กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
รหัสสินค้า 006112
หมวดหมู่ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ราคาปกติ 220.00 บาท
ลดเหลือ 198.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 28 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
ผู้แต่ง : กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560
จำนวนหน้า: 224 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696251
 
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย หลักนิติธรรม พัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค วิวัฒนาการของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย สำนักความคิดทางกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย ลำดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย  ตลอดจนสาระสำคัญที่ครอบคลุมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 1-2
 
คำนำ
 
   หนังสือกฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป นี้ ผู้เขียนทำขึ้นใช้ในรายวิชากฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป ที่ได้รับผิดชอบสอนมาเป็นเวลานานหลายปีจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อประสงค์ให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้นำไปใช้ในการศึกษากฎหมาย รวมทั้งสามารถนำไปใช้ศึกษาด้วยตนเองได้และต่อยอดในการศึกษากฎหมายอื่น ๆ ต่อไปด้วย ในหนังสือมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย หลักนิติธรรมพัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค วิวัฒนาการของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย สำนักความคิดทางกฎหมายการแบ่งประเภทของกฎหมาย ลำดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างกฎหมาย สิทธิและการใช้สิทธิ การเคลื่อนไหวในสิทธิผู้ทรงสิทธิทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หลักสุจริต ดอกเบี้ย เหตุสุดวิสัย ลายมือชื่อ และการตีความเอกสาร ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญที่ครอบคลุมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 1-2
   หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่สำคัญ ๆ ที่ครอบคลุมสำหรับศึกษากฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป พร้อมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบันและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 รวมทั้งได้นำคำพิพากษาของศาลฎีกา ตลอดจนนพผลงานทางวิชาการของผู้เขียนหลายเรื่องเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานทางวิชาการใหม่ ๆ มาประกอบการอธิบายด้วย
   ในการจัดพิมพ์นี้ผู้เขียนขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนและสำนักพิมพ์วิญญูชน มา ณ โอกาสนี้ หวังว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ในการศึกษากฎหมายของนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายและสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ หากผิดพลาดประการใดผู้เขียนขอน้อมรับผิดและน้อมรับไปปรับปรุงในลำดับต่อไป
 
กันย์กัญญา ใจการวงศ์สกุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กรกฎาคม 2560
 
สารบาญ
 
 
บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และวิวัฒนาการของกฎหมาย
  1. ความหมายของกฎหมาย
  2. ลักษณะกฎหมาย
  3. หลักนิติธรรม
  4. ส่วนประกอบของกฎหมาย
  5. พัฒนาการกฎหมาย 3 ยุค
  6. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับข้อบังคับที่คล้ายคลึงกัน
  7. วิวัฒนาการของกฎหมายในอดีตกาล
  8. วิวัฒนาการของกฎหมายไทย
บทที่ 2 ที่มาของกฎหมาย
  1. ที่มาของกฎหมาย
  2. ที่มาในลักษณะที่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร
  3. ที่มาในลักษณะที่มิได้เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร
  4. ที่มาของกฎหมายในแต่ละระบบ
บทที่ 3 สำนักความคิดทางกฎหมาย
  1. สำนักความคิดในทางกฎหมายธรรมชาติ
  2. สำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายประวัติศาสตร์
  3. สำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง
  4. สำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายสังคมวิทยา
  5. สำนักความคิดในทางกฎหมายอรรถประโยชน์
บทที่ 4 ระบบกฎหมาย ปะเภทของกฎหมาย และศักดิ์หรือลำดับชั้นแห่งกฎหมาย
  1. ระบบกฎหมาย
  2. ระบบกฎหมายของประเทศไทย
  3. ประเภทของกฎหมาย
  4. ศักดิ์หรือลำดับชั้นของกฎหมาย
บทที่ 5 การใช้กฎหมาย การยกเลิกและการตีความกฎหมาย
  1. กามใช้กฎหมาย
  2. การยกเลิกกฎหมาย 
  3. การตีความกฎหมาย
บทที่ 6 การอุดช่องว่างของกฎหมาย 
  1. ความหมายการอุดช่องว่างของกฎหมาย
  2. สาเหตุที่ทำให้เกิดช่องว่างแห่งกฎหมาย
  3. วิธีอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย
  4. วิธีการเพื่อให้ทราบถึงช่องว่างแห่งกฎหมาย
  5. ประเภทของการอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย
บทที่ 7 สิทธิและการใช้สิทธิ
  1. สิทธิ
  2. แนวคิดเรื่องสิทธิ
  3. องค์ประกอบของสิทธิ
  4. คำอื่นที่คล้ายคลึงกับสิทธิ
  5. ลักษณะของสิทธิ
  6. ประเภทของสิทธิ
  7. การใช้สิทธิ
บทที่ 8 ผู้ทรงสิทธิ
  1. บุคคลธรรมดา
  1.1 สภาพบุคคล
  1.2 วันเกินของบุคคล
  1.3 วัยตายของบุคคล
  1.4 การสิ้นสภาพบุคคล
  1.5 ผลของการเป็นคนสาบสูญ
  1.6 การเพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
  2. สิ่งซึ่งประกอบสภาพบุคคล
  3. ภูมิลำเนา
  4. สถานะของบุคคล
  5. สัญชาติ
  6. ความสามารถของบุคคล
  7. ผู้เยาว์
  8. คนไร้ความสามารถ
  9. คนวิกลจริต
  10. คนเสมือนไร้ความสามารถ
  11. นิติบุคคล
  11.1 ทฤษฎีของนิติบุคคล
  11.2 ประเภทของของนิติบุคคล
  11.3 สิทธิและหน้าที่ของบุคคล
  11.4 การจัดการตินิบุคคล
  11.5 ผู้แทนนิติบุคคล
  11.6 อำนาจและความรักผิดชอบของผู้แทนนิติ
  11.7 การดำเนินกิจการของนิติบุคคลกรณีมีผู้แทนนิติบุคคลมีหลายคน 
  11.8 ภูมิลำเนาของนิติบุคคล
  11.9 การสิ้นสภาพนิติบุคคล
บทที่ 9 หลักสุจริต
  1. ประวัติและวิวัฒนาการของหลักสุจริต
  2. ความหมายของหลักสุจริต
  3. หลักสุจริตในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  4. ประเภทของหลักสุจริต
บทที่ 10 ดอกเบี้ย
  1. ประวัติดอกเบี้ย
  2. ความหมายของดอกเบี้ย
  3. การคิดดอกเบี้ยของกฎหมายไทย
บทที่ 11 เหตุสุดวิสัย
  1. ความหมาย
  2. เหตุสุดวิสัยกับผลทางกฎหมาย
บทที่ 12 ลายมือ
  1. ความหมาย
  2. ผลของการฝ่าฝืนในกรณีลายมือชื่อที่ไมเป็นไปตามกฎหมาย
  3. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
  4. การใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นทำนองเช่นว่านั้น
บทที่ 13 การตีความเอกสาร
  1. เอกสานตีความได้สองนัย
  2. กรณีมีข้อสงสัยให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายผู้ต้องเสียในมูลหนี้
  3. จำนวนเงินหรือปริมาณไม่ตรงกันให้ถือเอาตามตัวอักษร
  4. จำนวนเงินปริมาณในหลายแห่งไม่ตรงกันให้ถือเอาจำนวนน้อยที่สุด
  5. เอกสารที่ทำไว้หลายภาษา
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก