กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล แสวง บุญเฉลิมวิภาส

กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า 001323
หมวดหมู่ กฎหมายแพทย์ พยาบาล
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 180.00 บาท
น้ำหนัก 1,000 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 24 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล แสวง บุญเฉลิมวิภาส
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 8 : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า: 262 หน้า
ขนาด : 14.5x21 
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
บทคัดย่อ
 
งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ ขณะเดียวกันทุกคนก็มีหน้าที่เฉพาะของตัวเองที่จะต้องทำให้ถูกต้อง เพราะเป็นบทบาทที่จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายกำหนดไว้ การละเลยหน้าที่ของตนเองหรือการทำเกินกว่าหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและหากเกิดความเสียหายขึ้น โอกาสที่จะถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องตามกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และหรือตามกฎหมายวิชาชีพ ก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ การเรียนรู้และป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาด จึงเป็นหนทางที่ดีที่สุด
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 กฎหมายและลำดับชั้นของกฎหมาย
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2. พระราชบัญญัติ
3. พระราชกำหนด
4. กฎหมายลำดับรอง
 
บทที่ 2 ความผิดทางแพ่ง
1. ความรับผิดตามสัญญา
2. ความรับผิดจากการละเมิด
3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 
บทที่ 3 ความรับผิดทางอาญา
1. ความหมายและหลักพื้นฐานของกฎหมายอาญา
2. ความผิดอาญาที่กระทำโดยเจตนา
3. ความผิดอาญาที่กระโดยประมาท
 
บทที่ 4 กระบวนการดำเนินคดี
1. ความแตกต่างระหว่างการดำเนินคดีแพ่งกับคดีอาญา
2. การดำเนินคดีอาญา
2.1 ระบบไต่สวน
2.2 ระบบกล่าวหา
3. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญา
3.1 องค์กรที่ทำหน้าที่จับกุมสอบสวน
3.2 องค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการฟ้อง
3.3 องค์กรที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา
3.4 องค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมภายหลังมีคำพิพากษา
 
บทที่ 5 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
1. ความหมายของกฎหมายการแพทย์ (Medical Laws) และกฎหมายสาธารณสุข (Public Health Laws)
2. กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์โดยเฉพาะ
(1) พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
(2) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
(3) พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540)
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4. กฎหมายสาธารณสุขอื่นๆ
 
บทที่ 6 บทบาทของพยาบาลในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
1. ขอบเขตของการประกอบวิชาชีพพยาบาล
2. บทบาทของพยาบาลในฐานะผู้ช่วยเหลือแพทย์
2.1 ปัญหาของระบบบริหาร
2.2 ปัญหาที่เกิดจากแพทย์
3. การช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
4. ตัวอย่างของความผิดพลาดที่เกิดจากการประกอบวิชาชีพของพยาบาล
 
บทที่ 7 การเขียนบันทึกของพยาบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย
1. การบันทึกอาการและการแสดงออกของอาการ
2. บันทึกของพยาบาลที่ถูกนำมาใช้เป็นพยานเอกสาร
3. การเปิดเผยบันทึกของพยาบาลหรือเวชระเบียน
 
บทที่ 8 บทบาทของพยาบาลในงานนิติเวช
1. บทบาทของพยาบาลกับการชันสูตรพลิกศพ
2. สาระสำคัญของกฎหมายชันสูตรพลิกศพที่แก้ไขใหม่
3. บทบาทของพยาบาลกับงานนิติจิตเวช
 
บทที่ 9 การพยาบาลผู้ป่วยอาการหนักและใกล้จะเสียชีวิต
1. การดูแลผู้ป่วยอาการหนักและประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังถึงแก่ความตายด้วยความสงบ
2.1 ความหมายของการให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังถึงแก่ความตายด้วยความสงบ
2.2 ข้อพิจารณาทางด้านกฎหมาย
3. ประเด็นทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวาระสุดท้าย
4. บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยอาการหนักและใกล้จะเสียชีวิต
5. มรณานุสติในวาระสุดท้ายของชีวิต
 
บทที่ 10 บทบาทของแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ กับการคุ้มครองสิทธิเด็ก
1. ปัญหาเด็กถูกทารุณกรรมหรือถูกล่วงละเมิดในทางเพศ
2. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการ
  สืบพยานเด็ก
 
บทที่ 11 จริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล
1. ความหมายของคำว่า “วิชาชีพ”
2. ลักษณะของวิชาชีพ
3. จริยธรรมแห่งวิชาชีพและจิตวิทยาในการทำงาน
4. มาตรฐานการปฏิบัติงานของพยาบาล
 
ภาคผนวก 1 คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย
ภาคผนวก 2 กฎหมายและปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในคน
ภาคผนวก 3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ภาคผนวก 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคล ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมือง
  พัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
  สภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้
  ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
  2539
 
ภาคผนวก 5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2543
ภาคผนวก 6 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
ภาคผนวก 7 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกำหนดในการรักษา
  โรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. 2545
ภาคผนวก 8 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก