หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า 001412
หมวดหมู่ กฎหมาย วิ.อาญา
ราคาปกติ 250.00 บาท
ลดเหลือ 225.00 บาท
น้ำหนัก 1,000 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
บาท
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร 
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2558
จำนวนหน้า: 357 หน้า
ขนาด : 15.5x23.5
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 2)
 
   “หัวใจของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” คือ การตรวจสอบค้นหาความจริงอันเป็นสิ่งที่คนในสังคมเรียกร้องและคาดหวังจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การค้นหาความจริงที่ได้ “ความจริงแท้” เพื่อนำไปสู่การใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการกำหนดโทษเพื่อให้ได้ผล “การลงโทษที่เหมาะสมกับบุคคล” นี่คือ “หัวใจ” หรือ “เป้าหมาย” ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
   ดังนั้น “กระบวนการ” ที่จะให้ได้มาตรฐานการทำงานอยู่เสมอหน่วยงานอื่นๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องร่วมมือกันในการทำงานอยู่เสมอหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และหน่วยงานอื่น ๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องร่วมมือกันในทางอาญา ให้เป็นไปตามหลัก Examination Principle คือ “หลักตรวจสอบค้นหาความจริงที่เป็นการกระทำของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นจริงและถูกต้อง และนำพาความจริงนั้นขึ้นไปสู่การพิจารณาพิพากษาลงโทษโดยผู้พิพากษา ให้ได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างตรงไปตรงมาและครบถ้วนสมบูรณ์ ปราศจากการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การตัดตอนเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ปรุงแต่ง บิดเบือนข้อเท็จจริง ยัดเยียดหรือเพิ่มข้อหา ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาล้มเหลว
   คำว่า “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ถ้าจะหาคำนิยามหรือแสดงความหมายที่ถูกต้องแท้จริงก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักในทางวิชาการในประเทศไทย หากไม่ตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ ให้ความหมายของคำว่า “ยุติ” และ คำว่า “ยุติธรรม” ไว้ดีมากว่า
   คำว่า “ยุติ” หมายความว่า ความถูกต้องลงตัวตามเหตุผล, ความเหมาะควรโดยเหตุผล,ความมีเหตุผลลงกันได้ (บาลี : ยุตฺติ)
   คำว่า “ธรรม” หมายความว่า สภาพที่ทรงไว้,  ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจจธรรม, ความจริง, เหตุ, ต้นเหตุ; สิ่ง, ปรากฏการณ์, ธรรมารมณ์, สิ่งที่ใจคิด, คุณธรรม, ความดี, ความถูกต้อง, ความประพฤติ, ชอบ; หลักการ, แบบแผน, ธรรมเนียม, หน้าที่; ความชอบ, ความยุติธรรม; พระธรรม, คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏขึ้น
   คำว่า “ยุติธรรม” หมายความว่า “ธรรมโดยยุติ”, ความเป็นธรรมโดยความถูกต้องลงตัวตามเหตุผลและหลักฐาน, ในภาษาไทย มักเเปลกันว่าความเที่ยงธรรม ดู ยุติ
   คำว่า “กระบวนการ” หมายถึง ขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
   สำหรับผู้เขียนเห็นว่า คำว่า “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” คือกระบวนการทำงานตามกฎหมาย ของแต่ละองค์กรในกระบวนการเดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งความจริงแท้ โดยมีวัตถุของคี คือ ข้อหาอันเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของผู้ถูกกระทำของผู้กล่าวหา ดังนั้น หลักการสำคัญในกระบวนการยุติธรรมจึงต้อง
   1) ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่ง “ความจริง” เป็นผลสำเร็จ
   2) กระบวนการจึงต้องการ “ความร่วมมือของบุคลากร” อย่างสูงในทุกหน่วยในกระบวนการฯ เพื่อค้นหาความจริงแท้ให้ปรากฏ
   3) คุณภาพของกระบวนการเกิดจากบุคลากรในหน่วยต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมต้องทำงานอย่าง “โปร่งใส” และ “ตรวจสอบได้” มีความเป็น “ประชาธิปไตย” ใช้กฎหมายอย่างถูกต้องชอบธรรม ตรงไปตรงมา มีความเป็นภาวะวิสัย
การทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าขั้นตอนใดๆ การแทรกแซงจากอำนาจใดๆ จากภายนอกจะเป็นสิ่งทำลายความถูกต้องจริงแท้ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นการทำลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนและคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างชั่วร้าย
   ความร่วมมือกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการตรวจสอบค้นหาความจริงให้เป็นที่ประจักษ์ ทุกหน่วยงานจึงมีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่ทำบทบาทที่แตกต่างกัน ไม่ว่าในชั้นเจ้าพนักงานหรือในชั้นพิจารณาพิพากษาก็ตาม
   ในเรื่องของ “ความจริง” นั้น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายความไว้อย่างดีมากว่า
   “ความจริง เป็นหลักยืนตัว ความดีงาม เป็นคุณค่าที่มนุษย์ต้องการความถูกต้อง เป็นความสัมพันธ์ที่น่าพอใจระหว่างคุณค่าที่มนุษย์ต้องการ กับความจริงที่เป็นหลักยืนตัวนั้น” และ
   “ถ้าไม่มีความจริง ไม่มีความถูกต้อง ความดีงามก็ไม่แท้ไม่จริงเหมือนอย่างที่คนหลอกลวงสามารถทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีได้ แต่แล้ว ในเมื่อไม่ถูกต้อง ไม่ตรงความจริง พอขาดความจริงเท่านั้น ที่ว่าดีก็หมดความหมายไป กลายเป็นไม่ดี ดังนั้น ความจริงและความถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
   ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้มีส่วนช่วยในการทำให้การทำงานของคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมสมารถรักษา “ความจริงแท้” ได้เป็นอย่างดี เพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของทุกๆคนในสังคม และทไ “ความยุติธรรม” ที่แท้จริงให้ปรากฎในสังคม ไม่ปล่อยให้ความจริงความเป็นธรรมล้มเหลวหรือไม่ปรากฎในสังคมไทย
   ม้ายที่สุกนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอกราบบูชาพระคุณของ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร “ครูกฎหมาย” ผู้ให้ความรู้และได้สร้างเสริมอุดมการณ์ทางวิชาการแก่ข้าพเจ้า หนังสือเล่มนี้นอกจากจัดทำเนื้อหาให้เป็นไปตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร แล้ว ยังได้พยายามจัดลำดับการนำเสนอและเรียบเรียงตามประมวลการสอน ที่ใช้ทำการเรียนการสอนจริงในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใช้อ่านประกอบเป็นเอกสารคำสอนในเบื้องต้น และสามารถไปอ่านขยายความเข้าใจได้อีกอย่างขั้นหนึ่ง ในหนังสือ “คำอธิบายกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา” ของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อีกครั้งได้ เพื่อให้เกิดเครื่องมือในการเรียนรู้ในหลายรูปแบบในการศึกษา
ธานี วรภัทร์
ตุลาคม 2558
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก