คู่มือสอบ กฎหมายปกครอง สุริยา ปานแป้น,อนุวัฒน์ บุญนันท์

คู่มือสอบ กฎหมายปกครอง สุริยา ปานแป้น,อนุวัฒน์ บุญนันท์
รหัสสินค้า 005417
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคาปกติ 350.00 บาท
ลดเหลือ 315.00 บาท
น้ำหนัก 1,550 กรัม
บาร์โค้ด 9786162696749
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 7 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คู่มือสอบ กฎหมายปกครอง สุริยา ปานแป้น,อนุวัฒน์ บุญนันท์ 
ผู้แต่ง : อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 11 : เมษายาชน
จำนวนหน้า: 436 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน 
9786162696749
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 11)
 
          หนังสือ “คู่มือสอบกฎหมายปกครอง” เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้และความเข้าใจกฎหมายปกครอง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้เตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครองพนักงานคดีปกครอง และนิติกรของรัฐได้ ผู้เขียนเห็นว่าการเรียบเรียงหนังสือที่มีแต่เพียงคำวินิจฉัยให้ท่องจำโดยไม่ได้อธิบายหลักการพื้นฐานในทางวิชาการให้เกิดความเข้าใจและไม่ได้สรุปหลักจากคำวินิจฉัยย่อมไม่อาจทำให้ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจกฎหมายปกครองอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการสอบสนามต่าง ๆ ได้ เพราะกฎหมายปกครองมีหลักการพื้นฐานที่แตกต่างจากกฎหมายสาขาอื่นหลายประการ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเรียบเรียงหนังสือที่มีเนื้อหาครบถ้วนประกอบกับตัวอย่างคำสั่งและคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล และคำวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครอง พร้อมทั้งรวบรวมข้อสอบเก่าไว้ทุกสนาม โดยปรับคำถามและคำตอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายปกครองอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ
          ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ผู้เขียนได้เพิ่มคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครองให้เป็นปัจจุบันและแก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ผู้เขียนขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนที่กรุณาชี้แนะแนวทางการปรับปรุงเนื้อหาที่มีข้อบกพร่องอยู่ตามสมควร ตลอดจนจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เขียน โดยเฉพาะคุณวสรรค์ ทองโศกสี และคุณเกรียงไกร โพธิ์แก้ว ท้ายที่สุดขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะของผู้อ่านที่ทำให้หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
          หากหนังสือเล่มนี้ก่อคุณประโยชน์แก่ผู้อ่านประการใด ผู้เขียนขออุทิศแด่เหล่าคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชากฎหมายปกครองแก่ผู้เขียนเพื่อเป็นเครื่องบูชาคุณครูบาอาจารย์ ส่วนข้อบกพร่องนั้นเป็นที่เชื่อแน่ว่ายังคงปรากฏให้ผู้อ่านได้กรุณาชี้แนะเพิ่มเติมอยู่อีกไม่น้อย ซึ่งผู้เขียนขอน้อมรับข้อบกพร่องและคำชี้แนะไว้ด้วยความขอบคุณเพื่อนำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป ท้ายนี้หากผู้อ่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะประการใดสามารถสอบถามหรือแจ้งผู้เขียนได้ผ่านทางกล่องข้อความของ www.facebook.com/rompo2015
   สุริยา ปานแป้น
อนุวัฒน์ บุญนันท์
9 มีนาคม 2561
วันครบรอบ 17 ปี ศาลปกครอง
 
 
 
 
สารบาญ
 
ส่วนที่ 1 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
1. ความหมายของกฎหมายปกครอง
2. ฝ่ายปกครอง
2.1 การจัดองค์การของฝ่ายปกครอง
2.2 ความหมายของฝ่ายปกครอง
2.3 ประเภทของฝ่ายปกครอง
3. การกระทำทางปกครอง
3.1 ความหมายของการกระทำทางปกครอง
3.2 ความแตกต่างระหว่างการกระทำทางปกครองกับการกระทำทางรัฐบาล
3.3 ประเภทของการกระทำทางปกครอง
4 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
4.1 สาระสำคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
4.2 การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
5. การควบคุมฝ่ายปกครอง
5.1 การควบคุมโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
5.2 การควบคุมโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง
 
บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1. ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2. ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3. ข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
4. ความหมายและองค์ประกอบของคำสั่งทางปกครอง
5. ตัวการในการพิจารณาทางปกครอง
5.1 เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง
5.2 คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง
6. สิทธิของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง
7. รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง
7.1 รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง
7.2 ข้อกำหนดประกอบในคำสั่งทางปกครอง
7.3 ผลของคำสั่งทางปกครอง
7.4 การแก้ไขเยียวยาความบกพร่องของคำสั่งทางปกครอง
8. การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
9. การเพิกถอนและยกเลิกคำสั่งทางปกครอง
10. การขอให้พิจารณาใหม่
11. การบังคับทางปกครอง
 
บทที่  3  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
1. ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของระบบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
3. ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
4. องค์ประกอบของการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
5.1 เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
5.1.1 ลักษณะของการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
5.1.2 ผู้ต้องหารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
5.1.3 วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
5.1.4 การไล่เบี้ยระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่
5.2 เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในทางส่วนตัว
5.2.1 ลักษณะของการกระทำละเมิดในทางส่วนตัว
5.2.2 ผู้ต้องหารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
5.2.3 วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
6. เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
6.1  เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
6.1.1 ลักษณะของการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
6.1.2 ขอบเขตความรับผิดของเจ้าหน้าที่
6.1.3 วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
6.2 เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในทางส่วนตัว
6.2.1 ลักษณะของการกระทำละเมิดในทางส่วนตัว
6.2.2 ขอบเขตความรับผิดของเจ้าหน้าที่
6.2.3 วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 
บทที่  4  กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
1. ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
3. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผย
3.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องจัดหาให้เมื่อประชาชนมีคำขอ
3.4 เอกสารประวัติศาสตร์
4. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย
4.1 ประเภทของข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย
4.2 การคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
4.3 สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
4.4 การคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
5. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
5.1 ความหมายของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
5.2 บุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
5.3 หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
5.4 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
5.5 การขอแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
6. คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 
ส่วนที่  2  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
บทที่  5  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
1. ความเป็นมาของการจัดตั้งศาลปกครอง
2. ธรรมนูญศาลปกครอง
2.1 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง
2.2 โครงสร้างของศาลปกครอง
2.3 ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง
2.5 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
2.6 คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
2.7 คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
2.8 สำนักงานศาลปกครอง
3. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
3.1 วิธีพิจารณาระบบไต่สวน
3.2 วิธีพิจารณาเรียบง่าย
3.3 วิธีพิจารณาที่ใช้เอกสารเป็นหลัก
3.4 วิธีพิจารณาที่มีการถ่วงดุลอำนาจของตุลาการ
4. กระบวนการพิจารณาในศาลปกครอง
 
บทที่  6  เขตอำนาจของศาลปกครอง
 ตอนที่  1  คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง
1. ข้อความเบื้องต้น
2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของคู่กรณี
2.1 หน่วยงานทางปกครอง
2.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของข้อพิพาท
3.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
3.3 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
3.5 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
3.6 คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง
 
ตอนที่  2  คดีที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง
1. ข้อความเบื้องต้น
2. คดีพิพาทที่ไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจปกครอง
2.1 การกระทำทางนิติบัญญัติ
2.2 การกระทำทางตุลากร
2.3 การกระทำทางรัฐบาล
2.4 คดีพิพาททางแพ่ง
2.5 คดีอาญา
3. คดีพิพาทที่เกิดจากการใช้อำนาจปกครองแต่มีลักษณะพิเศษ
3.1 ข้อยกเว้นตามมาตรา  9  วรรคสอง  แห่ง  พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ
3.1.1 การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
3.1.2 การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
3.1.3 คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลชำนัญพิเศษ
3.2 ข้อยกเว้นตามกฎหมายเฉพาะ
3.2.1 รัฐธรรมนูญและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
3.2.2 พ.ร.ก. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544
3.2.3 พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
3.2.4 พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
3.3 ข้อยกเว้นตามหลักกฎหมายทั่วไป
3.3.1 ข้อพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3.3.2 ข้อพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
3.3.3 ข้อพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนา
3.3.4 ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
 
บทที่  7  เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
1. ข้อความเบื้องต้น
2. เงื่อนไขเกี่ยวกับศาลปกครองที่มีเขตอำนาจ
3. เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้มีสิทธิฟ้องคดี
4. เงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
5. เงื่อนไขเกี่ยวกับความสามารถของผู้ฟ้องคดี
6. เงื่อนไขเกี่ยวกับคำฟ้อง
7. เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดี
8. เงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมศาล
9. เงื่อนไขเกี่ยวกับการฟ้องซ้อน  การฟ้องซ้ำ  และการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
 
ส่วนที่  3  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับและตัวอย่างข้อสอบ
บทที่  8  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองกับกฎหมายปกครองอื่น
2. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกับกฎหมายปกครองอื่น
3. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับกฎหมายปกครองอื่น
 
บทที่  9  ตัวอย่างข้อสอบกฎหมายปกครองพร้อมธงคำตอบ
1. หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
2. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
4. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
บรรณานุกรม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2659]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก