วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561 Jurisprudence group วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561 Jurisprudence group วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า 000855
หมวดหมู่ กฎหมายวิ.แพ่ง
ราคาปกติ 340.00 บาท
ลดเหลือ 306.00 บาท
น้ำหนัก 1,550 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 22 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ปี 2561
ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ปีที่พิมพ์: พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า: 531 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164550902
 
คำนำ
(ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561)
 
      วิ.แพ่งพิสดารฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561 เล่ม 1-3 ผู้จัดทำได้การปรับปรุงแก้ไข วิ.แพ่งพิสดาร ที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วหลายครั้ง  โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้จัดทำขอยืนยันเจตนาในการจัดทำหนังสือทุกเล่มว่าต้องการเผยแพร่แนวทางการจัดทำซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอที่แตกต่างจากคำบรรยายและหนังสืออื่น ๆ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายต่าง ๆ เชื่อมโยงให้เป็นระบบ ง่ายต่อการจดจำ และเพื่อให้ทราบหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ล่าสุด รวมทั้งความแตกต่างของคำพิพากษาฎีกาในเรื่องที่มีข้อเท็จจริงใกล้เคียงกัน โดยมิได้มุ่งหวังใช้เป็นหนังสือในการเก็งข้อสอบแต่อย่างใด แต่ปรารถนาให้ผู้อ่านใช้เหตุผลและความเข้าใจในการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องแท้จริงซึ่งจะยังมีผลให้สามารถทำข้อสอบ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น
      อนึ่ง ในปี 2560 ได้มี พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ. (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ ป.วิ.พ.หลายประการ โดยยกเลิกลักษณะ 2 การบังคับคดีตามพิพากษาหรือคำสั่งเสียทั้งหมด และบัญญัติใหม่ มีทั้งที่ยึดหลักการเดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการเดิม และเพิ่มมาตรการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพขึ้น การจัดทำวิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 ได้จัดทำให้เป็นระบบ ง่ายต่อทำความเข้าใจ โดยเชื่อมโดยงหลักการตามแนวคำพิพากษาฎีกาเดิมที่ยังคงเป็นบรรทัดฐานได้อยู่และที่เปลี่ยนแปลงไป และได้เปลี่ยนแปลงเนื้อในส่วนของอุทธรณ์ฎีกาใน วิ.แพ่ง พิสดารเล่ม 3 ไปรวมไว้ด้วยกันใน วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2
 ด้วยความปรารถนาดีจาก
นายวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
   ผู้พิพากษา
พฤศจิกายน 2560
 
สารบัญ
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
จำเลยขอขอคุ้มครอง
โจทก์ขอคุ้มครอง
หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว
ผลคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว
ผลของวิธีการชั่วคราวเมื่อศาลพิพากษาคดีแล้ว
การขอถอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงวิธีการชั่วคราว
การขอแก้ไขฯเพราะพฤติการณ์เปลี่ยนแปลง
การขอให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
คำขอในเหตุฉุกเฉิน
คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา
การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทนำ
ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
การบังคับคดีนอกเขตศาล
คำบังคับ
คำขอบังคับคดี
บุคคลที่มีสิทธิร้องขอให้บังคับคดี
ผู้ไม่มีสิทธิร้องขอให้บังคับคดี
กำหนดเวลาบังคับคดี
ผลการร้องขอบังคับคดีภายใน 10 ปี
ปัญหาการยึดทรัพย์จำนองเกิน 10 ปี
ปัญหาการบังคับคดีตามสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาฯ
ปัญหาการยึดทรัพย์จำนองและทรัพย์สิน
ข้อตกลงในชั้นการบังคับคดี
คำขอให้บังคับคดี
การบังคับคดีต้องเป็นไปตามคำพิพากษา
กรณีไม่สามารถบังคับคดีเดิมได้
การบังคับคดีต้องเป็นไปตามลำดับที่ระบุในคำพิพากษา
การพิจารณาคำขอบังคับคดี
การบังคับคดีที่ต้องกระทำโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี
การบังคับคดีที่ไม่ต้องกระทำโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี
กรณีสภาพแห่งการบังคับคดีไม่เปิดช่องให้กระทำได้
การวางประกันความเสียหายจากการบังคับคดี
การไต่สวนหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่ในฐานะผู้แทนเจ้าหนี้
อำนาจเจ้าพนักงานบังคับคดีในการส่งเอกสาร
อำนาจค้นของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
การงดการบังคับคดี
ลูกหนี้ของดการบังคับคดี
การดำเนินการบังคับคดีต่อไป
การถอนการบังคับคดี
การเพิกถอนการบังคับคดี
คำบังคับ หมายบังคับคดี
การบังคับคดีฝ่าฝืนกฎหมาย
ศาลทีมีอำนาจเพิกถอนการบังคับคดี
ผู้มีสิทธิขอให้เพิกถอน
กำหนดเวลาเพิกถอน
การร้องขอเพิกถอนการบังคับคดีกับการร้องขัดทรัพย์
การวางประกันค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้
การขอให้ผู้ร้องเพิกถอนชดใช้ค่าเสียหาย
ผลการเพิกถอนการขายทอดตลาด
เปรียบเทียบการขายทอดตลาดได้ราคาต่ำเกินสมควร
การบังคับคดีกรณีที่เป็นหนี้เงิน
การยึดหรืออายัดสิทธิเรียกร้องที่มีชื่อผู้อื่นเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
เงินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
การยึดทรัพย์สิน
การยึดอสังหาริมทรัพย์
ผลของของการยึดครอบไปถึงดอกผลและเครื่องอุปกรณ์
ผลของการยึดเกี่ยวกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ผลของการยึดต่อบุคคลภายนอก
การอายัดสิทธิเรียกร้อง
ศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจนอกคำสั่งอายัด
สิทธิเรียกร้องที่อายัดได้
การอายัดสิทธิเรียกร้องชำระหนี้เป็นคราว ๆ 
การอายัดสิทธิเรียกร้องที่มีจำนองหรือจำนำ
ผลของการอายัดสิทธิเรียกร้อง
การขอให้บังคับบุคคลภายนอกชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ
บททั่วไป
การร้องขัดทรัพย์
ต้องมีการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายฯ
ผู้มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยทรัพย์
ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีร้องขัดทรัพย์
กำหนดเวลาร้องขัดทรัพย์
เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องงดการขายทอดตลาดไว้
การพิจารณาคดีร้องขัดทรัพย์เหมือนคดีธรรมดา
ทุนทรัพย์ในชั้นร้องขัดทรัพย์
การขอให้ผู้ร้องวางเงินหรือประกันค่าเสียหาย
การขอให้ศาลสั่งให้ผู้ร้องขัดทรัพย์ใช้ค่าสินไหมฯ
การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ ฯลฯ
การขอรับชำระหนี้ของผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ
สิทธิของเจ้าของรวมที่จดทะเบียนไว้
การขอรับระหนี้ของทรงสิทธิยึดหน่วง
การขอกันส่วนหรือการขอรับชำระหนี้นอกจากมาตรา
การร้องคัดค้านคำสั่งอายัด
กำหนดเวลาร้องคัดค้านคำสั่งอายัด
การขอเฉลี่ยทรัพย์
หลักเกณฑ์ทั่วไปตามแนวคำพิพากษาฎีกา
หลักเกณฑ์การขอเฉลี่ยตามมาตรา326
เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ไม่มีสิทธิขอเฉลี่ย
กำหนดเวลายื่นคำขอเฉลี่ย
การเข้าสวมสิทธิเจ้าหนี้ผู้ยึดหรืออายัด
สิทธิของเจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์หรือยื่นเกินกำหนด
การขายหรือจำหน่าย
การขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น
การแจ้งกำหนดเวลาและสถานที่ขายทอดตลาด
สิทธิบังคับคดีขอผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์
การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์
การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย
การบังคับคดีกรณีให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
การบังคับคดีกรณีขับไล่ กรณีลูกหนี้ต้องออกไป
การแสดงอำนาจพิเศษ
การบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
การบังคับคดีกรณีหนี้กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ
การบังคับคดีกรณีขอให้จุบกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
การบังคับผู้ค้ำประกันในศาล
ค่าขึ้นศาล ค่าธรรมเนียม

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2659]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก