ้องเด็กหรือเยาวชนให้ทันภายในเวลาที่กำหนด
4.4.5 การขออนุญาตฟ้องจากอัยการสูงสุด
4.4.6 การพิจารณาแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน
4.4.7 การมีคำสั่งหลังจากปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแล้ว
4.4.8 การเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามที่ศาลสั่งให้จัดทำขึ้น
4.4.9 การปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเปิดดำเนินการแล้ว
4.4.10 การขอให้ศาลออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
4.5 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550
4.6 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539
4.7 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
4.7.1 การพิจารณาสำนวนคดีซึ่งส่งมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
4.7.2 การร่วมพิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์
4.7.3 การขอให้ศาลออกหมายจับหรือหมายขังผู้ถูกกล่าวหา
4.7.4 การฟ้องคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
4.7.5 การเป็นคณะกรรมการไต่สวนกรณีมีคำร้องขอให้ดำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช.
4.7.6 การฟ้องคดีกรรมการ ป.ป.ช.
4.8 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559
4.8.1 การเรียกค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหาย
4.8.2 การส่งสำนวนการสอบสวนต่อศาล
4.8.3 การลงชื่อรับรองให้ฎีกา
4.9 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามพระราชวิธีบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
4.9.1 การส่งรายงานหรือสำนวนการสอบสวนหรือสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงต่ิศาล
4.9.2 การร้องขอให้ศาลสืบพยานหลักฐานไว้ทันที
4.9.3 การลงชื่อรับรองให้ฎีกา
4.9.4 การบังคับคดีแก่บุคคลซึ่งต้องชำระเงินแทนมูลค่าสิ่งที่ศาลสั่งริบหรือสั่งให้ตกเป็นของแผนดิน
บทที่ 5 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในกฎหมายสารบัญญัติ
5.1 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามประมวนกฎหมายอาญา
5.1.1 การร้องขอให้ศาลกำหนดโทษเสียใหม่กรณีกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด
5.1.2 การขอให้ศาลระงับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย
5.1.3 การขอให้ศาลสั่งเพิกถอนหรืองดใช้บังคับวิธีเพื่อความปลอดภัยไว้ชั่วคราว
5.1.4 การสั่งให้ศาลเปลี่ยนโทษกักขังเป็นจำคุก
5.1.5 การดำเนินการบังคับคดีผู้ต้องโทษปรับ
5.1.6 การฟ้องขอให้กักกัน
5.1.7 การขอให้ศาลสั่งทำทัณฑ์บน
5.1.8 การขอให้ศาลแก้ไข เพิ่มเติม หรือเพิกถอนเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ
5.1.9 การขอให้ศาลแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งในกรณีเด็กอายุกว่าสิบปีแต่ไม่เกินสิบห้าปีกระทำผิด
5.1.10 การฟ้องหย่ากรณีมีการกระทำผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา
5.2 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
5.2.1 การขอให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถ
5.2.2 การขอให้กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่
5.2.3 การขอให้ศาลสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่
5.2.4 การขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
5.2.5 การขอถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
5.2.6 การขอแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวของนิติบุคคล
5.2.7 การขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
5.2.8 การดำเนินการเป็นผู้จัดตั้งมูลนิธิ
5.2.9 การขอให้ศาลสั่งถอดถอนกรรมการมูลนิธิเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
5.2.10 การขอให้ศาลสั่งเลิกมูลนิธิ
5.2.11 การขอให้ศาลสั่งจัดสรรทรัพย์สินของมูลนิธิที่ได้ชำระเงินบัญชีแล้ว
5.2.12 การขอให้ศาลตั้งผู้ชำระบัญชีนิติบุคคล
5.2.13 การร้องขอให้ศาลตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ให้แก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
5.2.14 การร้องขอให้ศาลสั่งว่าการสมรสเป็นโมฆะ
5.2.15 การดำเนินคดีแทนเด็กกรณีถูกบิดายื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าเด็กไม่ใช่บุตรของตน
5.2.16 การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
5.2.17 การขอให้ศาลตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อฟ้องคดีรับเด็กเป็นบุตร
5.2.18 การฟ้องบุพการีแทนบุคคล
5.2.19 การขอให้ศาลถอนอำนาจปกครองบุตรกรณีคู่สมรสซึ่งครอบครองทรัพย์สินแทนบุตรได้สมรสใหม่
5.2.20 การร้องขอให้ถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์
5.2.21 การขอให้ศาลตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์
5.2.22 การขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งตั้งผู้ปกครอง
5.2.23 การขอให้ศาลสั่งผู้ปกครองให้ดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์
5.2.24 การขอให้ศาลสั่งถอนผู้ปกครองอันเนื่องจากการทำหน้าที่
5.2.25 การขอให้ศาลอนุญาตให้รับบุตรบุญธรรมแทนการยินยอมของบิดามารดา
5.2.26 การขอให้ศาลสั่งเลิกรับบุตรบุญธรรม
5.2.27 การฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมแทนบุตรบุญธรรม
5.2.28 การขอให้ศาลสั่งเป็นประการอื่นเกี่ยวกับอำนาจปกครองกรณีที่ฟู้รับบุตรบุญธรรมตาย หรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม
5.2.29 การขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ให้แก่ผู้รับมรดก
5.2.30 การขอให้ตั้งมูลนิธิตามพินัยกรรม
5.2.31 การขอให้จัดสรรทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลอื่นกรณีจัดตั้งมูลนิธิขึ้นไม่ได้
5.2.32 การขอให้ศาลตั้งผู้จัดทำมรดก
บทสรุป 
บทที่ 6 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในกฎหมายทั่วไป
6.1 พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ.2534
6.2 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
6.3 พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527
6.4 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
6.5 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
6.6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
6.7 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
6.8 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485
6.9 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2524
6.10 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
6.11 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
6.12 พระราชบัญญัติของคนทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
6.13 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
6.14 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
6.15 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ.2527
6.16 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545
6.17 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558
6.18 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
6.19 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478
6.20 พระราชบัญญัติพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535
6.21 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
6.22 พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นลูกบุญธรรม พ.ศ.2522
6.23 พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526
6.24 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าสินค้า 
พ.ศ.2522
6.25 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
6.26 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
6.27 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
6.28 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542
6.29 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
6.30 พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559
6.31 พระราชบัญญัติความคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555
6.32 พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
6.33 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
6.34 พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน
6.35 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
6.36 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
6.37 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.2535
6.38 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ.2555
6.39 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
6.40 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551
6.41 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
6.42 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558
6.43 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
6.44 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
6.45 พระราชบัญญัติคุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 
6.46 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
6.47 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
6.48 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
6.49 พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558
6.50 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
6.51 พระราชบัญญัติจัดซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558
6.52 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547
6.53 พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535
6.54 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
6.55 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528
6.56 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498
6.57 พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
6.58 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551
6.59 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
6.60 พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2507
6.61 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
6.62 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
6.63 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
6.64 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542
6.65 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง พ.ศ.2550
6.66 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535
6.67 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
6.68 พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
6.69 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
6.70 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
6.71 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556
6.72 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
6.73 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
6.74 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
6.75 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
6.76 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
6.77 พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549
6.78 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 
6.79 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
6.80 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558
6.81 พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560
6.82 พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
6.83 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
6.84 พระราชบัญญัติมาตรการสินค้าเกษตรกร พ.ศ.2551
6.85 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
6.86 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
6.87 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
6.88 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
6.89 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481
6.90 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558
6.91 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510
6.92 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
6.97 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559
6.98 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
6.99 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.2553
6.100 พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
6.101 พระราชบัญญัติว่าด้วยการอบรมและฝึกอาชีพบุคคลบางประเภท พ.ศ.2518
6.102 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
6.103 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
6.104 พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482
6.105 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560
6.106 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551
6.107 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560
6.108 พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2550
6.109 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
6.110 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508
6.111 พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558
6.112 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
6.113 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
6.114 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6.115 พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481
6.116 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปราม ผู้กระทำความผิด พ.ศ.2489
6.117 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
6.18 พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540
บทสรุป
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน
ดัชนีสืบค้น
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2849]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก