คำอธิบายกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด วิชัย ตันติกุลานันท์

คำอธิบายกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด วิชัย ตันติกุลานันท์
รหัสสินค้า 006084
หมวดหมู่ หุ้นส่วน และบริษัท
ราคาปกติ 350.00 บาท
ลดเหลือ 315.00 บาท
น้ำหนัก 1,490 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 18 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำอธิบายกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด วิชัย ตันติกุลานันท์
ผู้แต่ง : วิชัย ตันติกุลานันท์
ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560
จำนวนหน้า : 416 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
คำนำ
 
       ผู้เขียนทำงานเกี่ยวกับกฎหมายมาตลอด ปัจจุบันเป็นข้าราชการตุลาการบำนาญ สำนักงานศาลยุติธรรม เคยทำงานตำแหน่งผู้บริหารของธนาคารหลายแห่งขณะนี้เป็นผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งต้องใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ในการทำงานและพบว่ากฎหมายฉบับนี้มีปัญหาในทางปฏิบัติมากมาย แต่ไม่มีคำอธิบายกฎหมายเรื่องนี้หรือผู้ให้คำตอบที่ชัดเจน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เรียบเรียงคำอธิบายกฎหมายเรื่องนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการทำงานและออกเผยแพร่ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและกรรมการบริษัทมหาชนไม่มากก็น้อย และหวังว่าจะได้รับคำแนะนำเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป
       ในการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ได้รับการตรวจแก้ไข โดย คุณจุฬาลักณ์ ตันติกุลานันท์ น.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ) น.บ.ท. MIL (The University of Sydney) L.L.M (Macquarie University) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดภูเกต และคุณชลกร วัตตธรรม น.บ., น.บ.ท. และพิมพ์ถอดเทปโดยนางสาวมนัสนันท์ สุพรรณวรรษา และนางสาวณรดา เกียรติธนสมบัติ
   ดร.วิชัย ตันติกุลานันท์
กันยายน 2560
สารบัญ
 
หมวด 1 บททั่วไป
  มาตรา 4 คำจำกัดความ
  มาตรา 5 การขอขยายหรือเลื่อนเวลายื่นเอกสารหรือแจ้งรายการ
  มาตรา 6 การโฆษณาข้อความในหนังสือพิมพ์
  มาตรา 7 วิธีปฏิบัติในการส่งคำสั่ง คำเตือน หนังสือ หรือเอกสาร
  มาตรา 8 เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจะถือเอาประโยชน์จากบุคคลภายนอก
  มาตรา 9 ในระห่างผู้ถือหุ่นด้วยกันหรือผู้ถือหุ้นบริษัทให้ สันนิษฐานว่าบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารของบริษัทหรือของผู้ชำระบัญชีถูกต้อง
  มาตรา 10 บุคคลทุกคนมีสิทธิขอตรวจหรือคัดเอกสารหรือข้อความที่จดทะเบียนไว้แล้ว
  มาตรา 11 ชื่อ ที่อยู่ ดวงตรา และป้ายชื่อขอบริษัท
  มาตรา 12 ห้ามมิให้บริษัทมหาชนจำกัดเป็นหุ่นส่วนใน ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัด ความรับผิดให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  มาตรา 13 ชื่อบริษัทมหาชนจำกัดต้องไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น
  มาตรา 14 รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวง
   
 หมวด 2 การเริ่มจัดตั้งบริษัท 
  มาตรา 15 ลักษณะของบริษัทมหาชนจำกัด
  มาตรา 16 เงื่อนไขการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
  มาตรา 17 คุณสมบัติของผู้ร่วมจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
  มาตรา 18 รายการในหนังสือบริคณห์สนธิ
  มาตรา 19 การขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการแก้ไข
  มาตรา 20 กรณีผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทบางคนตายหรือถอนตัว
  มาตรา 21 เหตุที่ผู้จองหุ้นขอถอนคำขอการจองหุ้น
  มาตรา 22 ผู้จองหุ้นตาย ทายาทขอถอนการจองหุ้นได้
  มาตรา 23 กำหนดเวลาเสนอการขายหุ้นต่อประชาชน
  มาตรา 24 การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
  มาตรา 25 ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดส่งเอกสารการเสนอขายหุ้น
 
 หมวด 4 การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท
  มาตรา 26 ห้ามผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทนำเงินค่าจองหุ้นไปใช้จ่าย
  มาตรา 27 การเรียกประชุมจัดตั้งบริษัท
  มาตรา 28 เอกสารที่ต้องส่งในการเรียกประชุมจัดตั้งบริษัท 
  มาตรา 29 กรณีการส่งหนังสือนัดประชุดจัดตั้งบริษัทขาดตกบกพร่อง
  มาตรา 30 ลักษณะของข้อบังคับบริษัทมหาชนจำกัด
  มาตรา 31 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  มาตรา 32 สถานที่ประชุมและองค์ประชุมจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
  มาตรา 33 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจัดตั้งบริษัทและผู้มีสิทธิออกเสียง
  มาตรา 34 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมผู้จองหุ้น
  มาตรา 35 กิจการอันจะพึ่งทำในที่ประชุมจัดตั้งบริษัท
  มาตรา 36 การเลือกตั้งกรรมการต้องปฏิบัติตามมาครา 70   
  มาตรา 37 ภารกิจของคณะกรรมการบริษัทชุดแรก
  มาตรา 38 การนำหุ้นที่จองไว้ออกขายทอดตลาด
  มาตรา 39 กำหนดเวลาและรายการที่ต้องจดทะเบียนบริษัท
  มาตรา 40 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการมาตรา 39 วรรคแรก
  มาตรา 41 ผลของการจดทะเบียนบริษัท
  มาตรา 42 บริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องต่างๆ
  มาตรา 43 เงินค่าใช้จ่ายก่อนได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัท
  มาตรา 44 กรณีบริษัทนั้นมิได้จัดตั้งขึ้นคณะกรรมการมีภาระหน้าที่
  มาตรา 45 กรรมการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 44 ต้องรับผิดทางแพ่ง
  มาตรา 46 กรณีการจัดตั้งบริษัทไม่สำเร็จผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องรับผิดชอบ
  มาตรา 47 เมื่อจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วผู้ถือหุ้นจะถอนไม่ได้
  มาตรา48 การเปิดสำนักงานสาขาต้องจดทะเบียนเสียก่อน
  มาตรา 49 การเพิกถอนมติที่ประชุมจัดตั้งบริษัท
 
 หมวด 5 หุ้นและผู้ถือหุ้น 
  มาตรา 50 มูลค่าราคาหุ้นต้องเท่ากันทุกหุ้น
  มาตรา 51 การเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้
  มาตรา 52 การเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ่นที่จดทะเบียนไว้
  มาตรา 53 หุ้นนั้นจะแบ่งแยกไม่ได้
  มาตรา 54 ต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนและจะหักหนี้กับบริษัทไม่ได้
  มาตรา 54/1 บริษัทออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้
  มาตรา 55 การออกใบหุ้น
  มาตรา 56 ลักษณะของใบหุ้น
  มาตรา 57 ข้อยกเว้นให้บริษัทออกข้อจำกัดในการโอนหุ้น
  มาตรา 58 การโอนหุ้นและการออกใบหุ้นใหม่
  มาตรา 59 การออกใบหุ้นใหม่ให้แก่บุคคลอื่น
  มาตรา 60 บริษัทงดรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  มาตรา 61 รายการในทะเบียนผู้ถือหุ้น
  มาตรา 62 การเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้น
  มาตรา 63 การขอตรวจและขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
  มาตรา 64 บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียน
  มาตรา 65 การออกหุ้นบุริมสิทธิและการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ
  มาตรา 66 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นไม่ได้
  มาตรา 66/1 ข้อยกเว้นและเงื่อนไขบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของตนได้
   
หมวด 6 คณะกรรมการ
  มาตรา 67 บริษัทมหาชนต้องมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน
  มาตรา 68 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทมหาชน
  มาตรา 69 ห้ามออกข้อกำหนดกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ
  มาตรา 70 หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัท
  มาตรา 71 กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามสัดส่วนในการประชุมสามัญประจำปี
  มาตรา 72 การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทมี 5 กรณี มาตรา 72 
  มาตรา 73 กรรมการลาออกต้องยื่นใบลาต่อบริษัท
  มาตรา 74 ภาระของคณะกรรมการกรณีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
  มาตรา 75 กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ
  มาตรา 76 ที่ประชมผู้ถือหุ้นถอดถอนกรรมการบริษัทได้
  มาตรา 77 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
  มาตรา 78 คณะกรรมการต้องตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ
  มาตรา 79 คณะกรรมการต้องจัดประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
  มาตรา 80 องค์ประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงลงคะแนน
  มาตรา 81 ประธานกรรมการมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ
  มาตรา 82 ต้องแจ้งวันประชุมให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า
  มาตรา 83 กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจนไม่ครบองค์ประชุมคณะกรรมการ
  มาตรา 84 คณะกรรมการหรือกรรมการกระทำการในนามบริษัทย่อมมีผลผูกพันบริษัท
  มาตรา 85 กรรมการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบผู้ถือหุ้นฟ้องได้ 
  มาตรา 86 ห้ามกรรมการประกอบกิจการแข่งขันกับบริษัท
  มาตรา 87 กรรมการทำธุรกิจกับบริษัทต้องได้รับความยินยอม
  มาตรา 88 เรื่องที่กรรมการต้องแจ้งบริษัท
  มาตรา 89 ห้ามบริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 
  มาตรา 90 ข้อกำหนดการจ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นหรือค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท
  มาตรา 91 เรื่องที่คณะกรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อบริษัท
  มาตรา 92 เหตุยกเว้นความรับผิดชอบมาตรา 91 ของกรรมการ
  มาตรา 93 กรรมการเรียกเงินปันผลคืนจากผู้ถือหุ้น
  มาตรา 94 คณะกรรมการต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก
  มาตรา 95 กรรมการที่ทำตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิด
  มาตรา 96 บริษัทต้องจัดทำทะเบียนและเอกสาร
  มาตรา 97 ความเกี่ยวพันระหว่างกรรมการกับบริษัทและบริษัทกับบุคคลภายนอก
 
 หมวด 7 การประชุมผู้ถือหุ้น
  มาตรา 98 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดยมีคณะกรรมการ
  มาตรา 99 การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัท
  มาตรา 100 การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น
  มาตรา 101 ขั้นตอนการเรียกประชุมผู้ถือตามมาตรา 101 
  มาตรา 102 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น
  มาตรา 103 องค์ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญหรือวิสามัญ
  มาตรา 103 วรรคสอง กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบองค์
  มาตรา 104 ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  มาตรา 105 หน้าที่ของประธานในที่ประชุมและการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ
  มาตรา 105 วรรคสอง การขอเพิ่มเต็มระเบียบวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  มาตรา 105 วรรคสาม การเลื่อนพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้แล้วหรือวาระเพิ่มเติมเพราะพิจารณาไม่เสร็จ
  มาตรา 106 การส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  มาตรา 107 มติทั่วไปของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  มาตรา 108 การร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
 หมวด 8 บัญชีและรายงาน  
  มาตรา 109 บริษัทต้องจัดทำและเก็บรักษาบัญชี
  มาตรา 110 บริษัทต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปี
  มาตรา 111 กรณีบริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ่นไม่ครบ
  มาตรา 112 การจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  มาตรา 113 คณะกรรมการต้องส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญ
  มาตรา 114 สิ่งที่ต้องระบุในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
  มาตรา 115 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล
  มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง
  มาตรา 117 การจ่ายเงินปันผลโดยออกหุ้นสามัญใหม่
  มาตรา 118 เจ้าหนี้ฟ้องขอให้ผู้ถือหุ้นคืนเงินปันผล
  มาตรา 119 การโอนทุนสำรองเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม
  มาตรา 120 การตั้งผู้สอบบัญชี
  มาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งในบริษัท
  มาตรา 122 อำนาจของผู้สอบบัญชี
  มาตรา 123 ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
  มาตรา 124 งบดุลและรายงานต้องทำเป็นภาษาไทย
  มาตรา 125 สิทธิและหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  มาตรา 126 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจเอกสารต่างๆ
  มาตรา 127 บริษัทต้องส่งรายงานประจำปีพร้อมเอกสารให้นายทะเบียน
 
 หมวด 9 การตรวจสอบ
  มาตรา 128 ผู้ถือหุ้นขอให้นายทะเบียนตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินบริษัท
  มาตรา 129 เหตุที่นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบริษัท
  มาตรา 130 อำนาจของผู้ตรวจสอบ
  มาตรา 131 ผู้ตรวจสอบต้องทำรายงานผลการตรวจสอบ
  มาตรา 132 หน้าที่นายทะเบียนเมื่อได้รับผลตรวจสอบแล้ว
  มาตรา 133 บริษัทต้องแจ้งผลรายงานมาตรา 132(1) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
  มาตรา 134 ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
  มาตรา 135 บริษัทอาจต้องรับผิดชอบค่าใช่จ่ายในการตรวจสอบ
 
 หมวด 10 การเพิ่มทุนและการลดทุน 
  มาตรา 136 หลักเกณฑ์ในการเพิ่มทุน
  มาตรา 137 เงื่อนไขการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
  มาตรา 138 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นเพิ่มทุน
  มาตรา 139 หลักเกณฑ์ในการลดทุน 
  มาตรา 140 การลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นที่จดทะเบียนแล้วแต่จำหน่ายไม่หมด
  มาตรา 141 เจ้าหน้าที่ของบริษัทคัดค้านการลดทุนได้
  มาตรา 142 กำหนดเวลาจดทะเบียนลดหุ้น
  มาตรา 143 บริษัทต้องประกาศผลการจดทะเบียนเพิ่มทุนหรือลดทุน
  มาตรา 144 กรณีที่เจ้าหน้าที่บริษัทไม่คัดค้านการลดทุนเพราะไม่ทราบ
 
 หมวด 11 หุ้นกู้ 
  มาตรา 145 การออกหุ้นกู้
 
 หมวด 12 การควบบริษัท
  มาตรา 146 หลักเกณฑ์การควบบริษัท
  มาตรา 147 มติการควบบริษัทต้องแจ้งเจ้าหนี้
  มาตรา 148 เรื่องที่ต้องพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมบริษัทที่ควบกัน
  มาตรา 149 เงื่อนไขการประชุมร่วมในที่บริษัทควบกัน
  มาตรา 150 การส่งมอบภารกิจให้แก่บริษัทที่ควบกัน
  มาตรา 151 ต้องจดทะเบียนบริษัทที่ควบกันแล้ว
  มาตรา 152 บริษัทเดิมสิ้นสภาพเมื่อจดทะเบียนบริษัทใหม่ที่ควบกันแล้ว
  มาตรา 153 บริษัทที่ควบกันต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่
 
 หมวด 13 การเลิกบริษัท 
  มาตรา 154 เหตุที่ต้องเลิกบริษัท
  มาตรา 155 การร้องขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัท
  มาตรา 156 ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชีและผู้สอบบัญชีในการเลิกบริษัท
  มาตรา 157 การส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ชำระบัญชี
  มาตรา 158 วันที่ถือว่าบริษัทเลิกแล้ว 
 
 หมวด 14 การชำระบัญชี
  มาตรา 159 การจัดชำระบัญชี
  มาตรา 160 อำนาจและหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี
  มาตรา 161 เรื่องที่ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 7 วัน
  มาตรา 162 เรื่องที่ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 1 เดือน
  มาตรา 163 เหตุที่ผู้ชำระบัญชีหรือผู้สอบบัญชีต้องพ้นจากตำแหน่งและการตั้งแทนตำแหน่งดังกล่าว
  มาตรา 164 การถอดถอนผู้ชำระบัญชีหรือผู้สอบบัญชี
  มาตรา 165 ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  มาตรา 166 ต้องส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้นายทะเบียน
  มาตรา 167 ขัดจำกัดอำนาจของผู้ทำบัญชี
  มาตรา 168 อำนาจกระทำการกรณีมีผู้ชำระบัญชีหลายคน
  มาตรา 169 ผู้ชำระบัญชีต้องชำระหนี้อันเกิดจากการชำระบัญชีก่อน
  มาตรา 170 การวางเงิน ณ สำนักงานวางทรัพย์เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้
  มาตรา 171 การประชุมเจ้าหนี้เพื่อตกลงชำระหนี้
  มาตรา 172 การแบ่งทรัพย์สินที่เหลือให้ผู้ถือหุ้น
  มาตรา 173 ผู้ชำระบัญชีร้องขอต่อศาลสั่งให้บริษัทล้มละลาย
  มาตรา 174 ผู้ชำระบัญชีต้องรายงานนายทะเบียนทุกสามเดือน
  มาตรา 175 หน้าที่ผู้ชำระบัญชีกรณีการชำระบัญชีไม่สำเร็จภายใน 1 ปี
  มาตรา 176 หน้าที่ผู้ชำระบัญชีกรณีการชำระบัญชีเสร็จแล้ว
 
  มาตรา 177 หน้าที่ของผู้ชำระบัญชีกรณีการชำระไม่เสร็จสิ้น
  มาตรา 178 อายุความฟ้องเรียกหนี้จากบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ชำระบัญชี
  มาตรา 179 การขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนแทนที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก