ครบเครื่อง เรื่องคดีอาญาทุจริต สรารักษ์ สุวรรณเสรี และ อาคม ศรียาภัย

ครบเครื่อง เรื่องคดีอาญาทุจริต สรารักษ์ สุวรรณเสรี และ อาคม ศรียาภัย
รหัสสินค้า 000452
หมวดหมู่ กฎหมายอาญา
ราคาปกติ 360.00 บาท
ลดเหลือ 324.00 บาท
น้ำหนัก 1,700 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 28 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
ครบเครื่อง เรื่องคดีอาญาทุจริต คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย สรารักษ์ สุวรรณเสรี และ อาคม ศรียาภัย
ผู้แต่ง : สรารักษ์ สุวรรณเสรี และ อาคม ศรียาภัย
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า: 432 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซ.ม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
คำนำ
 
 
   การทุจริตและประพฤติมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายในหลายด้าน โดยเฉพาะการทุจริตฯ ในภาครัฐ ไม่ว่าจะเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใดระดับใด ย่อมมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐ ความมั่นคงทางสังคม และประโยชน์ของประชาชน จึงเป็นปัญหาที่ต้องรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งรัฐให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่ง โดยเห็นว่าการดำเนินคดีประเภทนี้โดยศาลยุติธรรมปกติที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คดีความที่เกี่ยวข้องได้รับการพิจารณาอย่างเสมอภาค รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งศาลตลอดจนตรากฎหมายวิธีพิจารณาความที่ใช้ในแต่ละศาลสำหรับคดีประเภทนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมปกติ ได้แก่ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้จัดทำตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ และเห็นว่าจำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในระบบของศาลและวิธีพิจารณาความผิดที่ผิดแผกแตกต่างไปจากที่คุ้นเคยอยู่เดิม จึงได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยเนื้อหาได้กล่าวถึงกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนด และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนครอบคลุม และเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและเข้าใจ ได้แยกแยะและเปรียบเทียบกฎหมายที่ใช้บังคับกับศาลแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจนว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยเรื่องใดมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยไว้ก็จะนำมาประกอบอธิบายไว้ด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจตามสมควร หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ขอท่านผู้รู้ได้โปรดชี้แนะเพื่อผู้จัดทำจะได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
สรารักษ์ สุวรรณเสรี
อาคม ศรียาภัย
พฤษภาคม 2560
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตฯ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ เขตอำนาจ และองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี 
1. ศาลอาญาคดีทุจริต 
1.1 การจัดตั้ง
1.2 เขตอำนาจศาล
1.3 องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี 
2. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
2.1 การจัดตั้ง
2.2 เขตอำนาจ 
2.3 องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี 
2.3.1 ที่มา คุณสมบัติและจำนวนขององค์คณะ 
2.3.2 การคัดค้านองค์คณะผู้พิพากษา 
2.3.3 กรณีไม่อาจนั่งพิจารณาครบองค์คณะได้ 
2.3.4 การออกคำสั่งที่มิได้เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
2.3.5 การพ้นหน้าที่ในคดี 
บทที่ 3 คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตฯและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
1. คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตฯ 
1.1 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1.1 คดีมาตรา 3 วรรคสอง (1)
1.1.2 คดีมาตรา 3 วรรคสอง (2)
1.1.3 คดีมาตรา 3 วรรคสอง (3)
1.1.4 คดีมาตรา 3 วรรคสอง (4) 
1.1.5 คดีมาตรา 3 วรรคสอง (5)
1.1.6 คดีมาตรา 3 วรรคสอง (6)
1.1.7 คดีมาตรา 3 วรรคสอง (7)
1.1.8 คดีมาตรา 3 วรรคสอง (8)
1.2 คดีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตฯ
1.3 คดีอาญาที่เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทหรือหลายกรรมต่างกัน 
1.3.1 การกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท 
1.3.2 กรณีเป็นความผิดหลายกรมมต่างกัน 
1.4 คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
1.5 กรณีมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจศาล
2. คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกอาญาฯ 
2.1 คดีอาญา 
2.1.1 คดีที่กล่าวหานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการเมืองอื่น กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ฯ 
2.1.2 คดีซึ่งประธานวุฒิสภาส่งคำร้องให้ศาลพิจารณาพิพากษาข้อกล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช. กระทำความผิดฐานทุจริตต่อ หน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
2.1.3 การกระทำความผิดอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท 
2.2 คดีร่ำรวยผิดปกติ
2.3 คดีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
2.4 คดีปกปิดทรัพย์สินหรือคดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
2.4.1 ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
2.4.2 วิธีการยื่นและกำหนดระยะเวลาที่ต้องยื่น 
2.4.3 ผลของการไม่ยื่นบัญชีหรือยื่นบัญชีเท็จ 
2.5 คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
บทที่ 4 คู่ความในศาลอาญาคดีทุจริตฯ และศาลฎีกาแผนกอาญาฯ 
1. คู่ความในศาลอาญาคดีทุจริตฯ
1.1 ผู้มีอำนาจฟ้องคดี
1.1.1 อัยการสูงสุด 
1.1.2 ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
1.1.3 คณะกรรมการ ป.ป.ช.
1.1.4 พนักงานอัยการ 
1.1.5 ผู้เสียหาย 
1.2 ผู้ถูกฟ้องคดี 
1.2.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1.2.2 บุคคลทั่วไป
2. คู่ความในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
2.1 ผู้มีอำนาจฟ้องคดี 
2.1.1 อัยการสูง
2.1.2 คณะกรรมการ ป.ป.ช
2.2 ผู้ถูกฟ้องคดี
2.2.1 บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีฯ 
2.2.2 กรรมการ ป.ป.ช.
2.2.3 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการเมืองอื่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
2.2.4 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
บทที่ 5 วิธีพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตฯ เปรียบเทียบกับคดีอาญาทั่วไป และของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
ส่วนที่ 1 พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีทุจริตฯ 
หมวด 1 หลักทั่วไป
1. ระบบการพิจารณาคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 
2. การมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดี 
2.1 เรื่องที่ศาลอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีดำเนินการ
2.2 อำนาจของเจ้าพนักงานคดี
3. การแก้ไขการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง
4. การย่นหรือขยายระยะเวลา 
5. การส่งสำเนาเอกสารต่อศาลและคู่ความฝ่ายอื่น 
6. การคัดคำเบิกความพยานและรายงานกระบวนพิจารณา
7. สิทธิได้รับค่าป่วยการพยาน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น 
8. อายุความ 
8.1 มิให้นับระยะเวลาหลบหนีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 
8.2 มิให้นำมาตรา 98 ป.อ. มาใช้บังคับคดี 
9. ความผิดฐานหลบหนีระหว่างได้รับการปล่อยชั่วคราว 
หมวด 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 
1. การฟ้องคดี 
1.1 แบบคำฟ้อง 
1.2 การยื่นฟ้อง
1.3 การตรวจฟ้อง
1.4 ฟ้องไม่ถูกต้อง
2. การไต่สวนมูลฟ้อง
2.1 คดีที่ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้อง
2.2 การไต่สวนมูลฟ้อง
3. คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
4. การดำเนินกระบวนการพิจารณาขิงศาลในวันยื่นฟ้องหรือวันปิดนัดพิจารณาครั้งแรก
4.1 ตรวจสอบจำเลยและส่งสำเนาคำฟ้อง
4.2 สอบถามเรื่องทนายความ
4.3 สอบถามคำให้การจำเลย
4.4 การนัดตรวจพยานหลักฐาน 
5. การสืบพยานในคดีที่จำเลยให้การรับสารภาพ
6. การอ้างพยานหลักฐานและการยื่นบัญชีระบุพยาน 
6.1 พยานหลักฐานที่ใช้อ้างในศาล
6.2 การยื่นบัญชีระบุพยานและบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
6.3 พยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก
7. การตรวจพยานหลักฐาน
8. ศาลต้องนำรายงานและสำนวนสอบสวนหรือสำนวนการไต่สวนเป็นหลักในการแสวงหาข้อเท็จจริง
9. การเรียกพยานหลักฐานหรือสั่งให้ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม 
10 การพิจารณาและสืบพยานต่อเนื่องติดต่อกัน
11 การสืบพยานบุคคล
12 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
13 การสืบพยานล่วงหน้า 
14 การพิจารณา และสืบพยานโดยเปิดเผย 
15 การแถลงปิดคดี 
16 การคุ้มครองพยาน 
ส่วนที่ 2 วิธีพิจารณาคดีตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ 
หมวด 1 บททั่วไป
1. การติดต่อสื่อสารระหว่างศาลหรือกับคู่ความ
2. การพืจารณาคดีโดยวิธีการประชุมทางจอภาพ 
หมวด 2 การพิจารณา พิพากษาคดีและวิธีการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานการตรวจฟ้องเบื้องต้นของเจ้าพนักงานคดี 
1. การตรวจฟ้องเบื้องต้นของเจ้าพนักงานคดี 
2. การตรวจสอบจำเลยของเจ้าพนักงานคดี 
3. การตรวจสอบและรอการไต่สวนมูลฟ้อง 
4. ศาลมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีตรวจสอบพยานหลักฐานก่อนถึงวันนัดตรวจพยานหลักฐาน 
5. การสั่งให้คู่ความส่งพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบก่อนวันนัดตรวจพยานนัดหลักฐาน 
6. โจทย์ไม่มาศาลในวันนัด
7. การถอนฟ้อง
8. การนำรายงานและสำนวนการสอบสวนหรือสำนวนการไต่สวนข้อเท้จจริงของโจทม์มาเป็นหลักในการแสวงหาข้อเท็จจริง
9. ศาลมอบหมายหมายให้เจ้าพนักงานคดีตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในประเด็นแห่งคดีและตรวจสอบพยานหลักฐาน 
10 การสืบพยานหลักฐานหรือความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชียวชาญ 
11 ลำดับการสืบพยาน 
12 ศาลอาจให้ถือบันทึกคำเบิกความชั้นไตส่วนมูลฟ้องเป็นคำเบิกความในชั้นพิจารณา 
13 การงดสืบพยาน 
14 วิธีดำเนินการของเจ้าพนักงานคดีในการช่วยเลือศาล บันทึกคำพยาน
15 การควบคุมและแนะนำคู่ความดำเนินคดีไปตามขั้นตอนกฎหมาย
16 การสืบพยานเพิ่มเติม 
บทเฉพาะกาล 
บทที่ 6 วิธีพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
ส่วนที่ 1 วิธีพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ 
1. ห้ามศาลอื่นรับคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
2. ระบบการพิจารณาคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 
3. การพิจารณาคดีต้องยึดรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลัก 
4. การออกหมายอาญาและหมายใดๆ 
5. การจัดตั้งแผนกคดีอาญาฯ ในศาลฎีกา การแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำแผนก 
6. คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
7. การฟ้องคดีของอัยการสุงสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช และอายุความฟ้องคดี 
8. องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี 
9. อำนาจประธานศาลฎีกาในการออกข้อกำหนดฯกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ 
10 การไต่สวนพยานหลักฐาน 
11 การพิพากษาคดีและการทำความเห็นในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี 
11.1 การทำความเห็นวินิจฉัยชี้ขาดคดี 
11.2 การลงมติ
11.3 การทำคำสั่งหรือคำพิพากษา 
12 การจับ คุมขัง และการปล่อยชั่วคราว
13 ผู้มีอำนาจฟ้องคดี 
14 การฟ้องคดีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
15 ห้ามไต่สวนมูลฟ้อง
16 การไต่สวนพยานหลักฐานต้องกระทำโดยเปิดเผย 
17 การสอบคำให้การจำเลยในวันนัดพิจารณาครั้งแรก
18 การยื่นบัญชีระบุพยาน 
19 การตรวจพยานหลักฐาน 
20 การกำหนดวันนัดไต่สวน 
21 วิธีการไต่สวนพยานบุคคล
22 การแถลงปิดคดี และการพิพากษาคดี 
23 การบังคับคดีและการเป็นที่สุดของคำพิพากษา 
24 บทเฉพาะกาล 
ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
1. การแก้ไขการดำเนินประบวนพิจารณาที่ไม่ถูกต้องของคู่ความ 
2. การประกาศรายชื่อองค์คณะผู้พิพากษาที่รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
3. วิธีการลงคะแนนเลือกองค์คณะผู้พิพากษา 
4. การออกคำสั่งในคณะที่ยังไม่มีองค์คณะผู้พิพากษา
5. การรายงานการสิ้นสุดหน้าที่ของผู้พิพากษาเพื่อให้มีการเลือกแทนที่ 
6. การบรรยายฟ้องของโจทย์ 
7. ศาลอาจเรียกพยานไต่สวนใรคดีที่จำเลยให้การรับสารภาพ
8. ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้ 
9. ผู้มีสิทธิ์อยู่ในห้องพิจารณาในการพิจารณาลับ 
10 การอ้างอิงพยานที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก 
11 พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลที่บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
12 การตรวจโต้แย้งพยานหลักฐาน 
13 การไต่สวนพยานบุคคล
14 การบันทึกการพิจารณาและการจดรายงานกระบวนพิจารณา
15 การไต่สวนพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
16 การจัดทำสำเนาเอกสารยื่นต่อศาล 
17 การสืบพยานล่วงหน้า
18 โจทย์ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาล
ส่วนที่ 3 วิธีพิจารณาการดำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช. ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
1. การยื่นคำร้องเนื้อหาคำร้อง และองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี 
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน คุณสมบัติของคณะกรรมการไต่สวนและอำนาจหน้าที่
3. ค่าตอบแทนกรรมการไต่สวน
4. การสั่งให้กรรมการ ป.ป.ช. แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
5. กำหนดเวลาในการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวน 
6. คณะกรรมการไต่สวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขององค์คณะผู้พิพากษา
7. การไต่สวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขององค์คณะผู้พิพากษา
ส่วนที่ 4 วิธีพิจารณาการดำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช.ตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
1. การแจ้งรายชื่อกรรมการไต่สวนให้ประธานวุฒิสภาและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการไต่สวนทราบ 
2. การเลือกประธานกรรมการในการประชุมกรรมการไต่สวนครั้งแรก
3. เหตุคัดค้านกรรมการไต่สวน 
4. การแจ้งข้อกล่าวหาและสั่งให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
5. กรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ต้องแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน
6. ผลของการที่กรรมการ ป.ป.ช. ไม่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ หรือไม่มาให้ไต่สวน 
7. กรรมการ ป.ป.ช. มีสิทธินำทนายความเข้าฟังการชี้แจงข้อกล่าวหาและการให้ปากคำ 
8. รายงานการไต่สวนของคณะกรรมการการไต่สวน 
บทที่ 7 การริบทรัพย์สิน 
1. การริบทรัพย์สินในคดีอาญาทั่วไป 
1.1 ทรัพย์สินที่ต้องริบ 
1.2 กรณีที่ศาลมีดุลพินิจที่จะสั่งให้ริบหรือไม่ก็ได้ 
1.3 ทรัพย์สินที่ศาลต้องริบ เว้นแต่เป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด
2. การริบทรัพย์สินในคดีศาลอาญาทุจริตฯ 
2.1 ทรัพย์สินที่ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ 
2.2 ทรัพย์สินที่ศาลต้องสั่งริบ
2.3 การริบทรัพย์ตามมูลค่า 
2.4 การให้ผู้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินส่งข้อมูล 
2.5 การร้องขอให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินที่สั่งริบ 
3. การริบทรัพย์สินในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
บทที่ 8 การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
1. การยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในศาลอาญาคดีทุจริตฯ 
1.1 การยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติ
1.1.1. ความหมายร่ำรวยผิดปกติ
1.1.2 ผู้มีอำนาจยื่นคำร้อง 
1.1.3 ผู้ถูกร้อง 
1.2 การยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
1.2.1 ความหมายการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
1.2.2 ผู้มีอำนาจยื่นคำร้อง 
1.2.3 ผู้ถูกร้อง
1.3 วิธีพิจารณาคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
1.3.1 แบบเนื้อหาของคำร้อง
1.3.2 การประกาศคำร้อง และการร้องคัดค้าน 
1.3.3 ภาระการพิสูจน์ 
1.3.4 ค่าธรรมเนียมศาล 
2. การยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
2.1 การขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติ
2.1.1 ผู้มีอำนาจยื่นคำร้อง
2.1.2 ผู้ถูกร้อง 
2.2 การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
2.2.1 ผู้มีอำนาจยื่นคำร้อง
2.2.2 ผู้ถูกร้อง
2.3 วิธีพิจารณาคดีร้องขอให้รัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
2.3.1 แบบเนื้อหาของคำร้อง 
2.3.2 การประกาศคำร้องและการร้องคัดค้าน 
2.3.3 การไต่สวนคำร้อง 
2.3.4 ภาระการพิสูจน์ 
2.3.5 การได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 
บบที่ 9 การอุธรณ์ ฎีกา 
1. การอุธรณ์ในคดีของศาลอาญาทุจริตฯ 
1.1 อุทรณ์ต่อศาลอุทรณ์แผนกคดีทุจริตฯ 
1.2 กำหนดเวลายื่นอุทรณ์และการส่งอุทรณ์ 
1.3 จำเลยต้องแสดงตนในการยื่นอุทรณ์
1.4 การส่งสำนวนไปศาลอุทรณ์ฯ ในกรณีที่ไม่มีการอุทรณ์
1.5 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทรณ์เป็นที่สุด
1.6 ให้นำวิธีพิจารณาความแพ่งหรือวิธีพิจารณาความอาญามาใช้ 
1.7 การขอขยายระยะเวลาแสดงตนในการยื่นอุทรณ์และวิธีการแสดงตน 
1.8 จำเลยซึ่งไม่ถูกคุมขังยื่นอุทรณ์โดยไม่มาแสดงตน 
2. การฎีกาในคดีของศาลอาญาคดีทุจริตฯ
2.1 การขออนุญาตฎีกา กำหนดเวลาและวิธีการยื่นคำร้อง
2.2 องค์คณะพิจารณาคำร้อง และการวินิจฉัยชี้ขาดคำร้อง
2.3 ปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย คำสั่งไม่รับฎีกา กับการเป็นที่สุดของคดีและรับรองให้ฎีกาของอัยการสูงสุด 
2.4 ข้อบังคับประธานศาลฎีกา 
2.4.1 จำเลยในคดีอาญาซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังต้องมาแสดงตนต่อศาลในการยื่นฎีกา 
2.4.2 แบบคำร้อง 
2.4.3 การรับรองให้ฎีกา 
2.4.4 การตรวจสั่งคำร้องของศาลชั้นต้นและศาลฎีกา 
2.4.5 การขอขยายระยะเวลาในชั้นฎีกา 
2.4.6 การส่งสำเนาคำร้องให้คู่ความอีกฝ่าย และส่งคำร้องฎีกาและสำนวนไปศาลฎีกา 
2.4.7 การขอแก้ไขคำร้องหรือฎีกา 
2.4.8 กำหนดเวลาพิจารณาคำร้องขออนุญาตฎีกา 
2.4.9 ปัญหาสำคัญอื่นตามมาตรา 46 วรรค 2 (7)
2.4.10 คำสั่งอนุญาตให้ฎีกา และการยื่นคำแก้ฎีกา 
2.4.11 คำสั่งยกคำร้องขออนุญาติฎีกา 
2.4.12 การทำคำสั่งกรณีคู่ความหลายฝ่ายต่างยื่นคำร้อง 
2.4.13 องค์คณะพิพากษาคดี 
3. การอุธรณ์ในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ 
บทที่ 10 การบังคับคดี
1. การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีส่วนอาญาและในคดีส่วนแพ่ง 
1.1 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีส่วนอาญา และในส่วนคดีแพ่ง
1.2 การบังคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลซึ้งต้องชำระเงืนแทนมูลค่าที่ศาลสั่งริบหรือสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
1.3 การร้องขอให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สิน 
2. การบังคับคดีในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
ภาคผนวก 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2543 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก