กฎหมายอาญาชั้นสูง ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

กฎหมายอาญาชั้นสูง ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
รหัสสินค้า 004743
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 180.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 8 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
กฎหมายอาญาชั้นสูง ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
ผู้แต่ง : ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : มกราคม 2559
จำนวนหน้า: 226 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
คำนำ
 
   มูลเหตุจูงใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้มาจากการที่ผมเป็นผู้สนในระดับปริญญาโทในวิชากฎหมายอาญาชั้นสูง และปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ผมจึงเห็นว่าควรนำเนื้อหาที่สอนมารวบรวมเขียนเป็นหนังสือไว้เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนวิชาดังกล่าวรวมทั้งเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษากฎหมายอาญา
   ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ผมใช้วิธีคิดจากมุมมองหลายด้านเท่าที่ผมสามารถค้นและทำความเข้าใจได้ เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความทันสมัยและเปิดมุมมองใหม่ ๆ ที่ไม่เคยปรากฏผมใช้หลักการทางกฎหมาย บางส่วนได้ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์กฎหมาย เสริมด้วยหลักกฎหมายเปรียบเทียบกับประเทศซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์ และแทรกหลักเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่า “นิติเศรษฐศาสตร์” (economic analysis of law)
   เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 ว่าด้วยอาชญากรรม ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดทางอาญา และภาค 3 ว่าด้วยโทษอาญา
   ในส่วนของภาค 1 “อาชญากรรม” การนำเสนอส่วนนี้จะวิเคราะห์ในมุมมองของนโยบายทางอาญา (criminal policy) หมายถึงเบื้องหลังของบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรทางอาญาว่าบทบัญญัติที่ปรากฏมีหลักและเหตุผลใด
   ในส่วนของภาค 2 “ความรับผิดทางอาญา” เมื่อเราสามารถกำหนดอาชญากรรม ได้ชัดเจนในกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้ว หากต่อมาเกิดการกระทำที่เป็นอาชญากรรมหรือความผิดอาญาขึ้น จำต้องมีเครื่องมือในการวินิจฉัยว่าบุคคลได้กระทำความผิดอาชญาและจะต้องได้รับโทษหรือไม่เพียงใด เครื่องมือนั้นคือ “โครงสร้างความรับผิดทางอาญา” (elements of crime : element constitutif de l’infraction) ซึ่งปรากฎว่าโครงสร้างความรับผิดทางอาญาล้วนถูกนำมาใช้ทั้งประเทศในระบบซิวิลลอว์และในระบบคอมมอนลอว์
   ในส่วนของภาค 3 “โทษอาญา” เมื่อบุคคลใดขึ้นชื่อว่าเป็นผู้กระทำความผิดและต้องได้รับโทษทางอาญาโดยผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าโครงสร้างความรับผิดทางอาญาแล้ว สิ่งสุดท้ายที่น่าศึกษาเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกฎหมายอาญาคือ “โทษอาญา” ซึ่งจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงโทษ และรูปแบบต่าง ๆ ในการลงโทษเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (social benefit)
   ท้ายสุดหนังสือเล่มนี้จะสะท้อนมุมมองของกฎหมายอาญาในหลายด้าน ทั้งในส่วนของนโยบายอาญา และกฎหมายอาญาลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏในรูปของประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
   ผมขอขอบคุณพ่อแม่ อาจารย์ที่ให้ความรู้ สำนักพิมพ์วิญญูชนที่ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ หากมีข้อบกพร่องประการใด ยินดีที่จะรับไว้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ปกป้อง ศรีสนิท
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 ธันวาคม 2558
pokpong@tu.ac.th
 
 
สารบัญ
 
ภาค 1 อาชญากรรม
ส่วนที่ 1 มหภาคของอาชญากรรม
บทที่ 1 นิติบัญญัติ
1.แนวคิดการกำหนดความผิดอาญา
1.1วิวัฒนาการของการกำหนดความผิดอาญา
1.2แนวคิดการกำหนดความผิดทางอาญาในปัจจุบัน
1.3แนวคิดนิติเศรษฐศาสตร์
1.3.1การบัญญัติความผิดเมื่อต้นทุนสังคมมากกว่าประโยชนืสังคม
1.3.2การไม่บัญยัติความผิดเมื่อประโยชนืสังคมมากกว่าต้นทุนสังคม
2.การยกเลิกความผิดอาญา
2.1ความผิดฐานหมื่นประมาท
2.2ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็ค
2.3ความผิดฐานขายภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
3.การแปรรูปความผิดทางอาญา
3.1เหตุผลในการแปรรุปความผิดอาญา
3.2หลักพื้นฐานทางอาญาที่ใช้กับโทษทางปกครอง
บทที่ 2 บริหาร
1.การดำเนินคดีอาญากับประโยชน์สาธารณะ
2.การเบี่ยงเบนการดำเนินคดีอาญา (Diversion)
3.กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
บทที่ 3 ตุลาการ
1.ขนาดความเสียหายต่อสังคมกับการลงโทษทางอาญา
1.1ขนาดของอาชญากรรมคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคม
1.2ขนาดของความเสียหาย และโอกาสในการเกิดความเสียหายกับดุลพินิจในการลงโทษ
1.3ข้อจำกัดของการใช้ดุลพินิจในการลงโทา
1.3.1ข้อจำกัดภายนอก
1.3.2ข้อจำกัดภายใน
2.เหตุบรรโทาเพราะสารภาพตามมตรา 78 และการให้ข้อมูล
3.zero sum game กับการพิพากษาคดีอาญา
3.1การพิพากษาคดีโทาประหารชีวิต
3.2การดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา
ส่วนที่ 2 จุลภาคของอาชญากรรม
บทที่ 4 นิติเศรษฐศาสตร์ทางกฎหมายอาญา
1.ระดับของความยุติธรรม
1.1ความยุติธรรมของสังคม
1.2ความยุติธรรมของกลุ่มคน
1.3ความยุติธรรมของปัจเจกชน
2.สถานการณ์ที่ความยุติธรรมกับประสิทธิภาพไปด้วยกัน
3.สถานการณืที่ความยุติธรรมกับประสิทธิภาพไม่ไปทางเดียวกัน
บทที่ 5 ต้นทุนคาดหมายและผลประโยชน์คาดหมายของอาชยากร
1.ผลประโยชนืคาดหมายของอาชญากร
1.1ผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นเงินได้
1.2ผลประโยชน์ที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้
2.ต้นทุนคาดหมายของอาชญากร
2.1ขนาดบทลงโทษ
2.2โอกาสในการถูกจับกุม
2.3ต้นทุนของอาชญากรในความผิดที่ไม่มีผู้เสียหายหรือความผิดที่ซับซ้อน
2.4ต้นทุนของอาชญากรตามบริบทสังคมที่กระบวนการยุติธรรมอ่อนแอ
บทที่ 6 ทางเลือกในการยับยั้งอาชญากร
1.การเพิ่มขนาดบทลงโทษ
2.การเพิ่มโอกาสในการถูกลงโทษ
บทที่ 7 การยั้บยั้งส่วนเพิ่ม
1.แนวคิดของการยับยั้งส่วนเพิ่ม
2.การยับยั้งส่วนเพิ่มกับการกระทำความผิดหลายกรรม
3.การยับยั้งส่วนเพิ่มกับความหมายของคำว่า กระทำชำเรา
4.การยับยั้งส่วนเพิ่มกับความผิดฐานเรียกค่าไถ่และฐานวางเพลิงเผาโรงเรือน
ภาค 2 ความรับผิดทางอาญา
บทที่ 8 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา
1.โครงสร้างความรับผิดทางอาญาเปรียบเทียบ
1.1ประเทศฝรั่งเศส
1.2ประเทศอังกฤษ
1.3ประเทศเยอรมนี
2.ความแตกต่างระหว่างความชอบด้วยกฎหมาย กับเหตุยกเว้นโทษ
บทที่ 9 องค์ประกอบความผิดอาญา
1.การกระทำและการงดเว้นจากการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผล
2.การขาดองค์ประกอบกับการพยายามที่เป็นไปไ/ม่ได้อย่างแน่แท้
3.เจตนา
3.1การรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด
3.2ความสใัครใจที่จะฝ่าฝืนกฎหมาย
3.2.1เจตนาประสงค์ต่อผล
3.2.2เจตนาเล้งเห็นผล
3.3มูลเหตุจูงใจ กับ เจตนาพิเศษ
3.4เจตนาโดยพลาด
4.ประมาทโดยจงใจ
4.1ประมาทโดยจงใจ(mise en danger) และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
4.1.1ประมาทโดยจงใจ (mise en danger)
4.1.2ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง(faute caracterisee)
4.2กฎหมาย Common law กับประมาทโดยจงใจ
5.ประมาท
6.สำคัญผิด
6.1การสำคัยผิดในข้อเท็จจริง
6.2การสำคัยผิดในข้อกฎหมาย
6.3การสำคัญผิดผสมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
บทที่ 10 เหตุที่ไม่ต้องมีความรับผิดทางอาญา
1.ความชอบด้วยกฎหมาย
1.1การป้องกัน
1.1.1ป้องกันตนเองหรือผู้อื่นกับป้องกันทรัพย์สิน
1.1.2ข้อสันนิษบานเรื่องการป้องกัน
1.1.3การจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน(defense necessaire) กับการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ (defense mesuree)
1.2อำนาจของกฎหมาย
2.เหตุยกเว้นโทษ
2.1วิกลจริต
2.2จำเป็น
2.3เด็กและผู้เยาว์
ภาค 3 โทษอาญา 
บทที่ 11 วัตถุประสงค์ในการลงโทษ
1.การแก้แค้นทดแทน
2.ข่มขู้ ยับยั้ง
3.การตัดความสามารถในการกระทำความผิด
4.การฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำความผิด
5.การนำผู้กระทำความผิดกลับสู่สังคม
บทที่ 12 หลักการลงโทษทางอาญา
1.การกำหนดโทษในกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
2.การลงโทษโดยคำพิพากษาของฝ่ายตุลาการ
2.1การคำนึงถึงเหตุภาววิสัยในการลงโทษ
2.1.1หลักความได้สัดส่วนในการลงโทษแบบคลาสสิค
2.1.2หลักความได้สัดส่วนในการลงโทษโดยพิจารณาถึงโอกาสที่เกิดควมผิด
2.2การคำนึงถึงเหตุอัตวิสัยในการลงโทษ
บทที่ 13 โทษประหารชีวิต
1.โทษประหารชีวิตกับสิทธิมนุษยชน
2.การประหารชีวิตในคดีความผิดร้ายแรงสูงสุด
บทที่ 14 โทษจำคุก
1.เมื่อใดควรใช้โทษจำคุก
2.เมื่อใดควรหยุดจำคุก
2.1การขังที่ไม่จำเป็น
2.2ระยะเวลาการจำคุกที่ดีที่สุด
3.การช้โทษอื่นแทนการจำคุก
บทที่ 15 โทษปรับ
1.ปัญหาการใช้โทษปรับ
1.1โทษปรับล้าสมัยและถูกลงทุกปี
1.2ความเสมอภาคในการใช้โทษปรับ
1.3ไม่สามารถยับยั้งความผิดที่ให้ผลประโยชน์สูง
2.แนวทางการพัฒนาโทษปรับ
2.1การปรับเป็นหน่วย
2.2การปรับโดยคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิด
2.3การปรับแปรผันตามจำนวนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด
3.การบังคับค่าปรับ
บทที่ 16 โทษริบทรัพย์สิน
1.หลักการริบทรัพยืสิน
1.1การริบทรัพย์โดยฐานแห่งคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด
1.1.1การิบทรัพย์โดยฐานแห่งตัวทรัพย์
1.1.2การริบทรัพย์ตามมูลค่า
1.2การริบทรัพย์โดยไม่มีฐานแห่งคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด
2.ลักษณะของการริบทรัพย์ตามกฎหมายอาญา
2.1การริบทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิด
2.2การริบทรัพย์ที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด
2.3การริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
บรรณานุกรม
ดัชนี
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2734]
หนังสือกฎหมาย [1589]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก