หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้พิพากษา

หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้พิพากษา
รหัสสินค้า 002732
หมวดหมู่ กฎหมาย วิ.อาญา
ราคาปกติ 350.00 บาท
ลดเหลือ 315.00 บาท
น้ำหนัก 1,600 กรัม
แก้ไขล่าสุด 18 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!
หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้พิพากษา
ผู้แต่ง: สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้พิพากษา
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 9 : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า: 664 หน้า
ขนาด : (14.5x21 ซม) A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
นำเสนอคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างย่อๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายรายมาตราและตามฎีกาที่เคยวินิจฉัยไว้ โดยได้ผูกโยงความคิดให้เป็นระบบเพื่อง่ายในการทำความเข้าใจและง่ายแก่การจดจำ สรุปจบภายในเล่มเดียวเพื่อความสะดวกในการพกพา
 
คำนำ
 
 
(พิมพ์ครั้งที่ 9)
 
   ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560และปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2559 (มาตรา 198,216) และล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ..... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราว (มาตรา 108,108/1,110,117 วรรคสาม) เพิ่มฐานความผิดสำหรับผู้ที่หลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว (มาตรา117/1) และเพิ่มเติมการใช้สิทธิฟ้องร้องการดำเนินคดี (มาตรา 161/1) ซึ่งขณะปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการแปรญัตติ (วาระที่ 2)
   ในส่วนของคำพิพากษาฎีกา ในปี 2559 ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายสำคัญๆ จำนวนหนึ่ง อาทิเช่น ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร แม้มีบางส่วนเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรตาม ป.วิ.อ.มาตรา 20 (ฎีกาที่ 2679/2559) ความผิดซึ่งมีหลายกรรม กระทำลงในท้องที่ต่างๆ กันทั้งในและนอกราชอาณาจักรไม่ถือเป็นความผิดที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรตาม ป.วิ.อ.มาตรา 20 (ฎีกาที่ 3118/2559) ถ้ากระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีฯ และความผิดตาม ป.วิ.อ.มาตรา 283 (มาตรา 7 (2 ทวิ) ทั้งในและนอกราชอาณาจักรหลายท้องที่เกี่ยวพันกันศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เป็นความผิดที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรตาม ป.วิ.อ.มาตรา 20 (ฎีกาที่ 6552/2559) คดีมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี พนักงานสอบสวนมีอำนาจตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 131/1 วรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหา (ฎีกาที่ 5886/2558) ผู้เสียหายจะฟ้องคดีส่วนแพ่งต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาจะต้องฟ้องพร้อมกับคดีอาญาจะยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฟ้องในภายหลังไม่ได้ (ฎีกาที่ 11066/2558) ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฯ ให้ลงโทษจำเลย ในขณะที่คดีส่วนแพ่งไม่ได้ฎีกาขึ้นมาศาลฎีกาจะพิพากษาตลอดไปถึงคดีส่วนแพ่งซึ่งถึงที่สุดแล้วให้เป็นผลร้ายแก่จำเลยไม่ได้ (ฎีกาที่ 4720/2559) หลังศาลประทับฟ้องแล้ว ทนายโจทก์ขอแก้ฟ้องโดยนำตัวดจทก์มาลงลายมือชื่อฟ้องเป็นการแก้ฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลต้องพิพากษายกฟ้อง (ฎีกาที่ 3072/2559) โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยฆ่าผู้ตายในบ้านผู้ตายแต่ทางพิจารณาได้ความว่าฆ่าในบ้านจำเลยข้อแตกต่างดังกล่าวเป็นเพียงราบละเอียดเกี่ยวกับสถาที่กระทำความผิดตามป.วิ.อ.มาตรา 192 วรรคสาม (ฎีกาที่ 3528/2559) ในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม ป.วิ.อ.มาตรา 40 ประกอบ ป.วิ.อ.มาตรา 141/149และ 161 (ฎีกาที่ 9842/2559) และมีความพิพากษาฎีกาปี 2560 บางส่วน ที่ปรับปรุงมาจากหนังสือรวมฎีกาถึงเล่ม 1 ปี 2560 (เนติบัญฑิต)และจากระบบการสืบค้นคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา ถึงเลขฎีกาต้นๆ ของปี 2560
  สหรัฐ กิติ ศุภการ
  พฤศจิกายน 2560
 
 
สารบัญ
 
ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ 1 หลักทั่วไป
ลักษณะ 2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 อำนาจสืบสวนและสอบสวน
หมวด 3 อำนาจศาล
ลักษณะ 3 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญา
หมวด 1 การฟ้องคดีอาญา
หมวด 2 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ลักษณะ 4 หมายเรียกและหมายอาญา
หมวด 1 หมายเรียก
หมวด 2 หมายอาญา
ส่วนที่ 1 หลักทั่วไป
ส่วนที่ 2 หมายจับ
ส่วนที่ 3 หมายค้น
ส่วนที่ 4 หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย
ลักษณะ 5 จับ ขัง จำคุก ปล่อยชั่วคราว
หมวด 1 จับ ขัง จำคุก
หมวด 2 ค้น
หมวด 3 ปล่อยชั่วคราว
ภาค 2 สอบสวน
ลักษณะ 1 หลักทั่วไป
ลักษณะ 2 การสอบสวน
หมวด 1 การสอบสวนสามัญ
หมวด 2 การชันสูตรพลิกศพ
ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ 1 ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง
ลักษณะ 2 การพิจารณา
ลักษณะ 3 คำพิพากษาและคำสั่ง
ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณธ 1 อุทธรณ์
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์
ลักษณะ 2 ฎีกา
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นฎีกา
ภาค 5 พยานหลักฐาน
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 พยานบุคคล
หมวด 3 พยานเอกสาร
หมวด 4 พยานวัตถุ
หมวด 5 ผู้เชี่ยวชาญ
ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
หมวด 1 การบังคับตามคำพิพากษา
หมวด 2 ค่าธรรมเนียม
ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ
บัญชีแนบท้าย (แก้ไขชื่อฐานความผิดและเลขมาตราใหม่)
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก