คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 เล่ม 2 ธานิศ เกศวพิทักษ์

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 เล่ม 2 ธานิศ เกศวพิทักษ์
รหัสสินค้า 000108
หมวดหมู่ กฎหมาย วิ.อาญา
ราคาปกติ 570.00 บาท
ลดเหลือ 513.00 บาท
น้ำหนัก 3,000 กรัม
บาร์โค้ด 9786164040465
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 4 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 เล่ม 2 ธานิศ เกศวพิทักษ์
ผู้แต่ง: ธานิศ เกศวพิทักษ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 14 : เมษายน 2561
จำนวนหน้า : 1030 หน้า
ขนาด : มาตราฐาน
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164040465
 
ประกอบด้วย : อำนาจศาลฎีกาที่จะไม่รับพิจารณาคดีที่จะไม่เป็นสาระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219 ว.2 แผนภูมิหลักเกณฑ์ที่สำคัญ วิเคราะห์ฎีกาที่น่าสนใจ ข้อสังเกตที่มองข้ามไม่ได้ ตัวอย่างคำถามพร้อมธงคำตอบ
 
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
บทที่ ๑ แบบคำฟ้องคดีอาญา
๑. แบบคำฟ้องคดีอาญาทั่วไป
๑.๑ คำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือ
๑.๒ รายการของคำฟ้อง
 ๑.๒.๑ ส่วนเริ่มต้นของคำฟ้อง
 ๑.๒.๒ ส่วนเนื้อหาของคำฟ้อง
 ๑.๒.๓ ส่วนท้ายของคำฟ้อง
๒. แบบคำฟ้องคดีหมิ่นประมาท
๓. แบบคำฟ้องขอเพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบ
๔. แบบคำฟ้องความผิดหลายกระทง
บทที่ ๒ การไต่สวนมูลฟ้อง
๑. การสั่งไต่สวนมูลฟ้อง
๒. วิธีการไต่สวนมูลฟ้อง
๒.๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำตัวตำเลยมาศาลพร้อมฟ้อง
๒.๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคำถามคำให้การจำเลย
๒.๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไต่สวนมูลฟ้องต่อหน้าจำเลย
๒.๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีฐานะเป็น “จำเลย”
๓. จำเลยไม่มีอำนาจนำพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
๔. ผลของการไต่สวนมูลฟ้อง
 
บทที่ ๓ การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องและคำให้การ
๑. การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้อง
๑.๑ กรณีเพิ่มเติมฟ้องขอให้เพิ่มโทษจำเลย
๑.๒ กรณีศาลสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง
๑.๓ กรณีโจทก์ขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องทั่วไป
หลักเกณฑ์การขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้อง
๑.๓.๑ ต้องมีเหตุอันควร
๑.๓.๒ โจทก์ต้องยื่นคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้น
๑.๓.๓ ต้องไม่ทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดี
๑.๓.๔ ศาลเห็นสมควรจะอนุญาตหรือจะส่งให้ไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนก็ได้
๑.๓.๕ เมื่ออนุญาตแล้ว ให้ส่งสำเนาแก้ฟ้องหรือฟ้องเพิ่มเติมแก่จำเลยเพื่อแก้
๒. การแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การ
หลักเกณฑ์การแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การ
๒.๑ ต้องมีเหตุสมควร
๒.๒ จำเลยอาจยื่นคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การได้ก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้น
๒.๓ ถ้าศาลเห็นสมควรอนุญาตก็ให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การแก่โจทก์
๒.๔ กรณีจำเลยรับสารภาพตามฟ้อง หากศาลอนุญาตให้โจทก์เพิ่มเติมฐานความผิด จำเลยย่อมมีสิทธิขอเพิ่มเติมคำให้การได้ มิฉะนั้นย่อมแสดงว่าจำเลยรับสารภาพ
บทที่ ๔ การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา
๑. หลักเกณฑ์การขาดนัดของโจทก์
๑.๑ ต้องเป็นกรณีที่โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด
๑.๒ โจทก์ต้องทราบกำหนดนัดของศาลโดยชอบแล้ว
๑.๓ ฝ่ายโจทก์ต้องไม่มีใครมาศาลในวันกำหนดนัดเลย
๒. หลักเกณฑ์การร้องขอให้ศาลยกคดีของโจทก์ขึ้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาใหม่
๒.๑ ต้องเป็นคดีที่ศาลยกฟ้องเพราะโจทก์ขาดนัดตามมาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ่ง
๒.๒ โจทก์ต้องร้องขอให้ศาลยกคดีของโจทก์ขึ้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ศาลยกฟ้อง
๒.๓ โจทก์ต้องแสดงให้ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรที่ทำให้โจทก์มาศาลไม่ได้
๓. หลักเกณฑ์การตัดอำนาจของโจทก์ที่จะฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีก
บทที่ ๕ การพิจารณาคดีอาญาสั่งซื้อได้ที่ attorney285.com
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคดีอาญา
- การพิจารณาและสืบพยานในศาลต้องทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย
๑. ข้อยกเว้นหลักการพิจารณาโดยเปิดเผย
๒. ข้อยกเว้นหลักการพิจารณาต่อหน้าจำเลย
๒.๑ ข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ
๒.๒ ข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๘๐
๒.๓ ข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๓๗ ทวิ
- การนำมาตรา ๒๓๗ ทวิมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสืบพยานกรณีอื่น ๆ
- การเดินเผชิญสืบและการส่งประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่น
- การใช้วิธีการสืบพยานที่เหมาะสมแก่การสืบพยานบุคคลบางประเภท
๑. กรณีศาลเห็นสมควรใช้วิธีการสืบพยานพิเศษตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า
๒. กรณีกฎหมายบังคับให้ศาลใช้วิธีการาสืบพยานเด็กสำหรับการสืบพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี
- กรณีที่ไม่ได้ตัวพยานที่เป็นเด็กมาเบิกความต่อศาล
- การสืบพยานนอกศาลในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี
- การสอบถามและ/หรือตั้งทนายความให้จำเลย
- ข้อสังเกตของมาตรา ๑๗๓ ทั้งสองวรรค
- การสอบถามคำให้การจำเลย
- จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณา
- โจทก์ในคดีอาญามีหน้าที่นำพยานเข้าสืบก่อนเสมอ
- การยื่นบัญชีระบุพยานและการนำสืบพยานเอกสารในคดีอาญา
๒. การนำสืบพยานเอกสารในคดีอาญา
- การกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนกำหนดวันนัดสืบพยาน
- การสืบพยานล่วงหน้าหลังฟ้องคดีต่อศาล
- การเรียกสำนวนการสอบสวน จากพนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการพิจารณา
บทที่ ๖ คำพิพากษาและคำสั่ง
๑. หลักเกณฑ์การพิพากษายกฟ้องตามมาตรา ๑๘๕
๒. หลักเกณฑ์การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง
๓. หลักเกณฑ์การอธิบายข้อสงสัยในคำพิพากษาหรือส่งเกินคำขอ
๔. หลักเกณฑ์ห้ามศาลพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอ
๔.๑ หลักเกณฑ์ของมาตรา ๑๙๒ วรรคหนึ่ง
๔.๒ หลักเกณฑ์ของมาตรา ๑๙๒ วรรคสอง
๔.๓ หลักเกณฑ์ของมาตรา ๑๙๒ วรรคสาม
๔.๔ หลักเกณฑ์ของมาตรา ๑๙๒ วรรคสี่
๔.๕ หลักเกณฑ์ของมาตรา ๑๙๒ วรรคห้า
๔.๖ หลักเกณฑ์ของมาตรา ๑๙๒ วรรคหก
๔.๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามการพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอท้ายฟ้องต่าง ๆ
(๑) คำขอให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบ
(๒) คำขอให้นับโทษต่อ
(๓) คำขอให้ริบทรัพย์
(๔) คำสั่งคืนของกลางแก่เจ้าของ
(๕) คำขอให้ลงโทษจำเลยหลายกรรมต่างกัน
(๖) คำขอให้บวกโทษที่รอการลงโทษ
(๗) คำขอให้จ่ายค่าปรับแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
ภาค ๔
อุทธรณ์ภาคและฎีกา
บทที่ ๑ สิทธิในการอุทธรณ์
บทที่ ๒ ข้อจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์
๑. การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา ๑๙๓ ทวิ
๑.๑ คดีที่อยู่ในเกณฑ์ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
๑.๒ มาตรา ๑๙๓ ทวิ ห้ามอุทธรณ์เฉพาะในปัญหาข้อเท็จจริง
๑.๓ การห้ามอุทธรณ์ในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยหลายข้อหา
๑.๔ ข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๙๓ ทวิ ที่ยอมให้จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้
๒. การห้ามอุทธรณ์คำสั่งในระหว่างการพิจารณา
๓. การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้น
บทที่ ๓ การยื่นอุทธรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ การตรวจรับอุทธรณ์ และการถอนอุทธรณ์
๑. การยื่นอุทธรณ์
๒. การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์
๓. การตรวจรับอุทธรณ์
๓.๑ หลักเกณฑ์การตรวจรับอุทธรณ์
๓.๒ การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
๓.๓ การส่งสำเนาอุทธรณ์
๔. การถอนอุทธรณ์
๔.๑ หลักเกณฑ์การขอถอนอุทธรณ์
๔.๒ ศาลที่มีอำนาจสั่งคำร้องขอถอนอุทธรณ์
๔.๓ ผลของการขอถอนอุทธรณ์
บทที่ ๔ การพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์
บทที่ ๕ คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์
๑. การห้ามศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย
๒. การให้อำนาจศาลอุทธรณ์พิพากษามีผลไปถึงจำเลยอื่นที่มิได้อุทธรณ์
บทที่ ๖ การพิจารณาพิพากษาคดีที่ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๔๕
หลักเกณฑ์ของมาตรา ๒๔๕ วรรคสอง
๑. ต้องเป็นสำนวนคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต
๒. ไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษานั้น
๓. ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งสำนวนคดีนั้นไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
๔. คำพิพากษาเช่นว่านี้จะยังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะได้พิพากษายืน
บทที่ ๗ สิทธิในศาลฎีกา
บทที่ ๘ ข้อจำกัดสิทธิในศาลฎีกา
๑. ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา ๒๑๘
๒. ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา ๒๑๙
๓. ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา ๒๒๐
๔. ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ทวิ
๕. ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ตรี
๖. ข้อจำกัดสิทธิฎีกาในกรณีอื่น ๆ
บทที่ ๙ การอนุญาตหรือใบรับรองให้ฎีกา
บทที่ ๑๐ อำนาจศาลฎีกาในการสั่งไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีที่ไม่เป็นสาระ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก