กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล จุมพต สายสุนทร

กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล จุมพต สายสุนทร
รหัสสินค้า 003415
หมวดหมู่ กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ราคาปกติ 500.00 บาท
ลดเหลือ 450.00 บาท
น้ำหนัก 1,700 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 25 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล จุมพต สายสุนทร
ผู้แต่ง : จุมพต สายสุนทร
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : 3 : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 500 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
ความเบื้องต้น
 
แนวความคิดและหลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ภาวะมลพิษจากกิจกรรมพื้นดินท้องทะเลภายใต้เขตอำนาจแห่งชาติ ภาวะมลพิษจากกิจกรรมบริเวณพื้นที่ ภาวะมลพิษจากการทิ้งเท ภาวะมลพิษจากเรือ เขตอำนาจของรัฐในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ความรับผิดของรัฐสำหรับการฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการระงับข้อพิพาท
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ 3)
 
       ความตื่นตัวในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับประเทศได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ในระดับระหว่างประเทศนั้น กฎเกณฑ์ในการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและยอมรับมากขึ้นจากนานาประเทศในรูปสนธิสัญญาพร้อม ๆ กับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ ส่วนในระดับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก็มีความตื่นตัวเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นกันทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐดังจะเห็นได้จากการเรียกร้องโดยภาคเอกชนให้มีการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเมื่อมีการทำโครงการสำคัญ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนของภาครัฐเองก็มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นโดยการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางระหว่างประเทศ
       คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดทำหลักสูตรกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับบัณฑิตศึกษาซึ้งผู้เขียนได้รับมอบหมายให้สอนวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่เน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมิติ ทิศทางและหลักการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนธิสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ตำราเล่มนี้จึงเป็นผลของการค้นคว้าและวิเคราะห์หลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศไทยโดยเฉพาระที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะพิษจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะใช้ประกอบการสอนวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศแล้วยังเป็นประโยชน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจและศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลอีกด้วย
       เนื่องจากตำราสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาไทยยังมีอยู่น้อยมากที่สำคัญได้แก่ กฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต ที่กล่าวโดยละเอียดเกี่ยวกับแนวความคิดและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทยแต่ตำราเล่มดังกล่าวนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ดังนั้น ผู้เขียนจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้เขียนตำรากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเล่มนี้ขึ้นโดยเน้นการศึกษาเฉพาะการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึงสามในสี่ของผิวโลกและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด ตำราเล่มนี้นอกจากจะศึกษาถึงหลักการและกฎเกณฑ์ในการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยทั่วไปแล้ว ยังวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกับกฎเกณฑ์การคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง และรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเพื่อให้ครอบคลุมถึงพื้นที่ทางทะเลทั้งที่อยู่ภายในเขตอำนาจแห่งชาติ (national jurisdiction) ของประเทศไทยและที่อยู่นอกขอบเขตอำนาจแห่งชาติของประเทศไทยซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน
       สาระสำคัญของตำราเล่มนี้ประกอบด้วยบทต่าง ๆ 8 บท โดยบทที่ 1 จะกล่าวถึงแนวความคิดและหลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล บทที่ 2,3,4,5, และ 6 จะกล่าวถึงภาวะมลพิษจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ภาวะมลพิษจากกิจกรรมพื้นที่เนื่องทะเลภายใต้เขตอำนาจแห่งชาติ ภาวะมลพิษจากกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ ภาวะมลพิษจากการทิ้งเทและภาวะมลพิษจากเรือ และกล่าวถึงการใช้อำนาจของรัฐเหนือภาวะมลพิษจากแหล่งต่าง ๆ ดังกล่าวไว้ใน บทที่ 7 ซึ่งกล่าวถึงเขตอำนาจรัฐในการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล และบทที่ 8 จะกล่าวถึงความรับผิดของรัฐสำหรับความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการระงับข้อพิพาท
       ผู้เขียนตั้งใจจะวงเล็บคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นศัพท์เทคนิคและศัพท์เฉพาะไว้ตลอดเล่มเพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ใช้เป็นแนวทางในการอ่านและทำความเข้าใจอนุสัญญาต่าง ๆ ที่ไว้อ่างอิงถึงและที่เกี่ยวข้องกับการเขียนตำราเล่มนี้
       สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังว่าตำราเล่มนี้จะมีส่วนช่วยในการจุดประกายให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั้งหลายตระหนักและกระตุ้นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในบริบทกฎหมายระหว่างประเทศต่อไป ความบกพร่องใด ๆ ของตำราเล่มนี้ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว ส่วนประโยชน์ใดอันผู้อ่านพึงจะได้รับจากตำราเล่มนี้ ผู้เขียนขอให้บังเกิดแก่การคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป
   ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
มิถุนายน 2560
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 แนวความคิดและหลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Concepts and Principles for the Protection and Preservation of the Marine Environment )
1.ความเบื้องต้น
2.ความหมายของคำว่า"สิ่งแวดล้อมทางทะเล"
2.1ความหมายของคำว่า"สิ่งแวดล้อม"  (Environment)
2.2ความหมายของคำว่า"สิ่งแวดล้อมทะเล"  ( Marine  Environment)
3.ความหมายของคำว่า "ภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเล  (Pollution of Marine Environment)
4.แหล่งภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเล
4.1ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก
4.2ภาวะมลพิษจากกิจกรรมพื้นดินท้องทะเล (Sea-Bed) ภายใต้อำนาจแห่งชาติ
4.3ภาวะมลพิษจากกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ (the Area)
4.4ภาวะมลพิษจากการทิ้งเท (Dumping)
4.5ภาวะมลพิษทางเรือ
4.6ภาวะมลพิษจากหรือผ่านบรรยากาศ
5.แนวความคิดพื้นฐานและหลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
5.1แนวความคิดพื้นฐานของการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
5.1.1แนวความคิดที่ถือว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของสิ่งแวดล้อม (Anthopocentic  Approach)
5.1.2 แนวความคิดที่ถือว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม (Ecocentic Approach)
5.2หลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
5.2.1หลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลตามปฏิญญา สต็อกโฮล์มว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ค.ศ.1972 และตามปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ค.ศ.1992
5.2.2หลักการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
5.2.3หลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลตามกฎบัตรโลกเพื่อธรรมชาติ ค.ศ.1982
6.บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
6.1สหประชาชาติ (United Nations)
6.2องค์การพาณิชยนาวีระหว่างประประเทศ (Intrenational  Maritime  Organization)
6.3ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  (Intrenational Atomic Energy Agency)
7.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ
7.1นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ
7.2นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
7.3นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2540-2559
7.4แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
บทที่ 2 ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก
(Pollution from Land-Based Sources)
1.ความเบื้องต้น
2.ความหมายของคำว่า"ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก"
2.1ความหมายของคำว่า"แหล่งบนบก" (Land-Based Sources)
2.2ความหมายของคำว่า"ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก" (Pollution from Land-Based Sources)
3.การป้องกัน การลดและการควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเล จากแหล่งบนบกภายใต้กรอบของแผยปฏิบัติการๆ(GPA)
4.แนวทางในทางป้องกัน  การลดและการควบคุมภาวะมลพิษต่างๆ จากแหล่งบนบกภายใต้แผนปฏิบัติการๆ
4.1น้ำเสีย (Sewage)
4.1.1มาตรการระดับประเทศ
4.1.2มาตรการระดับส่วนภูมิภาค
4.1.3มาตรการระดับระหว่างประเทศ
4.2มลพิษอินทรีย์ที่คงอยู่ได้นาน(Persistent Organic Pollutants)
4.2.1มาตรการระดับประเทศ
4.2.2มาตรการระดับส่วนภูมิภาค
4.2.3มาตรการระดับระหว่างประเทศ
4.3สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Substances)
4.3.1มาตรการระดับประเทศ
4.3.2มาตรการระดับส่วนภูมิภาค
4.3.3มาตรการระดับระหว่างประเทศ
4.4 โลหะหนัก(Heavy Metals)
4.4.1มาตรการระดับประเทศ
4.4.2มาตรการระดับส่วนภูมิภาค
4.4.3มาตรการระดับระหว่างประเทศ
4.5น้ำมัน (Oil)
4.5.1มาตรการระดับประเทศ
4.5.2มาตรการระดับส่วนภูมิภาค
4.5.3มาตรการระดับระหว่างประเทศ
4.6 สารอาหาร (Nutrients)
4.6.1มาตรการระดับประเทศ
4.6.2มาตรการระดับส่วนภูมิภาค
4.6.3มาตรการระดับระหว่างประเทศ
4.7ตะกอน (Sediment)
4.7.1มาตรการระดับประเทศ
4.7.2มาตรการระดับส่วนภูมิภาค
4.7.3มาตรการระดับระหว่างประเทศ
4.8 ขยะมูลฝอย(Litter)
4.8.1มาตรการระดับประเทศ
4.8.2มาตรการระดับส่วนภูมิภาค
4.8.3มาตรการระดับระหว่างประเทศ
 
บทที่ 3 ภาวะมลพิษจากกิจกรรมพื้นดินท้องทะเลภายใต้เขตอำนาจแห่งชาติ (Pollution from Sea-Bed Activities Subject to National Jurisdiction )
1.ความเบื้องต้น
2.ความหมายของคำว่า "ภาวะมลพิษจากกิจกรรมพื้นดินท้องทะเลภายใต้ เขตอำนาจแห่งชาติ "
2.1 ความหมายของคำว่า "กิจกรรมพื้นดินท้องทะเล"
2.2 ความหมายของคำว่า "เขตอำนาจแห่งชาติ"
2.3ความหมายของคำว่า" ภาวะมลพิษจากกิจกรรมพื้นดินท้องทะเลภายใต้เขตอำนาจแห่งชาติ"
3.การป้องกัน การลดและการควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากกิจกรรมพื้นดินท้องทะเลภายใต้เขตอำนาจแห่งชาติ
3.1การป้องกัน การลดและการควบคุมภาวะมลพิษจากกิจกรรมพื้นดินท้องทะเลภายใต้เขตอำนาจแห่งชาติ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
3.2การป้องกัน การลดและการควบคุมภาวะมลพิษจากกิจกรรมพื้นดินท้องทะเลภายใต้เขตอำนาจแห่งชาติ ตามความตกลงในระดับภูมิภาค
3.2.1 พื้นที่การใช้บังคับอนุสัญญา/พิธีสาร
3.2.2มาตรการการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากกิจกรรมพื้นดินท้องทะเล
3.2.3มาตรการเพื่อความปลอดภัย
3.2.4แผนฉุกเฉิน
3.2.5การแจ้งเหตุ
3.2.6การติดตามตรวจสอบ
3.2.7การรื้อถอนสิ่งติดตั้ง
3.2.8การกำหนดพื้นที่พิเศษ
3.2.9ความร่วมมือระหว่างประเทศ
3.2.9.1โครงการศึกษาและวิจัย
3.2.9.2กฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติ
3.2.9.3ความช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่อประเทศ กำลังพัฒนา
3.2.9.4ข้อมูลร่วมกัน
3.2.9.5ภาวะมลพิษข้ามแดน
3.2.9.6ความรับผิดและการชดใช้
 
บทที่ 4 ภาวะมลพิษจากกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ (Pollution from Activities in the Area)
1.ความเบื้องต้น
2.ความหมายของคำว่า "ภาวะมลพิษจากกิจกรรมในบริเวณพื้นที่"
2.1ความหมายของคำว่า "บริเวณพื้นที่"
2.2ความหมายของคำว่า "กิจกรรมในบริเวณพื้นที่"
2.3ความหมายของคำว่า "ภาวะมลพิษจากกิจกรรมในบริเวณพื้นที่"
3.การป้องกัน การลดและการควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะลจากกิจกรรมในบริเวณพื้นที่
3.1การป้องกัน การลดและการควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
3.2การป้องกัน การลดและการควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ตามความตกลงเกี่ยวกับอารอนุวัติการภาค XI ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
3.3การป้องกัน การลดและการควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ตามข้อบังคับขององค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 145 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
3.3.1การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
3.3.2ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบ
3.3.3คำสั่งฉุกเฉิน
3.3.4การคุ้มครองสิทธิของชายฝั่ง
3.3.5ซากมนุษย์และวัตถุและแหล่งโบราณสถานหรือแหล่งประวัติศาสตร์
 
บทที่ 5 ภาวะมลพิษจากการทิ้งเท  ( Pollution by Dumping )
1.ความเบื้องต้น
2.ความหมายของคำว่า " การทิ้งเท " (Dumping)
2.1การกระทำที่เป็น " การทิ้งเท"
2.2 "การทิ้งเท" ต้องกระทำโดยจงใจ (Deliberate)
2.3แหล่งที่มาของ " การทิ้งเท"
2.4สิ่งที่ทิ้งเท
24สถานที่ทิ้งเท
3.การป้อนกัน การลดและการควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการทิ้งเท
4.ข้อยกเว้น
5.การออกใบอนุญาต (Permit)
6.การบังคับให้เป็นไปตามพิธีสาร 1996
7.ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ
8.ความร่วมมือในด้านเทคนิคและการให้ความช่วยเหลือ
9.การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคนิค
10.ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความรับผิด (Liability)
11.การระงับข้อพิพาท
 
บทที่ 6 ภาวะมลพิษจากเรือ (Pollution   from  Ships)
1.ความเบื้องต้น
2.การป้องกัน การลดและการควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากเรือ
3.น้ำมัน (Oil)
3.1การควบคุมการปล่อยทิ้งน้ำมัน
3.2การควบคุมการปล่อยทิ้งน้ำมันในพื้นที่พิเศษ(Special Areas)
3.3การยกเว้น
3.4มาตรฐานการออกแบบ การก้อสร้างและอุปกรณ์ประจำเรือ 
3.4.1การแยกถังอับเฉาออกต่างหากจากถังระวางสินค้าน้ำมัน
3.4.2การแยกถังน้ำมัน และถังน้ำมันอับเฉา
3.4.3การกักเก็บน้ำมันไว้ไนเรือ
3.4.4ระบบการควบคุมและติดตามการปล่อยทิ้งน้ำมัน และอุปกรณ์แยกน้ำมันจากน้ำ
3.4.5ถังเก็บกากน้ำมัน( Sludge Tank)
3.4.6สมุดบันทึกน้ำมัน (Oik Record Book)
3.4.7การตรวจสอบ(Survey)และการออกใบรับรอง (Certificate)
4.ของเหลวที่เป็นพิษ (Noxious Liquid Substances)
4.1การควบคุมการปล่อยทิ้งของเหลวที่เป็นพิษ
4.1.1ของเหลวที่เป็นพิษประเภท เอ
4.1.2ของเหลวที่เป็นพิษประเภท บี
4.1.3ของเหลวที่เป็นพิษประเภท ซี
4.1.4ของเหลวที่เป็นพิษประเภท ดี
4.1.5ของเหลวที่เป็นพิษอื่นๆ
4.2 การควบคุมการปล่อยทิ้งของเหลวที่เป็นพิษในพื้นที่พิเศษ(Special Areas)
4.1.1ของเหลวที่เป็นพิษประเภท เอ
4.1.2ของเหลวที่เป็นพิษประเภท บี
4.1.3ของเหลวที่เป็นพิษประเภท ซี
4.1.4ของเหลวที่เป็นพิษประเภท ดี
4.1.5ของเหลวที่เป็นพิษอื่นๆ
4.3 ข้อยกเว้น
4.4 สมุดบันทึกสินค้า ( Cargo Record book)
4.5 การตรวจสอบ (Survey) การออกใบรับรอง  (Certificate)
5.สารอันตรายบรรจุหีบห่อ (Packaged Harmful  Substances )
5.1การบรรจุหีบห่อ (Packaging)
5.2การติดตั้งเครื่องหมาย (Marking) และการติดฉลาก (Labeling)
5.3เอกสาร (Documentation)
5.4การจัดเก็บ (Stowage)
5.5การจำกัดจำนวน (Quantity Limitations)
5.6ข้อยกเว้น
5.7การแจ้งให้ทราบ (Notification)
6.น้ำเสีย (Sewage)
6.1การปล่อยทิ้งน้ำเสีย
6.2ข้อยกเว้น
6.3สิ่งอำนวยความสะดวกในการรับน้ำเสีย (Reception Facilities)
6.4การตรวจสอบ (Survey) และการออกใบรับรอง (Certificate)
7.ขยะ (Garbage)
7.1การกำจัดขยะนอกพื้นที่พิเศษ
7.2การกำจัดขยะในพื้นที่พิเศษ
7.3.ข้อยกเว้น
8.การบังคับให้เป็นไปตาม  MARPOL  73/78
9.การชักธงเพื่อความสะดวก (Flag of Convenience)
 
บทที่ 7 เขตอำนาจของรัฐในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Jurisdiction of States for the protection and Preservation of the Marine Environment)
1.ความเบื้องต้นสั่งซื้อได้ที่ www.attorney285.co.th
2.การคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณที่อยู่ภายในเขตอำนาจแห่งชาติของรัฐ (National Jurisdiction of State)
2.1 ความหมายของคำว่า "บริเวณที่อยู่ภายในเขตอำนาจแห่งชาติของรัฐ"
2.2 เขตอำนาจแห่งชาติของประเทศไทย
2.2.1 ประกาศกำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตของประเทศไทย
2.2.2 ประกาศเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย
2.2.3 ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะจองราชอาณาจักรไทย
2.2.4 ประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทย
2.3 การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณที่อยู่ภายในเขตอำนาจแห่งชาติของรัฐ
2.3.1 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก 
2.3.1.1 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากแหล่งบนบกตามกฎหมายระหว่างประเทศ
2.3.1.2 การป้องกัน การลดและการควบคุมภาวะมลพิษจากแหล่งบนบกโดยประเทศไทย
2.3.2 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากกิจกรรมบนพื้นดินท้องทะเล (Sea-Bed)
2.3.2.1 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากกิจกรรมบนพื้นดินท้องทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
2.3.2.2 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากกิจกรรมบนพื้นดินท้องทะเลโดยประเทศไทย
2.3.3 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากการทิ้งเท (Dumping)
2.3.3.1 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากการทิ้งเทตามกฎหมายระหว่างประเทศ
2.3.3.2 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากการทิ้งเทโดยประเทศไทย
2.3.4 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษทางเรือ
2.3.4.1 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษทางเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
2.3.4.2 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษทางเรือโดยประเทศไทย
2.3.5 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากหรือผ่านบรรยากาศ
2.3.5.1 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากหรือผ่านบรรยากาศตามกฎหมายระหว่างประเทศ
2.3.5.2 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากหรือผ่านบรรยากาศโดยประเทศไทย
3. การคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณที่อยู่นอกเขตอำนาจแห่งชาติของรัฐ
3.1 ความหมายของคำว่า "บริเวณที่อยู่นอกเขตอำนาจแห่งชาติของรัฐ"
3.2 การคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณที่อยู่นอกเขตอำนาจแห่งชาติของรัฐ
3.2.1 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากกิจกรรมในบริเวณพื้นที่
3.2.1.1 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
3.2.1.2 การป้องกัน การลดและการควบคุมภาวะมลพิษจากกิจกรรมในบริเวณพื้นที่โดยประเทศไทย
3.2.2 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากการทิ้งเท (Dumping)
3.2.2.1 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากการทิ้งเทตามกฎหมายระหว่างประเทศ
3.2.2.2 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากการทิ้งเทโดยประเทศไทย
3.2.3 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากเรือ
3.2.3.1 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
3.2.3.2 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากเรือโดยประเทศไทย
3.2.4 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากหรือผ่านบรรยากาศ
3.2.4.1 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากหรือผ่านบรรยากาศตามกฎหมายระหว่างประเทศ
3.2.4.2 เขตอำนาจของรัฐในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษจากหรือผ่านบรรยากาศโดยประเทศไทย
4. มาตรการปกป้อง (Safeguards) จากการใช้เขตอำนาจของรัฐ
4.1 มาตรการในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินกระบวนการพิจารณา
4.2 การใช้อำนาจในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
4.3 หน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลร้ายจากการใช้อำนาจในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
4.4 การสอบสวนเรือต่างชาติ
4.5 การไม่เลือกปฏิบัติต่อเรือต่างชาติ
4.6 การระงับและการจำกัดการดำเนินกระบวนการพิจารณา
4.7 การดำเนินกระบวนการพิจารณาทางแพ่ง
4.8 การกำหนดโทษและการเคารพต่อสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
4.9 การแจ้งให้รัฐเจ้าของธงและรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ
4.10 ความรับผิดชอบของรัฐอันเกิดจากมาตรการในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
 
บทที่ 8 ความรับผิดของรัฐสำหรับการฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการระงับข้อพิพาท (Responsibility of States for Breach of International Obligations for the Protection and Preservation of the Marine Environment and Settlement of Disputes)
1.ความเบื้องต้น
2.หลักความรับผิดของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ
2.1 การกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่ถือว่าเป็นของรัฐ
2.2 การฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศของรัฐ
3. พฤติการณ์ที่รัฐจะต้องมีความรับผิดในทางระหว่างประเทศ
3.1 พันธกรณีระหว่างประเทศที่กำหนดให้รัฐต้องกระทำการใดการหนึ่งหรือละเว้นกระทำการใดการหนึ่ง
3.2พันธกรณีระหว่างประเทศที่กำหนดให้รัฐต้องบรรลุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
4.ความรับผิดของรัฐสำหรับการฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
4.1 การกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ถือว่าเป็นของรัฐ
4.2 การฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศของรัฐในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
5. ความรับผิดเด็ดขาดของรัฐสำหรับความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
5.1 ความหมายของคำว่า "ความรับผิดเด็ดขาดของรัฐ"
5.2 ความรับผิดเด็ดขาดของรัฐสำหรับความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
6. การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล
6.1 พันธกรณีของรัฐในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี
6.2 การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
คำศัพท์
บรรณานุกรม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก