คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว อ.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว อ.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รหัสสินค้า 000316
หมวดหมู่ ครอบครัว
ราคา 490.00 บาท
น้ำหนัก 1,800 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 31 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว อ.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 9 : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า: 540 หน้า
ขนาด : 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
คำนำ
 
(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9)
   ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 นี้ ข้าพเจ้าได้ปรับสลับตำแหน่งของสารบาญใหม่ เพื่อให้ลำดับของเนื้อหาดีขึ้น นากจากนี้ยังได้ข้อความบางหน้าเพิ่มเติม แทรกคำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุด ตลอดจนแก้ไขคำที่พิมพ์ผิด
   ข้าพเจ้าหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะให้ประโยชน์ทางวิชาการแก่ท่านผู้อ่านตามสมควร
   ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
 
คำนำ
(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8)
   เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรับบุตรบุญธรรม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 และ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ตามลำดับ ดังนั้น ในการพิมพ์ครั้งนี้ข้าพเจ้าจึงได้เพิ่มเติมเนื้อหาของกฎหมายสองฉบับดังกล่าวเข้าไป ทั้งยังได้ปรับปรุงคำพิพากษาศาลฎีกาบางส่วนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
   ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านผู้อ่านคงจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ตามสมควร
   ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
 

สารบัญ

คำนำ
ความเบื้องต้น
กฎหมายลักษณะครอบครัว  :   กฎหมายส่วนตัว
กฎหมายลักษณะครอบครัว  :   กฎหมายลักษณะพิเศษ
บทที่  1 การหมั้น
ความนำ
ส่วนที่  1 วิวัฒนาการของการหมั้น
 1.1 กฎหมายโรมันและกฎหมายฝรั่งเศส
 1.2 กฎหมายไทย
ส่วนที่  2 การหมั้นในฐานะที่ไม่ใช่สัญญาและการหมั้นที่เป็นสัญญา
 2.1 ทัศนะที่เห็นว่าการหมั้นไม่อาจเป็นสัญญาได้และผลที่ตามมาในทางกฎหมาย
 2.2 สัญญาหมั้นและผลที่ตามมาในทางกฎหมาย
ส่วนที่  3 การหมั้นในกฎหมายไทย
 3.1 เงื่อนไขของการหมั้น
  3.1.1 เงื่อนไขเกี่ยวกับชายหญิงที่จะทำการหมั้น  :  เกณฑ์อายุ
  3.1.2 เงื่อนไขเรื่องความยินยอมในกรณีการหมั้นของผู้เยาว์
  3.1.3 เงื่อนไขภานนอก  :  ของหมั้น
 3.2 ทรัพย์สินประกอบการหมั้น
 3.3 ผลของสัญญาหมั้น
  3.3.1 การผิดสัญญาหมั้นตามมาตรา   1439
  3.3.2 การผิดสัญญาหมั้นตามมาตรา   1444
  3.3.3 ค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้น
  3.3.4 ค่าทดแทนจากผู้อื่นที่ได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้น
  3.3.5 ค่าทดแทนจากผู้อื่นที่ได้ข่มขืนกระทำชำเราหรือ
   พยายามข่มขืนกระทำชำเราคู่หมั้น
  3.3.6 การบอกเลิกสัญญาหมั้น
 3.4 ความตายของคู่หมั้น
 3.5 ค่าทดแทน
  3.5.1 ค่าทดแทนกรณีที่เป็นสิทธิเฉพาะตัว
  3.5.2 ค่าทดแทนกรณีที่ไม่เป็นสิทธิเฉพาะตัว
  3.5.3 อายุความเรียกร้อง
บทที่  2 เงื่อนไขแห่งการสมรส
ความนำ
ส่วนที่  1 การกำหนดเงื่อนไขการสมรสในกฎหมายครอบครัวไทย
 1.1 เงื่อนไขการสมรสในกฎหมายไทย
  1.1.1 เงื่อนไขการสมรสที่ถือว่าการสมรสเป็นสถาบัน
  1.1.2 เงื่อนไขการสมรสที่ถือว่าการสมรสเป็นสัญญา
 1.2 ข้อห้ามมิให้นายทะเบียนทำการจดทะเบียนสมรส
  1.2.1 การสมรสระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม
  1.2.2 หญิงที่การสมรสเดิมสิ้นสุดลงไม่เกิน  310  วัน   จะสมรสใหม่
  1.2.3 กรณีคู่สมรสซึ่งได้ครอบครองทรัพย์สินของบุตรต้องการ
   จะสมรสใหม่หลังจากที่คู่สมรสของตนถึงแก่ความตาย
บทที่  3 ความเป็นโมฆะของการสมรส
ความนำ
ส่วนที่  1 เงื่อนไขที่อาจทำให้การสมรสตกเป็นโมฆะ
 1.1 เงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงเจตนา  :  ความยินยอมของชายหญิงที่จะทำการสมรส
 1.2 เงื่อนไขที่ถือว่าการสมรสเป็นสถาบัน
  1.2.1 คู่สมรสต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถ
  1.2.2 คู่สมรสต้องไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตหรือเป็นพี่น้องกัน
  1.2.3 คู่สมรสต้องไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
ส่วนที่  2 ผลของการสมรสตกเป็นโมฆะ
 2.1 ผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัว
 2.2 ผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางทรัพย์สิน
 2.3 การคุ้มครองคู่สมรสฝ่ายสุจริต
  2.3.1 สิทธิที่ได้มาเพราะการสมรส
  2.3.2 สิทธิเรียกค่าทดแทน
  2.3.3 สิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพ
 2.4 ผลเกี่ยวกับบุตร
  2.4.1 บทสันนิษฐานเกี่ยวกับการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
  2.4.2 การใช้อำนาจปกครองและการอุปการะเลี้ยงดูบุตร
 2.5 ผลต่อบุคคลภายนอก
บทที่  4 การเพิกถอนการสมรส
ความนำ
ส่วนที่  1 เงื่อนไขที่ศาลอาจเพิกถอนการสมรส
 1.1 เงื่อนไขทางสรีระ-อายุของชายและหญิงที่จะทำการสมรส
 1.2 เงื่อนไขเกี่ยวกับความยินยอม-กรณีผู้เยาว์จะทำการสมรส
 1.3 เงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงเจตนา
  1.3.1 การสมรสโดยสำคัญผิดตัวคู่สมรส
  1.3.2 การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉล
  1.3.3 การสมรสโดยถูกข่มขู่
ส่วนที่ 2 ผลของคำพิพากษาเพิกถอนการสมรส
 2.1 ผลเกี่ยวกับคู่สมรส
 2.2 ผลเกี่ยวกับบุตร
 2.3 ผลต่อบุคคลภายนอก
บทที่  5 การสมรสในพฤติการณ์พิเศษ
ความนำattorney285.com
ส่วนที่  1 เงื่อนไขของการสมรสในพฤติการณ์พิเศษ
 1.1 ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย
 1.2 ตกอยู่ในภาวการณ์รบหรือภาวะสงคราม
 1.3 ภาวการณ์พิเศษข้างต้นเป็นเหตุให้ไม่อาจทำการสมรสโดยวิธีปกติได้
ส่วนที่  2 แบบของการสมรสในพฤติการณ์พิเศษ
ส่วนที่  3 ผลของการสมรสในพฤติการณ์พิเศษ
บทที่  6 การสมรสในต่างประเทศของคนที่มีสัญชาติไทย
ความนำ
 1. บทบัญญัติแห่งมาตรา  1459  เป็นเงื่อนไขหรือเป็นแบบของการสมรส
 2. การสมรสในต่างประเทศของคนที่มีสัญชาติไทย
 3. แบบการสมรสในกฎหมายครอบครัวไทยคืออะไร
บทที่  7 การหย่าขาดจากการสมรส
ความนำ
ส่วนที่  1 วิธีการหย่าขาดจากการสมรส
 1.1 การหย่าโดยความยินยอม
 1.2 การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
  1.2.1 เหตุหย่าที่เกิดจากความผิดของคู่สมรสในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  1.2.2 เหตุหย่าที่ทำให้ชีวิตสมรสสิ้นสุดลงหรือไม่สามารถ 
   ดำเนินต่อไปโดยปกติสุข
ส่วนที่  2 ผลของการหย่าขาดจากการสมรส  
 2.1 ผลของการหย่าโดยความยินยอม
  2.1.1 ผลในทางทรัพย์สินต่อคู่สมรส
  2.1.2 ผลต่อบุตร
 2.2 ผลของการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล  
  2.2.1 ผลในทางทรัพย์สินต่อคู่สมรส
  2.2.2 ผลต่อบุตร
บทที่  8 ทรัพย์สินระหว่างสามีและภรรยา
ความนำ
ส่วนที่  1 ทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยา
 1.1 สินส่วนตัว
 1.2 สินสมรส
ส่วนที่  2 การจัดการทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยา
 2.1 การจัดการสินส่วนตัว
 2.2 การจัดการสินสมรส
 2.3 การแก้ไขปัญหากรณีคู่สมรสจัดการสินสมรสไม่ถูกต้อง
 2.4 การจัดการสินสมรสโดยลำพัง
 2.5 การจัดการสินสมรสโดยลำพังโดยไม่มีสิทธิ
ส่วนที่  3 ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยาในรูปแบบของสัญญา
 3.1 สัญญาก่อนสมรส
  3.1.1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาก่อนสมรส
  3.1.2 แบบของสัญญาก่อนสมรส
  3.1.3 ผลของสัญญาก่อนสมรส
 3.2 สัญญาระหว่างสมรส
  3.2.1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาระหว่างสมรส
  3.2.2 แบบของสัญญาระหว่างสมรส
  3.2.3 ผลของสัญญาระหว่างสมรส
บทที่  9 หนี้สินของสามีภริยา
ความนำ
ส่วนที่  1 หนี้สินของคู่สมรสต่อบุคคลภายนอก :  หนี้ร่วม
 1.1 ลักษณะของหนี้ร่วม
 1.2 วิธีการบังคับชำระหนี้ร่วม
ส่วนที่  2 หนี้ส่วนตัวของสามีภริยา
 2.1 ลักษณะของหนี้ส่วนตัว
 2.2 วิธีการบังคับชำระหนี้ส่วนตัว
บทที่  10 การแยกสินสมรส
ความนำ
ส่วนที่  1 สินสมรสแยกตามคำร้องขอของสามีหรือภริยา
 1.1 เหตุในการแยกสินสมรสตามมาตรา   1484
 1.2 เหตุในการแยกสินสมรสตามมาตรา   1598/17 
ส่วนที่  2 การแยกสินสมรสโดยผลของกฎหมาย
ส่วนที่  3 ผลภายหลังการแยกสินสมรส
 3.1 การเริ่มระบบสินสมรสใหม่หรือการยุติการแยกสินสมรส
บทที่  11 ความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ความนำ
ส่วนที่  1 บุตรในสมรส
 1.1 บุตรที่เกิดจากการสมรสที่เป็นโมฆะ
 1.2 บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา  1452
 1.3 บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา  1453
 1.4 บุตรที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขโมฆียะ
ส่วนที่  2 การปฏิเสธข้อสันนิษฐานความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
 2.1 การฟ้องคดีปฏิเสธไม่รับเด็กเป็นบุตร
  2.1.1 ข้อห้ามไม่ให้ชายฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
  2.1.2 อายุความในการฟ้องคดี
  2.1.3 กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ชายผู้ฟ้องคดี
  2.1.4 กรณีชายผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามีถึงแก่กรรมก่อนจะ
   ได้ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
 2.2 การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตร
  2.2.1 อายุความในการฟ้องคดี
บทที่  12 บุตรนอกสมรสและการเปลี่ยนฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ความนำ
ส่วนที่  1 บิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง
ส่วนที่  2 บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร
 2.1 ข้อสงวนเกี่ยวกับการใช้อำนาจปกครองบุตรของบิดาที่จดทะเบียนว่าเด็กเป็นบุตร
ส่วนที่  3 การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
 3.1 เหตุที่มุ่งพิสูจน์ถึงการมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างมารดาเด็ก
  และชายผู้เป็นบิดาในระยะเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้
 3.2 เหตุยึดถือเอกสารแสดงฐานะความเป็นบิดาและบุตร
 3.3 เหตุที่อาศัยพฤติกรรมภายนอกที่บิดาได้แสดงการรับรองว่าเด็กเป็นบุตรของตน
 3.4 บุคคลที่จะมีสิทธิฟ้องคดีให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
 3.5 สิทธิในการรับมรดกเมื่อเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษา
บทที่  13 การใช้อำนาจปกครองของบิดามารดา
ความนำ
วิวัฒนาการของการใช้อำนาจปกครองในกฎหมายโรมันและกฎหมายฝรั่งเศส
การใช้อำนาจปกครองของบิดามารดาในกฎหมายครอบครัวญี่ปุ่นปัจจุบัน
เปรียบเทียบกฎหมายของฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น  และไทย
วิวัฒนาการการใช้อำนาจปกครองของบิดามารดาในกฎหมายครอบครัวไทย
ส่วนที่  1 การใช้อำนาจปกครองเหนือตัวบุตร
 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตร
 1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   มาตรา  1567
 1.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   มาตรา  1564
ส่วนที่  2   สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตรในการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน
 2.1 หน้าที่ของบิดามารดาในการอุปการะเลี้ยงดูบุตร
 2.2 หน้าที่ของบุตรในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
ส่วนที่  3 สิทธิและหน้าที่ของบุตรต่อบิดามารดา
 3.1 สิทธิของบุตรในการใช้ชื่อสกุล
 3.2 หน้าที่ของบุตรที่จะไม่ฟ้องบิดามารดาเป็นคดีโดยตรง
ส่วนที่  4 การใช้อำนาจปกครองเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุตร
 4.1 หน้าที่การจัดการทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์
  4.1.1 การจัดการทรัพย์สินที่ศาลเข้ามาควบคุม
  4.1.2 การส่งมอบทรัพย์สิน  บัญชี  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   กับการจัดการทรัพย์สิน
  4.1.3 การจัดการทรัพย์สินที่จะต้องได้รับความยินยอมของบุตร
 4.2 หน้าที่การจัดการเงินได้ของบุตรผู้เยาว์
ส่วนที่  5 วิธีการใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์
 5.1 หลักและข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับบิดามารดาในการใช้อำนาจปกครอง
 5.2 การใช้อำนาจปกครองต่อบุตรชอบด้วยดฎหมายและบุตรนอกสมรส
ส่วนที่  6 การสิ้นสุดของอำนาจปกครอง
 6.1 การถอนอำนาจปกครองเหนือตัวบุตรของบิดามารดา
  6.1.1 ถอนโดยอาศัยคำสั่งศาลในเหตุไร้ความสามารถ
   หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  6.1.2 ถอนโดยอาศัยข้อเท็จจริง
 6.2 การถอนอำนาจจัดการทรัพย์สินของบิดามารดา
 6.3 อำนาจปกครองสิ้นสุดลงโดยมีเหตุจากผู้เยาว์
 6.4 ผลภายหลังการสิ้นสุดของอำนาจปกครอง
  6.4.1 หน้าที่และสิทธิของบิดาหรือมารดาที่ถูกถอนอำนาจปกครอง
  6.4.2 การได้คืนอำนาจปกครอง
ส่วนที่  7 การนำสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้อำนาจปกครองมาบังคับกับผู้อนุบาลโดยอนุโลม
- กรณีบิดามารดาเป็นผู้อนุบาลผู้เยาว์
 - กรณีภริยาหรือสามีเป็นผู้อนุบาลคู่สมรสที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
บทที่  14 ความปกครอง
ความนำ
ส่วนที่  1 การตั้งผู้ปกครอง
 1.1 เหตุและที่มาของการตั้งผู้ปกครอง
 1.2 ผู้ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ปกครอง
 1.3 จำนวนผู้ปกครอง
ส่วนที่  2 สิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครอง
 2.1 บทบัญญัติร่วมที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครอง
  เช่นเดียวกับผู้ใช้อำนาจปกครอง
  2.1.1 สิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครองในการจัดการทรัพย์สิน
   และสิทธิและหน้าที่เหนือตัวผู้อยู่ในปกครอง
  2.1.2 หน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควร
   แก่ผู้อยู่ในปกครองในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์
 2.2 หน้าที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง
  2.2.1 การทำบัญชีทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง
  2.2.2 หน้าที่จัดการเงินได้ของผู้อยู่ในปกครอง
 2.3 สิทธิของผู้ปกครองในบำเหน็จ
ส่วนที่  3 การสิ้นสุดของความปกครองและความเป็นผู้ปกครอง
 3.1 การสิ้นสุดของความปกครอง
 3.2 การสิ้นสุดความเป็นผู้ปกครอง
 3.3 ผลภายหลังความปกครองหรือความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลง
ส่วนที่  4 การนำสิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครองมาใช้กับผู้อนุบาลโดยอนุโลม
บทที่  15 การรับบุตรบุญธรรม
ความนำ
ส่วนที่  1 เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม
 1.1 เกณฑ์อายุ
 1.2 ความยินยอม
 1.3 แบบของการรับบุตรบุญธรรม
ส่วนที่  2 ผลของการรับบุตรบุญธรรม
 2.1 สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม
 2.2 สิทธิในการรับมรดก
ส่วนที่  3 การเลิกรับบุตรบุญธรรม
 3.1 การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความตกลง
 3.2 การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยการฟ้อง
บทที่  16 ค่าอุปการะเลี้ยงดู
ความนำ
ส่วนที่  1 ความหมายของ  “ค่าอุปการะเลี้ยงดู”  (Maintenance)
ส่วนที่  2 บุคคลที่กฎหมายกำหนดหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูระหว่างกัน
 2.1 สามีและภริยา
 2.2 บิดามารดาและบุตร
 2.3 ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม
 2.4 ผู้ปกครองต่อผู้อยู่ในปกครอง
ส่วนที่  3 ลักษณะพิเศษของค่าอุปการะเลี้ยงดู
 3.1 ลักษณะเฉพาะตัวของการอุปการะเลี้ยงดู
 3.2 ค่าอุปการะเลี้ยงดูสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
 3.3 วิธีจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู
บทที่  17 ค่าเลี้ยงชีพ
ความนำ
ส่วนที่  1 ความหมายของ  “ค่าเลี้ยงชีพ”  (Alimony)
ส่วนที่  2 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเลี้ยงชีพ
 2.1 เมื่อการสมรสสิ้นสุดลง
  2.1.1 โดยความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  2.1.2 เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงโดยไม่ได้เกิดจากความผิดของคู่สมรส
   ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 2.2 การสิ้นสุดแห่งการสมรสตามข้อ  2.1  เป็นเหตุให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง
  เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส
 2.3 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเลี้ยงชีพ
  2.3.1 วิธีการจ่ายค่าเลี้ยงชีพ
  2.3.2 ค่าเลี้ยงชีพสามารถปรับเปลี่ยนได้
  2.3.3 ลักษณะเฉพาะตัวของค่าเลี้ยงชีพ
บรรณานุกรม

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก